Mr. J. Bottenheim: op Texel is helemaal geen woningnood (jfoen 'Zwartsjexels in het harL, ;rv 6 Autocross veranderde in glibberpartij 710/ laak Groenendaal99 behandeld door gerechtshof Amsterdam Vooral eerste helft attractief 12/0 Uitspraak op 19 augustus Henk Gieze winnaar ALTIJD EEN HOGE RENTE we/t nederland Wkantiestemming Auto door brand totaal verwoest Motor in beslag genomen Botsing op berucht kruispunt Volkswagen total loss na botsing en nooit één dag tot I Z/U renteverlies 6 DAG 7 AUGUSTUS 1973 86e JAARGANG No. 8798 V. - gave B.V. vJi. Langeveld De Rooy tbus 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (el. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cent. Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4°/0 BT\V AMSTERDAM Vrijdagmiddag inde voor het Gerechtshof te Amster- m het appèl in het kort geding dat lor mevrouw C. W. M. den Houting- ijerink uit Nieuw-Vennep tegen de meente Texel was aangespannen we ns het vorderen van de door de fami- Den Houting gekochte woning roencndaal" in De Westen. Zoals be nd werd het kort geding voor de kmaurse rechtbank door de gemeente xel gewonnen, waarna de familie Den uiting die „Groenendaal" als tweede roing in gebruik wil nemen appél aan- lende bij het Amsterdamse gerechts- f. Namens beide partijen is de kwes- daar vrijdagmiddag nog eens uitvoe- toegelicht en bepleit. Het woord werd voornamelijik ge- erd door mr. J. A. J. Bottenheim na- ins de familie Den Houting en mej. M. A. J. N. Schuurman namens de meente Texel. Beiden borduurden ort op wat reeds in de zitting te Alk- ar te berde was gebracht. Verder was familie Den Houting aanwezig, de ïr F. Witte (de vorige eigenaar van roenendaal"), het echtpaar Kók (de idige bewoners van het omstreden nd) en namens de gemeente Texel de en mr. W. H. Sprenger, J. Daalder en Arensman. Na de beide pleidooien te )ben aangehoord gaf de president te men geen behoefte te hebben aan ge- genverklaringen. Hij bepaalde het 'est op 16 augustus a.s. maar sloot uit- 1 niet uit. Géén woningnood tfr. Bottenheim zei bij zijn mening te gebleven, dat op Texel geen wo- ignood heerst, een conclusie die hij eerde op het feit, dat o.a. in de relse Courant regelmatig woningen koop worden aangeboden en dat op rel sinds 1 september 1972 huurldbe- isatde is ingevoerd. Evenals in veel lere plaatsen zijn er op Texel genoeg nmgen, maar 25 tot 30% van de ningwetwoningen wordt bewoond •r huurders die eigenlijk teveel sala- verdienen en zij horen er niet in is. Er is geen doorstroming. Verder mr. Bottenheim van mening, dat vorderen van de woning van de fa te Den Houting strijdig was met de itlijnen, die het ministerie heeft ge en. gemeenteraad ging 19 december 2 akkoord met een verordening op gebruik van woningen; deze veror- ing trad volgens mr. Bottenheim 23 art 1973 in werking. Omdat de fami- Den Houting „Groenendaal" op 8 niari kocht, was deze verordening niet te gebruiken. „De gemeente toen maar de oude woonruimte- gebruikt om haar zin door te drij- Dit noem ik een foute manoeuvre" |s mr. Bottenheim, die voorts uit- kkelijk stelde, dat de familie Den iting te goeder trouw was toen zij de 'ing van de heer Witte kocht. Goede trouw en duidelijke aanwijzing van de goe- houw vormt het feit, dat de familie Houting in de koopakte geen ont- Natuurlijk ben je nog in Toch alvast even aan school denken. Je hebt wat dingen nodig. Een „andere" agenda bij voorbeeld. Schrijf- en schrifttoestanden. Boeken en zo. Verstandig om dat bijtijds prettig te regelen: alles is er nu volop. fa. j. nauta 'E TEXELSE BOEKHANDEL Wlleverancier 1973 bindende voorwaarde liet opnemen. Men had niet het flauwste vermoeden, dat de gemeente de nieuwe eigenaar wel eens zou kunnen beletten van zijn huis ge bruik te maken. Ook notaris Kingma te Den Helder heeft gezegd daaraan met te hebben gedacht; anders zou hij zeker hebben aangeraden de ontbindende voorwaarde op te nemen, zodat de fami lie Den Houting nu niet gedupeerd zou zijn. Op Texel zijn sinds 1 juli 1970 geen woningen gevorderd; zo gebruikelijk is dat dus niet. Naar aanleiding van een telefoontje met wethouder Daalder vroeg de heer Den Houting om een woonvergunning. Uit de woorden van de heer Daalder had hij de indruk gekre gen dat het om een formaliteit ging. Volgens mr. Bottenheim had de ge meente ook veel sneller moeten reage ren op de brief van Den Houting, die op 20 februari was verzonden. Het zou be hoorlijk zijn geweest in ieder geval di rect een bericht van ontvangst te sturen met een waarschuwing toch maar even af te wachten. In de veronderstelling, aldus mr. Bottenheim, dat hij de ver gunning wel zou krijgen is Den Houting gaan restaureren en verbouwen. „Geen zinnig mens gaat toch zoiets doen als hij zou twijfelen of het allemaal wel goed zat. Daarbij komt nog dat ook de ge meente wist dat Den Houting aan het restaureren was, want op 13 of 14 maart zijn van Groenendaal foto's gemaakt in opdracht van de gemeente. Dure grap De familie Den Houting heeft zo'n ƒ150.000,aan „Groenendaal" uitgege ven: de koopsom plus de herstel- en verbouwkosten. Het echtpaar Kok ten behoeve waarvan de gemeente het pand vorderde, betaalt een gebruiksvergoe- ding van ƒ193,50 per maand. Dit was volgens mr. Bottenheim veel te weinig. Temeer daar Kok bereid is gebleken méér te betalen: ƒ300,per maand. De gemeente heeft „Groenendaal" be schouwd als een woningwetwoning en houdt er ook geen rekening mee, wat er allemaal aan verbeterd is. Dat de familie Den Houting zonder vergunning heeft verbouwd erkende mr. Botten heim, maar deze overtreding staat bui ten de 'kwestie van de vordering. Mr. Bottenheim constateerde dat de gemeen te -in feite de woning heeft gevorderd op grond van de nieuwe Verordening op het gebruik van de woningen, maar daarbij de vorderingsprocedure van de woonruimtewet 1947 gebruikt. Dat was fout, want de aanvraag voor de woon vergunning van Den Houting kwam vóór 23 maart, de datum van inwer kingtreding van de verordening. Geen crepeergeval Mr. Bottenheim vond het gezin Kok helemaal niet zo'n knellend geval. Hij vond dat deze onderwijzer best een wo ning had kunnen kopen, eventueel met steun van de gemeente. Dat zou beter zijn geweest dan zo lichtvaardig om te springen met de economische belangen van de familie Den Houting. De gemeente wil geen leegstaande woningen in de dorpskernen en wil vooral daarom paal en perk stellen aan het verschijnsel tweede woningen. „Groenendaal" staat echter niet in een dorpskern. De gemeente handelt boven dien niet naar haar principe, want in het bestemmingsplan De Koog zijn grote aantallen tweede woningen toegestaan. Mej. Schuurman, namens de gemeente Texel, bracht naar voren dat uit de hou ding van de fam. Den Houting niet an ders kan worden afgedeid dan dat zij het vaste voornemen had om het pand zelf te gaan bewonen, dat zij derhalve niet bereid was tot redelijk overleg en niet de naam van een andere gega digde dan de heer Kok zou voordragen. De verkoper van het pand, de heer Witte, heeft mevrouw Den Houting er bij de verkoop op gewezen dat voor het gebruik als tweede woning schriftelijke toestemming van de gemeente nodig was. Op 8 februari werd het pand door Den Houting gekocht. De juridische levering vond reeds plaats op 27 februari, dus vóórdat b. en w. hadden kunnen reage ren op de brief van 20 februari met het verzoek tot ingebruikneming als tweede woning. De indiener van het hoogste bod op „Groenendaal" (ƒ90.000,was bereid nog meer te geven: tot ca. ƒ110.000,inclusief meubilering. Maar tussen deze bieder en de heer Den Houting is niet echt onderhandeld. Den Houting vond ƒ90.000,te weinig, maar maakte zijn vraagprijs niet bekend. Het was duidelijk dat hij niet wilde verko pen. Volgens mej. mr. Schuurman had de familie Den Houting kunnen weten, dat er op Texel woningnood is en dat reke ning met vordering moest worden ge houden. Het is gesteld in een brief van b. en w. d.d. 27 maart; een onderhoud met de burgemeester op 25 april en in het onderhoud van 4 mei, waarbij de 'heer Daalder liet weten, dat b. en w. zouden vorderen als inzake huur of verkoop van Groenendaal geen overeen stemming bereikt zou worden. Al voordat de verordening op het ge bruik van woningen werd aangenomen, hanteerden b. en w.- de advertentie procedure. Toen werd echter de verko per gevraagd per advertentie zijn wo ning voor permanente bewoning te koop aan te bieden alvorens kon worden toe gestaan dat het huis voor recreatie- doeleinden werd verkocht. Deze proce dure werkte niet bevredigend. Achteraf bleken er vaak toch gegadigden voor permanente bewoning te zijn geweest. Daarom gingen b. en w. voortaan zelf adverteren om aldus het contact tussen vraag en aanbod voor permanente be woning tot stand te brengen. Tenslotte wees mej. Schuurman erop, dat de verordening op het gebruik van woningen in de gemeente Texel op 23 maart 1973 is afgekondigd en op 27 maart 1973 in werking getreden. OUDESCHILD De ca. zes jaar oude auto van de heer Jac. Pool uit Oude- schild is zaterdagmiddag op de Schil- derweg verbrand. Omdat de (driewie- lige) wagen was uitgerust met een po lyester carrosserie bleef er weinig meer van over dan het chassis en de motor. De heer Pool was met zijn echtgenote in de auto gestapt en reed van zijn wo ning aan de Heemskerckstraat in de richting Den Burg. Na enkele honder den meters kwamen ineens rook en vlammen uit het dashboard. Zo snel greep het vuur om zich heen, dat het echtpaar Pool nauwelijks tijd had om te stoppen en de wagen te verlaten. Bin nen enkele minuten brandde de auto als een fakkel; er viel niets te redden. Pas serende automobilisten schoten met brandblussers te hulp, maar sorteerden geen effect. Het wrak werd tenslotte geblust door de brandweer. Over de oor zaak van dit merkwaardige ongeluk valt niets met zekerheid te zeggen, maar de heer Pool gelooft dat kortsluiting een rol heeft gespeeld. Zaterdagmiddag werd de aandacht van de surveillerende politie getrokken door een Texelse motorrijder, die geen valhelm droeg. Toen hij werd aange houden bleek hij geen rijbewijs te heb ben, niet verzekerd te zijn en oök was het kenteken niet op naam gesteld. De motor, een fraaie BMW, werd daarom in beslag genomen. Na lange tijd heeft zich op het be ruchte kruispunt Wester weg-Pij pers- dij k-Middel weg in Waalenburg weer eens een aanrijding voorgedaan. Vrij dagmiddag om kwart over vijf wilde een Amsterdamse automobilist vanaf de Pijpersdijk de Westerweg oprijden. Hij verleende daarbij geen voorrang aan een Daf personenwagen, bestuurd door een toerist uit Ellekom. Zowel deze Daf als de Ford Taunus van de Amsterdam mer werden totaal vernield. Twee kin deren, inzittenden van de Daf, moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Een hunner kon, na behandeling direct weer naar Texel terugkeren; de ander moet nog blijven, maar is er niet bij zonder ernstig aan toe. Een Volkswagen van een Duitse toe rist werd vrijdag om 16.04 uur totaal vernield toen deze op het kruispunt Pontweg-Gerritslanderdijkje werd aan gereden door een uit Den Helder afkom stige Peugeot-bestuurder. Laatstgenoemde kwam van het Ger- ritslanderdijkje en verzuimde voorrang te geven aan de op de Pontweg rijdende Duitser. De klap kwam hard aan. De Volkswagen werd als gevolg daarvan tegen een bij de halte stilstaande AOT- bus gesmeten, waardoor ook deze bus werd beschadigd. Ook de Peugeot werd flink gehavend. Een inzittende van de VW werd licht gewond. De zondagmiddag bij Oosterend ge houden tweede autocross van dit seizoen heeft 4400 betalende bezoekers getrok ken. Dat is wel niet zoveel als het re cordaantal van 6600 van de vorige keer, maar het is de organiserende MAB-club toch lang niet tegengevallen. In tegen stelling tot de vorige keer zijn er zondag maar weinig mensen in geslaagd als „zwartkijker" tot het terrein door te dringen wat voornamelijk te danken is aan een gewijzigde ligging van de par keerterreinen. Het staat wel vast, dat de twee kassuccessen van dit jaar de MAB- club een behoorlijke financiële weer baarheid hebben gegeven, mede door het belangrijk lagere percentage verma kelijkheidsbelasting dat door de ge meente wordt geheven. De cross van zondag was attractiever dan die van drie weken geleden. Met name in de eerste helft ging het er lekker ruig toe. Kennelijk had de brief, die door het MAB-bestuur aan dé coureurs was ge stuurd effekt, want er werden diverse wagens in de sloot gedrukt. Blijkens de reacties werd dat door het publiek zeer op prijs gesteld. Misschien speelde ook een rol dat de coureurs hun wagen niet voor een spoedig volgende nieuwe cross heel hoefden te houden. Er werd heel wat stuk gereden; veel wagens moesten lang voor het eind aan de kant worden gezet. Glad De tweede helft was veel minder aantrekkelijk. Het was gaan regenen en daardoor was de toch al niet kurkdroge baan veranderd in een uiterst glibberig circuit, waarover de auto's meer scho ven dan reden. De coureurs hadden de grootste moeite om hun vehikels naar het stuur te laten luisteren en het spreekt vanzelf, dat de lust om dn die omstandigheden dolle capriolen of waagstukken uit te halen flink taande. De winnaars van de cross (van links naar rechts Toon Jansen, Henk Gieze en Kees Pol) met de winnares van de damescross mevrouw Bruin ing uit Den Hoorn. Het was dezelfde regen die een zeer groot deel van het publiek (zeker twee derde) deed besluiten voortijdig huis waarts te keren. De echte liefhebbers, vooral degenen die met parapluies en zeilen naar Oosterend waren gekomen, bleven tot het bittere eind. Korte finale Dat eind werd door de organisatoren niet onnodig lang gerekt. Zo werd be sloten de finale niet over-vijftien maar over tien ronden te houden. Dat werd echter pas aan de renners bekend ge maakt toen ze al een tijdje aan de finale bezig waren, zodat menigeen zijn aan valsplan te elfder ure moest herzien, voor zover dat nog mogelijk was. De finale was overigens de minst spectacu laire, die we ooit bij een cross hebben meegemaakt. Als gevolg van de reeds genoemde glibberbaan deden de acht finalisten kalmaan. Al direkt lag Henk Gieze aan kop en dat bleef zo, zodat hij even later met de lauwerkrans kon wor- Zie vervolg pagina 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1