(jrom 'ZwarL-Jexels in het harL, aardige edelsteen is dure maitresse van arte gegund.... fr F.J. Kranenburg iende Texelstroom VOORDELIG LENEN Auto de sloot in Texelaars op Rijksweg bij Assen gewond Botsing voor het politiebureau Duitser ramt geparkeerde auto's rflftSrS 14 AUGUSTUS 1973 86e JAARGANG No. 8800 Ue B.V. v.h. Lungeveld De Rooy i 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den L (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kir. 50 cent incasso; los 25 cent Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct p. mm. excl. 4«/0 BTW I Door een druk op de knop heeft mr. F. J. Kranenburg, commis- |ris van de koningin in de provincie Noordholland hedenochtend elf uur de elektriciteitscentrale annex zeewaterontziltings- |stallatie „Texelstroom" officieel in gebruik gesteld. Als gevolg deze door honderden genodigden gadegeslagen handeling nk een signaal en kwamen op twee grote klokken de wijzers in Iweging. De ene wijzer bleef stilstaan op „125 m3 per uur", de loduktie van de waterfabriek en de andere op 7V2 megawatt, het jrmogen van één turbogenerator van de elektriciteitscentrale. plechtigheid had plaats in een speciaal voor deze gelegenheid jgezette tent naast de ontziltingsinstallatie. genodigden (waaronder vertegenwoordigers van het ministerie, Rijksin- luut voor Drinkwatervoorziening, VEWIN, KIWA en KEMA) werden ver- Ikomd door de heer W. Mensink, lid van Gedeputeerde Staten. tuurn anket het jne zi Immissaris Kranenburg sprak van (erg belangrijke dag. Hij wees op het belang van de nieuwe centrale Ide plaatselijke economie en consta te dat het totstandkomen van dit (eet kritisch en argwanend is gade- ■gen. Want de zeehonden, vogels, leien en de natuur in het algemeen |en actieve menselijke vertegen- rdigers te hebben De commissaris idrukte ook de onbaatzuchtigheid, bij het maken van de plannen een peeft gespeeld en de open ibesluit- die er aan ten grondslag heeft Edelsteen het verleden heeft de commissaris iubsidies verslindende Texel wel een ..dure maitresse" genoemd. Hij die mening nog steeds toegedaan, beschouwde de centrale als een rdige edelsteen aan het halssnoer deze dure (en mooie!) maitresse, die indien van harte gegund was. Zijn rdenng bracht hij tot uitdrukking de wijze waarop Texel tot voor zelf m zijn elektriciteitsbehoefte Tag. „Dat is altijd op zeer bijdetijd- njze gebeurd. Men heeft steeds in de )efte kunnen voorzien totdat de van het toerisme dat onmogelijk ste. In het drukst van het seizoen iden zich tegelijkertijd 35.000 toe- op Texel. De provincie heeft die toen graag willen overnemen", erwinning zoals nu op Texel is iets nders. Voldoening geeft het dat de iing niet ten koste gaat van de re serves in bodem en oppervlaktewateren, zoals overal elders in Europa nog wel gebeurt met als gevolg een zorgwek kende toestand. Het grote belang van elektriciteit voor een beschaafde ge meenschap staat buiten kijf, speciaal op Texel. „Elektriciteit is het middel om de kwalen van het eilandsohap te be strijden". De ingrijpende veranderingen die met de overgang van TEM naar Texelstroom gepaard gingen, brachten heel wat problemen mee, maar deze zijn volgens de commissaris „redelijk soe pel" opgelost. Kleindochter Ook burgemeester Sprenger had het nog even over de „dure maitresse". Mede omdat de rechtspositie van een maitresse niet uitmunt door duidelijk heid, wilde hij graag af van deze ver gelijking en hij zou dan ook liever spre ken van een kleindochter. De centrale is een dure voorziening. Het is een kost baar plan geworden, mede omdat het uiterlijk moest passen bij dat van de mooie kleindochter. Met veel waarde ring sprak de burgemeester over archi tect Lammers, ontwerper van het cen tralegebouw. Hij heeft ingewikkelde knopen moeten ontwarren en ontving daarom als zichtbaar blijk van dank een boekwerk. Dat de plaatselijke waarde ring voor de wijze waarop de TEM- mensen hun taak vervulden ook op hoog niveau wordt onderschreven was de dag tevoren nog eens gebleken, want mr. Sprenger had in een besloten bijeen zet officiële gebaar waarmee .Texel stroom" officieel in gebruik werd gesteld komst de eremedaille in goud, verbon den aan de orde van Oranje Nassau mo gen uitreiken aan de heer J. C. Bruin, oud-adjunctdirecteur van de TEM. Geen keurslijf De burgemeester vond het noodzake lijk, dat Texel aantrekkelijk blijft in meerdere opzichten. De kleindochter moet zich vrij kunnen bewegen en niet gehinderd worden door een keurslijf. Hij hoopte dan ook dat „Texelstroom" een nieuwe verfrissende vloed van voor spoed zou brengen. Ir. F. H. M. van Eyndhoven sprak na mens de raad van commissarissen van de n.v. Texelstroom. Hij constateerde met voldoening, dat na 1 januari 1978 het Marsdiep geen stroomtarieven meer scheidt. Die gelijkheid veroorzaakt ove rigens een nadelig saldo bij de elektrici- teitsproduktie in de provincie als ge heel. Feit is dat ook de op Texel toe gepaste vorm van waterwinning de meest kostbare is. De eilandpositie maakt bij de elektriciteit het toepassen van bepaalde geraffineerde kostenbe sparende schakelingen onmogelijk en er •kan ook niet van grootschaligheid wor den geprofiteerd. Hoe bescheiden in feite de capaciteit van de centrale is, blijkt uit nuchtere cijfers Het vermo gen van Texelstroom is 71/* MW, terwijl de in aanbouw zijnde centrale te Velsen 460 MW zal zijnHet exploitatie tekort van „Texelstroom" is anderhalf miljoen gulden per jaar voor de iwater- produktie en drie miljoen gulden per jaar voor de elektriciteitsproduktie. Een en ander wordt echter graag voor lief genomen; een voordeliger en even be trouwbaar alternatief was er niet. Niet alleen heeft men nu een goede, veilige en verantwoorde water- en energie voorziening, maar oök het milieu vaart er wel bij. Er wordt (dure) zwavelarme stookolie gebruik, zodat de 26 meter hoge schoorstenen weinig schadelijke stoffen uitblazen. Aan het opheffen van de geluidsoverlast wordt met succes ge werkt en het geeft ook voldoening dat de duinen niet verder zullen uitdrogen, omdat er meer water aan onttrokken wordt dan met het oog op de flora ver antwoord is. Uniek De Texelse water- en elektriciteits fabriek is een uniek object in het land. Weliswaar is enkele jaren geleden in Terneuzen ook een dergelijke combina tie in gebruik genomen, maar daar gaat het om uitsluitend industriewater. Nog niet eerder werd in Nederland drink water uit zee gemaakt. De kwaliteit van het drinkwater op Texel is als gevolg van „Texelstroom" enorm verbeterd. Doorgaans komt 2/3 van het op Texel gedistribueerde water uit de fabriek en een derde nog uit de duinen. Als gevolg van de toeristendrukte is de verhouding momenteel 1 1. De heer Van Eyndho ven vertelde verder dat de centrale een hoog rendement heeft, dank zij het sys teem waarbij de stoom, nadat deze ener gie heeft afgegeven voor de elektrici teitsopwekking, wordt afgetapt om de waterfabriek „aan te drijven". Er komt daardoor betrekkelijk weinig condensa tiewarmte vrij. De prijs van de Texel- stroom-centrale is aanzienlijk hoger ge-N worden dan aanvankelijk was begroot, maar ook nu valt de kosten vergelijking'' tussen een „eigen" centrale en een ka^ bei-zinker verbinding met het vasteland in het voordeel van de centrale uit. De exploitatiekosten van een zinker zouden per jaar 1,3 miljoen gulden meer heb ben bedragen en bovendien zou 8 mil joen gulden meer aan waterbouwkun dige werken geïnvesteerd moeten wor den, nog aangezien van de kans op sto ringen als gevolg van bodembewegingen en scheepvaartverkeer. Toelichting De heer B. Kleinhuis, directeur van „Texelstroom", vertelde van de hand van een tekening iets over de werking van de centrale, waarna de genodigden in groepjes van 10 - 12 man werden in gedeeld om de centrale met de bijbe horende waterbouwkundige werken te bezichtigen. De commissaris werd rond geleid door directeur Kleinhuis. In de omgeving van het 3Vt hectare grote voorraadbassin vond mr. Kranenburg het, gezien het zeer warme weer, dui delijk aangenamer dan in het hete cen tralegebouw. De heer Kleinhuis ver telde dat waterfabriek en centrale per uur 5000 m3 water uit dit bassin halen. Daarvan gaat 500 m3 naar de ontzil tingsinstallatie, die er dan 125 m3 drinkwater door condensatie uithaalt. De rest gaat als brijn met het afgewerk te koelwater terug naar zee of wordt (bij lage waterstand) gerecirculeerd. De stoom die de turbogeneratoren aandrijft, wordt gemaakt uit water, dat uit de waterfabriek afkomstig is. Wan delend over de dijken van voorraad bassin, inlaatsluis en pompstation werd ook nog even een blik geworden op de oorspronkelijk uit Zaandam afkomstige molen De Traanroeier, die enkele jaren geleden geschikt werd gemaakt voor elektriciteitsopwekking. Het vermogen van 50 kilowatturen mag echter als zeer bescheiden worden beschouwd In de nacht van zondag op maandag kwam een toerist uit Ede met zijn auto in de sloot van de oude Kogerweg te recht. De man had de bocht bij De Strooppot te laat opgemerkt. De auto, een Audi, werd met de kraanwagen op het droge getrokken en bleek licht te zijn beschadigd. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Directeur K. Kleinhuis leidde commissaris Kranenburg rond door de centrale. De 21-jarige uit Den Burg afkomstige mej. B. B. werd woensdag op de rijks weg bij het Viaduct te Hooger Smilde gewond toen de auto waarin zij zat werd aangereden door een Fiat. Met vrij ernstige verwondingen werd zij in het Sint Jozefziekenhuis te Assen opge nomen. De Texelse wagen, een Citroen 2CV, werd bestuurd door de 24-jarige C. C. H. B. uit Den Burg; hij werd slechts lichtgewond en kon, na medisch te zijn behandeld, huiswaarts keren. Het ongeluk gebeurde op de oprit naar het viaduct. De Texelaar, die uit de rich ting Appelscha kwam, kreeg geen voor rang van een uit de richting Smilde ko mende Fiat-bestuurder. Laatstgenoemde werd niet gewond; zijn wagen werd licht beschadigd. De Citroën werd ech ter totaal vernield. Een Texelse mevrouw kwam vrijdag naar het politiebureau om een boete te betalen. Ze zette haar auto voor het bu reau en ging naar binnen. Even later klonk een harde klapDe auto was geramd door een andere Texelse auto mobilist, die de macht over het stuur verloor toen hij een in zijn wagen rond vliegende bij of wesp wilde verjagen. De 'klap kwam zo hard aan, dat de auto van de vrouw tegen het muurtje voor het bureau werd gesmeten. De schade was aanzienlijk. Op de Wilhelminalaan reed gisteren een Duitse personenauto in op een ge parkeerd staande auto, eveneens uit Duitsland. Door de klap schoof het aan gereden voertuig door en botste tegen een Nederlands automobiel, dat even eens gepahkeerd was. Een inzittende van de eerste auto liep licht oogletsel op. De auto werd aan de voorzijde be schadigd. De tweede auto liep voor en achter schade op, en de derde kreeg averij aan de achterzijde. NEEM EEN PERSOONLIJKE LENING bij ons op zeer concurrerende voorwaarden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1