Groen c/imrtsjexels in het TAXI 2323 Reusachtige gastank p industrieterrein Turn Tum Veel ongerief door storiug in beide elektriciteitscentrales uw Aanmerkingen op de cross-organisatie ohn King Size Russell and his band NLHELMINALAAN 4-6 nnr Op Texel orgeltocht met Jan Jongepier opslag vao propaan weer normaal om 6.00 uur gesloten ST. JOZEFSCHOOL Ingestorte havenkade provisorisch hersteld De 7 Provinciën [JDAG 10 AUGUSTUS 1973 ;avc B.V. v.li. Langcvcld De Rooy stbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Kec&omlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 86e JAARGANG No. 8799 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cent. Bank: Anirobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. cxcl. 4°/o BT\V De autocross zit er weer op voor een jaar. Over het verloop is de een tevre den, de andere niet. Wij, deelnemers aan de damescross, hebben ons nogal ge discrimineerd gevoeld. Waarom worden ook wij niet aan het publiek voorgesteld en worden de monteurs niet genoemd, die hun vrije avonden aan onze wagens hebben gewerkt? Waarom krijgt de dame, die als eerste de finish passeert, geen beker, medaille of bloemen? Ver der vinden we de premies, die door de club zijn uitgeloofd niet erg hoog. De twee crosses samen hebben 11.000 betalende bezoekers getrokken. Het is duidelijk, dat daarvan een flink bedrag is overgebleven. Hogere premies kun nen er best af De MAB-club kan wel zeggen, dat ze aan de organisatie ook veel kosten heeft, maar dat geldt voor de coureurs en coureuses ook! Meedoen aan een autocross is erg kostbaar, het is thaa9t niet meer te betalen. Hoe is het mogelijk, dat in de dames cross een heer meereed? Die sex-test, waarover in de vorige Texelse Courant werd geschreven, is natuurlijk niet se rieus bedoeld, maar de heren organisa toren moeten wel beter opletten! En waarom is het toegestaan, dat in de damescross met sneeuwkettingen wordt gereden en in de herencross kennelijk niet? Iemand, die met kettingen rijdt heeft een duidelijk voordeel boven de coureurs of coureuses met gladde ban den. Overigens is het rijden met kettin gen gevaarlijk. Als een ketting knapt, vliegen de stukken alle kanten op en vormen gevaar voor de omstanders. Sommige coureuses zijn al in de vijfde ronde afgevlagd. Kunnen de bestuurs leden niet meer tellen? Bij de heren coureurs werd de finale niet over vijf tien, maar over tien ronden gehouden. Dat werd echter pas tijdens het rijden bekend gemaakt. Dat was een zware handicap, daar de aanval doorgaans pas in latere rondes wordt ingezet. Verder is ons gebleken dat sommige door be drijven beschikbaar gestelde premies niet bij de personen terecht komen. Conclusie: de door de MAB georgani seerde autocrosses zijn bijzonder aardi ge evenementen, maar er valt nog veel aan te verbeteren. K. Krüger-Prins R. Groen J. Bakker-Eelmam [tet laatste weekend dat u <unt genieten van maandag iedere avond DISCOTHEEK gaan. Tot dusver kwamen auto's van 12.000 liter naar Texel om de bij diverse bedrijven en particulieren in gebruik zijnde tanks te vullen, maar er sproten nogal wat moeilijkheden voort uit het feit, dat van speciale bootdiensten ge bruik moet worden gemaakt, wat slechts drie maal per week mogelijk is. Dat leidde tot leveringsmoeilijkheden, zodat al gauw werd besloten op Texel een grote voorraadtank te plaatsen. Bezwaren Oorspronkelijk wilde men de tank plaatsen op een stuk land van Kiljan aan de Pontweg bij Den Burg. Omdat werd gevreesd voor landschapsbederf, werkte de gemeente aan dat plan niet mee. Daarna is nog gedacht aan het plaatsen van een tank te Oudeschild, die dan door een gasschip zou worden volgehouden, maar ook dat was geen haalbare kaart, zij het om andere rede nen. De gemeente ging akkoord met het industrieterrein als standplaats voor de tank. Hinderwet Uiteraard moest daarbij worden vol daan aan een reeks veiligheidsvoor waarden. Informatie bij de desbetref fende instantie leerde dat het afgeven van een hinderwetprocedure waar schijnlijk geen moeilijkheden zal geven, maar de hinderwetprocedure moet nog beginnen. Pas na afloop daarvan zal de tank in gebruik genomen mogen wor den. De tank zal worden volgehouden door een 50 tons gasauto, die hoogstens één per week naar Texel zal komen De klanten op Texel zullen met een kleine 8000 liter gasauto, die inmiddels is aan geschaft, worden bediend. Kiljan heeft rond 400 afnemers op Texel. Het gaat om tanks die in grootte variëren van 500 tot 18.000 liter. Het grootste exem- De twintig meter lange tank na aankomst op het industrieterrein aan de Splnbaan. plaar staat op de camping „Dennen- oord". Binnen afzienbare tijd zal nog een 180.000 liter gastank op hetzelfde ter rein worden geplaatst. Deze zal dienen voor de opslag van butaangas. In Den Hoorn, Oostcrend en Den Burg In het kader van Toer-in Noordhol land zal een van de zeven orgeltochten in de provincie op Texel worden ge houden en wel op zaterdag 11 augustus. Deelnemers aan de orgeltocht moeten zich om 11 uur 's morgens vervoegen bij de Nederlands Hervormde kerk van Den Hoorn, waar ze een brochure met uitvoerige gegevens over de route, de kerk en het orgel ontvangen. Er zijn twee orgelbezoeken in de ochtenduren en twee in de middaguren, waartussen een lunchpauze van ruim een uur in een gelegenheid naar eigen keuze. De tocht voert op Texel langs de N.H. kerk Den Hoorn, de N.H. kerk van Oosterend (12 00 uur), de R.K. kerk van Den Burg (14.30 uur) en de N.H. kerk van Den Burg (15.30 uur). In elk der genoemde kerken zal het orgel bespeeld worden door Jan Jonge- pier. De route wordt afgelegd met eigen vervoer. Omdat de afstanden niet groot zijn, kan dat ook per fiets of bromfiets. De kosten van deelname bedragen ƒ5, per persoon. Kinderen en houders van een Cultureel Jeugdpaspoort betalen 2,50. De orgeltochten in Noordholland zijn uitgezet door de orgel werkgroep Noordholland. Een groot deel van Texel heeft woens- naar de brander van de ketel uitviel, dag de gevolgen ondervonden van een Uiteraard viel daardoor ook de genera- elektriciteitsstoring, die langduriger tor uit. Men spoedde zich naar Den i j Burg om daar de oude centrale op gang was dan het kwartiertje dat doorgaans tg b*engen Korte tljd later begon deze met een moeilijkheid in de nieuwe een- gtroom te leveren. Naarmate meer gene- trale gepaard gaat. In Den Burg moest ratoren in bedrijf kwamen, iwerden men het totaal bijna een uur zonder steeds meer gebieden op Texel weer van stroom stellen, maar daar had men nog stroom voorzien. Tijdens dit „opbou- A wen kwam een kink in de kabel. Als met te klagen in vergehjking met De gevQlg yan kortslmting vlo0g een MHN- Waal, Oosterend, De Cocksdorp en een generator in brand, een van de grootste deel van De Koog, waar men drie uur stroomleveranciers. Deze viel daardoor lang van elektriciteit verstoken bleef. weer uit. Met eigen mensen slaagde men erin de brand te blussen, maar de Een samenloop van omstandigheden resterende generatoren hadden samen (storingen in zowel de oude als de nieu- ««voldoende capaciteit om het hele we centrale) was de oorzaak van dit on- alla«d van s£a0™ ta ™oralen' De Waalj gerief. Het begon in de Texelstroom- Oosterend. De Cocksdorp en een deel centrale, waar momenteel geluidaf- De ,K°og beschouwt deze als schermende kasten rond de inlaatventi- de "Tnst ..kwetsbare gebieden) moes- latoren bij de stoomketels worden aan- ten df wachten tot de TeKXelS™^: gebracht. Een monteur had een metalen «entrale weer °Pfa«S was gebracht Het Dlaat als aevola van de wind niet hele- duurde geruime tijd, want door 'het op- P aa, ™s va« de Wind met neie th d d ,k t j afgekoeid, zodat maal in zijn macht. De plaat raakte een .1F» noodschakelaar, waardoor de ventilator vrij veel tijd was gemoeid met het weer werd uitgeschakeld en de luchttoevoer °P temperatuur brengen. aten industrieterrein aan de Spin- an te Den Burg is dinsdag een pro- rekt angastank van 180.000 liter geplaatst. t gigantische tank is daar neergezet or Polygas b.v. te Deventer in samen- srking met de Texelse depothouder n Polygas, Smederij Kiljan. Het ïnsport van het twintig meter lange vaarte werd verzorgd door een trans- rtbedrijf uit Almelo, dat daartoe een legger met 64 wielen had ingezet. J658 WQS vrack*' dat het een artje scheelde of de combinatie zou li1"""1® rt de boot hebben opgekund. Probleem voorraadtank is bedoeld als van de problemen, die met het van gas naar Texel gepaard tevoren was de route België- n Helder al „uitgeprobeerd" door een to, die was voorzien van een mal van zelfde formaat. Daarbij bleek dat de oibrug een barrière vormde, zodat de ïagerbrug moest worden genomen, jelijk met de tank kwamen twee 60 kranen naar Texel alsmede een met twee betonnen sokkels, de tank rond het middaguur zon- veel moeite op werd geplaatst. Met ingang van maandag, 13 augustus a.s. zijn de winkels in Den Burg Winkeliersvereniging Den Burg aanvang schooljaar 3 september, kwart vóór 9 OUDESCHILD Op provisorische w|jzc is de schade hersteld, die maan dagmiddag om drie uur ontstond toen de kade bij de havenmond van Oude schild, ter hoogte van het havenkantoor tje, met veel geraas over een lengte van ruim vijftien meter instortte. Oorzaak was een omstreeks zeven meter diepe kuil, die in de havenbodem was ont staan door het schroefwatcr van kotters. De damwand, die dc kade in stand houdt is op deze plaats echter slechts 6.20 meter lang, zodat het mogelijk was dat de boel werd ondergraven en ten slotte instortte. Met uitzondering van de Noorderha ven is overal elders in de haven van Oudeschild damwand van 10.50 meter toegepast. Nog niet lang geleden werd een groot deel van de kade van nieuwe, langere damwand voorzien. Dit was noodzakelijk om de haven dieper te kunnen uitbaggeren ten behoeve van de steeds dieper stekende kotters. Bij het havenkantoortje leek deze maatregel overbodig, maar dat is nu een misreke ning gebleken. De laatste tijd is de ha venmond wel steeds dieper geworden, maar een zo diepe kuil direct aan de kade had niemand voor mogelijk ge houden. De grondverschuiving bereikte bijna het havenkantoor, zodat het wei nig heeft gescheeld of dit zou in de diepte zijn verdwenen. Wel werden twee hardhouten havenpalen van resp. 10 en 8 meter meegesleurd. Eén exem plaar heeft men kunnen opvissen; de andere is waarschijnlijk in het gat te rechtgekomen en ligt nu onder het grind, dat direct als noodvulling in het Mannen van N.V. P. Daalders Aanne mingsbedrijf bezig met het provisorisch herstellen van de ingestorte kade. gat is gestort. De zaak is inmiddels met puin, klei, grind, plastic doek en steen blokken afgewerkt. Het wachten is nu op de (aanzienlijke) som geld, die nodig is om de beschadigde kade afdoende te herstellen. Tot zolang mogen hier geen kotters meer afmeren en zal Rijkswater staat veranderingen in de havenbodem terdege in de gaten houden. Dit weekend 10, 11, 12 augustus X Voor de eerste maal op Texel, Nederlands oudste drive-in discotheek Bar in Oudeschild.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1