Cjroen e2jwarL-Jexels in het ran de Vries en zijn staf zorgen voor creatief vermaak Continental Singers maandag in De Koog en Den Burg I TAXI 2323 Elke dag ergens anders op Texel druk in touw Marinierskapel komt 18 juli ar 1 Kommeltjesmarkten op 21 juli en 4 augustus Politiebureau De Koog kreeg alarmlijn Zangdiensten in Geref. Kerk Den Burg Geslaagden middenstandsdiploma 'ILHELMINALAAN 4-6 86e JAARGANG No. 8791 [DAG 13 JULI 1973 gi gave B.V. v.h. Langeveld De Rooy tbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den I tel- (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. -f- 50 cent incasso; los 25 cent Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. cxcl. 4% BTW Op verschillende plaatsen langs Texels Noordzeekust kan men 's ochtends rond half tien plotseling verrast of gewekt worden door een opgewekt uit een loudspeaker schallende stem, die, tussen marsmuziek en schlagers door, de ter plaatse recreërende kinderen oproept om mee te doen aan kinderspelen. Wie speurend rondziet om de bron van dit talloze decibels sterke geluid op te sporen, ziet een groen, in sportieve lijnen uitgevoerd Ford automobiel, op welks dak twee grote toeters zijn aangebracht. In die auto zit een heer met een jezicht vol professionele vrolijkheid, dat gedeeltelijk schuil gaat achter een n ó«jaar^: hcer J- M. de Vries, jeugd- en recreatieconsulent bij de Gemeente Texel, in de zomer in het bijzonder belast met het teweeg brengen van verant woord vakaptieplezier door middel van kinderspelen, volleybal en folkloris tische dansen enz. is dus zaak ritmische passen en bewe gingen te verzinnen die de deelnemers de behoefte aan vrolijke klanken zullen doen vergeten. Een figuur met veel voor- en achterwaartse passen, zijspron gen, armzwaaien en handgeklap blijkt ieders goedkeuring te kunnen wegdra gen en wordt tot programmaonderdeel verheven. Op zeeroverstocht Het festijn kan nu beginnen. De kin deren worden in groepjes ingedeeld en er op uitgestuurd, op hun zeerovers- tocht. De eerste opdracht is, in het want van het schip te klimmen. Terwijl ze dat doen vertelt een van de assistenten ze dat ze altijd op zoek zijn en een avon tuurlijk bestaan leiden. De volgende opdracht bestaat in de (Zie vervolg tweede blad) OOSTEREND Op de zaterdagen 21 juli en 4 augustus zullen in Ooster end weer rommeltjesmarkten worden gehouden. Het aktiecomité doet een be roep op de bevolking van Oosterend en omgeving om voor dit doel weer artike len beschikbaar te stellen: antiek, curio siteiten, oude meubelen, tegeltjes kortom alles wat in de ogen van toeris ten leuk of interessant zou kunnen zijn. Wie wat aan te bieden heeft wordt ver zocht dit te melden of te bezorgen bij een der volgende adressen: Peperstraat 3, Kotterstraat 25, Achtertune 3 en de Gebr Van Houte te Oost. RECORDOPBRENGST RODE KRUIS-COLLECTE De jaarlijkse inzameling van het Ne- derlandsche Roode Kruis heeft op Texel ƒ6391,49 opgebracht. Dat is ƒ547,43 méér dan het (record) bedrag van 1972. Men is zowel de gevers als de collectan ten zeer erkentelijk. Uitsluitend voor noodgevallen DE KOOG Het rayonbureau van de Rijkspolitie te De Koog is op verzoek van de burgemeester voorzien van een rechtstreekse telefoonlijn met Den Burg. Vanuit het politiebureau kan nu met Den Burg worden gebeld zonder dat eerst het kengetal behoeft te worden gedraaid. De maatregel is genomen om te voorzien in de noodsituatie die is ont staan door de gebrekkige telefoonver bindingen tussen de dorpen onderling. Van de lijn mag uitsluitend in zeer dringende gevallen gebruik worden ge maakt. Wie in De Koog de brandweer of de dokter wil bellen en er niet in slaagt -direkt verbinding te krijgen kan zich dus tot het politiebureau wenden. De „noodlijn" zal na het seizoen weer worden opgeheven. melijke Opvoeding, van de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar en soortgelijke instituten. De assistenten hebben de vorige avond tot diep in de nacht gebroed op een plan om de kinde ren ook heden weer een aangename dag te bezorgen Tenslotte zijn ze uitgeko men op het thema „piraterij". Om zich in te leven in de fantastische praktijk van dit overoude handwerk zal de ge hele ochtend worden besteed aan op drachten die er verband mee houden. Stempeltje De eerste kinderen komen binnen druppelen. Tegen afdracht van een kwartje krijgen ze een stempeltje op hun arm en een band van crèpepapier om hun hoofd die het pirateske moet accentueren. Intussen is de heer De Vries weer gaan „brullen", zoals hij zijn wervingsaktiviteiten noemt. In de verte horen wij zijn als altijd vrolijk stemgeluid. Een groenvink doet ver geefse pogingen er nog boven uit te komen, maar geeft spoedig de strijd op en vliegt op groen met gouden wieken mokken dieper het bos in De kinderen stromen nu toe, al dan niet van ouders vergezeld. Omdat het spel nog niet begonnen is amuseren ze zich voorlopig zelf, met spelletjes of met kijken hoe in de verte de eerste pa rachutisten van vandaag op het rust en natuureiland neerdalen. Enkele assistentes oefenen alvast voor het dansen voor volwassenen, die avond. .Er zal geen muziek zijn, en het Zondagavond a.s. wordt in de Gere formeerde kerk van Den Burg weer een zangdienst gehouden. Aanvang is 19.30 uur. Muzikaal werken aan deze dienst mee de organist K. Brouwer en de trompettist P Bakker jr. Deze dienst, die ook op de bejaardenhuizen aangesloten zal zijn, staat onder leiding van H. J. Douwes. Ook ditmaal zal er een groot aantal liederen gezongen wor den, waaronder een aantal uit het 'nieu we liedboek der kerken'. Ieder is van harte welkom. In Schagen slaagden voor het examen Algemene Handelskennis de leerlingen van de I.M.O -Middenstandsavondschool Joke de Boer te De Koog, Ans Seegerink te Den Burg, Klaas van der Berg te Den Burg, Anton Kooiman te Den Burg, Wim Timmer te Oosterend en Kees de Waal te Den Burg. Op 16 juli zal één van de koren en orkesten van de Amerikaanse muzikale evangelisatie-organisatie „The Continental Singers" twee optredens op Texel verzorgen. Het uit veertig Amerikaanse studenten bestaande gezel schap zal onder meer de „reli-musical" „The Apostle" ten gehore brengen, die het leven van Paulus behandelt. De uit het hele gebied van de Verenigde Staten af komstige zangers en instrumentalisten brengen hun lange zomervakantie door met een 75 dagen durende wereld- toernee. Ze hebben zich geheel toegelegd op het ten ge hore brengen van eigentijdse geestelijke liederen, dat wil zeggen dat de stichttelijke boodschap wordt gebraoht in eenvoudige bewoordingen en in een muzikale stijl, waar in naast traditionele religieuze motieven ook allerlei schablones van de soul- en popmuziek zijn veruverkt. In houdelijk sluit deze boodschap het meest aan bij die van stromingen als de Pinkstergemeente en evangelisten als Billy Graham: de nadruk ligt op de persoonlijke beke ring, op de geloofsbeleving, en op het winnen van nieuwe geestverwanten niet zozeer op de sociale taak van kerken in de wereld zoals die wordt gezien door de kerk genootschappen, die bij de Wereldraad van Kerken zijn aangesloten. Om deze gevoelswereld over te dragen legt de groep dan ook grote nadruk op het persoonlijke genoegen dat de leden beleven aan hun geloof. Beroemd De Continental Singers werden in 1963 opgericht door Cam Fiona, nog steeds de enthousiaste leider van de organisatie, die op een zo professioneel mogelijke iwijze populaire muziek dienstbaar wilde maken aan de evan gelische kommunikatie met (vooral) jongeren. De Con certen van de Continental Singers hebben altijd een sterk evangeliserend karakter gehouden. De organisatie groei de in de loop der jaren uit van één koor en orkest tot zes van dergelijke gezelschappen. Iedere groep reist door een deel van de V.S. en door een ander deel van de wereld. Zij hebben voorts 10 LP's op hun naam staan. In Nederland wijdde o.a. de NCRV enkele TV-uitzendingen aan deze muzikale „predikers". Ook dit jaar zal de NCRV weer opnamen maken. Vorig jaar oogstten de Continental Singers Orchestra in ons land veel succes met hun musical „Its's getting Late" (over de 17.000 bezoekers in 15 dagen) Dit jaar wordt er een veelvoud verwacht. De Continental Singers geven op Texel twee concerten: op maandag middag 16 juli om 14.15 uur in de kan tine „De Kaaps-nol" op de camping Ko- gerstrand te De Koog en 's avonds om 19.30 uur in de burgemeester De Ko ning-hal aan de Emmalaan te Den Burg. De toegangsprijs bedraagt in De Koog ƒ2,en in Den Burg 2,50; kinderen beneden de 15 jaar betalen in beide plaatsen ƒ2, Marinicrskapel Het is traditie geworden dat de Mari nicrskapel in de zomer op Texel een op treden verzorgt. Deze keer gebeurt het woensdagavond 18 juli, aanvang 19.30 uur in de Burgemeester De Koninghal aan de Emmalaan te Den Burg. De toe gang is gratis, want het concert moot worden gezien als een vriendelijk ge baar van de marine jegens toeristen en Texelaars. De zestig man sterke kapel zal in zijn geheel, maar ook gesplitst op treden: een strijkje, een combo, een dansorkest, en dixielandgroep enz. Wij slaagden er niet in tijdig het programma van het concert te bemachtigen, maar de luisteraars kunnen erop rekenen, dat men zich aan de vakantiesfeer op Texel heeft aangepast en dat het dus een uit gesproken populaire uitvoering wordt. Het optreden zal ongeveer een uur du ren. t Cif linga :n va :xel jn mi* nengf ?er R n aêc rdtgJ ar: ee tuuii vorda en. t 12. .30 t rkt De heer De Vries doet dit werk al ter dan twaalf jaren, en zijn onbe- arlijke opgewektheid doet vermoeden die tijd hem niet lang gevallen is. ortdurend grappend beweegt hij zich n evenement naar evenement, ziet'in gebeuren weer iets unieks, iets dat t anders maakt dan al het andere, en engt onverhoopt wat uitblussende elnemers tot wederopleving. Dinsdag 10 juli maakten wij een dag nd gt ig de kinderspelen te De Koog mee. vorda nne§on uur stapten we in de auto. Op tg naar De Koog zijn wij al spoedig luige van de algemene bekendheid de recreatieleider op het eiland ge- maai' Vele malen moet de heer De ries één hand van het stuur nemen om a groet te brengen of te beantwoor- n. Er is maar weinig dat de recreatie- eulent onder het rijden ontgaat. „Dat het werk, zo hoort het", zegt hij te- eden als we een groepje jeugdige teers passeren die naast hun Mer les de ochtendgymnastiek beoefenen. Mooiste plekje het hoge duin dat tussen het dorp .j K°og en de camping (en verderop tra tslranc*) staan we even stil. Ter- en rJ ll de heer De Vries zijn blik laat wei- me over het goedbezette kampeerter- -Kogerstrand", de zee, het dorp De Bg en het erachter gelegen platteland "zucht hij „Dit is het mooiste plekje 'Texel". 'e rijden de parkeerterreinen bij de ping op. Met de zware versterker- allatie bestrijken we ruimschoots hele camping. In het Nederlands en te schetteren de aansporingen over terrein „Menschen und Buben" ko- 11 uit hun caravans en tenten om het heter te kunnen horen. 'e rijden verder, het dorp door. Uit installatie klinken afwisselend op- Pen en muziek. Eén bandje, met pop- jiek, blijkt per abuis te zijn opgezet, heer De Vries vraag een meerijdende totieleidster, het om te draaien, t we nette kindermuziek krijgen". 68 seconden later weergalmt het Pvan het „Du muszt nich weinen". 'e speelweide ligt er nog verlaten bij w'j or arriveren. Maar al spoedig ko- i van alle kanten de assistenten van heer De Vries aanlopen. Het zijn 'hogen van Academies voor Licha- i Tien L.P.'s De Continental Singers hebben aan talloze T.V.- en radioprogramma's meegewerkt, alsmede aan twee films. Een groepje Continental Singers tijdens een vorig optreden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1