rrffl /paarbank Cjroen '/jwarL-Jexels in het harL, T-0/ 92 wandelaars volbrachten rondje om Texel &£tcxil 14/0 en weinig uitvallers Mooi weerweinig blaren S W.Hopman en B.Denneuboom in 't Swarte Schaep uue/t nederland ALTIJD EEN HOGE RENTE Schilderijen en koperreliëfs en nooit één dag tot Q U renteverlies Drie auto's uit het verkeer genomen Geen voorrang Sex-diefstal Zwembad-inbraak opgelost Zonnewijzer terug Botsing bij coupure Auto total loss «itser in zee omgekomen fEXELSE jave B.V. v.h. Langeveld De Rooy Ibus 11 - Den Burg, Tcxel - Tel. 2741 I Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den I tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 COURANT Verschijnt HinsHag* en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. Bank: Nederl. IVliddenstandsbank; Rabobank. -{- 50 cent incasso; los 25 cent. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4°/o BTW ;SDAG 19 JUNI 1973 86e JAARGANG No. 8784 Het komt de laatste weken bij herha ling voor dat auto's wegens zeer slechte staat door de politie uit het verkeer ge nomen moeten worden. In het afgelopen weekend werden drie wagens aangehou den die voor vernietiging of inbeslag name in aanmerking komen. Op de Hoofdweg signaleerde de politie een Vauxhall Viva die rijp was voor de sloop, in de Waalderstraat te Den Burg trok een Volkswagen door een „zwabbe rend" wiel de aandacht ook deze wa gen mocht niet in het verkeer blijven. Op de Keesomlaan werd een Opel aan gehouden waarvan de uitlaat met een touwtje was bevestigd maar waaraan nog heel wat meer mankeerde waardoor voor eigenaar en andere weggebruikers groot gevaar was ontstaan. In een winkel te De Koog werd een enigszins op leeftijd zijnde heer betrapt op winkeldiefstal. Een gekocht artikel had hij betaald maar een boekje trachtte hij ongezien bij zich te stoppen. Het bleek een sexboekje te zijn. De man verklaarde dat hij het boekje uit schaamte niet bij de kassa had willen tonen. De politie te Utrecht heeft drie jon gens aangehouden wegens vermogensde licten. Bij het verhoor bekenden zij te vens dat zij enige tijd geleden hadden ingebroken bij het zwembad Molenkoog te Den Burg en daar de complete ge luidsinstallatie weghaalden. De zonnewijzer die vorige week werd gestolen uit de tuin van de familie C. J. de Lugt aan de Epelaan te De Koog is terecht. Het ding werd vrijdag aange troffen in de auto van een militair. OUDESCHILD Bij de havencoupu re van Oudeschild deed zich vrijdag middag om kwart voor drie een aanrij ding voor waarbij een Texelse vracht wagenchauffeur de Fiat 127 personen wagen van een Engelsman in de flank ramde. De wagen van de Engelsman werd flink beschadigd. Niemand werd ernstig gewond. Het grootste stuk van de route zit erop! Wandelaars gefotografeerd op de hoge Del tad ijk nabij De Cocksdorp Op de hoek Westerweg-Hemmerkooi- weg (bij „Westerheem") deed zich zater dagavond omstreeks zes uur een aanrij ding voor tussen een motor en een bromfiets. De brommer werd bestuurd door een vrouw uit Den Hoorn; ze gaf de motorrijder geen voorrang. Bij de aanrijding kwam de vrouw te vallen waarbij ze niet ernstige verwondingen opliep. Brommer en motor werden licht beschadigd. eesters gingen met de boot het i en ontdekten al na enige minu- 't drijvende lichaam. Er werden ngen gedaan om de levensgees- te wekken o.a. door hartmassage deze waren vruchteloos. Niemand gezien dat de heer Peters, die een zwemmer was, in moeilijkheden 'ïrde. zwemomstandigheden waren za- joiiddag bijzonder veilig: opko- water bij weinig wind en goed Het vermoeden bestaat dat het Wer onwel is geworden, ^eer Peters verbleef met zijn echt- ^smds 9 juni op de camping „Ko- deelnemers waren kan worden gesteld dat het rondje om Texel een toenemen de belangstelling geniet. Er waren 60 voorinschrijvers; de overigen schreven in bij de start zaterdagochtend. Evenals vorig jaar werd met de wijzers van de klok meegelopen. Dat betekende dat de wandelaars al direkt na de start met de moeilijk te bewandelen uitgestrekte Hors kennis maakten. Deze zandplaat is op verschillende plaatsen tamelijk zacht zodat het bereiken van het harde strand ter hoogte van Hoornderslag een ver ademing was. Het bestuur geeft toe dat er iets voor te zeggen is om het rondje eens in andere richting te lopen, maar daar staan dan weer andere nadelen te genover. *Zo is de kans op een straffe te genwind op het strandgedeelte groter als men van noord naar zuid loopt, ter wijl dat op de kronkelige dijk niet zo veel uitmaakt. Het bestuur van de wan delsportvereniging heeft zaterdag veel complimentjes mogen incasseren inzake de organisatie. Deze werd zonder meer uitstekend genoemd wat lang niet van alle wandeltochten in het land kan wor den gezegd. De organisatoren zijn er kentelijk jegens de Rode Kruiscolonne en Rijkswaterstaat die ook dit jaar weer voor een begeleidingsjeep zorgde. Op de dijk van de polder 't Noorden, ter hoogte van Utopia, waren de dames en heren van de Rode Kruis-colonne actief met blarenprikker, zonnebrand- en mas sageolie. Zaterdagmiddag tegen half één deed zich op de Hoornderweg nabij Den Burg een aanrijding voor waarbij de Daf- personenwagen van een Texelaar zo zwaar werd beschadigd dat deze als verloren moet worden beschouwd. Het ongeluk werd veroorzaakt door een bromfietser die in de richting Den Burg reed en bij de Witte Engel plotseling linksaf sloeg zonder richting aan te ge ven. Op dat moment werd de brommer juist door de Daf ingehaald. De automo bilist probeerde de aanrijding nog te vermijden door scherp bij te sturen maar dat had slechts tot gevolg dat de wagen met nog flinke snelheid tegen de tuinwal botste. Wij worden de laatste dagen herhaal delijk opgebeld door met name particu liere verstrekkers van logies met ont- ibijt, waarbij men er zijn of haar verba zing over uitspreekt, dat men de ka mers nog vrij heeft, niettegenstaande het feit, dat het afgelopen weekend vele duizenden gasten op het eiland zijn ge arriveerd. Het is voor een juist begrip misschien goed om hier te vermelden, dat onze kantoren van vrijdag tot en met zondag in slechts enkele gevallen benaderd zijn inzake kamers. De tijdens deze dagen arriverende gas ten hebben in de regel reeds lang van te voren hun vakantieakkommodatie be sproken of verblijven op de kampeer terreinen in tent of caravan. Waar het aanbod van kamers de vraag nog vele malen overtreft, trachten onze informatrices op basis van de wensen van de gasten steeds zo objectief moge lijk te werken. Gaarne vragen wij uw begrip voor deze situatie. ituun anke! het1 jnefl men ns vi ijfh! :erptf an Ti ïdels- i Df i vu [Aan de jaarlijkse wandeltocht rond ;el hebben zaterdag 97 personen deel- lomen, waaronder 27 Texelaars. To- waren er niet meer dan vijf uitval- zodat 92 wandelaars de voldoening iken deze zeer zware tocht tot een eind te hebben gebracht. De wan- lomstandigheden waren zaterdag uit- ikend. Het was de hele dag zonnig, nr er stond een verfrissende wind lat niemand het warm kreeg. Zoals woonlijk waren de blarenprikkende de Kruis-mensen weer bij de organi- ie betrokken maar veel werk was er ar hen niet. Het aantal blaren dat ter landeling werd aangeboden was veel |er dan vorige jaren. Wel werd er ik gemasseerd en er is ook heel wat inebrandolie uitgewreven. Ondanks zijn toch nog heel wat wandelaars rood als kreeften gefinishd. Velen ndelden met ontbloot bovenlijf en Iden er te laat rekening mee dat het wetje in deze tijd van het jaar zeer ifhtig is, vooral bij het zeer heldere er van zaterdag. let was de derde keer dat de Texelse delsportvereniging ,,'t Gouden Bol- het „rondje" organiseerde. De be istelling van buiten Texel was te dren aan de aankondiging in het blad dnoot" van de Nederlandse Wan- Iet ls k°n(*- De tocht werd gelopen onder je ^00r deze bond gestelde voorwaar- idesct u gi oralfl Vier uur verschil sfab? bepaling gold o.m. dat de wande- •s minstens vijf en hoogstens 7Vè km uur mochten lopen. Deze regel werd E KOOG Zaterdagmiddag even Ijl uur is de 61-jarige P. Peters uit dheim om Ruhr bij het zwemmen Het strand van De Koog om het le- gekomen. Tegen half zes werd geslagen door de vrouw van het 'toffer. Zij was ongerust geworden baar man enige tijd te voren het !rwas ingegaan en niet meer terug overigens soepel toegepast. Er waren wandelaars die al om half vier 's mid- dangs op de finish in 't Horntje aankwa men en het was niet moeilijk om uit te rekenen dat dit wat al te snel was. De betrokken wandelaars waren aan het hoge gemiddelde gekomen door af en toe een eindje hard te lopen. De traag ste wandelaars kwamen om kwart over acht binnen. Bloemen Het zo gespreid op het eindpunt arri veren van de deelnemers maakt een feestelijke intocht moeilijk. Toch wer den heel wat tippelaars door de op het haventerrein wachtende familie en ken nissen van een bloemetje voorzien. Te recht, want die 65 kilometers over stranden en dijken is geen peuleschille tje. Toen de organisatie van het rondje nog in particuliere handen was, gold de bepaling dat de wandelaars bij iedere rustplaats op elkaar moesten wachten. Dan kwamen ze dus wel gelijktijdig bin nen, voorafgegaan door muziek. Tegen de gedwongen rustpauzes bestond echter ook veel bezwaar. De dag waarop het rondje wordt ge houden hangt samen met de waterstand. Men kiest een zodanige dag dat de wandelaars, als zij na aankomst van de eerste boot uit Den Helder van start gaan, de Slufter bereiken als het water op zijn laagst is. Het is dan niet moeilijk deze barrière te nemen. In het verleden werden de wandelaars met primitieve pontons overgezet zodat de voeten droog bleven (erg belangrijk!). Ook heeft men wel plastic kunstmestzakken als laarzen benut. Deze keer was een soort brug gebouwd van aangespoelde pallets, die met een jeep bijeen waren gesleept. Uitvallers De eerste uitvallers werden geregis- streerd bij De Koog. De andere uitval lers gaven de moed op in de buurt van Texels noordpunt. Bij paal 17 werden de wandelaars van een kop koffie voorzien. De eerste offi ciële stop (half uur verplicht rusten) was in het Torenpaviljoen. De tweede rust pauze van gelijke duur was traditiege trouw in „Havenzicht" te Oudeschild. Halverwege de oostelijke zeedijk ter hoogte van „Utopia" werd aan ieder een bekertje limonade uitgereikt Met de wijzers mee Gezien het feit dat er vorig jaar 70 In galerie ,,'t Swarte Schaep" gaan traditie en vernieuwing broederlijk sa men in de expositie van werken van Bob Dcnneboom en Wim Hopman. Van <le eerste hangen er hoofdzakelijk vrou wenportretten, terwijl Wim Hopman er koper-reliëfs en -plastieken ten toon stelt. Bob Denneboom uit Egmond aan de Hoef is hoofdzakelijk schilder en teke naar van vrouwenportretten en landschappen Zijn stijl is zeer drome rig. De portretten zijn in verschillende kleuren krijt getekend, en opgebouwd rond ogen, die altijd doezelig in verten staren waar het kennelijk beter toeven is dan in het heden: de vrouwen van Denneboom zijn stilgezet in momenten van tevreden weemoed Het gevaar van deze benadering is dat de portretten wel eens wat zoetelijk kunnen worden, al naar het model in meerdere of min dere mate beschikt over een persoon lijkheid als een roomsoes. Bij enkele ge wassen krijttekeningen dringt het ver moeden zich dan ook op dat de gepor tretteerde schonen hoofdzakelijk dro men van suikergoed en frambozen, wel ke artikelen blijkens de lichte boosheid rond de mondhoeken op het moment van de vervaardiging van het portret in onvoldoende mate voorhanden waren. Maar zelfs deze, op zich misschien niet zeer boeiende onpersoonlijkheden zijn erg 'knap weergegeven Interessanter zijn echter portretten als „Vrouw in ve ren hoed", iemand met een echt karak ter, waar je een hele tijd naar kunt kij ken zonder je te vervelen. De werken van Bob Dennegroen kosten tussen de 350 en 750 gulden. Wim Hopman exposeert wat moder ner werk. Vooral zijn materiaalgebruik is nogal eigentijds. Hij bouwt zijn ko perreliëfs grotendeels op uit schroefjes, wekkerwieltjes, koperen stangetjes, maar ook drukker^cliohé's vervullen een belangrijke rol. Veelal worden uit al deze elementen op tamelijk tra ditionele wijze voorstellingen opge bouwd. Het resultaat van deze combina tie van het ongewone en het gewone zal voor velen aantrekkelijk zijn. De reliëfs en koperen plastieken van Wim Hop man kosten van 300 tot 600 gulden R.H.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1