Cjroen TwartsJexeU in het harL, Vietnamese kinderen hadden fijne vakantie op Texel I TAXI 2323 ONDANKS HANDICAPS EN TAALBARRIÈRE Commissaris Kranenburg opent Texelstroom' Ie r, Assurantiekantoor Ger Dros (02228) 200 Auto uit verkeer genomen ƒ200,uit woning gestolen Burgerlijke stand Zevende dagadventisten voeren aktie voor voorzieningen in derde wereld Koersen vreemde valuta SPORTPROGRAMMA Training Z.D.H. S.V. Texel zaterdagsenioren WILHELMINALAAN 4-6 hAG 27 JULI 1973 86e JAARGANG No. 8795 jave B.V. v.h. Lungevcld Dc Rooy tbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry dc Graaf, Kecsonilaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs 6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cent Bank: Amrobank, Ned. MkL Bank, Rabobank Advert 23 ct p. mm. excl. 4°/e BTW j ,Het is goed hier. Ik wil graag nog ms komen". Dat zegt Vu Van Nguyen, in 15-jarig meisje uit Camau, een aats in het uiterste zuiden van Zuid- etnam. Vu Van praat een beetje mum- ilend want ze heeft geen mond meer. aar lippen werden weggereten door ranaatschcrven. Als ze haar moeilijke voor ons op een papiertje krab- ilt zien we dat ze aan een der handen eerdere vingers mist. Vu Van Nguyen is een van de dertien ietnamese kinderen die de afgelopen ie weken op Texel vakantie hebben had. Het zijn allen oorlogsslachtoffer- is. 12 tot 18 jaar oud, en horend tot n groep van 70 kinderen die uit de dogsellende van Vietnam naar Duits- werden overgebracht om daar li- wielijk en geestelijk te worden „op- ilapt". De kinderen verblijven doorgaans in t Friedendorf in Oberhausen, waar blijven totdat ze weer naar hun va- rland terug kunnen. Afhankelijk van ernst van de gevallen varieert de rblijfsduur van drie tot vijf jaar. De isten van dit projekt worden niet door Duitse regering maar door diverse 'tellingen, kerken en bedrijven gedra ng Die kosten zijn dragelijk omdat el belangeloze medewerking wordt dervonden, onder andere van de art- en chirurgen die de kinderen gratia handelen. Het Friedensdorf was een itiatief van Terre des Hommes in sa- wverking met Paffer Fritz Berghaus. Naar Texel De overkomst van een groep van 13 aderen naar Texel was een idee van lfiald Gegenfortner, een dienstweige- ar die verplicht in het Friedensdorf *erk werd gesteld. Hij vond dat de etnameesjes op vakantie moesten. Dat JAN F. VAN ASSELT, Kogerweg K 63b, De Koog leek eerst erg bezwaarlijk want de meeste kinderen zijn vrij ernstig gehan dicapt, maar bij nader inzien bleek het toch best te kunnen. De dertien kinde ren werden opgenomen in een groep van 70 jongeren van de Evangelische Gemeinde Essen/Haarzopf die jaarlijks onder leiding van dominee H. Neuse een kampeervakantie doorbrengt op de camping „Dennenrust" van J. van dei- Vliet op Texel. Tot verbazing van me nige scepticus hebben de Vietnamese kinderen zich kostelijk geamuseerd, on danks hun door napalm en scherven verminkte lichamen en ondanks hun moeilijke taal die niemand verstaat. Wat dat laatste betreft: twee kinderen die al enkele jaren in Duitsland zijn, zijn het Duits zodanig machtig dat ze voor de anderen als tolk kunnen dienen. Het zijn de al eerder genoemde Vu Van Nguyen en de 12-jarige Si, een ondeu gend jongetje dat zij achternaam niet wilde noemen omdat we die toch fout zouden afdrukken. En hij wou ook „lek ker" niet op de foto. Fijne weken De Vietnameesjes reizen vandaag naar Duitsland terug. Ze hebben drie fijne weken achter de rug, ondanks het lang niet altijd goede weer. De kampleiding zorgde voor een afwisselend recreatie- programma, maar ook op eigen gelegen heid slaagden de kinderen erin zich te amuseren. Ondanks de prothesen en an dere belemmeringen werd er met veel overgave gevoetbald, hout gehakt en gespeeld met fraaie zelfgemaakte vlie gers. Erg enthousiast waren de kinde ren ook over de vaar- en vistocht die ze met de TX 27 op de Waddenzee maak ten. „We mochten de gevangen vis mee nemen", vertelt Vu Van met schitteren de ogen. „Die hebben we hier gebak ken en lekker opgegeten". Ondanks de royale portie ellende die hen in hun verscheurde vaderland ten deel is gevallen en het blijvende letsel waarmee ze moeten leren leven, maken de Vietnamese kinderen een zeer ge lukkige indruk. Ze vormen bepaald geen zielig afgezonderd groepje. De ver houding met hun Duitse kampgenoot- jes is uitstekend; alles wordt samen ge daan. Er is geen twijfel aan dat het initiatief van Ronald Gegenfortner ge slaagd is. Straks Maar hoe zal het deze kinderen ver- Jeugd van Vietnam en Duitsland broeder lijk bezig met kaartspel in een der tenten op de camping „Dennerust' gaan als ze straks weer naar Vietnam zijn afgereisd? Hoe zullen ze de over gang ervaren van het zeer welvarende Duitsland waar het hen aan niets ont brak naar hun betrekkelijk primitieve vaderland dat nog jaren nodig zal heb ben om zich van de oorlog te herstel len? Daarbij komt dan ook nog dat veel kinderen geen ouders meer hebben. Is het nog wel verantwoord hen terug te laten gaan? Dominee Neuse geeft toe dat we een delicaat onderwerp aanroe ren. Er heersen wat deze kwestie be treft verschillende meningen. Bij Terre des Hommes bijvoorbeeld wil men de kinderen zo gauw mogelijk weer terug sturen maar anderen die waren betrok ken bij het naar Duitsland halen van de kinderen dachten er anders over. Niet vervreemden In ieder geval gaan de kinderen niet terug voordat men weet dat het kan. Bij het onderwijs dat de kinderen in het Friedensdorf genieten wordt er re kening mee gehouden dat de kinderen ook niet van hun landscultuur mogen vervreemden. Het onderwijs geschiedt in het Vietnamees. De katholieke kin deren krijgen katholiek godsdienston derwijs en de boedistische kinderen krijgen ook les in hun eigen godsdienst. Traditionele zang en dans worden druk beoefend. Aldus hoopt men aanpas singsmoeilijkheden bij hun terugkeer zoveel mogelijk te voorkomen. DE COCKSDORP Een personen auto die opviel door zijn betrekkelijk oude model werd dinsdag op de Vuur- torenweg door de politie aangehouden. Op het eerste gezicht zag de wagen er goed uit maar bij nadere inspectie bleek de auto zo wrak te zijn dat deze met het oog op de verkeersveiligheid direkt buiten gebruik moest worden gesteld. De eigenaar was zich van geen kwaad bewust; hij was het slachtoffer van een malifide handelaar in tweedehands auto's. DEN HOORN Bij de familie D. aan de Naalrand te Den Hoorn werd in de nacht van maandag op dinsdag een bedrag van ƒ200,ontvreemd. Het geld zat in een kistje dat in een kast was opgeborgen. De daders hebben waar schijnlijk van een sleutel gebruik ge maakt. Er waren geen sporen van braak. De politie heeft de zaak in on derzoek. van 18 tot en met 25 juli 1973 Geboren: Leon Michael, zv. Johan Wuis en Christina Bremer. Overleden: Daniël Bonne, oud 67 jaar, wonende te De Koog; Welmoet Rikkenberg, wv. Alderlieste, oud 93 jaar, wonende te Den Burg. .5? De elektriciteitscentrale-waterfabriek „Texelstroom" bij Oudeschild, die dinsdag, 14 augustus door Mr. F. J. Kranenburg officieel in gebruik zal worden gesteld. De commissaris van dc koningin in de provincie Noordholland Mr. F. J. Kranenburg zal dinsdagochtend 14 au gustus ds elektriciteitscentrale-waterfa- briek „Texelstroom" officieel in gebruik stellen. Het wordt een uitgebreide plechtigheid waarvoor zeer vele perso nen, waaronder belangrijke autoritei ten, zijn uitgenodigd. De openingsplechtigheid zal plaats hebben in een grote tent die voor deze plechtigheid op het terrein naast de ontziltingsinstallatie wordt neergezet. De commsisaris en de meeste geno digden komen met de boot van 9.05 uur uit Den Helder. Om 10.35 uur moeten ze hun plaats in de tent op het Texel- stroom-terrein hebben ingenomen want het programma vermeldt dan een begroetingswoord door de heer W .Men- sink, lid van Gedeputeerde Staten van Noordholland. Vervolgens zal Mr. Kra nenburg de centrale na een passende toespraak in bedrijf stellen. De offi ciële handeling zal zichtbare en hoor bare gevolgen hebben voor de aanwe zigen. Verder wordt het woord gevoerd door burgemeester Mr. W. H. Sprenger en de heer Ir. F. H. M. van Eyndhoven, commissaris van de n.v. „Texelstroom". Een dankwoord wordt gesproken door de heer ing. B. Kleinhuis, direkteur van de n.v. „Texelstroom". Om 11.15 uur begint een rondleiding door het bedrijf .Om 12.00 uur komt men weer bijeen in de tent voor het gebrui ken van een koud buffet en een aperi tief. Tegen 14.00 uur vertrekken de com missaris van de koningin en enkele van de belangrijkste autoriteiten. De overige genodigden worden nog in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een excursie per autobus over Texel. Prijsvraag Ter gelegenheid van deze belangrijke dag in de geschiedenis van de water en elektriciteitsvoorziening van Texel zal onder de leerlingen van de twee hoogste klassen van de lagere scholen een prijsvraag worden gehouden. Ze zullen een formulier krijgen waarop een twaalftal vragen staat die betrek king hebben op de stroom- en water voorziening in het algemeen en op de nieuwe centrale in het bijzonder. Door de Texelse Courant van dinsdag 14 au gustus goed te lezen zullen ze de ant woorden op de verschillende vragen kunnen vinden. Momenteel bevindt zich op Texel een groepje Zevende dags adventisten voor evangelieverkondiging en voor het voe ren van aktie ten bate van medische voorzieningen in de derde wereld. De Adventkerk houdt zich in de ontwikke lingslanden op grote schaal bezig met het geven van medische hulp in de meest uitgebreide zin. De groep die op Texel aktie voert staat onder leiding van dominee J. C. Kerssen uit Arnhem en bestaat overi gens uit vrijwillige jongeren die een deel van hun vakantie voor dit werk uittrekken. Ze zullen met 6-8 man sterk tot 5 augustus blijven. Maandag verkochten ze vanuit een stalletje op de markt allerlei lectuur; dat zal de volgende week ook gebeuren. Ook langs de straat, overal op Texel, zullen tijdschriften worden verkocht. Tevens zullen kontakten en gesprekken tot stand worden gebracht. Het is het der de jaar dat de Zevende Dagsadventis ten op Texel aktief zijn. In de twee vorige jaren zijn de ervaringen zeer gunstig geweest. Bij het publiek ge nieten de Zevende Dagsadventisten veel vertrouwen (hoewel op Texel praktisch geen aanhangers van de Adventkerk zijn) en ook de kontakten met de be staande kerken op Texel zijn goed. Ds. Kerssen zei ons te hopen dat men er weer in zal slagen een paar duizend gulden voor het goede doel bijeen te brengen. Westduitse marken 100 ƒ109, Franse francs 100 62,75 Belgische francs 100 7,06 Zwitserse francs 100 90,50 Amerikaanse doller 1 2,50 Engelse pond 1 6,43 Zweedse kronen 100 62,50 VETERANENTOURNOOI IN DEN HOORN DEN HOORN Zondag 29 juli wordt op het ZDH-terrein het jaarlijk se ZDH veteranentournooi gehouden. Er wordt in poules gespeeld. Poule 1: HRC, VZV, ZDH. Poule 2: Helder, Wieringerwaard, Koedijk. Het programma luidt: 10.45 uur: Opening 11.00- 11.35 uur: HRC-VZV 11.40-12.15 uur: Helder-W.Waard 12.20 - 12.50 uur: VZV-ZDH 13.00 - 13.35 uur: W.Waard-Koedijk 13.40 - 14.15 uur: HRC-ZDH 14.20 - 14.55 uur: Heider-Koedijk 15.00- 15.35 uur: nr 3 poule 1-nr 3 poule 2 15.40 - 16.15 uur: nr 2 poule 1-nr 2 poule 2 16.20- 16.55 uur: Finale 17.15 uur: Prijsuitreiking Bij Wieringerwaard speelt o.a. mee Klaas Schenk, de vader van wereld kampioen Ard Schenk. DEN HOORN Vrijdagavond om 19.15 uur trainen alleen senioren en a-junioren. De training voor de b-ju- nioren vervalt deze keer. Zoals reeds eerder in deze krant werd vermeld, start de S.V. Texel dit sei zoen met een zaterdagseniorenelftal. Degenen die hieraan mee willen doen maar zich nog niet hebben opgegeven kunnen dit alsnog doen bij de secreta ris K. D. Koorn, Rondweg S 16, Oude schild, telefoon (02220) 2812. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 5 augustus op om 5.07 uur en gaat onder om 20.24 uur; 8 augustus op om 5.12 uur en onder om 20.18 uur. Maan: 29 juli N.M.; 5 augustus E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 27 juli 5.27 en 18.17; 28 juli 6.59 en 19.41; 29 juli 8.13 en 20.52; 30 juli 9.13 en 21.50; 31 juli 10.04 en 22.39; 1 aug. 10.45 en 23.19; 2 aug. 11.20 en 23.54; 3 aug. 11.51 en 4 aug. 0.20 en 12.16. Aan het strand is het ongeveer een uur eer der hoog water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1