(jroen ^wartsjexels in het harL, nufcj/paarbonk I'prie ton aan investeringen werd officieel in gebruik genomen City-theater verkocht aan Wiebring-Groot heeft nog veel verlangeus 71 0/ e.i nTu stichting wensen en Bedrijf blijft) uue/t nederland )P RST-CAMPING „LOODSMANSDUIN" ALTIJD EEN HOGE RENTE emeeote zamelt oud glas in bioscoop] Gestolen brommer vernield teruggevonden Joyswimming Snelheidscontrole Botsing op Westerdijksweg Cafe's tot twee uur 's nachts open Niet vissen in zeewaterbassin Strandhuisjes beschadigd Boete voor verboden wapenbezit een daq 4 /O renteverlies SDAG 5 JUNI 1973 86e JAARGANG No. 8781 gave B.V. v.h. Langeveld De Rooy Ibus 11- Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesoinlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Rabobank. 50 cent incasso; los 25 cent Advert. 23 ct. per mm. excl. 4®/0 BTW De Kreidler Floret bromfiets die op 19 mei werd gestolen van Adrie Dros (Kadijksweg) is vrijdag totaal vernield teruggevonden in een bunker bij het Hoornderslag. De spaken waren (waar schijnlijk met een betonijzerschaar) doorgeknipt, de tank was gedeukt, de koplamp ingeslagen en de carburateur en uitlaat ontbraken. Gedacht wordt aan een wraakoefening. De politie stelt een onderzoek in. Zondag werd gezien dat twee jeugdige toeristen zich rond 18.30 uur, dus na sluitingstijd in het zwembad Molenkoog vermaakten. Ze waren over de omhei ning geklommen. De gewaarschuwde politie liet de knapen duidelijk weten dat ze in overtreding waren. Bij de vrijdagmiddag op verschillende plaatsen door de politie gehouden (ra dar) snelheidscontrole werd tegen 14 automobilisten proces verbaal opge maakt wegens te hard rijden. De mees te bekeuringen vielen op het Schilder end te Den Burg en in de Dorpsstraat te De Koog. OUDESCHILD Op de smalle Wes terdijksweg bij Ceres botste zaterdag een Chevrolet tegen een Citroen 2cv. De uit de richting Oudeschild naderende 2cv, bestuurd door een toerist week on voldoende uit voor de uit tegengestelde richting naderende '(Texelse) Chevrolet. De wagens schampten langs elkaar waarbij de linkerzijkant van de Citroën werd vernield. De Chevrolet werd al leen aan een spatbord beschadigd. Een achter de Citroën naderende derde wa gen werd geraakt door een vap de 2CV afkomstig weggeslingerd spatbord. Op zaterdag voor Pinksteren Van het bestuur van de afdeling Texel van Horeca Nederland vernamen wij dat de gemeente heeft goedgevonden dat horeca-bedrijven op de zaterdag avond voor Pinksteren geopend blijven tot 02.00 uur. Ook op de avond van He melvaartsdag waren de café's tot dat tijdstip open. OUDESCHILD In het grote zeewa terbassin van de Texelstroomcentrale bij Oudeschild mag niet worden gevist en gezwommen. Dit in verband met de kans op het te water raken van voor werpen die in de installatie terecht zou den kunnen komen en daar schade ver oorzaken. De politie trad donderdag op tegen enkele kinderen, die hier aan het vissen waren. Op het strand van paal 17 werd inge broken in twee strandhuisjes. Het bleek dat enkele Amsterdamse toeristen zich aldus toegang hadden verschaft om er de nacht (van donderdag op vrijdag) door te brengen. De politie kon de da ders aanhouden. De politierechter te Alkmaar heeft gisteren de Texelaar L.Z. uit De Koog wegens overtreding van de vuurwapen- wet veroordeeld tot ƒ600,boete of dertig dagen hechtenis waarvan de helft •voorwaardelijk met een proeftijd van ftwee jaar. Z. had zonder vergunning een vuurbuks in zijn bezit. Het wapen werd verbeurd verklaard. het schilderwerk; Tromp voor de cen trale verwarming; Electrohuis voor de elektriciteitsaanleg; KI. Boon zoon voor de inrichting en Westerlaken voor het stratenwerk. Het wat buiten de toeristische drukte gelegen „Loodsmansduin" heeft in de afgelopen jaren een spectaculaire groei doorgemaakt, zo vertelde de heer Van den Heerik. Mede dank zij de zg. diep- teïnvesteringen is het terrein goed in de markt komen te liggen met behoud van het aantrekkelijke, niet overdreven luxueuze karakter. Bij het aanbrengen van nog meer voorzieningen zal daar naar gestreefd blijven worden. Afremmen Het is bepaald niet de bedoeling met deze verbetering een nog grotere topbe- zetting van de camping te verkrijgen, in tegendeel. Op 10 juli 1972 bevonden zich op „Loodsmansduin" 4400 mensen, bijna evenveel als Den Burg inwoners heeftOp een oppervlakte van 52 hectare lijkt dat makkelijk te kunnen maar toch is besloten die topbczetting dit jaar met ca 10%» terug te brengen nl. tot 4.000 kampeerders en wel om twee redenen. In de eerste plaats wil de Rccrcatiestichting een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de kampecrvoorzieningen op Texel. Met spijt heeft men moeten konstateren dat op verschillende campings van overbe zetting sprake is geweest hetgeen niet in het belang was van de betrokken re creanten. Verder wil de RST door het verkleinen van de topbezetting bereiken dat de duinbegroeiing niet al te zeer op de proef wordt gesteld. De direkteur feliciteerde het exploi tantenechtpaar Ham met hun vernieuwe kantine en dienstwoning. De heer en mevrouw Ham dragen door hun optre den in belangrijke mate bij aan de sfeer op de camping. Ze kregen verschillende cadeaus aangeboden; van de heer C. P. Harting een foto, van de fa. Boon uit Den Hoorn een aquarel, van de mede werkers van RST een fraai droogboeket, van Electrohuis een klok etc. Geschiedenis RST-voorzitter, de heer M. Bakker, blikte twintig jaar terug in de geschie denis van de Recreatiestichting. Mid denstanders hadden toen plannen voor een recreatieve ontwikkeling van het duinterrein rond het „bunkerdorp" maar het was staatsbosbeheer verboden terrein te verpachten aan particulieren. Daarom liet de gemeente zich inschake len en kon de Stichting Sociaal Toeris me geboren worden. De stiohting heeft niet stilgezeten. In feite is nu sprake van drie volwaardige bedrijven: cam ping „Kogerstrand", camping „Loods mansduin" en het zwembad „Molen koog" „Maar we zijn nog lang niet klaar", aldus de heer Bakker die daarop wat wensen en verlangens opsomde. Zo wil men op Loodsmansduin een zwembad aanleggen, wil men er een reinwater- kelder maken om in het hoogseizoen al tijd van water met voldoende druk ver zekerd te zijn en zou men ook graag wat bungalows neerzetten. Dat laatste stuit op ernstige moeilijkheden. Teleur gesteld stelde de RST-voorzitter ook vast dat het niet is gelukt op het ter rein bij het zwembad in Den Burg een tennisbaan aan te leggen. De aanvraag in overeenstemming met de landelijke situatie; het bioscoopbezoek neemt weer toe. De huidige eigenaresse-exploitante, mejuffrouw R. Pen, zal de bij het be drijf horende woning uiterlijk 1 septem ber a.s. verlaten. De Exploitatiemaat schappij is op zoek naar een echtpaar dat zich met alle werkzaamheden in het theater te belasten, dus ook het opera- teurswerk. Dat houdt in dat de huidige drie operateurs in losse dienst, de heren J. Kramer, R. Gaasbeek en A. Koopman hun taak zullen neerleggen. Bij geen hunner bestond animo voor dit werk in full time verband. Derde bioscoop De Exploitatiemaatschappij Wiebring- Groot b.v. is eigenaresse van horecabe drijven in Hoorn, Enkhuizen, Alkmaar, Purmerend en binnenkort ook in Zeist. Aan bioscopen bezit deze besloten ven nootschap reeds het Victoria theater in Hoorn en het Centraal theater te Krom menie. Het feit dat men reeds bioscoop theaters exploiteert biedt voordelen voor de exploitatie voor het Texelse theater. Als belangrijk voordeel wordt ook beschouwd het feit dat het City theater (tien jaar in gebruik) aan hoge eisen voldoet. Verbouwing is derhalve niet nodig. Vergroting van het bioscoopbezoek op Texel wil de vennootschap trachten te bewerkstelligen door intensieve propa ganda en door meer voorstellingen, vooral in het seizoen. In de programme ring zal niet veel verandering komen. Die is in het City theater na melijk helemaal niet slecht. Nieu we films zjjn hier al betrek kelijk snel te zien, wat o.a. blijkt uit het feit dat een film als „Turks Fruit" die in de steden nog volle zalen trekt hier over enkele weken al ver toond zal worden. Met de verkoop komt dus een eind aan de exploitatie van de Texelse bios coop door de familie Pen. Wijlen de heer K. Pen, in 1927 naar Texel gekomen, stichtte het Texels Bioscooptheater in 1933. Na een kort 'bioscooploos tijdperk' ging het tot City theater herdoopte be drijf tien jaar geleden over naar het huidige adres, het fraai gerestaureerde pand aan de Gravenstraat. Niettegen staande de goede akkommodatie aldaar liep het bioscoopbezoek sindsdien sterk terug. Ondanks de gunstige cijfers van de laatste tijd vond mej. R. Pen de exploitatie nu toch te bezwaarlijk wor den, zodat zij ging uitkijken naar een andere eigenaar. Bij het tot bioscoop maken van De Vergulde Kikkert is des tijds de familie Vlessing nauw betrok ken geweest. In tegenstelling tot wat al gemeen wordt gedacht, heeft de familie Vlessing bij de bioscoop geen enkele be lang meer. Dnder het motto „Geef hier dat glas" guit de gemeente Texel direkt na Msteren met het inzamelen van oud In Den Burg, Oosterend en De zullen op nog nader aan te kon- !en punten containers worden ge ëtst waarin ieder zijn oude flessen, ten en ander glaswerk zonder statie- Idvvaarde kan deponeren. Het is de d<*!>ng het glas door een der Texelse Pwitiebedrijvcn regelmatig te laten ^ren naar de glasfabriek N.V. Mal- 8 te Rotterdam waar de scherven wor- gesmolten en tot nieuw (groen) ver- **uigsglas worden gemaakt. Op deze Jte wordt het milieu gespaard want glas komt niet op de vuilnisbelt te- •J1- Het betreft overigens een proef. <te praktijk zal moeten blijken of de ^inzameling technisch en financieel wens kan reilen en zeilen. Als het gaat zullen ook in de andere dor- containers worden geplaatst. De 'teiners worden speciaal voor dit doel geschaft en zullen worden voorzien len opschrift waaruit blijkt dat er en glas in gegooid mag worden. Zou Publiek de containers als openbare soakken gebruiken dan betekent %JWel zeker het mislukken van de )e Rccrcatiestichting Texel heeft op ar camping „Loodsmansduin" bij Den »rn in het afgelopen jaar een reeks angrijke vernieuwingen gerealiseerd, werd een nieuw bedrijfskantoor ge- uwd waar de gasten onder heel wat tere omstandigheden kunnen worden tvangen dan vroeger. Voorts een dok- rskamer waar de arts dagelijks :eekuur houdt, een personeelsvcrblijf vooral a»n de nachtploeg goede insten bewijst. Verder werd de kanti- grondig verbouwd en gemoderni- :rd en van cv voorzien, kreeg de mpwinkel een nieuwe inventaris, rd het terras voor de cantine ver- oot en verfraaid, kreeg de familie W. un (die de kantine exploiteert) een aie bedrijfswoning, werd een nieuwe letgroep gebouwd en werden 'n koel en een vriescel geïnstalleerd. Het ratennet op het terrein werd met 850 ter uitgebreid en er kwamen par- erstroken bij. Dit alles heeft meer dan 10.000,gekost en het gereedkomen een en ander was voor het RST- ituur aanleiding tot een feestelijke ptie waarbij een grote schare geno- ;den aanwezig was. Direkteur Th. van den Heerik ver- 'lkomde het gezelschap in de nieuwe ntine en gaf een opsomming van de vesteringen. Hij liet blijken dat het wi van de reeks verbeteringen nog ft in zicht is. Dit jaar zal een aanvang orden gemaakt met de elektrificatie n het gehele terrein. De heer Van den «rik bracht dank aan de heren D. van ilsum en J. M. Vroom die zich met het twerpen van de nieuwbouw hadden hg gehouden (de heer Vroom als er- ren hotelier-kok speciaal wat betreft keukenvoorziening) en aan de uit- erders de Fa. gebr. Blom uit Oude- uld voor het timmerwerk; Keijzer °r het metselwerk; Oele voor het dgieterswerk en sanitair; Kamp voor „Geef hier dat glas" Het City theater te Den Burg is ver kocht aan de Exploitatiemaatschappg Wiebring-Groot b.v. te Hoorn. Het be drijf zal als bioscoop geëxploiteerd blij ven worden. Bij de Exploitatiemaat schappij is men van mening dat de mo menteel niet indrukwekkende omzet van het theater in de naaste toekomst aan merkelijk kan worden opgevoerd, zodat ook op langere termijn gezien de bios coop voor Texel behouden zal kunnen blijven. De Vergulde Kikkert, alias City Theater: in andere handen De transaktie kwam tot stand door bemiddeling van Bureau Eel-man te Den Burg. Al geruime tijd is men daar doende geweest voor het theater een ko per te vinden die bereid was het bedrijf als bioscoop te handhaven. Gezien de bedrijfsresultaten was daarvoor niet zo veel animo. Ook de gemeente Texel had geen interesse. De Exploitatiemaat- schappij te Hoorn wilde er tenslotte wel aan beginnen, niet in de laatste plaats omdat de exploitatiecijfers van het the ater over de laatste twee jaar weer een stijgende tendens te zien geven. Dit is De heer A. Welboren (links), die zijn ko peren jubileum herdenkt als beheerder van .Loodsmansduin"ontving als blijk van dank een geschenkbon uit de handen van directeur v.d. Heerik. Foto rechts: mevrouw Welboren-Schreuder werd ver rast met een horloge. is afgewezen hoewel de plaats ideaal was. Een nog onvervulde wens is ook de Grontex, het samenwerkingsorgaan waarmee men een vuist zou kunnen ma ken tegen het recreatiekolonialismc om aldus te bereiken dat de Texelaars de baten genieten van het (kwaliteits)toe- risme. Momenteel is het niet mogelijk vol doende geld bijeen te krijgen voor het Zie vervolg pagina 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1