Cjroen (2jmrL-Jexels in het harL, TAXI 2323 Ook raad tegen bouwvergunning voor zweefvliegelub Texel ^Elleboog Vliegveld moet visitekaartje voor Texel zijn IFunctioneren vuilstortplaats is nog niet bevredigend Oosterend maakt zich op voor driedaags feest Man in sloot verdronken Caravan uitgebrand Brandweer voor 33e keer itgerukt Verkeerslichten in werking Vrouw gewond WILHELMINALAAN 4-6 AAl TELEPHONE - felJDAG 29 JUNI 1973 86e JAARGANG No. 8787 Jilgave B.V. v.h. Langeveld De Rooy •ostbus 11 Deo Burg, Texel - Tel. 2741 i Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den !g, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kv». Bank: Nederl. Mlddenstandsbank; Rabobank. 50 cent incasso; los 25 cent. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4"/0 BTW ongelukken in twee dagen die zich bij het parachutespringen hebben voorge daan '(noodlanding, twee gebroken be nen en een dode), maar volgens de bur gemeester hadden die niets met de vei ligheidsvoorzieningen van het vliegveld te maken. De firma Tatenhove „leent" regelma tig personeel uit aan de gemeente. De heer Ellen had vernomen dat deze men sen vrijwel hetzelfde werk doen als de mensen die bij de gemeente in vaste dienst zijn maar veel minder loon ont vangen van de firma Tatenhove terwijl aan hun sociale voorzieningen ook nogal wat zou mankeren Mr. Sprenger kon er geen oordeel over geven en vroeg de heer Ellen zijn vraag sohriftelijk in te dienen. De heer Zuidewind toonde er zich ver bolgen over dat de heer Ellen zich wilde bemoeien met de salarissen in een parti culier bedrijf. De Stichting Agrarisch Bedrijf ten be hoeve van het Natuurbehoud Texel heeft op 26 april een brief aan de ge meente gesturd inzake de tuinwalzetma- chine, maar B en W. hebben er nog niet op gereageerd. De heer Daalder zei dat (zie vervolg pagina 2) Woensdagochtend omstreeks vier uur is de 36-jarige Sijbr. Dros uit Ooster end in de sloot bij zijn boerderij geval len en verdronken. Als gevolg van ziek te leed de heer Dros aan slapeloosheid; de afgelopen jaren werd hij meermalen onwel. Aangenomen wordt dan ook dat zijn val in de sloot door een black out is veroorzaakt. DE KOOG Woensdagochtend rond half negen werd op het terrein van ho tel De Pelikaan brand ontdekt in een caravan. Het toegeschoten personeel slaagde er in de vlammen met een poe- derblusser te bedwingen en ging over tot het redden van beddegoed en ander gerief. Het voortsmeulen van de bekle ding en de schotten konden zij echter niet verhinderen. De caravan brandde dan ook geheel uit. De brandweer arri veerde spoedig en doofde het vuur. Door de brand ontstond een tamelijk gevaarlijke situatie. De caravan stond aan de bosrand en ook vlak tegen een schuur aan waarin magazijngoederen van het hotel lagen opgeslagen. Over de oorzaak tast men in het duister. De mogelijkheid bestaat dat klandestiene kampeerders de brand heb ben veroorzaakt. ui Woensdagavond om half elf rukte de brandweer voor de 33e keer dit jaar uit. Deze keer werd vanuit pension Happy Days gemeld dat een boerderij in Hoornder Nieuwland in brand stond. Dit bleek een vergissing te zijn want het be trof een stapel takken die in een duin- tereintje ten zuiden van Den Hoorn in brand waren gestoken. Door de hoge ligging van de brandstapel werd inder daad sterk de indruk gewekt dat het om een brandende schuur of boet ging. Het feit dat het vuur werd ontdekt tijdens een hevige onweersbui maakte dat nog waarschijnlijker. In verband met de topdrukte die in het komend weekend begint zijn de ver keerslichten op het kruispunt Bernhard- laan-Schilderend-Emmalaan in werking gesteld. Wanneer de lichten weer wor den uitgeschakeld laat men afhangen van de noodzakelijkheid. Een Texelse vrouw werd woensdag avond om tien uur op de Keesomlaan 'gewond toen haar bromfiets op een Duitse personenwagen botste. De auto verliet achteruit de uitrit van het sau nabad; de chauffeur merkte de op de Keesomlaan naderende bromfiets niet op, mede door de hevige regenval op dat moment. De brommer botste tegen het achterspatbord. De bestuurder bleef ongedeerd tmaar de achteropzittende vrouw liep een vrij ernstige hoofdwond op. Zij werd door de Duitser naar de dokter gebracht. Na eerste hulp liet deze haar per ambulance naar haar woning brengen. Bar Dancing tevreden. Onder meer de afdekking van het vuil is onvoldoende zodat massa's meeuwen en kraaien worden aangetrok ken. Spreker hoopte dat het hier kin derziektes betrof. De burgemeester be vestigde dat het nog niet allemaal naar wens gaat in de praktijk maar de zaak heeft de aandacht. De heer J. Witte vond dat het op de Stenenplaats, Hogerstraat en Binnen- burg wel de hele week markt lijkt. De kraampjes van de wmkeliers worden steeds verder op de straat gezet zodat het verkeer wordt belemmerd. De heer Koorn vroeg waarom nog niet is begonnen met het afhalen van chemisch afval. Wethouder Daalder zei dat dit onderwerp op de agenda staat van de eerstvolgende B en W.-verga- dering. Vleeskeuring De heer J. W, A. A. Driessen uit Den Burg heeft per 1 mei j.l. zijn taak neer gelegd als adjunctdirekteur van de vleeskeuringsdienst en het slachthuis van de Vleeskeuringskring Den Helder waarbij ook Texel is aangesloten. Er was voor hem onvoldoende werk en boven dien waren er moeilijkheden in het per soonlijke vlak. In kringen van de ver- schhillende Texels*e agrarische organi saties heeft dat ongerustheid veroor zaakt. De keuring van levende dieren voor noodslachting zou in gevaar kun nen komen als geen dierenarts beschik baar is. Bij de oprichting van de vlees keuringskring werd een op Texel woonachtige dierenarts van veel belang geacht. De heer C. Koorn had de indruk dat het met de keuringen niet meer zo gesmeerd loopt sinds de heer Driessen weg is. Hij had gehoord van een aange voerde koe die niet direkt gekeurd kon worden daarom maar was afge keurd. Wethouder Joustra deelde mee 'dat de kwestie is besproken met de boe- renorganisaties en de dierenartsen en dat men van mening is dat de zaken na het ontslag bevredigend geregeld kun nen worden. In het jaarverslag van het Grondbe drijf had de heer Koorn gelezen dat de verwerving van gronden werd ver traagd door personeelsgebrek Hij hoop te dat in dit gebrek met spoed zou kun nen worden voorzien. Vliegveld Op het vliegveld Texel worden de vei ligheidsvoorschriften stipt nageleefd, zo verklaarde Mr. Sprenger met stelligheid naar aanleiding van een opmerkjng van de heer Koorn. Koorn wees op de vier De zweefvliegelub Texel krijgt geen Itoesternming voor het bouwen van een [clublokaal bij haar hangar op het vlieg veld Texel. De club heeft van de wa tersportvereniging Texel de bovenbouw het internaatschip „Wrijfhout" Bvergenomen voor een gering bedrag. Het aanzicht van dit gebouw vond de Welstandscommissie onaanvaardbaar en 0 dachten ook B. en W. erover. Tegen |le weigering van de bouwvergunning ing de club in beroep bij de raad, maar Beze heeft dinsdag na uitvoerige discus- lie ook in meerderheid bepaald dat het Aangevraagde bouwplan niet mag door laan. Alleen de heren P. Smit, J. Witte 1 C. Koorn vonden dat tegen de aan- levraagde bouw geen bezwaar moet Irorden gemaakt. Voor de club is er Iverigens nog wel een lichtpuntje want pdens de discussie werd duidelijk dat let bouwplan mogelijk wel aanvaard bar is als het als een eerste fase naar i verdere uitbreiding van de gebou wen kan worden gezien. [Het is de moeite waard een aangepast Isenplan ter goedkeuring voor te leg- |en Als de raad het beroepschrift van Ie club wel gegrond had verklaard zou Je club daar waarschijnlijk weinig mee [eholpen zijn geweest omdat ook het |estuur van de N.V. Luchtvaartterrein jzwaar heeft tegen het aanzien van het ■bouw. Het vliegveld is in zeker op- fcht het visitekaartje van Texel; men iler geen rommeltje van maken. Sympathie I Dat de zweefvliegelub zich kan ver- ■ugen in een zeer grote sympathie van 1 gemeenteraad werd dinsdagavond uit fl van lofuitingen duidelijk. De heer Koorn noemde de club met zijn ent- ïsiaste hardwerkende leden die zich merken door teamgeest, discipline p precisie, „een vormingsinstituut van J eerste orde". Hij vond het gebouw Bk niet zo fraai maar het was doelma- p. goedkoop en geeft de club in de toterperiode veel mogelijkheden. Doral daarom wilde hij een tegemoet- Imende houding innemen. Ook de ter P Smit liet zich hierdoor leiden. vreesde dat de club bij het laten luwen van iets anders wel ƒ40.000, lllen moeten opbrengen hetgeen gezien p zwakke financiële positie onmogelijk I Hij vond dat B. en W. maar van het llstandsadvies moesten afwijken en fvergunning alsnog geven. tijds niet bijzonder fraai gevonden. „Dat was op de grens van het aanvaardbare. Dank zij clementie van het gemeentebe stuur en het vliegveldbestuur is deze hangar er toch gekomen. De zaak moet nu niet worden verknoeid door er iets onaanvaardbaars bij te zetten". Waarna de burgemeester opmerkte dat het be stuur van het Luchtvaartterrein voor het nu aangevraagde gebouw nog geen toestemming heeft gegeven en wat de burgemeester (bestuurslid van het vlieg veld) betreft zou dat ook niet gebeuren. Wèl voor iets mooiers. Geen zin Het was dus duidelijk dat het weinig zin had het beroepschrift van de club gegrond te verklaren. De heer C. Koorn 'vond echter dat de vorming van de jeugd moest prevaleren boven de esthe tische vorm van het gebouw.Tenzij de gemeente bereid was een subsidie van zo'n ƒ25.000,te geven. De situatie is bij die club nu zodanig dat een leden stop is afgekondigd. De heer Witte vond het vliegveld in landschappelijk opzicht niet zo belangrijk. Er is destijds ook zwaar getild aan de bouw van een A- woning in De Cocksdorp en achteraf is dat toch best meegevallen. Nog geruime tijd werd heen en weer gepraat. Ter sprake kwam -de fasering die de club bij de bouw zou willen na streven. Daarvan bleek uit de bouwaan- vraag echter niets en daaraan moet men zich tooh houden bij de beoordeling. Na dat aldus duidelijk was geworden dat de zweefvliegelub met een ander be taalbaar .plan een goede kans maakt, werd het voorstel van B en W. om het beroepsschrift ongegrond te verklaren in stemming gebracht met het reeds vermelde resultaat. Akkoord ging de raad met het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een terrein bij Oudeschild ten behoeve van de uitbreiding van de boerderij van de firma K. Mantje Zoon. De heer Weijdt toonde zich over de afloop echter onge rust. Denkende aan het plan Zielman vroeg hij zich af of Gedeputeerde Staten hier wel hun goedkeuring aan zullen ge ven. Tenslotte ligt het terrein Mantje véél meer in het zicht van de Hogeberg dat het terrein Zielman. De heer Witte vreesde dat bij weigering door G.S. de toekomst van heel Texel er erg somber uitziet. De voorzitter was echter niet bang De bouw van de schuur aan de Puzzelweg is heel wat minder ingrij pend dan de camping Zielman. Voldoende politie In de rondvraag informeerde de heer Weijdt of er voor de ruim veertigdui zend mensen die zich volgende week weer op Texel bevinden wel voldoende politie is. Mr. Sprenger zei dat de ge bruikelijke zomerversterking is gearri veerd. Er is dan nog te weinig politie maar de landelijke situatie in aanmer king nemend heeft Texel nog niet eens te klagen. De heer Weijdt verzocht voorts het nog los op de wegen liggende split weg te laten vegen. Door steentjes veroorzaken lekke banden bij fietsen en er zijn ook al heel wat autoruiten ge sneuveld. Verder liet de heer Weijdt weten dat zijn vrees dat het Mokbaaistrandje ach ter het Havenrestaurant geheel voor pu bliek zou worden gesloten, inmiddels is bewaarheid. Er zijn borden geplaatst die ook blijven staan als er geen oefeningen zijn. Dat de borden door anderen steeds worden weggehaald bij wijze van pro test tegen deze maatregel noemde de heer Weijdt overigens laakbaar. De voorzitter zegde toe dat over de kwestie opnieuw zal worden gesproken met de commandant van het amfibisch oefen kamp. Over de gang van zaken bij de nieuwe vuilstortplaats was de heer Weijdt niet der maaltijd die bij goed weer in de Pe perstraat zal worden gehouden 500 men sen zullen aanzitten. Er zijn al meer dan 400 opgaven binnen. Bij het eten van de vis, wijn en stokbrood wordt gebruik gemaakt van een „stikkeplankie" dat voorzien is van opgebrande letters OP 73 en dat tevens als toegangsbewijs dient. Dat het aan belangstelling bij het feest niet zal mankeren staat reeds vast want de driedagenkaarten dié toegang geven tot alle evenementen, vliegen weg. Het enige dat aan het feest nog afbreuk zou kunnen doen is het weer en daar hopen ze in Oosterend dan maar het beste van. OOSTEREND In Oosterend en om geving worden de laatste voorbereidin gen getroffen voor het grootste drie daagse feest dat donderdag a.s. van start gaat. Tegelijk met deze krant is huis-aan-huis over heel Texel de spe ciale fecstkrant ter gelegenheid van Oosterend Present verspreid en daar uit blijkt wel dat er die drie dagen heel wat te beleven zal zijn. Een van de be langrijkste onderdelen van het feestpro gramma is het historisch spel „De op stand van het kaas- en broodvolk" waarvoor op het ogenblik hard wordt gerepeteerd. Bovenstaande foto werd tijdens een der repetities bij de ijzeren kaap gemaakt. Men ziet de heer Joh. C. Roeper als de hardvochtige belastingin- ncr Claas Corff die de straatarme be volking van Oosterend maant tot het betalen van enorme bedragen. Als de eerste die wordt opgeroepen om geld te geven daartoe niet in staat blijkt wordt zijn huis in brand gestoken. Dit optre den leidt tot de opstand die de gang van zaken van het spel verder bepaalt. De organisatie van het feest loopt tot dusver nog gesmeerder dan bij de vori ge feesten. Vrijwel de gehele bevolking is wel op een of andere manier bij de plannen betrokken. Het delegeren van organisatieonderdelen naar diverse commissies blijkt een uitstekend sy steem te zijn. Verwacht wordt dat aan de Oosteren- |De heer J. Zuidewind vond dat de een vergunning voor een tijdelijk [bouw zou moeten krijgen. Dat is met kantoorgebouwtje van het para- (ntrum ook gebeurd. De heer Blanken }ot zich hierbij aan. „Laten we deze psen niet in de wielen rijden". |Mr. Sprenger wees erop dat het uit latend ging om de vraag of het ge- P esthetisch verantwoord was. Er geen twijfel over de onaanvaard- prheid in dit geval, zeker niet gezien I extra zware eisen die voor een visi- partje als een vliegveld moeten gel- Volgens hem kon hier best iets ge- |üwd worden dat betaalbaar is en dat fonisch bij de bestaande hangar teluit. Dat heeft de welstandscommis- Fnog laten weten. B. en W. willen de alleen maar tegemoet komen. Het laiet uitgesloten dat een ander, duur- jfplan voor een aanmerkelijke subsi- Fin aanmerking komt. Met de hangar pt ook gebeurd. De vergelijking met [kleine kantoortje van het paracen- pn vond Mr. Sprenger niet juist. Een piijke vergunning voor een veel gro- |gebouw ligt niet voor de hand. Bo eien heeft de club om een definitief Wuw gevraagd. De reeds gebouwde par van de zweefvliegers werd des- vanaf zondag 1 juli >rging iedere avond de groep

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1