(jroen 7wartsJ~exels in het y Noors (DOK) winnaar tweede wielerwedstrijd Regeringsjubileum: op Texel 4 dagen feest sD /paarbank I 5 I VAKANTIEREIZEN m Dirk Vinke was snelste Texelaar '5 f 13.000,- gestolen uitKoopcentrum' uje/t nederlond Raadsvergadering met een agendapunt ViDst rte' Vrouw ernstig gewond Zeventien processen verbaal wegens te hard rijden Parachutist naar ziekenhuis Uw spaarbank is ook reisburo! Handelsgeest Lijk aangespoeld Gelag werd toch betaald Circus Boltini zes dagen in De Koog NSDAG 24 JULI 1973 86e JAARGANG No. 8794 'itgavc B.V. v.b. Langcveld De Rooy ostbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den gl tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs 6,25 p. kw. -f 50 cent incasso; los 25 cent Bank: A Eurobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert 23 ct. p. nun. cxcl. 4% BTW If; Josten jrjj [JP ing. lange TELS lliers. vinteri ewart Drie deelnemers tijdens een der vijftig rondjes, die zij op het parcours moesten afleggen: van links naar rechts een Hel der se deelnemer en de Texelaars Hans Koorn en Wim Koorn. Stand algemeen klassement Resp. punten le wedstrijd, punten 2e Zaterdagmiddag werd ten aanschou- re van ongeveer 500 man publiek op ;garaE#et parcours Bernliardlaan-Drijver- epelei traat-Thijsselaan de tweede wieler- grool redstrijd gehouden om het kampioen- bonta chap van Texel. Bij de senioren werd I. Noors (van DOK uit Den Helder) win- nar, gevolgd door Post, eveneens van K)K, die bij de in De Cocksdorp ge- )0) 20" l0U('cn eerste wedstrijd winnaar was. snelste Texelaar was Dirk Vinke; werd derde. De vierde, vijfde en tens! es<k P*aa*s werden resp. ingenomen oor de Texelaars Sijp Kuiper, Hans loom en Dirk Bakker. De Texelse leelnemers zijn aanzienlijk beter voor Ie dag gekomen dan bij de eerste wed- trijd, o.a. een gevolg van het niet teer mogen deelnemen van licentie- mders. Het ontbreekt de Texelse renners nog in tactiek. Dat bleek bijvoorbeeld uit wijze waarop Sijp Kuiper op een ge wen moment een grote voorsprong on nemen. Voor kenners onder het ubliek was het duidelijk dat hij deze iet zou kunnen handhaven. De Heider- renners gingen behoedzamer tewerk; ier waren kennelijk afspraken ge- Makt. Jeugd Evenals de vorige keer mocht de agd beginnen. De wedstrijd van deze 3ÜÜ1 ering 'P ►ffen o ilen b- Vrijdagmiddag a.s., aanvang half drie, ïtraat 8 ergadert de gemeenteraad. De agenda tel 3M ccmeldt slechts cén agendapunt te den de benoeming van een afgevaar- en ee plaatsvervangend afge- 'ardigde van de gemeente Texel naar I 1 vergaderingen van aandeelhouders I w uTexelstroom" n.v., voor de periode de zittingsduur van de huidige ge- ■■rtnteraad. Als afgevaardigde is als cste aanbevolen wethouder J. C. Dros als tweede wethouder C. Joustra. Als ^^^^fctsvervangend afgevaardigde is Mr. H. Sprengcr als eerste aanbevolen I 'als tweede wethouder J. Daalder. A ingt H rlec - Te«l 45^0 iclmptf Dat voor deze aangelegenheid een ex- raadsvergadering wordt belegd ingt samen met het feit dat de statu- Mjziging van de n.v. TEM waar- "jjnlijk op 1 augustus voor notaris van Wijland zal kunnen worden «eden. Met ingang van die datum van het aandelenkapitaal van TEM aan de provincie worden over jagen. Vijf jaar later zal, zoals be- ook de resterende 20% moeten De komende vijf jaar zal de ge- ^bte dus nog enige zeggenschap in l°t „Texelstroom" omgedoopte TEM Nfcn. Omdat de bestuurlijke bindin- J van de raad met de „Texelstroom" Jjl augustus minimaal worden en om jre praktische redenen hebben B. voorgesteld de gemeentelijke af- wielrenners in de dop leverde voor het publiek een prachtig beeld. Zonder twijfel zal de wielervereniging hieruit nog waardevol ledenmateriaal kunnen putten. Nummer één bij de jeugd werd F. Watty; 2. H. Koopman; 3. N. Siebin- ga; 4. R. de Ronde; 5. P. van Heerwaar den. Het aantal deelnemers in deze ca tegorie was verheugend groot: 34. Bij de senioren waren 22 deelnemers, waarvan er uiteindelijk slechts 10 de finish konden bereiken. De bepaling gold dat ieder die meer dan twee ron den achter kwam te liggen moest af stappen. Verder waren er wat pechgevallen. Ernstige ongelukken de den zich niet voor; het bleef bij wat schaafwonden. Voor de organisatoren geeft het veel zorg dat het publiek zich wat de veiligheidsvoorschriften betreft nog te onverschillig gedraagt. Het ge beurde herhaaldelijk dat men over de touwen stapte. In één geval (de ouders trof in dat geval geen blaam) kon men een kind vlak voor een pijlsnel nade rende renner wegtrekken. Betere presenlatie De organisatoren leren al doende. De presentatie van de wedstrijd was aan merkelijk beter dan in De Cocksdorp. De Margaretha Sinclairband zorgde vooraf en in de pauze tussen het junio ren- en seniorengedeelte voor muziek en show. De heer J. M. de Vries liet blijken dat hij niet alleen een autocross maar ook een wielerevenement van nuttig en enthousiast commentaar kan voorzien. Na afloop van de seniorenwedstrijd werd winnaar Noors door de „toermiss" Lia van Heerwaarden van een kus plus bloemen voorzien. De snelste Texelaar Dirk Vinke liet zich een soortgelijk prettig lot ondergaan. De toermiss voor het volgende seizoen zal op democrati sche wijze worden gekozen en wel tij dens een gezellige bijeenkomst die dit najaar zal worden gehouden. Premies De Texelse middenstand draagt de wielersport blijkbaar een goed hart toe want het aantal premies dat tijdens de diverse ronden was te verdienen, was indrukwekkend. Totaal was voor zo'n ƒ2.000,aan artikelen uitgeloofd. De meeste premies werden in de wacht ge sleept door de Helderse renners. De eerstvolgende kampioenswedstrijd wordt gehouden op 12 augustus en wel op het zeer fraaie parcours bij de nieu we werkhaven van Oudeschild. Zondag a s. zal in Zuidhaffel de laat ste wedstrijd van de zomercompetitie worden gehouden, aanvang 10.00 uur. wedstrijd en totaal: Senioren Post 6 5 11 D. Vinke 3 4 7 Noors 6 6 Havebos 5 5 Van der Sloot 4 4 S. Kuiper 3 3 H. Koorn 2 2 Bouma 2 2 D. Bakker 1 1 Stam 1 1 Jeugd F. Watty 5 6 11 N. Siebinga 3 4 7 H. Koopman 2 5 7 J. van Genkel 6 6 M. Heydra 4 4 R. de Ronde 3 3 P. van Heerwaarden 2 2 E. de Jong 1 1 D. Zuidewind 1 1 Muurkluis opengebroken DE KOOG In de nacht van zater dag op zondag is uit 'Het Koopcentrum' aan de Dorpsstraat te De Koog een be drag van ongeveer ƒ13.000,gestolen. Het geld werd weggehaald uit een muurkluis die daartoe door de dader(s) werd opengebroken. Men heeft zich tot het pand toegang verschaft door het wegnemen van een raam. De technische recherche is op zoek naar sporen. Men heeft de indruk dat de kluis is open gebroken door lieden die ervaring heb ben in dit werk. Een 30-jarige vrouw uit Oudeschild werd gisterochtend om negen uur ern stig gewond toen zij met haar brom fiets op het fietspad van de Schilderweg nabij Den Burg een overstekend kind schepte. De vrouw kwam uit de richting Ou deschild. Voor haar op het fietspad wandelde een toerist met zijn 5-jarige dochtertje Het kind rukte zich onver wacht los en kwam voor de naderende brommer terecht. Zij liep lichte ver wondingen op, maar de vrouw maakte een ongelukkige val en moest direkt naar het ziekenhuis worden vervoerd. Bij een zondagmiddag door de politie gehouden controle (op de Pontweg bij Den Burg en in het recreatiegebied) werd in 17 gevallen proces verbaal op gemaakt wegens rijden met te hoge snelheid. In enkele gevallen reden de betrokken automobilisten tientallen ki lometers harder dat de toegelaten 70 resp. 50 km per uur. Met kwetsuren die zich aanvankelijk als een beenbreuk lieten aanzien werd een Duitse parachutist die bij het sprin gen in Eierland ongelukkig was terecht gekomen, zaterdagavond naar het zie kenhuis te Den Helder vervoerd. Daar kon de jongeman na een dag alweer worden ontslagen. De op Texel te houden feestelijkhe den ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koninging Julia na zullen zich over vier dagen uitstrek ken. Het is de bedoeling dat de jeugd het feest voornamelijk viert op de „ech te" dag; woensdag 5 september en de ouderen op zaterdag 8 september. Op de tussenliggende twee dagen zal een voetbaltournooi worden gehouden tus sen jeugdige elftallen (11 - 16 jaar) uit de verschillende dorpen. Op initiatief van de Stichting Cultu reel Werk Texel is een commissie in het leven geroepen waarin alle dorps- en feestcommissies zijn vertegenwoor digd. Deze commissie heeft inmiddels zijn eerste vergadering gehad waarbij het feestprogramma in grove lijnen is ontworpen, zodat het aan de betrokken dorps- en feestcommissies ter goedkeu- rnig kon worden voorgelegd. Straattekenen Volgens dit ontwerp-programma (waarin dus nog wijzigingen en aanvul lingen mogelijk zijn) zullen op 5 sep tember in alle dorpen straattekenwed strijden, kinderspelen en soortgelijke aktiviteiten plaatsvinden. Ook zal in alle dorpen 's avonds een lampionop tocht worden gehouden waarvoor de medewerking zal worden gevraagd van de plaatselijke muziekkorpsen. Er zul- 1 maar uit leden van het college te Het college geeft de voorkeur 1 wethouder Dros omdat de TEM- wegenheden het best in zijn por- ^'Ue passen. BUITENLANDS GELD REISVERZEKERINGEN len prijzen worden uitgeloofd voor de mooiste zelfgemaakte lampions. De punten die door de verschillende dorpen worden vergaard bij het voet baltournooi op 6 en 7 september tellen mee voor het dorp-tegen-dorp-spel dat zaterdagavond wordt gehouden. Bij dit spel zal ongeveer op dezelfde wijze te werk worden gegaan als bij het dorp- tegen-dorp-spel dat op 5 mei 1970 werd gehouden. Er zullen dus aan alle dor pen uniforme opdrachten worden ge geven. Wielerwedstrijd Zaterdag overdag zal een zeven dor pen wielerwedstrijd worden gehouden, gecombineerd met een 7 dorpen pres tatietocht voor degenen die wel willen fietsen maar niet om het hardst. In deze wordt gehoopt op organisatorische me dewerking van de Wielervereniging Texel. Voor zaterdagmiddag wordt ge dacht aan een Concours d'elegance voor auto's alsmede aan een puzzelrit met auto's langs alle dorpen. Inzake de organisatie van dit feestonderdeel zal overleg worden gepleegd met de Mo tor-, Auto- en Bromfietsclub Texel. Verlichting De commissie hoopt dat velen ter gelegenheid van de festiviteiten hun voorgevel, tuin e.d. willen versieren en/of verlichten. Mogelijk zal hieraan per dorp een wedstrijd worden verbon den. De commissie heeft het gemeente bestuur verzocht niet achter te blijven en ervoor te zorgen dat de gemeentelij ke gebouwen in floodlight worden ge zet. Voor de viering van het zilveren re geringsjubileum is geld beschikbaar ge steld: per dorp een bedrag van 25 cent per inwoner. Dit maakt het mogelijk aantrekkelijke prijzen voor de verschil lende evenementen beschikbaar te stel len. Aan- en opmerkingen betreffende het voorlopige programma zijn welkom bij het bureau Culturele Zaken van het raadhuis, graag vóór 1 augustus a.s. D Enkele jongens uit Den Helder, J die op het haventerrein van 't Hor- J tje wat bijverdienen door de ramen J van de wachtende auto's te wassen, i merkten vrijdag dat de juffrouw, die J met het toezicht op het openbare X toilet van het havenrestaurant is be- i last, een dag afwezig was. Ze zetten t daarom zelf het bekende schoteltje J neer en vingen geruime tijd geld X van de toiletgangersDe politie J neemt de zaak niet al te ernstig op Op het strand bij paal 19 spoelde zondagavond het lijk van een naar schatting 50-jarige man aan. Het li chaam verkeerde in staat van ontbin ding; de dood moet twee tot drie weken geleden zijn ingetreden. De politie liet het lichaam naar Den Burg vervoeren maar was er gisteravond nog niet in geslaagd de identiteit vast te stellen. De kleding was van Franse, Portugese en Nederlandse makelij. Het horloge van Japans fabrikaat (Seiko) gaf als datum maandag de 9e aan. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat de man op maan dag 9 juli te water is geraakt. DE KOOG In een café te De Koog ontstonden zaterdagavcond moeilijkhe den toen een jeugdige Duitser weigerde zijn consumptie te betalen. Hij beweer de dat hij al betaald had, de eigenaar was van het tegendeel overtuigd. Het kwam zover dat de politie werd inge schakeld die de jongeman (die op Texel klandestien kampeerde) meenam naar het politiebureau. Na een nacht gast vrijheid in de cel liet de jongen weten dat hij zich vergist had en dat hij als nog zou betalen. Donderdag begint het Nationale Ne derlandse circus Toni Boltini met een reeks voorstellingen in De Koog. Het circus blijft daar aanmerkelijk langer dan verleden jaar: zes dagen, dus tot en met 31 juli. Dagelijks worden twee voorstellingen gegeven, om 16.00 uur en 21.00 uur. Boltini liet ons weten met een nieuw programma te komen dat al het voor gaande overtreft. Er zijn 80 artiesten bij betrokken, afkomstig uit 14 ver schillende landen. Vorig jaar ontstond enige ergernis toen bleek dat bij de voorstellingen op Texel meerdere on derdelen van het aangekondigde pro gramma werden weggelaten. Naar ver luidt zal dit nu zeker niet het geval zijn. Het programma vermeldt onder meer een spectaculaire Rodeoshow van Texasindianen, de Bengaalse tijgers van Taras Bulba, diverse trapeze- en acroba- tennummers, poedeldressuur, gorilla, ijsberen, olifanten en natuurlijk paarden. Taras Bulba met zijn tijgernummer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1