Cjroen e%wgrL-J~exels in het hart-, Verzet in gemeenteraad tegen sterke verhoging van strandpachten De Spyker Weijdt teleurgesteld in med e-raadsled en TAXI 2323 Laatste poging tot wijziging horeca-sluitingsuur mislukt Straks noodsituatie in haven x van het raadhuis VAL 00K EENS! Galerie ,,'t Swarte Schaep" heeft gevarieerd zomerprogramma Burgerlijke stand Oosterend Present X X Assurantiekantoor Ger Dros Politie gaat controle op rijden onder invloed verscherpen „Boekhuis" en „Kleuterhuis" gingen op in grote boekwinkel Astmakollekte bracht bijna ƒ2000,op „RICH E" „HUSKY" WILHELMINALAAN 4-6 rIJDAG 25 MEI 1973 L'itgave B.V. v.k. Langeveld De Rooy ostbus 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Kecsomluan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 86e JAARGANG No. 8778 Verschijnt dhndag» en vrijdags Bank: Nederl. Middens tan dsbank; Rabobank. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. -\- 50 cent incasso; los 25 cent. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW Er is nog geen verandering gekomen ijn de strandpachten. Zoals bekend was van de zijde van de strandexploitanten •mstig verzet gerezen tegen de verho- ;ingen die B. en W. voor dit jaar had- len aangekondigd. Een aanmerkelijk |deel van de gemeenteraad bleek deze zwaren in de dinsdagavond gehouden •aadsvergadering te onderschrijven, w^t nleiding was tot langdurige discussie. strandexploitanten zijn overigens ;el bereid een aanmerkelijk hogere lacht te betalen en hadden dat ook in voorstel aan het college vervat. Dit foorstel was door B. en VV. echter niet ivergenomen en verschillende raadsle- ien lieten blijken dat onjuist te vinden, et college maakte bij de discussie be taald geen vastberaden indruk. Wet- touder C. Joustra tot wiens portefeuille Ie strandexploitatie behoort en die na- ïens de gemeente met de vereniging an strandexploitanten had onderhan- leld liet zich op een bepaald moment ontvallen dat hij er zelf niets meer an begreep, al stond voor hem wel vast Jat de voorstellen van de exploitanten If nredelijk waren. B. en W. hadden voorgesteld de brief lan de raad waarin de strandexploitan- in bezwaar maakten tegen de voorge- imen pacht, voor kennisgeving aan te lemen. De heer F. Blanken kwam idat al anderhalf uur over dit onder- erp was gepraat met het tegenvoor- ;el om de pachten te verhogen in over stemming met het voorstel van de Irandexploitanten en mej. A. G. Luijs- irburg had nog een ander idee: op de ichten voor het strand van De Koog iu alleen een 'inflatiecorrectie moeten 1 Rrorden toegepast en over een periode in vier jaar zouden de pachten van de idere strandslagen tot het niveau van >g moeten worden opgetrokken. Schorsing De voorzitter liet de vergadering daar voor een half uur schorsen voor col- ;e-beraad. Daarna liet hij weten dat strandpachten nog niet gewijzigd luden worden en dat de zaak in de vol- inde vergadering opnieuw aan de orde >u worden gesteld. In de tegen die ijd te verstrekken schriftelijke argu- 2 ^ïentatie zou rekening worden gehouden it hetgeen nu door de raadsleden ar voren was gebracht. Een uitspraak dit moment moest worden ontraden idat de raadsleden eenzijdig waren lelicht, een gevolg van het feit dat ede op grond van een ingekomen stuk 'as geredeneerd zonder dat het college lar schriftelijke tegenargumenten te- ,g «Kover had kunnen stellen. Met de Blanken, die zich over deze gang zaken afkeurend had uitgesproken 'treurde de voorzitter dat de discussie id plaatsgevonden. In de volgende ver kering wordt het dus een officieel [endapunt. Exploitanten willig Inzake de verhoging van de pachten door de exploitanten het volgende inbod gedaan: de pachten van De Koog ijven ongewijzigd en de vestigingen bij andere strandslagen worden in drie r tot het paohtpeil van De Koog op- rokken met uitzondering tvan de randslagen van paal 12 en 18 die op van het peil van De Koog zouden oeter. worden gebracht. De heer Weijdt had uitgerekend dat I een zeer betekenende stijging in- ,udt. De vereniging van strandexploi- nten is dus bepaald niet onwillig, zo 'nstateerde hij. De door B. en W. voor '3 opgelegde pacht is echter een bui- isporige verhoging van de lasten. Om- II B. en W. de inflatiecorrectie blij- ind willen toepassen zal de pacht in f Koog in 1975 met 125% zijn geste ld blJ paal 9, 28 en 31 tot ca 224%; Val eens binnen in en eet er gewoon eens lekker paar 15 en 17 tot 188% en paal 12 en 18 tot 168%! De heer Weijdt vroeg zich af of men erop uit is de sterk gestegen kosten van het strand zoveel mogelijk door de exploitanten te laten vergoe den. Dat zou niet redelijk en onjuist zijn. Op de exploitanten wordt al een zware last gelegd door de gemeente (strandreiniging, plaatsen en opruimen van badmeestersonderkomens tegen ge ringe vergoeling etc.). Slecht bedrijf De heer Weijdt had een zeer somber beeld gekregen van de sociale en finan ciële omstandigheden waarin de exploi tanten verkeren. Toen hij met hen sprak had hij vernomen dat velen met de exploitatie zouden stoppen als zij niet zulke hoge bedragen hadden geïn vesteerd. Omdat hij het niet had ge loofd, had hij met instemming van de betrokkenen een gesprek gehad met de direkteur van een plaatselijke bank die voor meerdere exploitanten de zaken behartigt. Daaruit kon maar één con clusie worden getrokken: strandexploi tatie is een slecht bedrijf. Man en vrouw maken in het seizoen bijna evenveel uren als iemand met een normaal be roep gedurende het hele jaar en alleen daarom verdienen ze nog wat door roofbouw op henzelf. De heer Weijdt had bij het onderzoek verder vastgesteld dat nog geen derde van de strandbezoe- kers gebruik maakt van de aanbiedin gen van de exploitanten. Dat hield vol gens de heer Weijdt in dat zij als zij door hun pacht een derde van de totale kosten van het strand voldoen zij ze ker hun portie betalen. De heer Weijdt vond tenslotte dat het strand, toeristi sche trekpleister nummer één, uit de toeristenbelasting dient te worden be taald. Een goed strand is van algemeen belang voor heel Texel. In galerie ,,'t Swarte Schaep" worden vanaf maandag werken geëxposeerd van de jonge Amsterdamse beeldhouwster Carla Klein. De tentoonstelling blijft tot 15 juni. Daarna is de beurt aan Wim Hopma (plastieken) en Bob Denneboom (aquarellen,gouaches en olieverfschilde rijen), van wie de werken een maand lang te zien zullen zijn. Het zomerprogramma van ,,'t Swarte Schaep" vermeldt verder nog: voor de tweede helft van juli een Poolse weef ster. vermoedelijk Hanka Czjaikowska uti Warschau, en voor de maand augus tus zeefdrukken van de Amsterdammer Rob Jurriese. MEDEDELINGEN VAN BEN W De verhuurders van paarden, pony's, ponywagens en Jan Pleziers wordt er op gewezen dat de vergunningen van vorig jaar zijn verlopen en dat voor het verkrijgen van een nieuwe vergunning het gemeentebestuur zo spoedig moge lijk moet worden meegedeeld welke paarden voor de verhuur zullen worden beschikbaar gesteld. Deze paarden zul len dan van gemeentewege worden ge keurd. Degenen, die nog geen vergun ning hadden, worden er op geatten deerd, dat het verboden is zonder toe stemming van burgemeester en wethou ders paarden te verhuren binnen een afstand van 500 meter van de openbare weg. De heer Westdorp vond de pachtvoor- stellen van de strandexploitanten aan vaardbaar en was het dus ook niet met het college eens, temeer daar de op brengst die voortvloeit uit de door de exploitanten voorgestelde regeling niet eens zoveel lager is. De heren J. N. Wit te en J. Zuidewind sloten zich hierbij aan. Onbillijk Mej. Luijsterburg vond het onjuist dat van de exploitanten zoveel wordt geeist Volgens haar moesten op het strand (een stukje Texel) dezelfde ex ploitatievoorwaarden gelden als voor ondernemers elders op het eiland, te meer daar zij een veel groter risico lo pen door het weer. Typerend voor de in- konsekwentie waarvan hier sprake is vond ze het dat de exploitanten ver plicht zijn op het strand toiletten te hebben en te onderhouden terwijl dat, zo meende zij, in feite openbare toilet ten zijn. Sluitingsuur Het had niet veel gescheeld of de raad had nog eens een halve vergade ring besteed aan de horecasluitingstij- den die in de vorige vergadering al hoofdschotel waren geweest. Zoals be kend werden toen alle op verandering gerichte voorstellen verworpen zodat de bestaande sluitingsregeling gehandhaafd bleef. De horeca had zich daarbij niet neergelegd en zich in een brief tot de raad gericht. B. en W. hadden geadvi seerd de zaak niet opnieuw ter sprake te brengen en de brief voor kennisge ving aan te nemen. De raadsleden die de vorige keer voor een later sluitings uur hadden gepleit, wilden zich echter de kans om er nu toch nog wat aan te doen, niet laten ontnemen. De heer Westdorp wilde zelfs een op Zie vervolg pagina 2 van 16 tot en met 22 mei 1973 Geboren: Edwin, zv. Hendrik Baren- dregt en Teunisje Roseboom; Henrikus Kornelis, zv. .Foppen H. van Heerwaar- den en Margaretha H. Spigt; Afina He lena Jannie, dv. Jitze R. Barends en Le na Bonne; Svea, dv. Jelle S. Pekel en Hiske A. de Boer. Overleden: Tetje Koopman, ev. Kik kert, oud 71 jaar, wonende te Den Burg Wegens de grote drukte zullen de da mes van het kledingcomité a.s. dinsdag avond 29 mei reeds om 7 uur in „De Bijenkorf" aanwezig zijn. Men kan dan ook de maat laten nemen voor een huurkostuum. Dit ds ook mo gelijk na de repetitie van het historisch spel. I.v.m. het vele werk bij het verhuurbedrijf wordt verzocht de bestelling van de huurkostuums vóór 1 juni a.s. te doen. Hierover kan men ook alle inlichtingen verkrijgen bij me vrouw Drijver-Eelman, Achtertune 24, telefoon 371 Donderdagavond 24 mei in „De Bijen korf" groep 2 „Het kasteel". x Vrijdag 25 mei groep 1 „het dorp" en de nederzettingen 3, 4 en 5, ook in „De Bijenkorf". Het is de evenementencommissie ge lukt om in het programma van de eer ste feestdag de Friese polstokversprin gers op te nemen, ze komen met min stens 10 deelnemers. Hoogstwaarschijn lijk komt ook de Nederlandse kampioen Roel Bokke Span uit Stiens mee. Met de grootst mogelijke spoed moe ten in de haven van Oudeschild voorzie ningen worden getroffen om de explo sief groeiende vissersvloot ligplaats te kunnen blijven bieden. De nieuwe werkhaven waar een deel van de vloot „bij gedogen" mag liggen is bij de op lossing van het probleem slechts een druppel op de gloeiende plaat geweest. In de raadsvergadering van dinsdag avond pleitte de heer L. J. Weijdt voor snelle en krachtige aktie om het pro bleem opgelost te krijgen. Dat was niet de eerste keer; in de vorige vergadering had Weijdt aan de hand van cijfers en statistieken aangetoond dat zich een noodtoestand aan het ontwikkelen is. Door de vissersvereniging DETV Texel en de Coöp. lnkoopvereniging voor Visserij benodigdheden is vorig jaar al voorgesteld te zorgen voor een bag- gerdiepte van havens en toegangsgeul van ongeveer zeven meter; verbreding van de haveningang tot 35 a 40 meter en uitbreiding van de aanleggelegenheid door 't verlengen van de kadebeschoei ing aan de westelijke zijde en/of 't bou wen van een tweezijdige aanlegstijger in de haven. B. en W. gaven dit drin gende verzoek op 13 juli 1972 door aan de Hoofdingenieur-direkteur van Rijks waterstaat te Haarlem met de vraag genoemde voorzieningen in te passen in het toen nog in uitvoering zijnde haven plan. Van Rijkswaterstaat werd echter niets vernomen. Jammerlijke indruk De heer Weijdt, lid van de werkgroep visserijhaven Texel, verweet de andere raadsleden onvoldoende belangstelling *1au Met ingang van vrijdag 25 mei is ons telefoonnummer gewijzigd in 02228-200 JAN F. VAN ASSELT Kogerweg K 63b - De Koog - Texel De Texelse politie zal, zodra de nieu we wetgeving op het rijden onder in vloed van kracht is geworden, de con trole aanmerkelijk verscherpen. Zoals bekend zal de politie voortaan de be voegdheid hebben, chauffeurs die zij er van verdenkt te diep in het glaasje te hebben gekeken, te verplichten mee te gaan naar de dokter en zich de bloed proef te laten afnemen. Wanneer in het bloed meer dan 0,5 promille alcohol wordt aangetroffen wordt men geacht onder invloed te hebben gereden. Drie glazen bier of drie borrels zijn dus al ruimschoots genoeg om een proces ver baal op te lopen. ondememers-aktrviteiten 1 voor deze voor de Texelse economie hoogst belangrijke aangelegenheid. Nie mand had de moeite genomen eens bij CIV of DETV te gaan informeren. „De raad heeft daardoor een jammerlijke indruk gemaakt op de vissersbevolking. Net als in andere vissersplaatsen zijn de vissers sterk gehecht aan hun woon plaats. Als niet snel een oplossing van het havenprobleem wordt gevonden zul len zij gedwongen zijn naar elders uit te wijken. Dat is dan de straf die zij krijgen omdat zij met hun tijd mee gaan!" De meeste raadsleden accepteer den dit verwijt echter niet. Het college van B. en W. doet wat het kan. Wat zou de raad in deze nog kunnen bereiken? De heer C. Timmer speelde de bal ech ter terug. Hij vroeg de heer Weijdt, die beroepshalve nauw bij de plannen voor de huidige werkhaven betrokken is ge weest, waarom die haven niet direkt geschikt is gemaakt voor de vissers. Waarop Weijdt antwoordde dat is vol daan aan de opdracht om een werkha ven te maken, in de aanvang uitslui tend bedoeld voor het drijvende materi eel dat nodig is bij de verhoging van de dijken. Pas na voltooiing van de dijk werken zoii de haven voor de visserij beschikbaar komen. Wat te doen De heer J. J. Westdorp kon zich ook niet voorstellen wat de raad in deze nog kan uitrichten. B. en W. krijgen van Rijkswaterstaat niet eens antwoord. Bij Rijkswaterstaat is van openheid geen sprake. De gemeente heeft immers ook niet te horen gekregen hoe de verhoog de dijk zou komen te liggen? Dat laat ste werd bestreden door de heer Weijdt. Ook voorzitter Mr. Sprenger zei dat Rijkswaterstaat wel gegevens levert en oog heeft voor de belangen van de visse rij. B. en W. doen alles wat mogelijk is maar toegegeven moet worden dat hun invloed beperkt is. „Dóe wat!", zo smeekte de heer Weijdt de raad, waarbij hij wees op de mogelijkheid van een motie. De heren Smit en Koorn meen den dat het ook maar eens via de poli tieke partijen van de verschillende raadsfracties geprobeerd moest worden. In ieder geval zullen B. en W. op korte termijn een bespreking met de hoofd ingenieur-direkteur van Rijkswater staat te Haarlem bewerkstelligen. Het bedrijvencomplex van de familie Brügemann aan de Binnenburg te Den Burg is ingrijpend gewijzigd. De kleu terzaak die werd gedreven door me vrouw A. Brügemann-Graaf, maakte plaats voor een uitbreiding van „Het Boekhuis" en van de drukkerij. In plaats van de beide pijpela-achtige winkels werd er vóór in het complex een ruime moderne boekwinkel gecreëerd. De win kel loopt naar achteren iets minder ver door dan voor de verbouwing het geval was. Daardoor kon ook de ruimte van de drukkerij worden vergroot. De winkel, die voortaan „Lees- en schnjfwarenwinkel „Het Open Boek" zal heten, wordt gedreven door Theo Timmer en Julia Timmer-Brügemann. Er zijn tal van voorzieningen om het de klanten aangenaam te maken. Zo bevinden zich overal langs de stellingen met boeken legplanken, wat het inzien en vergelijken van boeken aanzienlijk vergemakkelijkt. Ook is er een tafel voor nieuw verschenen boeken ge plaatst. Aantrekkelijk is ook de leesta fel, waar belangstellenden zonder enige verplichting kunnen kennis nemen van een wisselend bestand aan kranten, die (nog) niet in de verkoop zijn. Op deze tafel ligt verder de consumentgids, een map met krantenknipsels over korte lings verschenen boeken en een kaart systeem over recente boeken. Dit sy steem wordt verzorgd door Prisma lec tuurvoorziening. Het bevat 150 tot 200 woorden lange overzichten van de in houd van actuele boeken. Per jaar ko men er ongeveer 3.000 nieuwe kaartjes. De heer en mevrouw Timmer wachten nog de komst van een koffieautomaat af. Het is de bedoeling om op de tijd stippen dat de vaste staf van de winkel koffie drinkt, ook de klanten die daar aan behoefte hebben te laten meegenie ten. De adviezen voor de verbouwing kwa men van architect J. A. M. Visser te Den Burg. Het werk werd uitgevoerd door de Fa. Houtbouw, Hengelo. Het ve le schilderwerk was in handen van P. Graaf. De verlichting werd verzorgd door Jan Agter. Er werd zeer veel oud materiaal opnieuw gebruikt. De grotere ruimte voor de drukkerij zal ten goede komen aan de offset. De astmakollekte die onlangs werd gehouden heeft op Texel ƒ1863,60 opge bracht. Daarvan werd ƒ879,51 opgehaald in Den Burg, ƒ315,82 in De Koog, ƒ239,84 in Oudeschild, ƒ233,09 in Oos terend, ƒ150,81 in Den Hoorn en 't Horntje en ƒ44,53 in De Waal. Bar - Dancing De Koog presenteert vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei de bekende formatie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1