Cjroen e%warL-Jexels in het L In Den Burg en De Koog is groei van het winkelapparaat mogelijk De Spyker TAXI 2323 J'Elleboog IN 1085 VOOR 70 MILJOEN OMZET IN WINKELS In andere dorpen alleen zorgen voor de dagelijkse behoeften Maatregelen tegen paarden en auto's op het strand9 buitensporig parkeren autowrakken op de weg en achterlaten van huisvuil DISCOTHEEK WILHELMINALAAN 4-6 Belangrijke wijziging van politieverordening KING JOHN RUSSELL and his band. - IIJDAG 8 JUNI 1973 86e JAARGANG No. 8782 a «««prata? TEXELSEPCOURANT ilgave B.V. v.h. Langevcld De Rooy ostbus 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 I, Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Rabobank. -|- 50 cent incasso; los 25 cent Advert 23 ct. per mm. excl. 4% BTW at at In onze vorige artikelen naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, „Winkels op Texel" gaven wij een overzicht van de huidige situatie wat betreft vraag en aanbod in de Texelse detailhandel. In dit laatste artikel gaan we in op wat het rapport te vertellen heeft over de situatie in 1985. Zo'n toekomstbeeld is» natuurlijk in ïoge mate afhankelijk van wat men eerwacht met betrekking tot algehele situatie (dus die buiten de détailhandel om) in de toekomst: het inwonertal, de recreatiedruk, de inkomenspositie van Ie burgers, het al of niet optreden van irises en zo voort. Maar ook de politiek en aanzien van de toelevering van goe- leren en dergelijke zaken bepalen het »eeld van de toekomst. Voorspellingen zijn maar zelden beschrijvingen van de [evolgen van onstuitbare processen. In )e hoofdstukken van het rapport die lijn gewijd aan de toestand in 1985 vordt dan ook voortdurend gekozen. >oms wordt dat ook duidelijk gezegd, lijvoorbeeld als de opstellers er vanuit jaan dat het aantal inwoners in 1985 lonform de aanbeveling van (het bureau lajema in de „Structuurschets" onge- eer 13.300 zal bedragen. Soms ook omt 't niet tot uiting dat in 'n bepaalde oekomstverwachting een element van euze zit. bijvoorbeeld als men er van lit gaat dat de détailhandelsbestedingen ier hoofd van de bevolking voortdurend Uilen blijven stijgen: een inpliciete euze voor het blijven toebedelen van •en belangrijk deel van de economische roei aan de individuele leden van de ïaatschappij (al verwacht het rapport lat in toenemende mate de groei van iet reëel nationaal inkomen ten goede tal komen aan collectieve voorzienin- [en). Ook in de prognose van het aantal oeristen wordt, doordat de bestaande ntwikkeling zo ongeveer wordt loorgetrokken, stilzwijgend gekozen te en een politiek van afremming. Een tëkomstbeeld zoals het is uitgewerkt in etrapport, is kortom het resultaat van et doortrekken van bestaande trends n van bewuste en onbewuste politieke .euze. Toekomst Dit beeld is als volgt: In 1985 zal 'exel 13.300 inwoners tellen (op 31 de- eber 1971 11.666). Daarvan zullen ruim •jfeneenhalfduizend in Den Burg wo- (viereneenhalf in '71). Het aantal iwoners van de overige dorpen zal at minder stijgen, terwijl het aantal [erspreid wonenden zal afnemen van 10 naar 3000. Dit beeld is ontleend 'an de „Structuurschets" van het raad- levend ingenieursbureau Hajema (B.V.). 'ij het bedenken van deze cijfers gingen •e planologen van Hajema Ojm. uit van Ie bestaande bouwplannen, van de mo gelijkheden in verband met bodem en ndschap, van de verkeersproblematiek •n van de verwachte ontwikkeling van ie recreatie. Wat de besteding in de détailhandel ïtreft: het CIMK verwacht dat de toe- 'ame van de uitgaven per hoofd zal af- Men van 1,1% tot 0,7% per jaar in de Ftor voedings- en genotmiddelen, en ,an 2,7tot 1,7% per jaar in de sector Zaterdag en zondag is D.J. is Nico Demus duurzame en overige goederen. Hiervan uitgaande, (tevens werd daarbij aange nomen dat het inkomen per hoofd slechts in geringe mate zal afwijken van dat over heel Nederland) verwacht het TEXELS MIDDENSTAND IV (SLOT) door P. J. Hünd rapport dat de Texelaars in 1985 onge veer ƒ1500,per jaar zullen uitgeven aan voedings- en genotmiddelen (was in 1971 ƒ1325,alle bedragen in gul dens van 1971), en ƒ2350,aan duurza me en overige goederen (was ƒ1545, In totaal zal men dan voor ƒ3850, '(ƒ2870,per jaar uitgeven aan de mid denstand. Het rapport verwacht dat de mate waarin de Texelaars 'hun inkopen aan de overkant doen niet in belangrij ke mate zal toenemen, al leidt de grote re welvaart volgens het CIMK ook tot veelvuldiger verplaatsing. Vanuit het genoemde aantal cijfers over inwonertal en bestedingen per hoofd komt het rap port tot de konklusie dat de Texelaars in 1985 in totaal voor ƒ19.400.000,zul len besteden aan voedings- en genot middelen en ƒ26.600.000,aan duurza me en overige goederen. In totaal dus ƒ46.000.000,een stijging met meer dan de helft. Toeristen De verwachtingen met betrekking tot de toeristen baseert het CIMK rapport mede op het „recreatiebasisplan Texel", ook al van Hajema. Wat betreft de groei van het aantal toeristen gaf dit bureau vier modellen aan. Op grond van de hui dige (ongeremde) toevloed acht het CIMK het mogelijk dat het aantal over nachtingen het maximale model van Hajema nog zal overschrijden. Toch is het rapport uitgegaan van dit model (in 1985 47.000 slaapplaatsen en 2.350.000 geregistreerde overnachtingen). Bij het aantal geregistreerde overnachtingen worden nog eens 550.000 ongeregistreer de ongeteld, zodat er in totaal onge veer 2.900.000 overnachtingen zouden plaatsvinden. De verhouding tussen het aantal dag recreanten en het aantal verblijf stoe- risten is sinds 1951 vrijwel niet veran derd. Tegenover iedere 20 overnachtin gen door verblijfstoeristen staat 1 be zoek van de dagtoerist. Het rapport stelt ten onrechte de verhouding van het aantal dag- en verblijfsrecreanten lag op 1 21". Bedoeld zal zijn de ver houding tussen het aantal overnachtin gen en het aantal bezoeken door dagjes mensen. Het CIMK neemt aan dat deze verhouding ook in de toekomst niet zal veranderen, zodat het aantal dagtoeris ten in 1985 ongeveer 150.000 zal zijn. De détailhandelsbestedingen door de recreanten zullen naai* de verwachting van het CIMK flink stijgen, maar niet zo veel als men zou verwachten op grond van de grote verruiming van het vakantiebudget. Deze vloeit namelijk voor een belangrijk deel toe aan reis kosten (men gaat steeds verder weg), en aan de horeca. Op grond hiervan gokt het CIMK op een groei van de bestedingen aan voe dings- en genotmiddelen van 1%% per jaar, en aan duurzame en overige goederen (steeds meer en steeds betere souvenirs) 3% per jaar. In bestedingen per toerist per dag omgerekend, bete kent dit dat de verblijfsrecreant in 1985 ƒ5,15 zal uitgeven aan voedings- en ge notmiddelen (1971: ƒ4,48) en ƒ2,85 aan duurzame en overige goederen (ƒ2,07). In totaal zal hij de middenstand dus per dag 8 guldens-van-1971 in de hand drukken (was ƒ6,55). Voor de omzet op heel Texel betekent dit dat ook de toe ristenbestedingen, als de vooronderstel lingen van het CIMK juist zijn, met on geveer de helft zullen stijgen tot ƒ23.500.000,waarvan ƒ15.100.000, aan voedings- en genotmiddelen en ƒ8.400.000,aan duurzame en overige goederen. 70 miljoen In totaal zal er in 1985 bijna 70 mil joen gulden worden omgezet in de Texelse winkels. Ongeveer 63% daarvan zal in Den Burg worden verkocht. De Koog en de rest van het eiland kunnen resp. 18 en 19% voor hun rekening ne men. Voor Den Burg betekent dit een geringe vergroting van het marktaan deel: het was 60%. Ook De Koog profi teert: in 1971 was het aandeel 16%. Het aandeel van de rest van het eiland in de détailhandelsbestedingen zal daaren tegen teruglopen: in 1971 was het nog 24%. Het rapport besluit met een overzicht van de ontwikkelingsmogelijkheden van het winkelapparaat om tegemoet te Op het raadhuis ligt momenteel voor ieder een aantal wijzigingen van de po litieverordening ter inzage die maatre gelen inhouden tegen het rijden met paarden en motorvoertuigen op het strand, het hebben van autowrakken op de openbare weg, het onjuist of buiten sporig gebruik maken van parkeerruim te, het maken van reklame door het plaatsen van voertuigen met reklame- teksten op de openbare weg, het neer gooien van afval en vuilnis en het ver vuilen van de straten door honden. De gemeenteraad heeft de wijzigingen in middels goedgekeurd. Vroeger was het alleen verboden om tussen de strandpalen 18 en 21 en bin nen 500 meter van de strandpalen 9, 12, 15, 17, 28 en 31 gedurende de periode van 1 mei tot 1 oktober met een motor voertuig of paard te rijden. Nu is be sloten het rijden op het strand met een motorvoertuig het gehele jaar en het paardrijden van 1 april tot 1 oktober te verbieden, gezien de spreiding van het toerisme over het gehele strand, de uit breiding van het seizoen en de toene mende noodzaak de onnodige verstoring van flora en fauna in het bos, duin en strand tegen te gaan. B. en W. kunnen ontheffing verlenen. Door het verbod wordt ook hetrijden buiten de ruiterpa den, om via de vrije duinen het strand op en af te gaan, tegengegaan. Wrakken Het hebben van autowrakken op de openbare weg was al verboden, maar bij twijfel of het om een echt wrak ging of niet kon soms niet worden opgetreden. Het nieuwe artikel benadert het pro bleem van de andere kant: de inne ming van de beschikbare ruimte. Het nieuwe artikel luidt dan ook; Het is verboden een voertuig weermee om een andere reden dan een eenvoudig te ver helpen mankement niet op de weg kan of mag worden gereden, langer dan veertien dagen op de weg te parkeren. Verder is een bepaling opgenomen die een eind moet maken aan het ongelimi teerd in beslag nemen door bedrijven en doe het zeivers van dev beschikbare (parkeer)ruimte. De normale bedrijfs uitoefening komt daarmee niet in ge vaar en de gelegenheid tot knutselen wordt nauwelijks belemmerd. Het nieu we artikel luidt: Het is een ieder die voertuigen pleegt te stallen, herstellen, verhuren of te verhandelen verboden meer dan twee voertuigen waarvan re delijkerwijs is aan te nemen dat zij hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren. Dit verbod geldt niet gedurende ten hoogste een half uur voor het verrichten van eenvoudige her stel- en onderhoudswerkzaamheden aan de voertuigen. Uitzicht Het is voortaan verboden een voer tuig voor een of meer bewoonde perce len zodanig te parkeren dat daardoor: a. de bewoners in hun uitzicht vanuit het perceel worden belemmerd in een mate die redelijkerwijs niet van hun verlangd kan worden; b. bewoners en omwonenden anderszins overlast wordt aangedaan. Dit artikel biedt ruime toepassings mogelijkheden. Het parkeren van vracht- en personenauto's waar dat niet hoort dient tot het verleden te behoren. Daarbij valt te denken aan een grote vrachtauto die langdurig geparkeerd staat vlak voor een woonkamerraam, maar ook aan een geparkeerde perso nenauto op een voetpad. Dat laatste is een goed voorbeeld van onjuist gebruik van de beschikbare ruimte in nieuwe woonwijken. Stedebouwkundige ont werpers trachten een zo prettig moge lijk leefklimaat te bereiken door het ontwerpen van woonpaden (dat zijn pa den die door uiterlijke kenmerken niet voor het openbaar verkeer openstaan, maar wel toelaten dat men het huis per auto kan bereiken om grote stukken of een grote hoeveelheid boodschappen uit te laden). Door het aan- en afrijden en parkeren van auto's in strijd met de dui delijke bestemming van het woonpad wordt op verschillende wijzen aan om wonenden overlast bezorgd en niet in het minst door het in gevaar brengen van spelende kinderen. Bovendien ont staat accuut gevaar als daardoor be paalde percelen bij brand of in andere noodgevallen niet voor politie, brand weer of ambulance bereikbaar zijn. Het plaatsen van een verkeersbord (parkeer verbod) is niet mogelijk omdat dat zou betekenen dat het woonpad een voor het openbaar verkeer bestemde weg zou zijn. Buitensporig Nog een nieuw artikel: „Het is de hou der of eigenaar van voertuigen met een lengte van meer dan 6 meter en een breedte van meer dan 2.05 meter ver boden deze op de weg te parkeren el ders dan de daartoe door B. en W. aan gewezen parkeergelegenheid (parkeer- ge legen heden), nadat burgemeester en wethouders hem bij aangetekend schrij ven hebben meegedeeld dat zij het par keren van dergelijke voertuigen bij el kaar op de weg met het oog op de ver deling van de beschikbare parkeerruim te buitensporig achten. Het verbod geldt niet van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur tenzij op een van deze dagen een algemeen erkende christelijke feestdag valt". Dit artikel moet dus het buitenspo rig gebruik van parkeerruimte tegen gaan. B. en W. kunnen 'n eigenaar aan schrijven van een parkeerplaats gebruik te maken als er meer dan twee voer tuigen bij elkaar geparkeerd staan. De ze aanwijzing geldt dus niet op werk dagen, omdat het tot de bedrijfsuitoefe ning kan behoren dat meer dan twee voertuigen bij elkaar geparkeerd staan. Het maken van reklame door het par keren van voertuigen met teksten wordt verboden in het volgende artikel: „Het is verboden een voertuig, voorzien van een aanduiding van commerciële rekla me op de weg te parkeren, uitsluitend om commerciële reklame te maken. B. en W. kunnen van dit verbod ontheffing verlenen". Vervuiling Verder zijn enkele artikelen opgeno men die tot doel hebben de zg. kleine milieuvervuiling tegen te gaan: „Het is verboden op of aan wegen, plantsoenen, parken, bossen en stranden, in het water of op het ijs afval of vuilnis weg te gooien of achter te laten" en: „Ieder is verplicht niet toe te laten dat een onder zijn hoede staande hond zijn behoefte doet op een gedeelte van de weg dat (mede) voor voetgangers bestemd is". kunnen komen aan het hierboven ge schetste toekomstbeeld. Het inkomen van de ondernemers zal niet minder mogen stijgen dan dat van de consument. Een reële inkomensgroei van 2Vfe% per jaar is dus noodzakelijk. Over heel Texel genomen wordt ver wacht dat die norm makkelijk zal wor den gehaald. Maar dit komt alleen ten goede aan Den Burg en De Koog. Voor de rest van Texel ziet de toe komst er minder gunstig uit. De ver wachte omzetstijging is dan slechts 1% per jaar. Het CIMK vindt dan ook dat in dat gebied de voorzieningen tot een minimum beperkt moeten blijven. Vol staan kan worden met een aanbod in de sfeer van de dagelijkse behoeften. Voor de consumenten is dat niet zo prettig, maar voor de middenstand is het bittere noodzaak. Nu al moet een aantal mid denstanders wat geld bijverdienen door bezorging of een nevenbaan. Alleen in De Cocksdorp zou de mogelijke uitbouw van de logiescapaciteit toch nog aanlei ding kunnen geven tot de uitbouw van het winkelapparaat. In De Koog zal naar de mening van het CIMK een omzetstijging kunnen worden gerealiseerd van 3Vfc% per jaar. (Den Burg eveneens 3te%). Het aantal vestigingen zal dan ook niet kleiner worden. Eerder is nog een zekere ver groting van het winkelareaal verant woord. Als men daarvoor het bedrag uitgeeft dat boven de inkomensstijging voor de hele bevolking uitgaat, kan er totaal een 300 m2 winkelruimte bij ko men. Voorlopig zal die vergroting vooral moeten worden gezocht in de uitbrei ding van bestaande winkels. Later, als de logiescapaciteit in de omgeving aan- 'zienlijk is vergroot, valt te denken aan nieuwe vestigingen. Die moeten dan wel in de huidige winkelstraat komen te liggen, omdat het winkelen dan het meest aantrekkelijk wordt. De vergroting zal vooral ten goede ko men aan de voedings- en genotmidde lenzaken. In Den Burg zullen naar de mening van het ClMK wel winkels gaan ver dwijnen. Vooral de verspreide vestigin gen zullen het zwaar te verduren krij gen. De perspectieven van het centrum zijn echter ronduit gunstig. De verwach te gezinsinkomensstijging bijhoudende, zullen de middenstanders genoeg over houden om er 180 m2 winkel in de voe dings- en genotmiddelensector bij te bouwen, en 550 m2 in de sector duurza me en overige goederen (of die ruimte ook nodig is is een ander punt). Supermarkt Hoewel er blijkens de enquête onder de consumenten behoefte bestaat aan een grote supermarkt ziet het rapport voor een dergelijke zaak als toevoeging aan het winkelareaal geen economische ruimte. Aangezien echter de behoefte wel groot is, zou het goed zijn dat uit één of meerdere bestaande winkels plus een flinke hoeveelheid extra winkel ruimte een grote supermarkt zou voort komen. Ook zou het mogelijk zijn dat er wel een nieuwe supermarkt zou ko men, maar dat waar bestaande voe dings- en genotmiddelenwinkels worden opgeheven de vrijkomende ruimte wordt overgeheveld naar de duurzame en ove rige goederen. Voor de vervulling van 'n andere con sumentenwens, een groot kledingmaga zijn, is Texel te klein. Wel is er mis schien een toekomst voor een klein wa renhuisfiliaal. Kwaliteit Omdat op Texel het winkeloppervlak in verhouding tot het aantal inwoners zo groot is (ook na aftrek van de specifieke Zie vervolg pagina 2 Bar Dancing Zaterdag en zondag Vanaf maandag 11 juni IEDERE AVOND DISCOTHEEK Het TELEFOONNUMMER van het ASSURANTIEKANTOOR GER DROS is gewijzigd in 02228- 200 JAN F. VAN ASSELT, Kogerweg K 63b, De Koog - Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1