(jroen 'wartsJexels in het harL, Motorrijders hielden Texel twee dagen lang in spanning Teso vervoerde 8,9 pet méér met pinksteren TAXI 2323 VOORDELIG LENEN Weet U het al Politie werd met 37 man versterkt Wat een ophef. We willen alleen maar west nederlond Te kleine capaciteit voert snel naar noodtoestand vrij zijn mm** E.M.K.-aandeelhouders akkoord met statutenwijziging 25.000ste bezoeker in zwembad discotheek van „Casino" geopend WILHELMINALAAN 4-6 tIJDAG 15 JUNI 1973 86e JAARGANG No. 8783 jjlgavc B.V. v.h. Langeveld De Rooy 'ostbus 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 I, Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt »<lna<ag« en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Rabobank. 50 cent Incasso; los 25 cent Advert 23 ct. per mm. excl. 4% BTW Elke avond is de Aandelenemissie grandioos succes Zoals kon worden verwacht zijn de aandeelhouders van de Exploitatiemaat schappij De Krim donderdagavond ak koord gegaan met de statutenwijziging. De belangstelling voor deze tweede aan deelhoudersvergadering in hotel „De Lindeboom-Texel" was zeer gering. Pre sident-commissaris Holtman deelde mee dat de nieuwe aandelenemissie bijzonder goed loopt. Er zijn al honderd nieuwe aandelen uitgegeven. Per dag komt er gemiddeld ƒ3.000,aan aandelen bij. De president-commissaris sprak dan ook van een grandioos succes. Ook de exploitatie van de camping laat zich voor dit seizoen zeer gunstig aanzien. Het aantal reserveringen heeft de 200 inmiddels overschreden, wat hon derd reserveringen meer is dan vorig jaar om dezelfde tijd. Het aantal vaste standplaatsen is gestegen van 52 tot 126. De EMK is wel genoodzaakt het aantal elektriciteitsaansluitingen uit te brei den: er zullen 24 aansluitingen bijko men. Blijkens uitlatingen van de gasten trekt het EMK-terrein vooral om de rust en de soepelheid van het beheer. Er zit ten wel jongelui maar deze horen duide lijk tot de rustminnende categorie. Met het oog op de te verwachten zo- merdrukte is het prettig dat het Krim- terrein over een reinwaterkelder be schikt van 65 m3. Op het terrein is men daardoor altijd van een waterdruk van 4 tot 5 atm. verzekerd wat meer is dan de druk op het gewone waterleidingnet. De persleiding voor het afvalwater die de EMK ten koste van ƒ120.000,heeft moeten aanleggen naar de rioolzuive- ring van De Cocksdorp funktioneert uit stekend. Vrijdagmiddag om vier uur werd de 25.000ste bezoeker van het zwembad Molenkoog te Den Burg geregistreerd. Het was Dorothee Jas uit Den Burg. Zij werd verblijd met een boekenbon. In drie weken tijd werden 15.000 bezoekers voor het zwembad geteld. Bij de Recre atiestichting is men over deze in verge lijking met vorig jaar weer wat geste gen belangstelling erg tevreden. Zoals bekend was het exploitatietekort van het zwembad over het algelopen jaar teleurstellend groot. Demonstratie Zondagmiddag a.s. geeft de gym nastiekvereniging Texel om 14.00 uur een demonstratie langemat springen op de speel- en lig weide van het zwembad. De gymnastiekvereniging Oosterend zal een demonstratie minitramp springen verzorgen. Laatste zwemproef Zaterdag a.s. kan voor het laatst de proef worden afgelegd voor het diplo- mazwemmen op zaterdag 23 juni a.s. Alleen degenen die de proef doorstaan kunnen tot de examens worden toegela ten. Enkele leden van de groep motorrijders, die met Pinksteren op Texel grote op schudding veroorzaakte. De foto werd gemaakt op de camping ,,Kogerstrand" waar een deel van de groep overnachtte Dat hun aanwezigheid aldaar niet door ieder op prijs werd gesteld, bleek onder meer uit het feit, dat bij drie der motoren de benzinetank 's nachts met zand was gevuld. dat naast de verguizing onder het pu bliek toch ook een heimelijke bewonde ring bestaat voor de ruige veroveraars. Met name onder meisjes zijn nogal wat aanbidsters van de gehelmde helden en het vrouwelijke element is onder de groep ook niet onbetekenend vertegen woordigd. Zaterdagochtend ontdekte de politie dat zich onder vier klandestiene kampeerders die hun intrek hadden ge nomen in een schuur van de heer J. v. d. Kerkhof aan het Achterom een 15- jarig meisje bevond, waarvoor een ver zoek tot opsporing, aanhouding en te rugbrenging was uitgegaan. Het meisje hoorde tot het gezelschap van een der motorrijders. Het kind werd later door haar vader afgehaald. De motorjongens met hun angstaanja gende groepsnamen imiteren in menig opzicht de in Engeland en Amerika ak- tieve bendes die hun faam mede door Texel ziet terug op drukke Pinkster dagen. Vooral de veerdienst is weer zwaar op de proef gesteld. In de periode van donderdag 7 tot en met dinsdag 12 juni werden totaal 16.439 auto's ver voerd. Vorig jaar bedroeg dat getal in dezelfde periode rond Pinksteren 15.079, een stijging van bijna 9°/o. Van Den Hel der naar Texel werden 8.752 wagens overgezet (vorig jaar 7.956) en van Texel naar Den Helder 7.687 (7.123) wagens. Zo'n duizend automobilisten zijn dus langer gebleven. Dc grootste vervoers- drukte viel op zaterdag voor Pinksteren toen 2.841 (2.782) auto's naar Texel wer den gebracht. Donderdag kon met twee schepen nog volgens de normale dienstregeling wor de film (Easy Riders) over de wereld hebben verbreid. In tegenstelling tot wat men zou denken beoefenen de meesten in het dagelijkse leven een keu rig beroep uit. We spraken met bank werkers, timmerlui, militairen, mensen met administratieve betrekkingen en studenten. In hun werk missen ze ech ter het avontuur en dat vinden ze door gaans volop als ze er in groepsverband met de motor op uittrekken. NEEM EEN PERSOONLIJKE LENING bij ons op zeer concurrerende voorwaarden den gevaren. Vrijdag nam de drukte snel toe en werd om tien uur 's morgens met pendelen begonnen. Dat ging door tot één uur 's nachts toen de laatste boot van Den Helder vertrok. Omdat op dat moment al weer wagens op het op stelterrein in Den Helder arriveerden werd zaterdagochtend al om vijf uur met varen begonnen; het was noodzake lijk direkt te gaan pendelen. Wegens de mist ging dat met gematigde snelheid maar veel vertraging ontstond hierdoor toch niet. Tot 's avonds tien uur ging het pendelen onafgebroken door. Achterblijvers Zondag was het betrekkelijk rustig maar op tweede Pinksterdag kwam de stroom in andere richting al snel op gang. Vanaf 'tien uur 's morgens werd gependeld tot 's avonds 12 uur. Toen vertrok de laatste boot van Texel, maar op het opstelterrein van 't Horntje stonden toen nog vijftien auto's. Bij TESO vond men het echter welletjes en men liet deze wagens tot de volgende ochtend wachten omdat de auto's na negen uur (de normale vertrektijd van de laatste boot) op de haven waren aan gekomen. Voor de betrokken automobi listen was dat niet leuk. Tot dusver heeft TESO altijd doorgevaren tot ook de allerlaatste auto's waren „opge ruimd" maar aan deze soepelheid wordt nu een eind gemaakt. Het staat name lijk vast dat gezien het nog steeds stij gende vervoersaanbod deze situatie her haaldelijk voor zal komen. Van het va rend personeel wordt teveel verlangd als men maar steeds tot diep in de nacht blijft doorvaren, terwijl het in het leven roepen van een extra vaarploeg onverantwoorde konsekwenties zou heb ben. Wie er zeker van wil zijn dat hij nog mee kan varen zal er voortaan voor moeten zorgen dat hij tenminste voor het normale vertrekuur van de laatste boot op de haven staat. Moeilijkheden Verwacht wordt dat zich bij het ver werken van het immer stijgende ver voersaanbod in de komende jaren ern stige moeilijkheden zullen voordoen en dat allerlei noodmaatregelen moeten worden getroffen om hieraan enigszins tegemoet te komen. Zelf als op zeer korte termijn zou worden besloten tot vergroting van de vervoerscapaciteit, dan nog zal met de verwezenlijking van die plannen zoveel tijd zijn gemoeid dat het vervoersaanbod met dertig tot veertig procent 'kan groeien. Bij de re cente pinksterdrukte moesten vele au tomobilisten genoegen nemen met wachttijden tot zes uur (op vrijdag, za terdag en dinsdag) maar in de komende twee jaar zal het nog aanzienlijk erger worden. Het onderbrengen van de toeristen op Texel heeft geen problemen opgeleverd. Het was druk, maar het is wel eens moeilijker geweest. op relschopperij. Om de kans op veel ernstiger ordeverstoringen en vechtpar tijen in de avond of nacht zo klein mo gelijk te maken werd besloten tijdig versterking van het vasteland te laten komen. Luttele uren later was de groep Texel versterkt met 15 man gemeentepolitie en 22 man rijkspolitie. Ook het nodige rijdend materieel, waaronder een arres tantenwagen kwam naar Texel zodat intensief kon worden gepatrouileerd. Op leden van de Texelse brandweer was een beroep gedaan voor het helpen on derhouden van het onderlinge radio contact. Mogelijk als gevolg van dit zeer duidelijke tegenwicht bleef het nadien betrekkelijk rustig. In het centrum van De Koog leek het laat op de avond van tweede Pinksterdag nog tot een kracht meting te komen, maar het bleef bij een visuele confrontatie. De motorrijders brachten voor een deel de nacht door op campings, voor namelijk „Kogerstrand" en „Dennen oord". Anderen zochten nachtrust in bos en hei. Maandagmiddag vertrokken de motorrijders weer naar het vasteland. Onverwacht Uit gesprekken die we zondagavond met verschillende motorrijders hadden bleek dat zij helemaal niet hadden ger rekend op de versterking van de politie. Geruime tijd tevoren hadden zij Texel als doel van een weekend-reisje uitge kozen in de wetenschap dat de politie daar over weinig mankracht beschikte. Dat zij op relletjes uit zouden zijn, ont kenden zij overigens met veel stellig heid. Een der knapen: „Wij zijn het niet die de moeilijkheden maken maar de politie Die politiemannen wachten ge woon op een aanleiding om ons in el kaar te slaan. Als een van die boeren hier (waarbij hij doelde op de toekijken de toeristen en Texelaars) een steen zou gooien, zou de boot aan zijn. We hebben dat ook in andere plaatsen beleefd. Daarom zorgen we ervoor dat we ons kunnen verdedigen". Jaloers Een andere Hells Angle had een inte ressante verklaring voor het ook op Texel gebleken onbegrip van politie en burgerij. „Zij zijn gewoon jaloers. Wij hebben het lef om echt vrij te zijn, te doen wat we willen. Dat gunnen ze ons niet. Daarom kunnen we ons niets per mitteren. Als één van ons iets uithaalt wordt de hele groep er op aan gekeken. Van al die motorrijders hebben er maar een paar de beest uitgehangen maar ze reageren hier alsof de oorlog is uitge broken". Wat de motorrijders méé hebben is Een groep van ongeveer 60 motorrij ders is er de oorzaak van geweest dat let pinksterweekend op Texel in een lieer van spanning is verlopen. De mo- lorrijders, afkomstig uit Groningen, leeuwarden, Amsterdam, Utrecht, Rot terdam, Haarlem, Heemstede en het blitse Hagen waren met dertig motoren laar het eiland gekomen, waar zij door voortdurend heen en weer rijden op hun l'eelal bizar geconstrueerde machines let straatbeeld van Den Burg, Dc Koog, Dudeschild en De Cocksdorp beheersten )(j zij het met de verkeers- en an- lere gedragsregels niet al te nauw na pen. Een stroom van klachten bij de po litie was het gevolg. De jongelui in leeftijd variërend van [8 tot 36 jaar hoorden gedeeltelijk tot iin of meer georganiseerde groeperin- jenmet name als Hells Angles", „Blue 'ngles", „Cannibles" etc. Sommigen aren gewapend met kettingen en mes- in en velen raakten ook door het dra len van nazi-helmen en nazi-onder- leidingstekenen zoals swastika's en jzeren kruisen duidelijk dat zij niet als in groepje pacifisten konden worden eschouwd. In de café's maakten leden an de groep zich schuldig aan het ste in van drank, over de tafels lopen, be zigend en dreigend optreden tegen ndere gasten en het niet betalen van moten dranken. Meldingen kwamen Zer meer binnen van 't Pakhuus, eerebar, Riche en Vismans Eethuisje. op de skelterbaan veroorzaakten de hnkwekkende pinkstergasten moei- Ikheden. Bij het benzinestation Kievit an de Pontweg weigerden ze getankte anzine te betalen. Versterking De nog niet op seizoensterkte gebrach- politie kon er aanvankelijk weinig te- uitrichten. Wie de motorrijders bui de deur wilde houden kon dan ook beste sluiten als ze in de buurt wa- Bij de politie bestond al direkt de dat de jongelui bewust uit waren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1