(jroen ^wartsjexeh in het harL, Viering regeringsjubileum wordt over heel Texel gespreid 1 Vele festiviteiten voor jong en oud Bibliothecaris Joop Kroes nam afscheid van Texel MMRH LM1NALAAN 4-6 Ruimtegebrek maakt veel aktiviteiten onmogelijk i f5«ra. aipimjiff - -fe>:; a - r ST. JOZEFSCHOOL Texels autopark groeit snel Natuurrecreatiecentrum gegund aan Van Wijnen Bromiets gestolen Bejaarden Den Burg maken bustocht Grondtransaeties Texelstroom stiller )AG 17 AUGUSTUS 1973 86e JAARGANG No. 8801 ive B.V. v.h. Langeveld De Rooy 11 Den Burg, Texel Tel. 2741 larry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abounenientsprjjs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cent Bunk: Anirobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct p. mm. cxcl. 4°/0 BTW ek nd, '.V laandagavond bogen de vertegen- ►rdigers van vele Texelse organisa- voor het laatst in een grote verga ing bijeen, zich andermaal over de ag hoe de bevolking onder auspiciën de Stichting Cultureel Werk Texel museerd moet worden ter gelegen- 1 van het 25-jarig regeringsjubileum koningin Juliana. Alle punten van organisatie werden nog eens doorge- Kleine foutjes werden glad- Ireken, grote problemen doorgescho- □aar de afzonderlijke organisaties, ral het voetbaltoernooi voor 12- tot arigen bleek schier onoverkomelijke demen op te leveren. e organisatie van de festiviteiten is cht op twee dingen: 't veroorzaken feestvreugde in ieder afzonderlijk en het vaststellen welk dorp op aantal punten !het beste van Texel )en Burg zal worden gesplitst in vier pen". Tot dit laatste doel zullen de ballende jongeren en de deelnemers het spel „dorp tegen dorp" punten iten vergaren. Het begint allemaal woensdag 5 september, met straat- nen voor kinderen. Met krijt gewa- d zal in ieder dorp de plaatselijke ;d worden losgelaten op een stuk eisel. Om de goede geest er in te den zal door een jury worden uitge- kt dat de een het beter kan dan de Mocht het regenen, dan zal de at worden vervangen door onder uitgespreid onbedrukt kranten- zeer korte tijd die beschikbaar was (twee avonden na half zeven) hoofdza kelijk heen en weer zouden moeten rei zen. De Sportraad onderzoekt nu de mogelijkheid om ook een gedeelte van de woensdag en eventueel van de za terdag in de competitie te betrekken. In ieder geval zullen de uitslagen van be lang zijn voor de uiteindelijke bepaling, zaterdagavond, welk dorp het beste van heel Texel is. Sprints Zaterdag 8 september zal eigenlijk de grote dag zijn Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de woensdag daartoe te bestemmen, maar het feit dat de Ooster- enders dan voor een belangrijk deel op zee zitten, bracht daarin verandering. Kinderspelen e rest van die dag zullen kinderspe- M worden gehouden, waarvan de orga- lie is geheel overgelaten aan de «commissies. Woensdagavond volgt in elk dorp een lampionoptocht. daar zal de creativiteit van de deel- ers worden bevorderd door het in- ji van jury's. Het ligt in de bedoe- dat de optochten zullen worden be- d door de muziekkorpsen. In het van De Cocksdorp levert dit pro- len op. „Excelsior" uit Oosterend [een kans dit korpsloze dorp te hulp hieten. Ter vergadering werd be- n een dringend beroep te doen op Koog. ■■■■■Feestverlichting alle avonden dat het jubileum van orstin zal worden gevierd (van isdag tot zaterdag) zal enige feest- chting worden ontstoken. De bij van de gemeente daarin bleek ter idering wat mager. Men had zijn gesteld op het materiaal dat nog TEM aanwezig zou zijn. Dit bleek er gebruikt te zijn voor verlichting een ijsbaan en voor andere doelen, er nog slechts weinig van over Niettemin laten de uitgetrokken 'n de feestelijke verlichting van één entelijk object in één dorp toe. Het n de bedoeling in de toekomst het «ntelijk ïlluminatiemateriaal aan- Ük uit te breiden. Een ander pro- dat verband houdt met de ver- ng is de veiligheid. De burgers zul- vorden verzocht hun tuinen met en te sieren, maar van lang niet 'n kan worden verwacht dat hij de deskundigheid beschikt om zo- [egarandeerd schokvrij te doen. gemeentelijke zijde zal, om de gevaren te keren, een artikeltje gepubliceerd met raadgevingen [arschuwingen. Hiermee bleek het Ltingsprobleem nog geenszins uit- te zijn behandeld. Zo bleek dat ijds Oosterend over een grote hoe- dd materiaal beschikt, maar (na Tmoeienissen van Oosterend Pre- de bereidheid om deze daadwerke- gebruiken daar gering is, terwijl ïijds de overige dorpen niets lie- Pen dan de plaatselijke tuinen met te verfraaien, maar nauwelijks de daartoe benodigde apparatuur ikken. ,r donderdag en vrijdag waren altoernooien gepland voor de yan 12 tot en met 15 jaar, jongens e'sjes. Het was de bedoeling dat wedstrijden in alle dorpen zouden gehouden. Dit bleek niet moge- aangezien de elftallen dan in de Vu -r .3) '-«wSssswaL' Woensdagmiddag nam Joop Kroes af scheid van medewerkers en bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Texel, waarbij hij gedurende een jaar als bibliothecaris in dienst is geweest. Joop Kroes (22), geboren en getogen in de Noordoostpolder, plonsde vorig jaar zó van de beschermde wereld van de bibliotheek- en documentatieschool te Amsterdam in de Texelse OB, waar hij het allemaal zelf moest uitzoeken. Volgens het bestuur heeft hij het er voortreffelijk afgebracht, ondanks de grote problemen in verband met de hoogst ontoereikende huisvesting in het noodgebouwtje aan de Burgwal. Secre taris Veldhuis van de Stichting Open bare Bibliotheek Texel, die de vakan tievierende voorzitster, mevrouw Van Wolferen, verving, vond het dan ook jammer dat Joop Kroes zo spoedig weer vertrok. Daar stond tegenover dat nie mand twijfelde aan de kwaliteiten van zijn opvolgster Ineke Rombout-Van Schaick (24). In zijn korte Texelse tijd heeft Joop Kroes een aantal activiteiten ontplooid om de bibliotheek wat dichter bij de mensen te brengen. Zo heeft hij in het gebouw voor de schoolklassen en platte landsvrouwen lezingen gehouden en ook les gegeven aan de scholengemeenschap. Ook in het dagelijks leven op Texel heeft hij zijn partijtje meegeblazen. Zo bespeelde hij in Hilbert Kuik's Excelsior de tuba, en zong hij in het mannenkoor van Oosterend. Terugziend vindt hij de Texelaars erg gemoedelijk en plezierig in de omgang, maar soms wat al té ge moedelijk. Ze zijn het zelden ergens zeer mee oneens, en dat maakt ze een beetje onuitgesproken. Joop Kroes gaat nu naar Vorden, waar nog meer zelfstan digheid en initiatief van hem zal wor den gevergd. Daar wordt namelijk een geheel nieuwe openbare bibliotheek opgezet, die van het begin af aan onder zijn leiding zal staan. Kinderen De nieuwe bibliothecaresse Ineke Rombout-Van Schaick is eveneens in Amsterdam opgeleid. Na de bibliotheek school was ze twee jaar verbonden aan OB-filialen in de hoofdstad. Eind vorig jaar kwam ze met haar man, die Neder lands geeft aan de Rijksscholengemeen schap, naar Texel. Ze is blij dat ze nu weer aan het werk kan. Ze is van plan om vooral veel te gaan doen aan het werk met kinderen. Om dat echter wer- Het biblotheekpersoneel V.l.n.r. de uit leenhulpen mevr. Van Heerwaarden, mevr G Witte-Rooyen, mevr. N van Hoorn- Westdorp, de scheidende bibliothecaris Joop Kroes en de nieuwe bibliothecaresse Ineke Rombout-van Schaick. Op de foto ontbreekt mevrouw G. Oosterhof, die de uitleenpost in ,,De Bijenkorf" te Ooster end beheert. kelijk goed aan te kunnen pakken, is het bepaald noodzakelijk dat er veran dering komt in de nu bestaande nood situatie in de huisvesting van de biblio theek. Er is absoluut geen ruimte in het houten noodgebouwtje om iets anders te doen dan boeken uitlenen. Toch is de taak van een Openbare bibliotheek veel ruimer: de Culturele Raad Noordhol land spreekt van „beschikbaarstelling van op informatiedragers vastgelegde elementen van kennis en cultuur aan de bevolking". In de praktijk komt dat neer op faciliteiten en activiteiten als een discotheek, video-apparatuur, infor matiemappen, een studieruimte, een expositieruimte, voorleesuren voor kin deren etc. Over de zo broodnodige nieuwbouw is nog niets bekend. Beide bibliotheca rissen hopen dat het mogelijk zal zijn de nieuwe OB te combineren met de mediatheek, die bij wijze van experi ment aan de Rijksscholengemeenschap zou worden verbonden. Van de kant van „Onderwijs" schijnt men daar echter be zwaren tegen te hebben. De nieuwe bibliothecaresse krijgt hoogstwaarschijnlijk ook te maken met een voor Texel nieuw verschijnsel: de bibliobus, die met een boekenvoorraad van 3000 stuks de bibliotheekloze dor pen zal bedienen. Waarschijnlijk komt de bus in november van dit jaar. De belangstelling voor dé bibliotheek is de laatste tijd sterk toegenomen. Het aantal leden is betrekkelijk stabiel: een kleine 2500, maar het aantal uitleningen vliegt omhoog. Men gaat meer lezen, maar in wat men leest komt weinig ver andering. De streekroman blijft favo riet. aanvang schooljaar 3 september, kwart vóór 9 De zaterdagochtend is reserve voor als de woensdag te houden kinderspelen net als op koninginnedag verregenen. Ook zal die ochtend onder auspiciën van de Wielerclub om het hardst gefietst wor den langs de zeven dorpen. In ieder dorp zullen premiesprints worden ge houden. Om het rennersveld bijeen te houden (in het belang van de spectacu laire sprints) zal het reglement bevor deren dat in twee kluiten wordt gere den: een topgroep en een groep voor afzakkers. 's Middags komen de wielrijders die het wat kalmer aan willen doen aan hun trekken. Zij kunnen, ongeveer vol- (zie vervolg pagina 2) Op 1 januari 1973 waren er op Texel 1904 personenauto's die niet ouder wa ren dan G jaar. Dat betekent dat het autopark sinds 1 januari 1970 is ge groeid met 29,1 procent. Dit blijkt uit gegevens die het CBS heeft verstrekt. In vergelijking met plaatsen in de Randstad is dat zeer veel: in Heemste de was de toename in het zelfde tijd vak 16,4°/o,in Amsterdam 16,6%, in Rotterdam 14,6% en in Den Haag 14,1%. Vergeleken bij enkele niet- randstedelijke gemeenten is de groei echter iets minder spectaculair: Het Helderse autopark groeide met 32,1%, dat van de Wieringermeer met 24,7%. Het aantal inwoners per auto is op Texel 6,2 (in 1970 7,7). In de door het CBS genoemde randstad-gemeenten loopt dat uiteen van 4,8 (Heemstede) tot 5,7 (Rotterdam). In Den Helder moeten 6,7 inwoners het met één auto doen, in de Wieringermeer 4,9. Ver wacht wordt dat het aantal auto's op Texel binnen afzienbare tijd zal stijgen tot ongeveer 2400 of 1 auto voor elke vijf inwoners. Het aantal bedrijfsauto's, niet ouder dan zes jaar, groeide van 206 tot 279, een groei van 35,4%. Ook in deze sec tor was Den Helder koploper in de groei: 46,9%. De Wieringermeer had het laagste groeipercentage voor be drijfsauto's: 19,6%. In de randstad va- rierde de groei van 22,1% voor Rotter dam tot 38,1% voor Heemstede. Zaterdagmiddag werd de bromfiets gestolen van een toerist uit Leiden. De man had het vervoermiddel neergezet bij het Molwerk bij „Zeewijk" en was in de Mokbaai gaan vissen. Toen hij terugkwam was de brommer verdwe nen. De daders moeten het slot hebben geforceerd. Dinsdag 28 augustus maken bejaarden van Den Burg een bustocht over Texel. Het reisje is speciaal bedoeld voor de mensen voor wie deelname aan de be- jaardenreis naar het vasteland te be zwaarlijk was. Van deze „grote" bejaar- denreis is wat geld over gebleven, zodat de deelnemers aan het reisje van 28 augustus slechts ƒ5,behoeven te be talen. Gestart wordt om half twee; men denkt omstreeks zeven uur 's avonds weer terug te zijn. Gestopt zal onder meer worden op „Loodsmansduip", waar koffie zal worden gedronken en bij „De Kaaps-nol" op de camping Ko- gerstrand, waar de broodmaaltijd wordt gébruikt. Wie mee wil, moet zich met spoed opgeven bij mevrouw J. Wasse- naar-Wïlmink, Willem van Beieren- straat 34 te Den Burg, telefoon 2181. Het natuurrecreatiecentrum Texel zal worden gebouwd door de n.v. aan nemingsbedrijf v/h P. A. Wijnen te Den Helder. Met een netto aanbestedings som van 1.796.200 kwam dit bedrijf als de laagste inschrijver uit de bus. Er waren in totaal zes inschrijvers, waarvan drie van Texel. De totaalbe dragen van de verschillende aanbeste dingen liepen niet ver uiteen; in oplo pende volgorde de firma Drijver te Den Burg met 1.845.000,-, de N.V. Bouw en aannemingsbedrijf v/h A. Kingma Zn. te Slootdorp met 1.849.000,-, H. Daalder Zonen te De Cocksdorp met 1.913.000,-, Aannemingsbedrijf J. A. Koning n.v. te Opmeer met 1.943.000,- en aannemer C. H. F. Duin te Den Burg met 1.983.000,-. Veel opvallender waren de verschil len tussen de begrote bedragen voor het pompgebouw dat deel uitmaakt van het project. De bedragen liepen uiteen van 330.000,- (Van Wijnen) tot 468.000 (Duin). B en we stellen de gemeenteraad de volgende grondtransaeties voor: Overdracht aan mevrouw T. H. Kiltz- Wuis, Ruyslaan 21 te De Koog, van 44m2 grond, in ruil voor 24 m2 aan de andere kant van hetzelfde perceel. De ruil is noodzakelijk in verband met de verbreding van de Ruyslaan. Uitgifte in erfpacht van ongeveer 700m2 grond nabij de Maricoweg (industrieterrein) aan de firma J. A. Barhorst. Verkoop van ongeveer 267m2 bouwterrein aan de Wilsterstraat te Den Burg aan de heer J. Zijm, Rozendijk 31, Verkoop van ongeveer 263m2 bouwterrein aan de Wilsterstraat te Den Burg aan de heer W. B. F. Giling, Warmoesstraat 47, Den Burg. Verkoop van ongeveer 891m2 industrieterrein aan de Spin- baan, hoek Waalderstraat te Den Burg, aan de heer N. Westerlaken, Lieuw- straat 5, Den Burg. Uitgifte in erfpacht van ongeveer 3325m2 industrieterrein aan de Spinbaan te Den Burg aan Po- lygas b.v. te Deventer. Aankoop van ongeveer 30m2 grond aan de Ruys laan te De Koog van de heer N. Huys- man, Ruyslaan 13a te De Koog. Het wordt stil rond de elektriciteitscen trale en waterfabriek Texelstroom"In verband met de geluidsoverlast, die de fabriek in de naaste omgeving veroor zaakte, werd onlangs een aantal af- schermkappen geplaatst. Het resultaat is nog niet gemeten (dat kan alleen bij stil weer), maar het is in ieder geval aanmer kelijk rustiger geworden. Op grond van exacte metingen van het resultaat zal men bij .Texelstroom" bekijken welke maatre gelen verder kunnen worden genomen om alle geluidsoverlast tegen te gaan. Op de foto één van de nieuwe afschermkappen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1