Groen ^vmrtsjexels in het harL> oon verwierp beroep tegen afsluiting van Weverstraat LP's vanaf f2,- ROUTIER „Les Poppys"^op 25 juli in popboerderij Sarasani Ereblijk Georgische toeristen voor Georgische strijders Wees er als de kippen bij... ELECTROHUIS Auto vernield bij botsing tegen tuinwal (02228) 200 llromfietser gewond Niel veel belangstelling voor cabaret Hans Otjes Kapitein C. List overleden JDAG 20 JULI 1973 gave B.V. v.h. Langeveld De Rooy tfbus 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Kecsomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 86e JAARGANG No. 8793 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cent. Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4«/o BTW Het in korte tijd wereldberoemd ge worden Franse jongetjeskoor „Les Pop pys" treedt woensdag 25 juli op in Sara sani. Omdat „Les Poppys" een heel an der genre muziek vertegenwoordigt dan de groepen die doorgaans in Sarasani optreden zou de popboerderij woensdag wel eens door een totaal ander publiek bevolkt kunnen zijn. Voor degenen die het nog niet wisten: „Les Poppys" (18 jongetjes tussen 10 en 13 jaar) kwamen in 1971 op nogal sensa tionele wijze in het nieuws met de aan stekelijke hit „Non non rien n'a changé" Van deze plaat werden er in korte tijd 250.000 verkocht, goed voor een gouden plaat. Daarop brachten de schoolknapen „Isabelle je t'aime", „Jesus revolution" en „Penélopie". Zij traden vorig jaar op in Den Haag ter gelegenheid van het Unicef-gala, waar voor zij, in opdracht van prins Bernard, met een speciaal vliegtuig van de Ko ninklijke Luchtmacht naar ons land vlogen. Televisiekijkend Nederland werd op slag gewonnen door de sponta niteit en kwaliteit van deze zangertjes. 6 juli 1972 traden ze op in Carré voor de Kinder-Unicef. Begin augustus werk ten ze een tournee van veertien dagen langs een groot aantal Nederlandse ste den af. Ze wonen in Gennevilliers of OOSTEREND De Opel Kadett per- sonenwagen van een Duitse toerist werd dinsdagmiddag onherstelbaar bescha digd toen deze om vier uur op de Oos- sterbuurtsweg tegen een tuinwal botste. De Duitser reed zo snel over de Oos- terbuurtsweg dat hij uit de bocht vloog en de tuinwal ramde. De tuinwal werd over een lengte van 2V£ meter vernield. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 22 juli op om 4.47 uur cn gaat onder om 20.45 uur; 25 juli op om 4.50 uur cn onder om 20.42 uur. Maan: 23 juli L.K.; 29 juli N.M. Hoog water ter rede van Oudcschtld: 20 juli 11.25 en 23.19; 21 juli 11.54 en 23.50; 22 juli 12.23 en 23 juli 0.25 en 12.58; 24 juli 1.07 cn 13.47; 25 juli 2.13 en 15.01; 26 juli 3.42 cn 16.36; 27 juli 5.27 en 18.17; 28 juli 6.59 en 19 41. Het telefoonnummer van Assurantiekantoor Ger Dros is GEWIJZIGD in Jan F. van Asselt, Kogerweg K 63b, De Koog Woensdag is te Den Helder op 80-ja- rige leeftijd de heer C. List overleden, oud-kapitein bij TESO. De heer C. List, geboren op Vlieland als zoon van een visser, kwam op 11 juni 1928 als matroos bij TESO in dienst, In 1932 werd hij stuurman en in 1933 werd hij kapitein, als opvolger van kapitein C. Duinker. Wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd nam hij op 31 oktober 1957 afscheid, na 29 dienstjaren. Bij die gelegenheid werd hij onderscheiden met de gouden eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Reeds als 14-jarige ging de heer List naar zee. Hij zwierf over de wereld en was als gevolg van de eerste wereld oorlog enige tijd in Amerika. Na de oorlog werkte hij vier jaar bij de Alk maar Packet van Bosman op de dienst Den Heider-Amsterdam. De heer List deed bij TESO dienst op de (oude) Dageraad, (oude) Marsdiep, Voorwaarts, Dokter Wagemaker en i(meuwe) Dageraad en legde daarbij zo'n half miljoen kilometers over de Wad denzee af. Bij TESO bestond grote waardering voor de wijze waarop de stugge, maar rechtschapen en deskun dige heer List zijn taak vervulde. De laatste jaren woonde de heer List bij zijn dochter in Den Helder. Weverstraat blijft 's zomers dicht. Kroon heeft afwijzend beschikt op beroepschriften die de Algemene Middenstandsvereniging en de Eleclrohuis Bakker en Jan >y automobielbedrijven hadden inge- nd tegen het besluit van B. en W. om straat in de zomer voor alle verkeer ihalve fietsers af te sluiten. Reeds in 1964 werd het principebe- tot de afsluiting genomen. Vlak het tot uitvoering zou worden ge acht protesteerde de toenmalige Doms Katholieke Middenstandsvereni- omdat in die kring gevreesd werd de afsluiting economisch nadeel zou roorzaken voor de winkeliers. De af- liting werd toen niet doorgevoerd. 1969 was de verkeerssituatie in de alle Weverstraat dermate moeilijk worden, dat maatregelen moesten orden genomen. Er werd toen een lorrijverbod ingesteld bij de hoek We rstraat-Julianastraat. Het verkeer in Weverstraat zelf bleef mogelijk. De- maatregel bracht enige verlichting, omdat men nu op weg naar de We rstraat langs parkeerterreinen kwam. Burgwal In 1970 was de drukte echter weer zo rk toegenomen dat maatregelen odzakelijk werden. De zaak werd be oken met de Texelse Middenstands- reniging en de Winkeliersvereniging Burg De middenstanders wilden de iluiting wel accepteren, als dat ge ard zou gaan met sanering van de rgwal. Die zou parkeerruimte moeten eden. Ook moest er een doorbraak ar de Weverstraat komen. De gemeente bracht naar voren dat er or de afbraak van twee pandjes aan Burgwal extra parkeerruimte zou jkomen en dat er in de direkte om- ing verder al genoeg parkeerruimte (1500 plaatsen op 6 terreinen). Ook ird aangevoerd dat onder 52 bewoners de Weverstraat een enquête was houden, waarbij bleek dat er 46 vóór iluiting waren en 6 (middenstanders) De gemeente besloot dan ook tot af- liting, die in de zomer van 1971 werd orgevoerd. Daarbij werd een uitzon- ring gemaakt voor fietsers, voor wie e omweg te groot zou worden als ze et meer door de Weverstraat zouden >gen. Ook werden ontheffingen ver- ind aan bewoners en aan bedrijfsver- De Middenstandsvereniging ging hier- len in beroep bij de Kroon. Zij meen- dat de afsluiting de aan de Wever- aat liggende middenstandsvestigingen 'tige economisch schade zou toebren- RATC 4 At De zaak werd onderzocht door de Af- i ing voor Geschillen van Bestuur van Raad van State, die de minister van 'rkeer en Waterstaat adviseerde het roep ongegrond te verklaren. Bij dit 'ies werd overwogen dat de bedrij- weliswaar minder goed bereikbaar 4 Ij irden, maar dat het te verwachten rw deel toch niet zo groot is dat het op- RATiys1 tegen het voordeel van de veel we verkeerssituatie. Ook wordt ge- Ten op de aanwezigheid van veel rkeerterreinen in de direkte omge ving en de mogelijkheid van ontheffin gen. Bakker Electrohuis Bakker was nog eens apart in beroep gegaan. Deze onderne ming voerde aan dat de Weverstraat de enige weg is om het bedrijf te bereiken. De laatste tijd had Electrohuis zich vooral gespecialiseerd op een self-ser vice systeem, waarbij de klanten hun nieuwe of te repareren toestellen zelf naar de reparatiewerkplaats brachten en ze weer ophaalden. Dit was veel goedkoper. Om het de klanten makke lijker te maken was zelfs een nieuw parkeerterrein aangelegd. Gezien de omvang van vele artikelen van Electro huis lagen de parkeerterreinen veel te ver weg. Electrohuis behield zich dan ook het recht voor, om als de afsluiting werkelijk zou doorgaan, schadevergoe ding te eisen. Ook dit beroep is verworpen. De Kroon wijst erop dat van de kant van B. en W. is toegezegd dat behalve ont heffing voor de bedrijfsauto's ook van geval tot geval ontheffingen kunnen worden verleend voor klanten, als die een zwaar voorwerp komen halen of brengen. Rey Automobielbedrijf Jan Rey in de Waalderstraat heeft al evenmin succes gehad in hun beroep tegen de afslui ting. Van die zijde werd aangevoerd dat de meeste klanten via de Weverstraat komen. Het bedrijf meende nu vrijwel onbereikbaar te worden, en verwachtte ernstige schade. De Kroon wijst erop dat het bedrijf bereikbaar blijft door een omweg van 500 tot 1000 meter. Ook meent de Kroon dat de omzet van Rey door de maatregel niet is gedaald. Op de kruising Pontweg-Akenbuurts- weg nabij Den Burg werd dinsdagmid dag een 16-jarige bromfietser uit Mont- foort door een Texelse automobilist ge schept. Hij liep daarbij een diepe vlees wond en meerdere andere kwetsuren op. Deze waren echter niet bijzonder ernstig en konden door een plaatselijke arts worden behandeld. De jongeman reed op de Akenbuurtsweg en kwam uit de richting Den Burg. Hij wilde de Pont- weg kruisen en lette daarbij kennelijk onvoldoende op het verkeer. De uit de richting van de veerhaven komende Texelse automobilist kon de plotseling overstekende jongeman niet meer ont wijken. Uitvoeringen in De Koog gestaakt De belangstelling van de zijde van de toeristen voor de cabaretvoorstellingen van Hans Otjes is erg tegengevallen. Het aantal bezoekers in de „Kaaps-nol" *c De Koog varieerde van 13 tot 42. De hoop dat de animo verder in het sei zoen zou stijgen, is ijdel gebleken. Vorige week woensdag werd dan ook besloten de voorstellingen in De Koog te staken In overleg met de beheerder van de „Kaaps-nol", de heer C. Witte die de cabaretier en zijn muzikale me dewerkers had gecontracteerd voor 26 avonden, werd een voor beide partijen bevredigende regeling getroffen. Den Hoorn Hans Otjes en zijn muzikale groep Cartoon hebben overigens nog niet alle moed verloren. Ze willen in ieder geval proberen of voor de in „De Waldhoorn" te Den Hoorn geplande voorstellingen vvèl voldoende belangstelling bestaat. Vrijdagavond (heden) zal de groep „Car toon" in „De Waldhoorn" een dansavond verzorgen, aanvang half negen. Zater dagavond volgt in „De Waldhoorn" het cabaretprogramma „Met jou op 'n ei land", aanvang negen uur. Onlangs trof de heer H Neumann uit het Duitse Gulik op de Georgische be graafplaats drie voorwerpen aan, die daar kennelijk waren achtergelaten als een soort ereblijk. Het waren: een Georgische cognacfles, een leeg Georgisch sigaret tenpakje en een in het Duits gestelde reisgids over Georgië. Op het schutblad van dit boekje was met ballpoint in het Georgisch een opdracht geschreven. WIJ zonden een fotocopie van dit opschrift naar Prof. C. L E beling te Amsterdam, die zo vriendelijk was het over te zetten in westers schrift en het te vertalen. Er stond: Kartveli/t' urist' ebisagan/ Kartvel/meomrebs 1/27.06.73 c'. Dit betekent Van Georgische/toeristen/ aan de Georgiche/strijders 27.06.73 (c' is een afkorting van c'eli, heteen ,,jaar" betekent). Wij hebben de voorwerpen inmiddels teruggebracht naar de begraafplaats, waarvoor ze door de Georgische toeris ten bestemd waren. i d'Asnieres, twee kleine dorpjes dicht bij elkaar gelegen. In de weekeinden wordt druk gerepeteerd en vaak luisteren ze de zondagse kerkmissen in de omgeving op Gezien hun leeftijd en het feit dat hun schoolprestaties voorrang moeten hebben, worden de optredens wel be perkt. Tournee Het optreden in Sarasani maakt deel uit van een 20-daagse tournee door ons land die op 8 juli is begonnen en op 27 juli eindigt. In Sarasani zullen zij onder meer chansons van hun laatste lp vertolken en van hun laatste single.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1