Cjroen 2rwarL-Jexels in het harL, Watersportvereniging nam haven en clubschip feestelijk in gebruik Zilveren „Jan vau Toon" door vissers gehuldigd Maar kottervissers zijn niet blij Dansgroep oude dansen nam deel aan festival Assurantiekantoor Ger Dros Lammerenprijzen nog hoger Schietoefeningen .WHca KSDAG 29 MEI 1973 gge JAARGANG No g779 TEXELSE^COURANT Uigave B.V. v.h. Langevcld De Rooy ostbus 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den j, lei. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 De dansgroep Oude Dansen van de Folklorestiehting heeft zaterdag deelge nomen aan het Internationaal Folkloris tisch Dansfestival 1973 te Leeuwarden. De uit achttien personen bestaande groep had veel succes, vooral door liet genre dansen dat ten beste werd gege ven en door de fraaie klederdracht. Het festival ging uit van de Federatie van Folkloristische groepen in Nederland en werd in Leeuwarden gehouden wegens het 25-jarig bestaan van de „Ljouwer- der Skotsploegh". Er werd meegedaan door groepen uit Nederland, België, De nemarken, Duitsland, Ierland, Frank rijk, Engeland, Italië en Luxemburg. Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nedcrl. Middcnstandsbunk; Rabobank. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cent. Advert. 23 ct. per mm. cxcl. 4<>/0 BTW Begonnen werd om twee uur zater dagmiddag met een lVfe uur durende op tocht door Leeuwarden, die werd gade geslagen door tienduizenden mensen. Daarna werd door alle groepen 10 tot 12 minuten opgetreden in de „Harmo nie" De Texelaars dansten de „Valeta met doordraai" en de „Lustrumwals", een speciaal voor dergelijke gelegenhe den samengesteld potpourne van oude dansen. Deze typisch ouderwetse gra cieuze dansen vormden een welkome af wisseling na de vele volksdansen die door de andere groepen werden ge bracht. Bij het festival werden geen prijzen toegekend. Dat zal wel gebeuren in september a.s. als de groep Oude Dansen deelneemt aan een scholingsdag van het district West van de Federatie. 0p feestelijke wijze heeft de Water- lortvereniging Texel zaterdagmiddag iar clubschip „Wrijfhout" in gebruik en. Het schip heeft ligplaats ge- gen in de nieuwe werkhaven van ludeschild en vormt het centrum van uitgebreide aanlegvoorzieningen die ier in de afgelopen maanden door de muging zijn gemaakt. In feite is spra- van een complete jachthaven en het est van zaterdag werd dan oook door lie betrokkenen gezien als de officiële gebruikneming daarvan. „Wrijfhout" is 55 meter lang en vormt de haven een indrukwekkende ver fijning. Het was oorspronkelijk een rijvend internaat voor schipperskinde- Voor een zeer laag bedrag werd in Zwolle liggende schip door de ïxelse watersporters overgenomen en ur Texel gesleept. De hoogste verdie- Ing van het vaartuig werd verwijderd 1 verkocht aan de zweefvliegclub ?xel die er een hangar van wil maken laar daarbij is gestuit op weigering in de benodigde bouwvergunning). Ideaal clubschip Aan het schip hoefde betrekkelijk iül e'n'^ veranderd te worden om er een :el^ eaal clubschip van te maken. Onder t w idere werden de sanitaire voorzienin- :n verbeterd en uitgebreid. Vanuit het hip kan alle mogelijke service aan de eziervaarders worden gegeven. Water i olie kunnen worden geleverd, accu's innen worden geladen, aansluiting op •t 220 voltnet kan worden verzorgd en e is de bedoeling aan boord een een- 'udige winkel in scheepsbenodigdhe- fn onder te brengen. Aan boord wordt scepter gezwaaid door jachthaven- eester H. Maas en zijn vrouw. De ïer Maas heeft jaren op een scheeps- «f gewerkt en kan daardoor menig neepstechnisch probleem tot 'n oplos- ng brengen en mevrouw Maas heeft 'recaervaring, wat goed van pas komt de recreatieruimte waar de leden de wendige mens kunnen versterken. In 'te is sprake van een volledig hore- bednjf, zij het uitsluitend ten dienste de leden. Bloeiende vereniging De in 1966 onder voorzitterschap van heer W. Peeters uit De Koog opge- hte vereniging telt thans 150 leden larvan er 80 over een vaartuig be- hikken Zowel het aantal leden als het utal vaartuigen groeit snel, vooral 'dat Texel nu over behoorlijke ak- MJnodatie beschikt om een jacht, mo- rboot of ander pleziervaartuig veilig te meren. Er zijn ook vrij veel niet- 'xelse leden maar dat wordt niet als n bezwaar gezien. Buitenlanders zul- echter geen lid kunnen worden. °te Duitse jachten zullen dus niet in jachthaven terecht kunnen, tenzij er 'ats over is. Daar ziet het niet naar want er zijn nu al twintig ligplaat- tekort. De meeste schepen liggen met de kop aan een lange drijvende steiger die tussen wal en schip is aangelegd door de leden, maar ook rond het clubschip zelf bevindt zich een steiger waaraan afgemeerd kan worden. Onbevoegden hebben weinig kans bij de schepen te komen omdat de heer Maas vanuit zijn geriefelijke woning op het clubschip een goed overzicht heeft over de veelal zeer kostbare schepen. Bovendien kan de toegang tot de steiger door een ijzeren poort worden afgesloten. Hard gewerkt Dc watersporters hadden wel een beetje recht op een ontspannen feestje want ze hebben zich bijzonder uitge sloofd om dit alles tot stand te brengen. Een centrale en zeer stimulerende rol bij de bouwerij speelde de heer C. Drij ver die alle technische moeilijkheden die zich voordeden „even" tot oplossing bracht. Hij heeft de leden zeer aan zich verplicht. Dat een jachthaven op Texel niet al leen in een behoefte voorziet maar zo goed als zeker ook een spectaculaire bloei zal kunnen doormaken blijkt al uit de cijfers over de afgelopen jaren. Vorig jaar werd de haven van Oude- schild door 800 pleziervaartuigen aange lopen; dit jaar zullen het er 1.000 tot 1.200 zijn. Waarnemend voorzitter J. van Lare opende het clubschip met een toespraak waarin hij dank bracht voor de vele werkuren die door de leden en met name de heer C. Drijver waren gele verd. Hij lanceerde het motto: „Als nie mand wat doet, dan gebeurt er niets. Daarom doen wij wat!" Er hangt boven de watersportvereni ging een zwarte schaduw in de vorm van de kans dat clubschip en jachthaven uit de werkhaven zullen moeten ver dwijnen als rijkswaterstaat dat ver langt. Rijkswaterstaat heeft de water sportvereniging nl. tijdelijk ligplaats geboden. Wrijving De kottervissers, die binnenkort met een hopeloos tekort aan havenruimte komen te zitten, zijn helemaal niet blij met de pleziervaarders. Zij vinden dat de jachten het 'havenprobleem alleen maar erger maken en hebben dat duide lijk laten blijken. Het bestuur van de watersportvereniging stelt daar tegen over dat dank zij de door de vereniging getroffen (en betaalde!) voorzieningen de jachtjes uit de oude haven zijn ver dwenen waardoor daar meer ruimte be- Met ingang van vrijdag 25 mei is ons telefoonnummer gewijzigd in 02228-200 JAN F. VAN ASSELT Kogerweg K 63b - De Koog Texel Overzicht van de jachthaven, zoals die in de afgelopen maanden door de water sportvereniging is aangelegd in de werk haven van Oudeschild. Tweede markt: Op de gisteren gehouden tweede lam- mcrenmarkt werden nog betere prijzen gemaakt dan op de eerste markt. De dieren brachten nu ƒ160,tot ƒ175, op en dc handel was zeer vlot. Er wer den 609 lammeren aangevoerd. Op maandag 4 juni (in de namiddag) en op dinsdag 5 juni a.s. i('s morgens en 's middags) gaat H.M. Drente schieten in sectro 045 tot 075 graden, rechtwij zend met een straal van 9 mijl vanuit het hoge geleidelicht Nieuwe Haven. Veiligheidsschip aanwezig. schikbaar is gekomen. Overigens wordt gehoopt dat het konflikt tussen plezier en broodvaarders snel uit de wereld wordt geholpen. Aan Annemieke Drijver, dochter van havencommissaris C. Drijver, viel de eer te beurt de vlag te mogen hijsen waarmee de ingebruikneming een feit was. Lappen Bij de inrichting van de jachthaven heeft men ook wel met tegenslag te kampen gehad. Zo ontstond aan het clubschiip nogal wat schade toen dit als gevolg van de orkaan van 2 april los sloeg. De schade werd slechts gedeelte lijk door de verzekering gedekt. Op ini tiatief van een der leden werd een circulaire verspreid die tot resultaat had dat ƒ7.500,werd bijeengebracht waardoor ook dit probleem uit de we reld was. Een ander gebaar dat de goede geest onder de watersporters demon streert: een der leden had een groot aantal tegels laten maken met een op schrift ter herinnering aan de inge bruikneming van de jachthaven. Alle genodigden (waaronder burgemeester en wethouders, en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat) kregen een exemplaar aangeboden. De bestuursleden werden ieder verrast met een groot tegeltableau. Ook andere leden hadden voor geschen ken gezorgd. Meerdere genodigden maakten van de gelegenheid gebruik om een door prachtig weer gezegende rond vaart te maken. Het internaatschip .Wrijfhout"nu een ge riefelijk clubhuis voor de watersportver eniging. De heer Jac Vlaming Bzn. overhandigt het geschenk aan de heer Jan van der Vis Azn. In de envelop bleek een brief van de CIV te zitten, waarin werd meegedeeld, dat de jubilaris als geschenk mocht kiezen tussen een reis naar Israël voor twee per sonen of een kleuren-tv. Tweede van rechts mevrouw Van der Vis. Als geschenk overhandigde de heer Vlaming een envelop met inhoud. Voor mevrouw Van der Vis had hij bloemen. De heer Van der Vis, voor wie de hul de onverwacht was gekomen, ging in op hetgeen de spreker naar voren had ge bracht door het noemen van nog meer namen en feiten uit de ClV-geschiede- nis. De drijfveer tot oprichting van de coöperatie was zelfbescherming ge weest. Zonder deze vorm van samen werking zou het profijt dat de schip pers nu trekken naar overkantse leve ranciers zijn gegaan. Het bestuurswerk was niet altijd makkelijk geweest, voor al niet als er vergaderd moest worden na een week vissen. Moeilijke keus Het geschenk onder couvert bleek een reis naar Israël te zijn voor twee per sonen óf een kleuren-tv. Voor de heer Van der Vis was het een moeilijke keus. „We hebben nog geen kleuren-tv, maar we zijn ook nooit in Israël geweest. Ik geloof dat we er nog een nachtje over slapen". iDe heer B. Daalder, voorzitter van DETV Texel, had ook veel lof voor de heer Van der Vis. Naast zijn kwaliteiten als bestuurder werd Jan van Toon ook gewaardeerd, omdat hij een manusje van alles was, altijd bereid de belangen van de visserij te verdedigen. De heer Daalder wenste de jubilaris gezondheid toe, zodat hij nog lange tijd met zijn in zicht, takt en toewijding aktief zou •kunnen zijn, want er zijn nog steeds grote problemen op te lossen. OOSTEREND Zaterdagmiddag is in „De Bijenkorf' 'te Oostcrend de heer J. v.d. Vis Azn, gehuldigd ter gelegen heid van zijn zilveren jubileum als be stuurslid van de Coöperatieve Inkoop vereniging voor Visserijbenodigdheden (C.I.V.). De in 1931 opgerichte CIV was meer dan alleen inkoopvcreniging; het was ook een vereniging die de andere belangen van de noordzeevissers behar tigde, een vissersvereniging dus. Daar naast bestond nog de vissersvereniging DETV Oudeschild, die zich bezig hield met de waddenvissers. Aan die situatie kwam in 1970 een eind. Toen werd de vissersvereniging DETV Texel opgericht voor alle vissers en de CIV werd weer een „zuivere" coöperatie. Het boven staande dient men wel te weten om te beseffen dat de CIV voor de Noordzee visserij van grote betekenis is geweest, niet in de laatste plaats door de activi teiten van het bestuurslid Jan van der Vis Azn., beter bekend als Jan van Toon. De heer Jac. Vlaming Bzn., oudste bestuurslid van de CIV en commissaris van de ijsfabriek schetste zaterdagmid dag uitvoerig de CIV-geschiedenis en de verdiensten van de jubilaris, die in 1948 al direct secretaris werd. Als voorzitter van de CIV volgde hij de heer A. Ellen op. Van der Vis werkte met grote toe wijding. „De bloei van de coöperatie is zeker aan het inzicht van Jan van der Vis te danken". Ook mevrouw Van der Vis werd in de hulde betrokken. Bij haar thuis werden altijd de vergaderin gen gehouden. In de loop der jaren bracht de CIV veel tot stand Een greep: in 1965 een nieuwe tankboot; in 1958 een magazijn, in 1962 de installatie van de ijsfabriek vernieuwd; in 1964 een olietank van een miljoen liter in ge bruik genomen en in 1972 een tweede tank van dezelfde grootte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1