Groen 27wartsjexels in het harL Poging tot revolutie neergeslagen Bouwvakdrukte even groot als vorig jaar: 2800 auto's naar Texel y OQ or bcM i k VAKANTIEREIZEN Demonstratie elektr. orgel van het raadhuis L uuest nederlond en burg beleefde voorproefje van de Opstand van het kaas- en broodvolk /I Texelaar reed in black out tegen lichtmast Uil de bocht gevlogen Door rem getrapt Dronken automobilist Doorgereden Fiets contra auto Bromfietser aangereden Bij het fietsen gevallen De 7 Provinciën UNIEK OP TEXEL Verkeersmaatregelen i.v.m. Oosterend Present Wachttijden tot zeven uur Uw spaarbank is ook reisburo! in Strends-End „Bij Buys op de buis Bij DIJKMAN in huis" tfSDAG 3 JULI 1973 86e JAARGANG No. 8788 Hgave B.V. v.h. Langeveld De Rooy jstbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den 1 tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kvr. Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Rabobank. -J- 50 cent incasso; los 25 cent Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW port ER lEt EN >EN De in de boeien geslagen schout Spren- ger en schepen Daalder op het moment, dat zij door het woedende kaas- en brood volk buiten het raadhuis worden gebracht maar werd door vele handen ruw vast gegrepen. Helaas De betrekkelijke rust van de gisteren gehouden markt te Den Burg werd verstoord door wat een voorproefje bleek te zijn van het historisch spel „De opstand van het kaas- en brood volkdat donderdagmiddag nabij De Kaap zal worden opgevoerd als on derdeel van het 3-daagse feest Oos terend Present. Onze verslaggever was erbij en noteerde het volgende: Het heeft even geleken of de vrijheid as aangebroken op Texel. Het volk Oosterend, uit naam van een verre ndsheer geknecht en uitgeplunderd »r de wrede schout Willem Harmen 'eÉ>; prenger en zijn boosaardige schepenen ro/i/h daalder, Johannes Cornelis Dros en 5*^ arnelis Joustra, nam maandag knuppel hooivork ter hand om eens en voor >ed een einde te stellen aan de on- aaglijke belastingen, die de vege over- id het tot dan toe in ongestoorde iraadaardigheid had kunnen ontwrin- n. Maar zoals zo vaak in de geschie- nis handelde de woelmakers eerder aaklustig dat efficiënt, en bewerk- Higden daarmee hun eigen onder- ng: inplaats van de gehate zetbazen in de overkant terstond om hals te engen en zo het vreemde gezag te ver ten door het 't hoofd af te hakken, ilde het de slechtaards eerst doen voe- wat het zelf had moeten doormaken: at het betekent te moeten leven in ek, zonder een behoorlijk onderko elt, zonder voedsel. Daarom besloten de schout en de schepen Daalder (de dere afpersers wisten de dans te ont- ringen) af te voeren naar de vuil- dplaats De Rode Zee, om ze uitge beld temidden van ratten en rotter- een jammerlijk einde tegemoet te W gaan. E.EÏ gerechtvaardigd streven bleek al vermetel: nog geen honderd pas van plaats waar zij de knevelaars hadden Geveld wachtten hen goedbewapen- soldeniers. En weer faalde het ver- In het bloedig treffen vergaten de ijders voor recht en vrijheid althans l iets te redden van hun doelstellin- weer spaarden zij het leven van de iggezeten onverlaten, overval van het wanhopige hand- uit Oosterend begon om elf uur in ochtend. Onder aanvoering van een [e woesteling bestormde zij het 'uis. Via de geluidswagen van Jan i'uwer riepen ze het op de markt ver- orde volk („Boeren, burgers en bui- ilanders") op, het niet langer te ne- o- De maat was vol, het juk moest Worpen, wat de rijken bezaten be hoorde voortaan de armen toe. De wijn kelders werden verbeurd verklaard. Bier Juist op dat moment kwam een arme boer voorrijden me een zelf getrokken wagen (de schout had hem de ossen reeds eerder afgenomen), waarop hij een vat bier vervoerde. In de uitgeteerde gestalte van deze ellendige trad de hon ger, in zijn versmachte blik de dorst en in zijn rafelig lijfgoed de armoede naar voren. De opstandelingen vroegen hun beklagenswaardige broeder wat hij met dat vat kwam doen. Hij gaf ten ant woord dat hij zijn schatting kwam af dragen, hem opgelegd door de schout. Het woedende volk, tot wilde vreugde opgezweept, sloeg het vat aan en voor korte tijd veranderde het in een uit bundige menigte van drinkebroers, de voortdurend het strijdlied „Kaas en Brood" zongen. Toen werden de magi straten naar buiten geleid. Even zweeg de menigte stil, om terstond daarop in gejoel uit te barsten. Zij hadden de machtigen van hun troon gestoten en de nederigen verhoogd. De woesteling die reeds eerder het woord had gevoerd sprak wederom zijn broeders toe. Welk lot, zo vroeg hij moesten de uitbuiters nu ondergaan om te boeten voor hun misdaden? Moesten zij niet verbannen worden, naar de Rode Zee, om daar in eenzaamheid, temidden van stinkend vuil, belaagd door ratten, hun verdere dagen hun zonden te kunnen boeten? Zelf niet in staat met andere voorstel len te komen, juichte 't volk met de haar eigen meegaandheid. De vernederde magistraten verbleekten. Zou 'hun leven dan werkelijk moeten eindi gen op de belt. Zouden na verloop van tijd hun lijken tussen het andere vuil moeten liggen, tot voedsel voor de ra ven, tot rattenkluif? De schout begon luid te jammeren en verlaagde zich tot het smeken om genade. Jan Daalder, de schepen, toonde zich onverschrokkener. Hij waagde een poging te ontkomen, Zo ging de stoet op weg. Voorop, met gebogen hoofden, ogenschijnlijk ver geefs gebeden prevelend tot alle heili gen die, naar het scheen, hun gelaat toornig hadden afgewend, liepen met (zie vervolg pagina 2) Omdat hij enkele ogenblikken buiten bewustzijn raakte, botste een 44-jange Texelse automobilist donderdagmiddag om kwart over vijf vijf tegen een licht mast bij het kruispunt Pontweg-Rozen- dijk. De man kwam met zijn Volkswa gen uit de richting De Koog en werd vlak bij het kruispunt door de black out getroffen waarna hij begon te slingeren. Hij herinnert zich niets meer tot het moment waarop de wagen na de botsing op het fietspad tot stilstand kwam De lichtmast werd geveld; de auto werd zeer zwaar beschadigd. De bestuurder liep slechts lichte verwondingen op in het gezicht. De black out is mogelijk veroorzaakt door het gebruik van medi cijnen in combinatie met (weinig) alco hol. Zaterdagavond om kwart voor acht vloog een Texelse Fiat-bestuurder op de Sohilderweg uit de bocht. Oorzadk was rijden met te hoge snelheid. Óe auto raakte in de berm, sloeg over de kop, schoof twintig meter over het weg dek en kwam tot stilstand tegen de tuin- wal. De schade was groot. De bestuur der en twee andere inzittenden werden licht gewond. Zaterdagochtend deed zich op de kruising Akenbuurtsweg-Pontweg een aanrijding voor waarbij drie automobi listen waren betrokken. De drie wagens werden beschadigd. Zondagmiddag om half drie ontstond bij de veerboot een aanrijding. Bij het oprijden remde een Duitse automobilist. Een achteropkomende Plymouth-be- stuurder wilde dat daarom ook doen maar hij trapte door de rem. Schade was het gevolg. Een inwoner van Den Burg was dui delijk dronken toen hij vrijdagavond zijn Volkswagen besturde. De politie kon hem aanhouden. In de nacht van zaterdag op zondag om tien over twaalf veroorzaakte een Volkswagenbestuurder op de Stenen plaats een niet ernstige aanrijding. De man had zich van het rijverbod niets aangetrokken want hij kwam uit de We verstraat. Na de aanrijding reed hij door. Zijn nummer was echter opgeno men zodat de politie erin slaagde de automobilist zondagavond tegen half zes op de boot aan te houden. Een inwoner van Den Hoorn werd zaterdagochtend om tien over negen op de Herenstraat aangereden Toen hij linksaf wilde slaan om het Lage Ach terom op te rijden, kwam hij in botsing met een tegenligger, een auto. Niemand werd gewond. De fiets werd bescha digd. Vrijdag werd op het kruispunt Pont- weg-Amaliaweg-Molenweg een Texelse bromfietser aangereden door een Engel se automobilist. De Engelsman reed op de Pontweg in de richting van Den Burg en wilde rechtsaf slaan om de Molenweg op te rijden. De op het fietspad rijdende bromfietser kreeg daarbij geen voor rang, botste daarom tegen de zijkant van de auto en werd licht gewond. Zondagnacht kreeg de politie de mel ding dat op het fietspad van de Pontweg een gewonde vrouw lag. Toen zij met haar man fietste, haakten de sturen in elkaar waardoor zij een val maakte. De verwondingen bleken achteraf mee te. vallen. De bouwvakkers hebben het aan zichzelf te wijten, dat zij zaterdag gemid deld drie uur in Den Helder hebben moeten wachten alvorens naar Texel te kunnen worden overgezet. De meestcn hadden een dag eerder naar Texel kun nen komen, omdat de bouwvakvakantie donderdagavond al begon. Het is haast onbegrijpelijk waarom zo weinig mensen van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt. Voor degenen, die een huisje hadden gehuurd, kan men het zich voorstellen dat ze de drukte voor lief namen, omdat zij doorgaans toch niet eerder dan zaterdag omstreeks het middaguur terecht konden, maar het ging merendeels om kampeerders, die best wat eerder hun tent hadden kunnen opzetten. Volgens directeur M. C. de Gorter van TESO zouden de wachttijden zaterdag niet veel langer dan een uur zijn geweest als van de spreidings mogelijkheden volop gebruikt was gemaakt. KERS H WAlfl OPA Q ;ER0 Bar Den Barbecue- en fondueavonden Vanaf heden kunt U in een Mlige sfeervolle zaal of ver ste tuin barbecueën en fonduen even (02220) 2652 MEDEDELINGEN VAN B EN W Met het oog op de te verwachten drukte tijdens de manifestatie „Ooster end Present" zal alle verkeer van 3 tot en met 7 juli aanstaande om het dorp Oosterend geleid worden. Het verzorgend verkeer dat wij overigens aanraden in de vroege mor genuren het nodige te verrichten zal doorgang wofden verleend, alsmede het noodzakelijke plaatselijke verkeer. In verband met deze omleiding gel den op verschillende toegangswegen tot Oosterend maximum snelheden van 50 en 30 km per uur. Kijkt u dus goed uit. In tegenstelling tot de algemene ver wachting en tot verbazing van TESO bleef „de grote klap" vrijdag uit. In te gendeel; het was bij het vervoer niet drukker dan op andere vrijdagen van de laatste weken. Tal van boten waren niet eens vol en er hoefde niet te wor den gependeld, laat staan extra diensten gevaren. In de nacht van vrijdag op za terdag zette het vakantieleger zich ech ter in beweging, 's Morgens om vijf uur kon TESO al met volle boten beginnen te varen en dat ging onophoudelijk door tot 's avonds 10 uur. Er werden in die tijd 2800 auto's naar Texel gebracht, precies zoveel als vorig jaar. Er gingen er ongeveer 1500 retour, zodat het aan tal vreemde auto's op het eiland met ongeveer 1300 stuks is toegenomen. Grootste drukte komt nog Daarmee is niet gezegd dat de groot ste drukte op Texel al bereikt is. Even als vorig jaar zal de top waarschijnlijk een aantal dagen na het begin van de bouwvakvakantie worden bereikt. Texel fis dus nog niet „vol" al zal dat traditie getrouw wel weer beweerd worden via sommige media. De bungalows en andere huisjes zijn wel volledig bezet. Hotels en pensions hebben nog wel wat kamers beschikbaar zij het niet voor een lange re aaneengesloten periode. Het aanbod in de particuliere logies en ontbijtsec- tor is nog belangrijk groter dan de vraag, zodat men hier ook nog terecht kan. De animo voor deze verblijfsvorm wordt wat geremd door de zeer forse prijzen die sommige verhuurders vra gen. ƒ15,tot 17,per persoon per nacht is wel erg veel voor een zeer be scheiden kamertje in Den Burg. Kamperen De kampeerterreinen zijn zeer goed bezet. Op de camping 'Kogerstrand' van de Recreatiestichting Texel was al di- rekt geen plaats meer voor jongens. De ze werden doorgestuurd naar de andere RST-camping „Loodsmansduin" totdat ook daar en op de andere erkende cam pings geen plaats meer was. Nu zegt dat niet zoveel want er zijn op heel Texel slechts vijf kampeerterreinen die jongens opnemen: Kogerstrand, Loods mansduin, De Krim, Dennenoord en Sluftervallei. Dc gemeente zag zich zaterdagmiddag om vier uur genoodzaakt de noodcam- ping aan de Waalderstraat te openen. Zaterdagavond zetten 90 jongens hier hun tent op; een aantal dat in de loop van zondag tot 160 uitgroeide. Ze mo gen er niet langer dan twee dagen blij ven staan; ze moeten dus blijven probe ren op een der andere campings terecht te komen. Of daar nog wat „gaatjes" zullen ont staan hangt onder meer af van het weer. Houdt het huidige weertype aan, dan neemt de kampeerdruk zeker nog toe. Een enkele donderbui kan echter in meer dan een opzicht opluchting ge ven. Op de terreinen van de Recreatie- stichting worden 10% minder kampeer ders toegelaten dan vorige jaren. Op „Kogerstrand", waar momenteel alleen nog meisjes bijkunnen, zitten nu 5400 kampeerders en op „Loodsmansduin" ruim 3000 Ook op de EMK-camping „De Krim" is het „lekker druk" zoals men ons vertelde, wat betekent dat de volledige capaciteit (570 kampeerplaat sen) ook hier vrijwel benut wordt. Camping „Dennenoord" is sinds zon dagmiddag vol. Dit is een van de wei nige particuliere terreinen die ook jon gens opnemen. Op Dennenoord zitten nu ruim 750 gasten, waaronder 200 jongens. BUITENLANDS GELD REISVERZEKERINGEN van het nieuwste te Oosterend - Texel van 19.00 tot 20.00 uur tijdens Oosterend Present op 5, 6 en 7 juli a.s. Zelf spelen in 3 minuten. Prys ƒ1995,— (ook ƒ124,— p.m.) zonder aanbetaling. Voor al uw muziekinstru menten. Rozengracht 36 t/m 44, Amster dam - Tel. (020) 65611 Zaandam, YVestzijde 2.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1