Grote belangstelling bij afscheid van de heer E.L.J. Lap TAXI 2323 Crosscoureurs waarschuwing kreg en HYPOTHEKEN 8% r/poorbonh Groen 'wartrjexels in het harL> FILM NIEUWS we/t nederlond het ecretaris-penmngmeester van Waterschap Texel WILHELM1NALAAN 4-6 Excursie naar concours hippique Opmeer gaat door Pastor J. Granneman naar De Kwakel Zangdienst in Herv. kerk D. Vinke moeiteloos winnaar zomercompetitie wielervereniging K.N.Z.H.R.M. geeft filmvoorstelling in De Koog Voetbaloefenwedstrijden en training zeer lage verplichte aflossing. „U was het geweten van het bestuur, looit was u iets te veel. Dat de toe- ïende dienslen zeer tevreden waren ver de gang van zaken bij het water lek chap Texel was voor een groot deel te lanken aan de uitstekende wijze waar- u uw taak verrichtte", aldus de heer Roeper, dijkgraaf van het water- chap tot de heer E. L. J. Lap die dins- ag wegens het bereiken van de pcn- ïoengerechtigde leeftijd als secretaris enningmeester afscheid nam van het aterschap. De receptie die het water- chapsbestuur Ier gelegenheid daarvan elegde in hotel „De Lindeboom-Texel" :ok dinsdagmiddag een zeer groot aan belangstellenden, waaronder het vol- allige college van B. en W. en vertc- enwoordigers van provinciale staten* Dijkgraaf Roeper vertelde dat de eer Lap liever met stille trom had wil- vertrekken. Maar uiteindelijk had zich toch aan het afscheidsseremo- ieel willen onderwerpen. De heer Lap is 29 jaar in water- ihapsdienst geweest. In 1944 werd hij enningmeester van de Gemeenschap- elijke Polders, in 1946 secretaris-pen- ingmeester van Waalenburg en in 1950 'erd hij van de Gemeenschappelijke ölders ook secretaris. Toen per 1 ja- uari 1970 de Texelse polders fuseer- tn tot het waterschap Texel werd de eer Lap secretaris-penningmeester van grote geheel. Mooie woorden Vroeger werkte de heer Lap op het antoor van notaris Mulder. Volgens de Kr Roeper had hij daar geleerd zich hriftelijk op fraaie en wettelijke dek- ^nde wijze uit te drukken, iets waar- het waterschap profiteerde. In de dienstjaren is heel wat gebeurd. De rop in 1953 en de ruilverkaveling 'dden belangrijke konsekwenties >or de waterschappen en betekenden «1 werk voor de secretaris-penning- wster. De heer Lap verrichtte zijn zeer stipt en precies. De stukken ^sten altijd tot op de cent kloppen 1 dat gaf veel vertrouwen bij de toe fde diensten. Ook wat betreft de rsoonlijke verhouding tusrsen de sec ans-penningmeester en het polder- stuur was er al die jaren niets aan te ïrken. De heer Roeper zei daarop no en met weemoed afscheid te nemen. 5 afscheidscadeau bood hij een hor- ge aan. Verder werd het woord gevoerd door neer S Keijser, oud-dijkgraaf van de :Jneenschappelijke Polders. Hij herin- Kje zich nog hoe de heer Lap destijds neer Rab opvolgde en het werk aan- vankelijk naast zijn taak op het nota riskantoor. Hij werkte zich snel in in de polderproblemen mede dank zij de technische kennis die hij opdeed bij de heer Van der Pijl, later de heer Vonk. De heer Lap is een enthousiast doe het zeiver. Als geschenk overhandigde de heer Keijser daarop een enveloppe met inhoud, bestemd om aan de hobby te besteden. Allesweters De heer L. J. Weijdt van de afdeling Dijken en Havens van Rijkswaterstaat vergeleek de funktie van de heer Lap met die van bureelchef bij Rijkswater staat. „Ze zijn niet technisch maar ze moeten alles weten. Ze vormen het hart van het overheidslichaam dat een waterschap toch is. Net als een bureel chef zijn ze daarom moeilijk te vervan gen". Rijkswaterstaat en waterschap hadden veel met elkaar te maken en hadden een goede verhouding. De heer Weijdt sprak de hoop uit dat de heer Lap spoedig getuige kan zijn van het voltooien van de dijkverhogingswerken op Texel. Het is te hopen dat het daar bij sneller gaat dan tot dusver. Twin tig jaar na de ramp is op Texel nog maar 6 km dijk op Deltahoogte. Acht tien kilometers moeten nog volgen. Bij gelijkblijvend tempo zou het dus nog 60 jaar duren en dat is natuurlijk on aanvaardbaar. De heer P Veeken kwam namens de medewerkers van de buitendienst de heer Lap dank brengen en hem het beste toewensen voor de komende ja ren. Hij had een fraai geschenk mee genomen; een landschap van Texel ge schilderd door een der andere water schapsmedewerkers, de heer Gerard Bruijnzeel. Nooit te oud De heer A. van Hoorn, opvolger van de heer Lap konstateerde: een mens is nooit te oud om te leren. Hij had dit ervaren in de afgelopen 3jaar waar in hij met de heer Lap samenwerkte. Zijn ervaringen waren zeer gunstig want hij konstateerde: een topfiguur verlaat de waterschapsdienst en dat is te vergelijken met het wegvallen van nummer veertien in een bekend voet balelftal. De tijd en de wet zijn echter onverbiddelijk. Als geschenk gaf de heer Van Hoorn een boekenbon. De heer H. P. H. Vonk, technisch hoofdambtenaar in dienst van het wa terschap, konstateerde dat er nooit wrijving was geweest tussen het finan- cieel-economische dat de heer Lap ver tegenwoordigde en het technische waar de heer Vonk de zorg over had. In ze ven jaar samenwerking was zelfs nooit Het busreisje naar het concours hip pique te Opmeer op maandag 6 augus tus gaat door omdat er voldoende be langstelling is. Eir zijn echter nog wat plaatsen beschikbaar. Wie mee wil kan zich nog tot zaterdagavond opgeven bij mevrouw De Lugt, Wilhelminalaan 2 te Den Burg, telefoon (02220) 2072. Van Texel wordt vertrokken met de boot van 9.05 uur. Woensdagavond afscheidsreceptie Pastor J. Granneman van de r.k. parochie Texel is per 1 augustus be noemd als pastor in De Kwakel. Op Texel zal hij niet worden opgevolgd, zo dat de zielzorg daar nu door een pasto raal team van drie man wordt behar tigd. Pastor Granneman is vier jaar op Texel werkzaam geweest. Woensdag avond 8 augustus zal van (hem afscheid genomen kunnen worden. Die avond gaat hij voor in een Euoharistieviering, die om half acht begint. Na afloop biedt ihet parochiebestuur hem een afscheids receptie aan in de zaal van „De Oranje boom". Het wordt een gezellige infor mele bijeenkomst, waarbij ieder welkom In de Ned. Hervormde kerk te Den Burg wordt zondagavond a.s. een zang- dienst gehouden, uitgaande van de her vormde en de gereformeerde kerk. Ook deze keer zullen weer vele verzoek- liederen gezongen worden, 'waarbij de muzikale begeleiding wordt verzorgd door organist Stam. De dienst wordt ge leid door ds. H. J. Douwes. De rust huizen zijn via de kerktelefoon aange sloten. Voorafgaand aan de dienst is er ook samenzang. Zondag heeft de Wielervereniging de zomercompetitie afgesloten met een ma tige wedstrijd. De enige concurrent van favoriet Dirk Vinke, Dirk Bakker, kreeg tegen het eind van de race last van kramp en was gedwongen Vinke los te laten. Hij werd daardoor moeiteloos overwinnaar. In de b-poule kon P. Tromp wederom makkelijk beslag op de eerste plaats leggen. O. Steen, die aanvankelijk ach ter bleef door een mankement aan zijn fiets, kwam vrij sterk terug en kon na W. Koorn beslag op de derde plaats leggen. De uitslag van de zomercompetitie is als volgt A poule 1. D. Vinke met 17 punten; 2. D. Bakker met 14 punten; 3. G. Koorn met 14 pun ten. B poule 1. P. Tromp met 18 punten (gaat over naar de A poule); 2. W. Koorn met 14 punten; 3. O. Steen met 10 punten. Jeugd 1. R. Terweij met 17 punten; 2. D. Zui- dewind met 16 punten; 3. B. Bakker met 15 punten. Zondag 5 augustus a.s. in de eerste wedstrijd van de herfstcompetitie weer op het parcours Zuid-Haffel, aanvang 10.00 uur. De heer P. Veeken (rechts) overhandigde namens de buitendienst van het water schap een schilderij als afscheidsge schenk, gemaakt door de heer G Bruijn zeel. Links de heer Lap; achter het schil derij mevrouw Lap. sprake geweest van stemverheffing. Burgemeester Sprenger noemde het een grote eer om op een waterschaps bijeenkomst aanwezig te zijn. Hij had er dan ook graag de B. en W. vergade ring van dinsdagmiddag voor verscho ven. Vroeger was er weinig kontakt tussen gemeente en waterschap; de laatste jaren belangrijk meer onder an dere met betrekking tot de kwestie van het kwaliteitsbeheer van het opper vlaktewater. Mr. Sprenger wenste de heer Lap nog vele goede jaren toe te midden van zijn familie en hoopte op even goede kontakten met zijn opvol- iger. Tenslotte bracht de heer Lap dank voor de vele mooie woorden en geschen ken. DE KOOG Op initiatief van de Raad voor,het Zomerwerk der Texelse kerken zal op donderdagavond 9 augus tus in de voorhof van de r.k. kerk aan de Nikadel te De Koog een filmvoor stelling worden gegeven door de Ko ninklijke Noord- en Zuidhollandse red dingmaatschappij. De zeer interessante films geven een indruk van de geschiedenis en het in praktijk functioneren van de redding- maatschappij. Na een journaal wordt de film „Hulp aan de Wodan" vertoond, een fragment uit de film „De stem van het water" van „Bert Haanstra. Voorts de nieuwe film „Van strandrover tot redder", waarin de geschiedenis van de KNZHRM in beeld wordt gebracht. Na de pauze wordt gelegenheid geboden tot het stellen van vragen, waarna „De redding bij Latrabjarg" wordt vertoond, een rolprent die de spectaculaire red ding in beeld brengt van de opvarenden van een Engels vissersvaartuig, dat en kele jaren geleden op de woeste IJs landse westkust strandde. De actie nam drie dagen en nachten in beslag. De voorstelling begint om 20.00 uur. De entreeprijs bedraagt ƒ1,50; kinderen 0,75. Het bestuur van de motor-, auto- en bromfietsclub Texel heeft de deelne mers aan de onlangs gehouden auto cross een brief geschreven waarin onte vredenheid wordt uitgesproken over het toen gedemonstreerde rijgedrag. De cross werd door 6600 betalende bezoe kers gezien maar deze hebben reden om ontevreden te zijn daar de rijders voor veel te weinig sensatie zorgden. Eén wagen belandde toen in de sloot rond het parcours maar daar bleef het bij ondanks de zeer hoge premies die waren uitgeloofd om andermaal een dergelijke crash uit te lokken. Ook spectaculaire botsingen of andere ener verende gebeurtenissen deden zich veel te weinig voor. Zelfs waren er coureurs die zich op de crossbaan voorzichtiger gedroegen dan in een normale wagen op de openbare weg.... Uit vrees dat bij volgende crossen veel publiek zal wegblijven heeft het MAB-club bestuur de rijders te verstaan gegeven dat het DE COCKSDORP Vrijdagavond 3 augustus begint SVC met de training. De pupillen worden verwacht van half zeven tot half acht en de junioren C van half acht tot half negen. De senio ren en junioren A beginnen donderdag 9 augustus met de training, van half acht tot negen uur. Gerekend wordt op grote opkomst. DEN HOORN Vrijdagavond zeven uur trainen de senioren en junioren A van ZDH. Zaterdagavond a.s. aanvang half zeven speelt ZDH een oefenwed strijd tegen het sterke Vliegende Vo gels 1 uit Haarlem. DEN BURG Zaterdagavond speelt het eerste elftal van Texelse Boys de eerste oefenwedstrijd en wel in De Cocksdorp, aanvang zeven uur. Spelers die verhinderd zijn worden verzocht dit te melden via telefoon (02220) 2988. Herinnerd wordt aan de training op vrijdagavond, aanvang zeven uur. Vol gende week zaterdagavond, aanvang zeven uur wordt gespeeld ZDH-Texelse Boys 4. Zondag 12 augustus wordt op het Boys-veld een damesvoetbaltour- nooi gehouden. Vrijdag 17 augustus houdt Texelse Boys de jaarvergadering. de volgende keer zondagmiddag aan staande anders moet. Op dit moment is nog niet uitgesloten dat een aantal rijders van het vasteland wordt toege laten om voor wat extra spanning te zorgen. In ieder geval doen zondag cou reurs mee die niet het winnen van de cross als doel hebben maar het veroor zaken van sensationele toestanden. Hun auto mag best „in de prak"! Medeorga nisator E. Moojen vertelde ons dat de ze mensen zich spontaan hebben aan gemeld na het wat teleurstellende ver loop van de vorige cross. Mede daar door zijn er zondag meer deelnemers dan de eerste keer: Er hebben zich 44 coureurs laten inschrijven. Meestal val len er een paar af, maar op een start van 40 man mag toch wel worden ge rekend. Ook de damescross die weer als in termezzo is ingelast trekt veel deel neemsters, deze keer 15. De vorige keer zijn nogal wat mensen erin geslaagd het terrein op te komen zonder te betalen. Om dat de tweede keer te voorkomen komt de kassawa gen op een andere plaats en zal het ter rein naast het rennerskwartier niet als parkeerterrein gebruikt mogen worden. Dichter bij Oosterend komen enkele extra parkeerterreinen. De cross begint om 14.00 uur en zal tegen half zes zijn afgelopen. De entreeprijzen zijn gelijk aan de vorige keer ƒ5,voor volwas senen en ƒ2,50 voor kinderen. RENTE VANAF De illustere Leslie en de snode pro fessor ,Fate beleven de meest wilde avonturen in de film „The great race" die vrijdag- en maandagavond in het City theater wordt vertoond. Fate moet eeuwig het onderspit delven. Als hij de dood tart door zich met een vliegtuig van de grond op te laten pikken, be landt hij in een boerenschuur temidden van kakelende kippen. Fate probeert met een zelfgemaakte torpedo de speed boot van Leslie tot zinken te brengen. het mislukt. Fate probeert met een ra ketslee het snelheidsrecord te breken, het mislukt.Hij bezweert dan Les lie te zullen verslaan in een grote auto race New York-Parijs. Hij bouwt daar toe een gevaarlijk uitziende auto en hij slaagt erin zich door allerlei trucs van de andere deelnemers van de race te ontdoen. Niet echter van Leslie. Toch wordt Fate winnaar maar op een wel heel merkwaardige wijze. De lachspieren krijgen het ook zwaar te verduren in „Zeg maar ja tegen het leger", een film waarin vijf vrienden de meest dolle avonturen beleven. Het vijftal besluit erop uit te trekken en 'n popgroep te vormen. Een poging om samen werk te vinden wordt een mis lukking. Als ze worden opgeroepen voor militaire dienst verschijnen ze naakt op het kazerneterrein in de hoop gek verklaard te worden. Ze belanden ech ter in de bak. Als de kolonel hen vraagt te musiceren op de verlovingspartij van zijn dochter eindigt dat in een mas sale vechtpartij. Zo gaat het nog een tijdje door. IlJDAG 3 AUGUSTUS 1973 86e JAARGANG No. 8797 itgave B.V. v.h. Langeveld De Rooy ostbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den g, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. lew. -f 50 cent incasso; los 25 cent Bonk: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 et p. mm. axel. 4'/o BTW

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1