Groen 2.warin het Zwemtocht Den Helder-Texel (6 km) door lie 41 deelnemers volbracht Luchtmachtstaf stuurt waarnemer naar Texei nul k VAKANTIEREIZEN DO Ql Na telegram van burgemeester L uue/t nederlond -A. ML Verdwijning geldkistje nog een raadsel Personenauto's botsten Uw spaarbank is ook reisburo! JSDAG 17 JULI 1973 :TEXELSE 86e JAARGANG No. 8792 COURANT [ilgave B.V. vJi. Laugeveld De Rooy fostbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Hany de Graaf, Keesomluan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 'CV i zwemmers in het Marsdiep, kort na de start vanaf de Helder se dijk (achtergrond). Er zijn vele manieren om over het Marsdiep te komen. Men kan, zoals het de meesten doen, zich te Den Helder inschepen in één van de beide veerboten van TESO en zich, in terecht vertrouwen op het zee manschap van haar kapiteins, ge rieflijk laten overzetten naar het Horntje Men kan ook, zoals de vissers, de route nemen die vroeger allen namen en die door de schoon heid van hetgeen zich onderweg aan heerlijke vergezichten voordoet, on danks de langere duur van de reis geenszins tot de verveling van de opvarenden behoeft te leiden, maar integendeel slechts vreugde kan teweegbrengen over de buitenge wone schoonheid van Texel. Ook is het mogelijk om, zoals de kortge knipte vechtjassen van het Korps Mariniers, in vijf minuten in grijze branieboten het slagveld aan de Mokbaai te bereiken teneinde al daar denkbeeldige vijanden het hoofd te bieden. (Over de oversteek per vliegtuig willen we er op deze plaats het zwijgen toe doen). Al deze methoden hebben ge meen, dat het zware werk wordt opgeknapt door mechanieken, ter wijl de mens zich beperkt tot sturen en stoken. Zelfs bij het zeilen is het eigenlijk niet anders dan bij het rei zen met behulp van motoren: na tuurlijke energie buiten de mens om wordt door listige kunstgrepen zodanig gebundeld dat ze bruikbaar wordt. Soms lijkt het alsof de oversteek geheel door menselijke spierkracht wordt volbracht, en wel als roei boten te baat worden genomen. Ook dit is evenwel niet zo ferm als het schijnt, want men houdt zich door meergenoemde listige kunst grepen drijvende en kan zodoende al zijn energie wijden aan de voort stuwing. Men kan echter ook zwemmen, en dan doet men het werkelijk hele maal zelf. Verre van nu de lezer te willen aanbevelen op deze voor on- geoefenden toch niet ongevaarlijke wijze TESO op grote schaal concur rentie aan te doen (wat overigens het sinds in dit zeegat de bruinvis sen uitstierven, wat doods gewor den beeld aanzienlijk zou verleven digen), willen wij toch deze moge lijkheid signaleren in verband met een evenement dat jongstleden za terdag vrij veel publieke belang stelling trok: de zwemtocht Den Helder-Texel, die door eenenveertig de zwemkunst meer dan machtige waterliefhebbers uit de Kop van Noordholland en Texel werd vol bracht, niet uit competitiedrang. maar louter uit de behoefte deze prestatie te leveren lijk zeer gunstig, behalve in één geval, toen de koers van een deelnemer en die van de boot nauwkeuriger samenvielen dan uit een oogpunt van onbelemmerd zwemmen wenselijk was, hetgeen de bedreigde enige verwensingen in de mond gaf. Verrassing Een van de aardige kanten van de tocht is de wijze waarop hij eindigt. Zwemmers liggen van nature laag in het water, en dat beperkt hun horizon. Vooruitziende worden zij na geruime tijd zwemmen heel in de verte duinen gewaar, maar het strand zien ze pas als ze hun knieën aan het zand stoten. Ze zijn dan al aardig moe en de ontdek king dat ze niet zoals ze vreesden hoog stens halverwege zijn, maar al bijna aan het eind is dan ook een plezierige ver rassing. Zelden zijn zoveel mensen zo goedgehumeurd uit het Marsdiep ge stapt. Bij het punt van aankomst ging de te levisieploeg onverschrokken te water teneinde enkele deelnemers in de gele genheid te stellen fris van de lever hun ervaringen te vertellen. Het was een fraai gezicht, zoals de camera- en de ge luidsman tot hun middel in het (aange naam warme) water stonden met hun apparatuur maar net boven de golven. Geruime tijd werd nu gevuld met na praten onder het genot van hartverster kingen. Dan keerde ieder huiswaarts, de Noordhollanders met de bootjes, de Texelaars te voet over de Hors. Verschijnt dinsdags ca vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cent Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4°/o BTW ƒ28.000,spoorloos DE KOOG De politie heeft nog geen licht kunnen brengen in het ver dwijnen van een geldkistje met ƒ28.000,- uit de privé-slaapkamer van de familie \V. A. Visser van hotel „Het Witte Huis" te De Koog. Het kistje waarin zowel ei gen geld als geld van de hotelgasten werd bewaard stond in een kast en be vatte ook twee paspoorten. Er zijn geen sporen van braak gevonden; alles be vond zich in keurige staat toen de dief stal donderdagochtend omstreeks half negen werd ontdekt. Men wilde toen geld wisselen. Een geldbakje dat naast het kistje stond bleef onaangeroerd. Woensdagmiddag om half vier stond het geldkistje nog in de kast. Naar Texelse begrippen is sprake van een on gekend grote diefstal. Nooit eerder werd een zo hoog bedrag aan geld ont vreemd De politie is bezig met een om vangrijk onderzoek. Als het resultaat oplevert hoopt men verband te kunnen leggen met het verdwijnen van bijna ƒ4.000,vorig jaar bij een kruidenier in Den Burg en ongeveer ƒ5.000,uit de popboerderij Sarasani. OUDESCHILD Op het Bolwerk te Oudeschild botsten donderdagochtend om 11 uur twee auto's. Een Duitse auto mobilist kwam op de linkerweghelft toen hij een geparkeerde wagen voorbij wilde rijden. De tegenligger, een vakan tieganger uit Hengelo, kon een aanrij ding niet meer vermijden. Er ontstond flinke materiële schade; niemand werd gewond. el dooi Natuura egankeLj g in het fijne zü Toen wij zaterdag ons om half twaalf vervoegden bij de leider van de twemtocht, de zweminstructeur C. van Es, was deze druk doende de zwemmers tn redders over de vele volgboten te verdelen: vijf zwemmers per bootje en in iedere boot een gediplomeerde redder. In de vele jaren dat dit evenement is OudesdÉ gehouden, behoefde overigens nimmer een beroep te worden gedaan op de int u ge vooral n n bij Tes eitsfabrt t op de a iof" Detë gevorwi bijzondere vaardigheden van deze vrijwilligers. Ook dit jaar bereikten allen probleemloos de Hors op Texel. Voor Ders en televisie was een aparte ot gereserveerd, de kloeke Texelse ijuitsloep van de heer Hoebert, 'n ver- 'isondernemer uit Diemen, die een 'langrijk deel van zijn tijd doorbrengt zijn tweede woning te Oudeschild, en "l reeds half Texelaar weet (typische tenten van het Texels dialect kleu- zijn overigens Amsterdamse uit maak van het Nederlands). Het evene- had de aandacht getrokken van de van 'NOS-sport' die zich in verband de 's zomers heersende komkom- Njd in de topsport richt op meer al- togse vormen van sportbeoefening, trbij het plezier en de prestatie be- Irijker zijn dan het geld en de com- itie. Regisseur Paul Römer vindt zo'n ttocht en andere amateuristische |rtbeoefening trouwens veel interes- om te verslaan dan de verbeten )rt. f°rt na twaalven koos de hele vloot 1 met de zwemmers nog aan boord, png voor anker op de plaats van het zwembad „Marsdiep" aan de dijk. ir hield de heer Van Es nog een laat- Jtoespraak tot de eenenveertig, waar- 9 nogmaals wees op de noodzaak om 1 er iets mis zou gaan, aan boord f een volgboot te komen. torna, ongeveer een half uur voor 1 hj, sprong de eerste (langzaamste) in zee en zette koers naar het mwesten (gebruik makend van le ebstroom). Met kleine tussenpo volgden de andere groepen, de sterksten (die dus het minste stroom- voordeel kregen) het laatst. Naamloos De meeste zwemmers waren ongeveer dertig jaren oud, maar er waren er ook bij van slechts 15. Aan de tocht was bewust geen plaquette, medaille of an dere beloning verbonden (afgezien van een papier ter herinnering), terwijl ook niet werd geregistreerd wie het eerste aankwam. De heer Van Es sprak voor de televisie over een „naamloos gebeu ren". Het ging uitsluitend om het ple zier, van de prestatie zelf en van de toe komstige herinnering. Ook bracht hij onder de aandacht van tv-kijkend Ne derland, dat het niet in de bedoeling lag de tocht ooit om te bouwen tot een wedstrijd of een massa-evenement. In het eerste geval zou het plezier worden verminderd door allerlei wedstrijdregle menten, terwijl ook de technische uit voering op problemen zou stuiten: per zwemmer zou er één volgboot moeten zijn. Ook in een massa-evenement zag de heer Van Es niets. Het moest, zo gaf hij herhaaldelijk te verstaan, gezellig blijven. Dat bleef het dan ook, van het eerste moment tot het laatste, toen de nog erg fitte zwemmers de uitgestrekte zandplaat de Hors opstapten en daar op een borrel werden getractecrd. Zes kilometer De zwemmers beschreven een wijde bocht: hemelsbreed is de afstand slechts De groep Texelaars (bijna allen lid van de zwem- en poloclub TX 71) die zaterdag met succes deelnam aan de zwemtocht Den Helder-Texel. Van links naar rechts Dick Drijver, Jan de Wit, Wllleke Arens- man, Tineke Brans, Piet Wuis, leider Cor van Es, Joke Tumema Jolanda Smit en Jaap Verdoorn. drieëneenhalve kilometer, maar er wer den zes kilometers afgelegd in verband met de stroom. Anderhalve kilometer was het „stroomvoordeel", zodat de werkelijke prestatie viereneenhalve ki lometer zwemmen door vrij onrustig water was (er stond nog vrij wat wind op het Marsdiep). Het werd een fraaie tocht. De televi sieboot voer voortdurend rond door het zwemmersveld, en praaide regelmatig deelnemers om naar hun bevindingen te informeren. Deze waren onverander- Dc burgemeester heeft gistermiddag 'n telegram gezonden aan de Chef Lucht machtstaf, waarin hij deze verzoekt de oefeningen op Vlieland, waarvan op Texel ernstige hinder wordt onder vonden tijdelijk te willen staken. De burgemeester zal de Chef Luchtmacht staf nog een brief over deze zaak doen toekomen. Aanleiding tot het telegrafisch ver zoek aan de Luchtmachtstaf zijn de sterk toegenomen klachten over aan houdend vliegtuiglawaai in De Cocks- dorp en omgeving. Vanaf donderdag j.l. is dagelijks gevlogen van tien uur 's morgens tot vijf uur 's middags. Hoe wel de vliegers over het algemeen niet boven Texels gebied komen dringt het geluid van de straalmotoren toch zover door dat niet meer van een aanvaard bare situatie kan worden gesproken. De klachten komen zowel van toeristen als van Texelaars in de noordpunt. Op het telegram kwam vanmorgen een rcaktic in de vorm van het bericht dat de luchtmachtstaf voor enkele dagen een waarnemer naar Texel zal sturen. Deze zal de situatie beoordelen, de klachten inventariseren en waarschijn lijk ook kontakt opnemen met inwoners. Het merkwaardige is dat de oefenin gen worden gehouden krachtens een hinderwetvergunning die door de ge meente Vlieland is verstrekt. Op Vlie land zelf wordt echter geen hinder on dervonden, zoveel te meer op Texel dat door de rondcirkelende toestellen dicht wordt benaderd. Bij herhaling is door de gemeente Texel betoogd dat bij het' afgeven van hinderwetvergunningen in dergelijke gevallen in de eerste plaats de gemeenten moet worden betrokken waar de mogelijke hinder werkelijk wordt ondervonden en niet alleen de plaats waar de schietinrichting formeel is gevestigd, in dit geval Vlieland. BUITENLANDS GELD REISVERZEKERINGEN Op de uiterst punt van de anders zo doodstille Hors heerste grote drukte toen daar zaterdagmiddag de deelnemers van de zwem tocht Den Helder-Texel arriveerden. Veel familieleden en kennissen hadden de lange wandeling er voor over gehad Links enkele zwemmers, die juist aan land stapten; op de voorgrond de NOS-cameraploeg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1