Cjroen ^wavtrjexels in het hart- Iet doek valt over de IV. J7. T.E.M. 1 ifscheidsmarathon in hotel De Lindeboom Mag bungalow op „Slufterduin" beheersderswoning worden? Heeft lèxel wel een ABN kantoor? J'Elleboog, Algemene Bank Nederland si Blikschade Brandweer rukte uit Vanavond voethal in Den Hoorn Auto over de kop Meisje brak been Te snel gereden ƒ500,gestolen uit winkelkassa ne fietsers aangereden King John Russel and his band )AG 31 JULI 1973 86e JAARGANG No. 8796 mKÊÊÊÊ it B.V. v.h. Langeveld De Rooy os 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 arry de Graaf, Kccsomiaan 43, Den il. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cent Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct p. mm. excl. 4% BT\V >01 gaand morgen houdt de n.v. Texel- Electriciteitsmaatschappij op tc bc- n. Op 1 augustus worden namelijk k|| ;ewijzigde statuten door notaris Van and verleden wat betekent dat de OOI 1 overgaat in de n-v. Texelstroom, onderneming waarin de gemeente eerste vijf jaar nog een zeer be- ;te en nadien helemaal geen zeggen- p meer heeft. De oorzaken van de- inhvikkeling zijn bekend. De in de I hiedenis van Texel toch wel bc- rijke mijlpaal kreeg vrijdagmiddag ciële aandacht in hotel „De Linde- n-Texel" want daar werd afscheid amen van de raad van commissaris- bestuurssccretaris P. Becmsterboer idjunktdirekteur J. C. Bruin. aals bekend is voor deze heren geen ts in de n.v. Texelstroom. In fi- rieel opzicht werd voor hen de best cbare regeling getroffen maar de chillende sprekers konden een ge- van weemoed toch niet onderdruk- De heer P. Beemsterboer liet dui- 0)25 E KOOG Alleen materiële scha lled zich voor bij een aanrijding die zaterdagavond om half tien voor op de kruising Pontweg-Pelikaan- Een uit de richting Den Burg na- nde NSU sorteerde voor om links- slaan naar De Pelikaan. Een ach- 'komende Ford Capri trachtte hem te passeren. SN HOORN Zondagochtend te- half tien werd de brandweer ge meerd. Vanaf Loodsmansduin was d gezien in de buurt van de mid- golfbaan aan de Witteweg. Het s een hoop bollenstro te zijn die onbekende oorzaak in brand was 3kt- Het stro was eigendom van de M. Bakker te Den Burg. Het vuur- »as snel gedoofd; gevaar voor de "ing heeft geen ogenblik bes-taan. delijk doorschemeren dat de gang van zaken niet helemaal bevredigend was geweest. Goed gedaan Burgemeester Sprenger, zelf voorzit ter van het TEM-bestuur en dus ook scheidend, vertelde dat de TEM het in zijn 40 bestaansjaren uitstekend heeft gedaan. „De TEM was een echt Texelse combinatie van durf en wijs heid. Men is erin geslaagd de groei van de elektriciteitsbehoefte op te vangen en Texel volledig te elektrificeren via een ondergronds kabelnet, zij het tegen een hoog tarief". Het is de recreatie-ex- iplosie van het begin van de jaren zes tig geweest die de TEM uit zijn jasje deed groeien en die ertoe dwong kon- takt op te nemen met de provincie. Es sentiële voorwaarden waaraan elke verandering zou moeten voldoen waren; veiligheid, behoud werkgelegenheid, geen hogere tarieven en behoud van de zelfstandigheid. De zelfstandigheid heeft men moeten prijsgeven maar aan de andere voorwaarden is thans vol daan. Dit resultaat mag, na zes jaar studie en onderhandelen, tot tevreden heid stemmen. Personeel De afscheidsreceptie werd ook bijge woond door het TEM-personeel voor zover de dienst het toeliet. Tot hen zei burgemeester Sprenger dat zij straks in dienst komen van de provincie maar dat hun belangen afdoende zijn gere geld. Gehoopt wordt dat de voeling met de gemeente Texel behouden blijft. Voor de wijze waarop de personeelsle den van 1927 tot 1973 hun taak hebben vervuld bestaat grote bewon dering. Dank zij hun inzet heeft de TEM in het land een zeer goede naam gekregen. Mede om duidelijk te maken hoe zeer dit is gewaardeerd had de gemeente besloten deze afscheidsrecep tie aan te bieden. Vrijbuiter „U bent altijd een vrijbuiter ge weest maar hebt een duidelijke inbreng in de TEM gehad", aldus sprak Mr. Sprenger tot de scheidende adjunct-di- rekteur J. C. Bruin. In de nieuwe n.v. Afscheid van de raad van commissarissen. De heer J. Daalder (rechts) overhandigde ieder een automatische kleinbeeldcamera als tastbaar blijk van dank voor de wijze, waarop de heren de TEM. hebben ge diend. Van links naar rechts: M. C. Kuip, C H. Roeper, C J. de Lugt en mr. W. H Sprenger was voor hem geen plaats, maar beslo ten was de 100°/o inzet die de heer Bruin tentoon had gespreid te belonen met 100% wachtgeld tot aan zijn pen sionering. Voor een aardige attentie had de neer P. Wit gezorgd door van uit zijn vakantieadres in Italië een tele gram naar de receptie te sturen „Dank voor leiding en samenwerking 1961 - 1973". Direkteur B. Kleinhuis die zo'n twin tig jaar met de heer Bruin heeft sa mengewerkt gaf ook uiting aan zijn te vredenheid. Er is in die tijd nooit een onvertogen woord gevallen, dank zij de soepelheid waarmee Jan Bruijn zijn taak vervulde. Erg belangrijk voor de goede werksfeer was dat de heer Bruin gevoel voor humor had en veel problemen van de vrolijke kant kon be kijken. De heer Kleinhuis was dankbaar voor de ondervonden vriendschap en overhandigde namens de raad van com missarissen een schilderij van A. Blok van der Velden, voorstellende een Sluf terlandschap. Namens het personeel sprak de heer B. F. v. d. Berg vriendelijke afscheids woorden tot de heer Bruin. Als ge schenk overhandigde de heer Van den Berg een boekwerk. Ingrijpend De heer P. Beemsterboer vond dat de TEM-reorganisatie voor Jan Bruin het meest ingrijpend was, want voor hem betekende het 't abrupt afbreken van de loopbaan. In dat opzicht kon hij goed meevoelen want hem was hetzelfde overkomen. De heer Beemsterboer vond dat de heer Bruin makkelijk tot zijn 65e had kunnen blijven en nog veel nuttig werk had hunnen doen maar de provinciale heren vonden hem niet „in pasbaar". Spreker wenste de familie Bruin alle goede toe en hoopte dat zij peperdure klanten van de pensioenraad zouden worden. De heer Bruin dankte de sprekers en verklaarde dat de 46 TEM-jaren om gevlogen waren, vooral dank zij de goe de werksfeer. Hij hoopte dat het daar aan ook in het nieuwe verband niet zou mankeren. Dit ligt overigens voor een belangrijk deel aan de mensen zelf. „Als jullie begrip voor elkaar hebben zal het waarachtig wel gaan". Wrijfpaal De heer P. Beemsterboer is 26 jaar bestuurssecretaris geweest bij de n.v. TEM. Het eind van die periode is een beetje wrang gekomen. De heer Beem sterboer is bij de besprekingen rond de recente veranderingen wrijfpaal gewor den en daardoor voortijdig afgevoerd. De burgemeester noemde de heer Beem sterboer een „fundament van geest kracht" en liet er ook overigens geen twijfel over bestaan dat hij zijn taak tot aller tevredenheid had verricht. De raad van commissarissen had besloten hem een belangrijke gratificatie toe te kennen die bij deze werd overhandigd. Direkteur Kleinhuis bevestigde de lo vende woorden. Bestuurssecretaris bij (zie vervolg pagina 2) DE KOOG Op de hoek Pontweg- Schumakersweg bij De Koog deed zich zaterdagmiddag omstreeks vier uur een aanrijding voor waarbij een reklame- auto van circus Boltini over de kop ging. De reklameauto (een Daf bestel wagen) reed in de richting De Koog. De bestuurder wilde een voor hem rijdende Texelse personenwagen inhalen maar deze sloeg onverwacht linksaf om de Schumakersweg in te rijden. Bij de bot sing ging de Daf over de kop en werd flink beschadigd. Ook de Texelse wa gen liep schade op. Niemand werd ge wond. DEN HOORN Een meisje uit Den Hoorn moest zaterdag met een gebro ken been en schaafwonden naar het ziekenhuis worden vervoerd nadat zij op de kruiring Kleiweg-Hoornderweg was aangereden door een automobilist. Het meisje fietste over de Hoornderweg in de richting Den Hoorn. De Texelse Mercedesbestuurder kwam van de Klei weg. Bij een snelheidscontrole op Pontweg, Schilderweg en Ruysweg maakte de po litie in tien gevallen proces verbaal op. Op genoemde weggedeelten geldt een maximale snelheid van 50 of 70 kilo meter. Vrijdagmiddag of vrijdagavond is een bedrag van ƒ500,ontvreemd uit de kassa van „Weavers End" in de Wever straat te Den Burg. De politie heeft de zaak in onderzoek. Vrijdagavond kon 'n winkeldief wor den aangehouden. Het was een 18-jari- ge Duitse jongeman die bij Jan Agter enkele grammofoonplaten had wegge haald en bij Mantje enkele broeken. Het winkelpersoneel kon de knaap bij de Berebar grijpen en naar het po litiebureau brengen. In de raadsvergadering van vrijdag middag j.l. heeft de heer J. Witte (KVP) de aandacht gevraagd voor een kwestie die zich heeft voorgedaan rond de voormalige beheerderswoning van het bungalowpark „Slufterduin". Dit huis, tot voor kort bewoond door de familie Handgraaf, zou verkocht zijn aan iemand die rigoreuzc verbouwplannen heeft. De heer Witte vroeg zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren want er was voor dit pand (E 145) een gegadigde voor permanente bewoning: de heer U. Eelman. Deze meldde zich bij de ge meente nadat aan het verzoek om E 145 van de woningvoorraad te mogen af voeren per advertentie bekendheid was gegeven. De heren Handgraaf en Eel man kwamen echter niet tot overeen stemming. Daarop bepaalden B. en W. dat de woning niet als tweede huis in gebruik mocht worden genomen. Via makelaar P. C. Brandsen werd het pand toen door de eigenaar te koop aangebo den met uiteindelijk als resultaat dat E 145 eigendom werd van mevrouw C. Krug uit Amsterdam die heeft gezegd zich permanent op Texel te zullen ves tigen. -N HOORN Dinsdag ifheden) om 19.00 uur op het ZDH-ter- k Den Hoorn de wedstrijd dames- tol Den Hoorn-gasten gehouden. 1945 uur is een landing van para taten gepland en om 20.00 uur volgt wedstrijd (heren)voetbal Hoorn- loeristen. de nacht van donderdag op vrijdag uur werden op de Postweg drie Efs aangereden door een NSU per- awagen van een toerist. De be tter verklaarde de voor hem rij— e fietsers te laat te hebben gezien ORUf1 hij verblind werd door een niet lende tegenligger. De fietsen wer- Hink beschadigd. Niemand werd "id. Het duurt nog even: dit najaar openen wij een kantoor aan de Parkstraat 18, Den Burg. Toch kunt u nu al voor alle bankzaken bij ons terecht. Ons lijdelijke adres is: Weverstraat 58, Den Burg. Dit kantoor staat elke werkdag voor u open van 9.00 tot 12.00 uur. De heer J.J.J. Weel heet u graag welkom. In een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad heeft de heer Eelman gesteld dat de nieuwe eigenaresse niet economisch aan Texel is gebonden. E 145 heeft dus zijn oorspronkelijke funktie als beheerderswoning verloren. De heer Eelman ia nu zelf beheerder van „Slufterduin" en bewoont een der bungalows die hij daartoe heeft ge kocht van de heer Handgraaf. Hij meent nu dat het redelijk is dat men hem toestaat deze bungalow tot „leefbare grootte" uit te breiden en al dus tot beheerderswoning te maken. De heer Eelman had al eens eerder ge vraagd deze bungalow groter te mogen maken dan de doorgaans als maximum gehanteerde 60 in2 maar had toen nul op het rekest gekregen, onder meer om dat B. en W. vonden dat één beheer derswoning op Slufterduin voldoende was. Nu de woning E 145 als beheer derswoning is verdwenen heeft dit ar gument geen kracht meer. Het park „Slufterduin", destijds ei genhandig gebouwd door de familie Handgraaf, is thans geheel verkaveld en verkocht aan ongeveer 40 eigenaars. Deze vormen de „Stichting Slufter duin" en in dienst van deze stichting werd de heer U. Eelman als beheerder aangesteld. Voordat de stichting werd gevormd had de familie Eelman al een overeenkomst met de heer Handgraaf en deze werd door de stichting gecon tinueerd. Tijdens de overeenkomst met de heer Handgraaf bewoonde de familie Eelman een bungalow op het terrein. Omdat de heer Handgraaf zelf nog in de beheerderswoning verbleef moest de heer Eelman als hij zijn werk voor de nieuwe stichting wilde voortzetten de bungalow kopen of huren voor ƒ200, per week. Beheerder Eelman ging over tot koop waarna de gemeente werd ge vraagd verbouw tot een oppervlakte groter dan 60 m2 toe te staan wat zoals gemeld niet werd toegestaan. De heer Eelman trachtte toen de beheer derswoning van de heer Handgraaf te kopen maar men kwam niet tot over eenstemming inzake de koopprijs. „Tot onze verbazing lazen wij daarna in de Texelse Courant een advertentie van de gemeente Texel betreffende een aan vraag om de woning E 145, de beheer derswoning, als tweede woning van de woningvoorraad te mogen afvoeren en als tweede woning te laten gebruiken", aldus de heer Eelman in zijn brief aan de raad, waarin hij verder vermeldt op de advertentie gereageerd te hebben door bij wethouder Daalder een redelijk bod te deponeren. Zoals gemeld had dat niet het gewenste resultaat. De heer Witte wekte door zijn wijze van vraagstellen vrijdagmiddag de in druk dat hij meende dat E 145 als twee de woning is verkocht terwijl er een Texelse gegadigde voor was. Als me vrouw Krug (de heer Witte sprak van „een Duitser") uit Amsterdam zich in derdaad permanent in de woning ves tigt, kan de gemeente daartegen geen bezwaar maken; de woning is niet ge vorderd. Waarom het hier gaat is de vraag of B. en W. de door de familie Eelman gekochte vakantiebungalow willen „erkennen" als bedrijfswoning en willen toestaan dat deze tot het formaat van een normaal woonhuis wordt uitge breid. T.E.M. Bovenstaande kwestie kwam met nog enkele andere zaken aan de orde hoe wel de raadsvergadering oorspronke lijk uitsluitend was belegd om een spoedeisende beslissing te nemen inza ke de benoeming van gemachtigden die als vertegenwoordigers van de gemeen te dienen in de aandeelhouders- (zie vervolg pagina 2) Bar Dancing van woensdag 1 t/m zondag 12 augustus

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1