Cjroen 2,rwartsJexeUin het Veel te zien op tentoonstelling beurs Oosterend Present I Geslaagde reünie aan vooravond feest Echtpaar Ellen voor Oosterend Present uit Canada TAXI 12323 en Landschapsbeschermers niet blij met viiegteest 2284 VEILIGHEID 1 I ff- 9 WILHELMINALAAN 4-6 TAXI GR00TJEN JIJDAG 6 JULI 1973 86e JAARGANG No. 8789 titgave B.V. v.h. Langcvcld De Rooy ostbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 i Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (cl. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. Bank: Amro, Ned. Mid. Bank, Robabank -f- 50 cent incasso; los 25 cent. Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4% BTW OOSTEREND Mevrouw C. Spren- er-Pool opende gisteren de tentoonstel- beurs die ter gelegenheid van de eesten „Oosterend Present" is ingericht n een der twee kolossale tenten op het errein aan de Oranjestraat. Een bezoek in deze veelzijdige expositie, waaraan •ijna veertig ondernemingen hebben leegewerkt, is beslist de moeite waard. Een der exposanten is hovenier F. J. lalsema uit Gerritsland die op het ter- ein bij de ingang van de tent een fraaie ijver met fontein en bloemen heeft angelegd. De eerste „stand" waar men in de tent egenover staat is het secretariaat van •osterend Present. Een charmante in- irmatrice verstrekt hier alle gevraagde dichtingen met betrekking tot de fees in. Hier bevindt zich ook een omroep- stallatie. De hier geplaatste bureaus jn van kantoormeubelenhandel Lange- eld De Rooy en de kasten komen an J. C. Rab b.v. Aansluitend presenteert de VVV exel zich in een eenvoudige stand on er het motto „VVV voor informatie rer recreatie". Men wordt onder meer gelicht over de Magneetreizen van eisbureau Van Konmgsbruggen. Historisch Interieurverzorging Moerbeek heeft de deen groots aangepakt want deze on- meming heeft op de expositie twee ands. Hier worden zeer stoere eiken- Juten meubelen getoond temidden van mi entourage die goed past bij het his- «isch karakter van het Oosterender De nd; fa. J. M. Sohoo waar een apparaat voor aircontionering voortdurend een koele stroom droge lucht uitblaast. In de stand van Schoo wordt (uiteraard) aan dacht besteed aan cv-systemen, lucht- verhitters en warmwaterboilers, maar ook aan apparatuur voor filtering, zui vering en verwarming van zwembaden. Op een betrekkelijk kleine oppervlak te laat Lunter uit Den Burg veel zien van slaapkamerameublementen en ta pijten. Bloembollenhandel A. van Strien kan kersvers gerooide bloembollen (tulpen, crocussen en sneeuwklokjes) laten zien en verkopen. Er zijn bloeiende lelies en de aandacht wordt gevestigd op de groothandel, kleinhandel, import en ex port van dit bedrijf. Een ruime stand heeft C.Z. „Noord holland" voor zijn rekening genomen. Er wordt een indrukwekkende hoeveel heid Horna melkprodukten getoond. J. Kiljan uit Den Burg vestigt de aan dacht op de vele gebruiksmogelijkheden van Polygas en laat dus gasfornuizen, gasgevelkachels, keukenverwarming e d. zien maar ook sanitair. Graag rekent hij voor dat het plaatsen van een Poly- tank al voordelig is bij gebruik van 13 gewone flessen gas per jaar. De heren Van der Klift en G. Jansen houden zich bezig met het laten zien en verkopen van antiek en curiositeiten. Martin Tromp uit Den Burg heeft een stand waar overtuigend wordt bewezen dat hij een aantrekkelijke kollektie klokken en horloges te koop heeft. Een reusachtige foto van de haven van Oudeschild vormt het decor van de De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en de Werkgroep Landschapszorg Texel hebben groot be zwaar tegen enkele onderdelen van de manifestatie „Oosterend Present". Hun protest richt zich vooral tegen het vlieg- feest, waaraan een groot aantal (ook straal-) vliegtuigen deelneemt. In een perscommuniqué stellen de or ganisaties dat het vliegfeest een ontken ning inhoudt van de waarde en het ka rakter van het natuureiland Texel en dat de organisatie ervan een verkeerd begrip vertoont van wat vakantiegan gers op Texel zouden moeten kunnen vinden. Ook wordt gewezen op het feit dat het vliegen storende geluidsover last veroorzaakt hetgeen een ernstige verstoring van vogels met zich mee brengt en dat met name het stuntvlie- gen gevaar oplevert voor de toeschou wers. Tevens aoht men het verkeerd dat bij dit soort festiviteiten grote hoe veelheden (schaarse) grond- (m.n. brand-) stoffen worden verspild. De beide organisaties menen ook dat het beter ware om op een recreatie- eiland als Texel de voorwaarden te scheppen dat de recreanten zich aktief kunnen vermaken, in plaats van zich passief te laten amuseren. Een volgend bezwaar tegen dit deel van het feest is, dat het een verkapte reklame inhoudt, waarbij de natuur in dienst wordt gesteld van doelstellingen die er niets mee te maken hebben. Ook wordt geprotesteerd tegen de verheerlijking van het militairisme, dat met name tot uiting komt in de demon stratieve landing van mariniers. Tenslotte wordt nog gewezen op de ergernis die in brede kring bestaat over de oefeningen op de Vliehors en in mindere mate ook over die aan de Mok. Het perscommuniqué van de beide mi lieu-organisaties acht het onjuist de ver oorzakers van de uit deze oefeningen voortspruitende overlast met dezelfde middelen als waarmee ze de hinder ver oorzaakt te laten deelnemen aan het feest. Samenvattend konkluderen de organi saties dat dit onderdeel van de festivi teiten behoort tot het steeds grotere aantal verstorende en overbodige com merciële aktiviteiten van de mens, die het Waddengebied in snel tempo tot een „onprettig pretpark" degraderen. De firma S. Rentenaar uit Oosterend tft in zijn stand uitgebreide informa- over vloeibaar gas en toont een se- gaskachels, fornuizen, kookplaten en een gaskoelkast die overigens ook "'trisch kan werken. Ook wordt de lacht gevestigd op lampolie met rfumgeur waardoor het gezellige olie- nPje niet langer een stinkend lampje hoeft te zijn. w zijn meerdere niet-Texelse deelne- aan de expositie. Een hunner is •nneulen Epe n.v. uit Harderwijk die innix keukenmachines toont en de- Bttreert. Mensen die hun inspiratie willen to il kunnen terecht in de stand van itri Color uit Amsterdam waar men centrifuges schilderijtjes kan maken, zijn acht van dergelijke centrifuges lat heel wat kunstbeoefenaars aan de g kunnen. [J de tent is het zeer warm. Zeer 'rissend is daarom de stand van de Een bijzondere positie wordt ingenomen door de voorlichtingsstand van de ge meente Texel Onder het motto ,,De ge meente heeft vele gezichten" wordt aan de hand van veel fraaie foto's, maquettes e.d een beeld gegeven van de vele zaken die door de gemeentelijke diensten moe ten worden behartigd Een fraaie tekening van Harry Tielemans van een sprekend gelijkend college van B en W. comple teert het geheel stand van de Amro-bank. Men kan hier deelnemen aan een prijsvraag. Ook in de stand van J. C. Rab b.v. is veel te zien. Niet alleen bouwmateria len (vooral tegels) maar ook keukens, een open haard, wasemkappen en doe het zelf artikelen. Sinds een maand in stalleert Rab ook centrale verwarmings installaties, een aktiviteit waarmee de heren Banda, Westerlaken en Graaf zich bezig houden. Interessant is ook de stand van de Nederlandse Vereniging voor Botterbe- houd, ingericht in samenwerking met de watersportvereniging. Het bureau Eelman beveelt onroerend goed op Texel in de aandacht aan. Buitengewoon leerzaam is de zeer grote stand waarin aandacht wordt be steed aan de reddingsmogelijkheden langs de Nederlandse kust. Er is o.m. aan meegewerkt door de voorlichtings dienst van de Kon. Marine die aan de hand van schaalmodellen, tekeningen en foto's iets laat zien van het werk van de opsporïngs- en reddingsdienst. Ook de K.N.Z H.R.M. is present met onder (zie vervolg pagina 2) Woensdagavond was oud-Oosterend present in de feesttent. Een driehonderd oud-Oostcrenders waren van heinde en verre toegestroomd om de reünie mee te vieren, die het officieuze begin vormde van de grote manifestatie Oosterend Present. Eén echtpaar was helemaal uit Canada gekomen. Daarentegen waren veertig reünisten nog steeds op het eiland woonachtig. Eerst nog wat onwennig, maar allengs meer ontspannen zaten jong en oud dooreen. Terwijl de gasten nog binnen stroomden opende de voorzitter van de Stichting Oosterend Present, de heer Joh. C. Roeper, de avond. Daarna volgde het eerste optreden van „Excelsior" on der leiding van de heer A Kuik. De heer J. Daalder hield de openings speech. Om zijn positie bij deze festivi teiten te verduidelijken begon hij met de mededeling dat hij ditmaal niet als wethouder, maar als Oosterender tus sen de Oosterenders stond. Hij vertelde hoe hij maandag, terwijl hij op zijn ka mer in het raadhuis juist in een ernstig gesprek gewikkeld was, plotseling was overvallen door een ruwe klant, die hem had toegebeten: „Daalder, onmiddellijk mee", en hem vervolgens rauwelijks had weggesleurd en gekneveld. Zijn eerste gedachten waren bij Oosterend Present geweest. Hoe moest dat nu, juist nu hij de reünisten moest verwelkomen. Maar gelukkig was hij door een troep gezags getrouwen tijdig verlost. Warm Als de heer Daalder in de tent rond keek, werd het hem warm om het hart. Tal van oude bekenden ontwaarde hij onder de vergaderde menigte, wat hem een fees't op zichzelf was. Hij heette ie dereen dan ook hartelijk welkom. De heer Daalder besloot zijn toespraak met het vertellen van enkele grappen. Het programma werd voortgezet door Excelsior, dat drie eigentijdse dansnum- mers ten gehore bracht. Het volgende optreden, dat van het OOSTEREND Van de en kele honderden oud-Ooster- enders, die op het moment de festiviteiten van Oosterend Present meemaken komt één echtpaar van wel heel ver weg de heer C. Ellen en zijn echtgenote H Ellen-Lap, die speciaal voor deze gelegen heid uit Belwood, Ontario, Canada zijn gekomen. De heer Ellen, die twintig jaar geleden naar Canada trok om er te gaan boeren, voelt zich nog steeds volop Texe laar. De Texelse Courant is hij trouw gebleven, al glijdt de krant meestal pas een maand of twee na verschijning bij hem in de bus. DERDE KEER Toen de heer Ellen dit voor- /aar van Oosterend Present las, werd de reislust over hem vaardig. Ondanks tegenwer pingen van mevrouw Ellen, die aanvoerde, dat dit de derde keer in vrij korte tijd zou wor den, dat de lange reis naar Texel zou worden gemaakt, hield de heer Ellen voet bij stuk. En zo vertrok het echtpaar afgelopen zondag uit Canada. Na zeven uren werd Schiphol bereikt en nog enkele uren later waren de heer en mevr Ellen bij hun zoon Harry. Bij het vorige bezoek naar Texel twee jaar geleden, ging het overigens nog sneller. Toen werd het echtpaar Ellen met een klem vliegtuigje van Schiphol naar Texel gebracht Het echtpaar zal acht we ken in Europa blijven Een groot deel van die tijd zal op Texel worden doorgebracht Ook in Canada blijven de Ellens overigens niet geheel verstoken van Texelse con tacten Enkele malen hebben zij reeds bezoek van hun fa milie gehadBovendien kwa men in 1971 de familie Geen- se en in 1972 de familie Keijser van ,,Ongeren" even buurten. VERANDERD De heer Ellen vindt dat Texel de laatste jaren .ont stellend is yeranderd". Hij verliet Texel vlak voor de ruilverkaveling. ,,Als je weer komt, ken je het eerst niet meer terug". Het is er volgens de heer Ellen niet mooier op geworden. Regelmatig maakt hij tochtjes met de fiets over het eiland Een auto gaat hem veel te vlug. Ook de drukte vindt de heer Ellen langzamer hand te groot worden Een andere bejaarde oud-Ooster- ender, die echter nog op Texel woont, mengt zich in het gesprek. Regelmatig hoort hij mensen van de overkant zeg gen Jullie weet niet wat je hier hebt", daarbij doelend op de rust en de ruimte De heer Ellen en zijn oude kennis zijn het daarmee van harte eens Voor hen staat het vast dat deze eigenschappen behou den moeten blijven. HISTORISCH SPEL De gast van verre herinnert zich nog goed hoe het Oos terender feest lang geleden werd gevierd. In die tijd deden de Oosterenders het nog he lemaal zelf Er werden geen amuseerders van buiten aan getrokken. Het hoogtepunt was toen de opvoering van het historisch spel ,,De Inna me van Den Briel door de Watergeuzen" Voor de heer Ellen behoort de felle inzet, waarmee de Oosterenders steeds opnieuw deze histori sche spelen uitvoeren (en steeds met thema's waarin het verzet voorkomt) tot de meest kenmerkende trekjes van zijn geboortedorp. Christelijk Gemengd koor onder leiding van de heer Bremer werd ten onrechte met enige schroom aangekondigd. Men had, zo werd gezegd, slechts korte tijd kunnen repeteren, zodat er wel eens iets mis zou kunnen gaan. Het optreden verliep echter met grote soepelheid. Het koor muntte met name uit door de grote verstaanbaarheid van de tekst. Alle liederen bezongen de jongste dag. De muzikale prestaties van Excelsior en het gemengde koor hadden de stem ming van de reünisten voldoende losge weekt om in de lange pauze die nu volgde tot uitbundige hernieuwing van oude kontakten te kunnen overgaan. Vrouwengek Om half tien bracht de heer K. Oos terhof op accordeon begeleid door me vrouw J. Craanen, de langademige bal lade „In het noorden van ons eiland", waarin hij tot groot plezier van alle aanwezigen het wedervaren bezong van een steeds oudere vrouwengek en zijn onderscheidene partners. Bij wijze van toegift bracht het duo Oosterhof-Craa- nen nog een lied waann dank werd ge bracht aan de vuurtorenwachter. Het buitengewoon goed gedisciplineer de Texels Mannenkoor zorgde voor nog meer muziek. Onder leiding van de heer Kuik wist het tot zeer dynamische en preciese prestaties te komen. Opvallend was het grote volume dat het koor wist te bereiken zonder zichzelf te over schreeuwen. Niet hossen Na een tweede optreden van Excelsior was het woord aan de oud-Oosterender J Dogger. Namens de reünisten bedank te hij allen die tot het welslagen van de avond hadden bijgedragen. Ook hoopte hij op goed weer voor de rest van Oos terend Present. De heer Dogger drong aan op gezamenlijk hossen achter de muziek, maar hier stak de heer Roeper een stokje voor. Deze avond, zo zei hij, was bedoeld om gezellig te kletsen. De meer uitbundige feestvreugde kwam nog wel. Het laatste optreden werd verzorgd door Excelsior en het Texels Mannen koor. Samen brachten zij onder leiding van de heer Kuik het Ambrosianisches Lobgezang van Gebhardt ten gehore, Het werk, dat zeer gedragen werd ge bracht, oogstte grote bijval bij de aan wezigen. Een staande ovatie viel de uit voerenden ten deel. Nog geruime tijd hierna vermaakten zich de oud-Oosterenders onderling in ontspannen sfeer. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUÜIHIIIIIIII Dag en nacht bereikbaar. Geen nachttarief. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiili

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1