rocn iwa in het harL, Iwemmers bereikten Razende Bol binnen één uur! JO nul^poorbonk Vloedgolf bij Paal 9 [L VOORDELIG LENEN Brugklasleerlingen zijn trouwe bibliotheekbezoekers fefitroomvoordeel aximaal benut ol %S M Eïtste' ■je :d( $?JÊ2SlS§É#iï iPgpRSj] IIMssé irijdingen veroorzaakten schade Natuurrecreatiecentrum gaat bijna een miljoen meer kosten dan raming 1971 Druggebruiker aangehouden uie/t nederland )AG 21 AUGUSTUS 1973 86e JAARGANG No. 8802 ?e B.V. y.h. Langeveld De Rooy 11 - Den Burg, Texcl - Tel. 2741 lurry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Vencb(jnt dinsdags en rrUdags Paat&ro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent Incasso; los 25 cent Amrobonk, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct p. mm. excL 4«/0 BTW itcrdag zijn 22 zwemmers er binnen uur in geslaagd de afstand Den aans fer-Razende Bol af te leggen. „Het meer een kwestie van rekenen en de stroom profiteren dan van echt zei na afloop de heer Cor Es die met de leiding van het eve- ent was belast. De zwemmers gin- op een zodanig tijdstip te water en ;den een zodanig uitgezette koers ten volle gebruik werd gemaakt de sterke zeestromingen in het sdiep. Aan de hand van getijdetafel stroomatlas (een zeekaart waarop elk uur de stroming staat aange- n) was het tevoren allemaal pre- uitgekiend. De praktijk moest ech- >ewijzen dat het inderdaad klopte, ervaringen van anderen kon niet ofiteerd worden want een derge- iwemtocht was nooit eerder geor- )oka 23 seerd. Den het moment dat de eb begon te om twaalf uur precies, sprongen deelnemers in de veerhaven van Helder te water. Ze waren in pjes verdeeld waarbij ervoor was dat de leden van elk groepje snelheid aan elkaar gewaagd wa- Elk groepje werd door een boot leden van de reddingbrigade van irdkop" begeleid. Compensatie waren dus snelle en langzame pjea maar het merkwaardige feit zich voor dat iedereen toch vrij- tegelijkertijd op de Razende Bol twam. De verschillen waren nl. min eer toevallig gecombineerd omdat water over liet front waarop de nmers zich voortbewogen niet al even hard stroomde. Zo consta- e het doorgaans zeer sterke groep- et o.a. de Texelaars Cor van Es, Kuijper en Joke Tuinema dat achterbleef bij enkele tientallen rs verderop zwemmende, veel tra deelnemers die echter in een ere stroom zaten. De zwemmers [C( tonden hun koers niet bepalen en olgden daarom stipt de aanwijzin- naot )p die vanuit de volgboten werden ven. Al spoedig werd de grote rode MG 14 bereikt, die het Molengat d. Ee" eeft- Het gevaarte lag schuin en denken aan de commandotoren een varende onderzeeër. Er liep ter plaatse dan ook ruim drie mijl stroom. Aan de hand van de golfbewe ging, het op het water drijvende vuil en de temperatuurswisseling konden de zwemmers ook zelf voelen dat zij van de ene stroom in de andere overstap ten. Vooral na het passeren van de MG 14 ging het bijzonder hard. Om vijf minuten voor één stapten de eerste zwemmers op de uiterste zuid-oostelij ke punt van de banaanvormige Razen de Bol. Tien minuten later was ieder een present, blij en tevreden en zonder veel sporen van vermoeidheid. Cor van Es: „Het is me enorm megevallen. Ik had op een zwemtijd van zeker ander half uur gerekend". Aangenaam verblijf Volgens plan werd niet direkt terugge keerd. Tenslotte kom je niet elke dag op de Razende Bol en 't was wel aantrek kelijk om deze vrijwel altijd drooglig- gende, zeer uitgestrekte zandplaat eens aan een nader onderzoek te onderwer pen. De schitterende weersomstandig heden maakten dit tot een heerlijke be levenis. De kristalheldere lucht maakte een schitterend gezicht op het bedrie- gelijk dichtbij lijkende Den Helder en Texel mogelijk. De Razende Bol zelf ligt bezaaid met allerlei aanspoelsel dat door de afwezigheid van strand vonder en mijnopruimingsdienst van andere aard is dan wat men op het „ge wone" strand vindt. Een „vast" pro grammapunt bij een bezoek aan de Ra zende Bol is de bezichtiging van het wrak van de coaster „Friesenland" die hier acht jaar geleden is vergaan en voor het grootste deel in het zand is weggezakt. Veel bekijks trokken ook de vele granaten die over de zandplaat verspreid liggen, restanten van militai re oefeningen. Hier gold wel het parool „afblijven"! Het meest imponerende van de Razende Bol onder deze omstan digheden is echter de enorme uitge strektheid. Zo groot is de oppervlakte dat het zand zich tot de horizon uit strekt. Men hoort er niets anders dan het krijsen van de zeevogels en af en toe heel vaag het motorgeluid van passerende schepen. Een heel bijzonde re situatie in het overbevolkte Neder land. De zwemmers en hun begeleiders hadden geen moeite om het hier uren- Zaterdagmiddag één uur: aakomst op de Razende Bol. Op de achtergrond rechts de Texelse kust. lang uit te houden. Tot zijn spijt moest de TC-redakteur al betrekkelijk gauw Texelwaarts keren. Dat gold ook voor de heer J. Kuijper die op tijd zijn taak bij het zwembad Molenkoog moest be ginnen. Beiden voeren mee met de speedboot Buddy II van de heer Ab Govers uit Den Helder en werden in 't Horntje keurig aan land gezet. De tocht per speedboot van de Razende Bol naar Texel duurde precies één uur, dus langer dan de zwemtocht naar de Bol. Maar de Buddy II had dan ook de sterke stroom tegen. Het merendeel van de groep verliet de Bol pas tegen de avond. Negen man maakte ook de terugtocht naar Den Helder zwemmend. Nu deed men er vijf Donderdagavond rond half zes was de heer P. C. Vlaming, beheerder van het paviljoen paal 9, met zijn vrouw, twee kinderen en zijn hond aan het vissen in zijn vlet. Het was voortreffelijk weer en de zee was spiegelglad. Plotseling kwam echter uit zee een watermuur van wel twee meter hoogte opzetten. Het bootje van de heer Vlaming kreeg het danig te verduren, maar door kranig hozen wist de familie het nog net drijvende te houden. Een kwartier lang ging de zee zo te keer, dat de heer Vlaming het halfvolgelopen boo tie niet door de branding dorst te loodsen. Tenslotte bedaarden de baren en kon de familie zich In veiligheid stellen. Het natuurverschijnsel was aan het strand uiteraard niet onopgemerkt ge bleven. De badmeesters zagen hoe de zee eensklaps van een vredige watervlakte veranderde In een woest kolkende baaierd van golven. Merkwaar dig was dat de golven overal omsloegen behalve op de banken, waar ze dat behoren te doen. Na een kwartiertje hield het op. Aanvankelijk brachten de badmeesters de vloedgolf In verband met het langstrekken van een marinekonvooi, dicht onder de kust, vijf minuten eerder. Aangezien zulke konvooien echter wel vaker voorbijvaren en er zich bij die gelegenheden nimmer dergelijke verschijnselen voordoen, namen ze aan dat dat de oorzaak elders lag. Ook bij paal 15 werd de vloedgolf geconstateerd. De kracht was daar ech ter aanzienlijk geringer. ?e ^eer Eisma, hydrograef bij het NIOZ, vertelde ons met enig voor behoud dat het verschijnsel veroorzaakt kon zijn doordat een aantal op zich niet zo indrukwekkende golfbewegingen toevallig zo samenliepen, dat ze elkaar versterkten. In de Atlantische Oceaan worden aldus ontstane reuze- golven van tijd tot tijd waargenomen. Het in dit geval sterk plaatselijke karakter van de beroering zou er, aldus de heer Eisma, op kunnen duiden dat het toch het marinekonvooi is geweest, dat de golf heeft veroorzaakt. Daarbij zou uiteraard de marine geen blaam treffen. Die kan tenslotte ook met voorspellen hoe de door haar schepen veroorzaakte golven elkaar be ïnvloeden. kwartier over en kregen drie deelne mers het zo moeilijk dat zij halverwege in de volgboot stapten. Intussen denkt Cor van Es over een nieuw zwemexperiment: een tocht Den Helder-Texel en (direkt) weer terug. Halverwege de volgende maand zal dat moeten gebeuren; het aantal deelne mers zal wel zeer beperkt moeten zijn. Er waren vier Texelse deelnemers- Jaap Verdoorn, Johan Kuijper, Cor van Es en Joke Tuinema. Op de foto de twee laatst genoemden. Op de achtergrond de heer A. Govers in zijn speedboot Buddy II. seur kelif. 3L yan jgfijfl ïcies loet cqute tot zij ijdag reed een automobilist te De .ome ïtte tegen een lantaarnpaal op. Auto liepen lichte schade op. ■neens vrijdag botste een BMW uit •rend aan de Georgiëweg te Den op een combine die zich in de ng van De Waal bewoog. Als oor- wordt gezien dat de BMW voor de 'laatse bestaande verkeerssituatie bard reed. Een inzittende van de nenauto liep een lichte hersen- ding op. De BMW is total loss. erdag reed een onbekend geble- ütomobilist tegen een aan de zee- Oudeschild geparkeerde perso- lto op. In de schade die ontstond bestuurder van het voetuig ken- geen aanleiding zich bekend te sprcj 3 21,50 oorT yorfH 50% van de meisjes-leerlingen van de Rijksscholengemeenschap leest per week meer dan één boek. De grote meerderheid van alle Texelse brugklas leerlingen komt wel eens in de open bare leeszaal. Dit zijn enkele resultaten van de en quête die de heer S. Dros, leraar aan de LTS en de Rijksscholengemeenschap en penningmeester van de Openbare Bibliotheek, in het afgelopen najaar heeft gehouden onder 231 leerlingen van de brugklassen van de Rijksscho lengemeenschap, de LTS en de lagere huishoudschool. Een opvallend resultaat van de en quête is dat 84% van de ondervraagde Ihs-meisjes opgaf niet te weten dat ze lid waren van de bibliotheek (de leer lingen hebben een kollektief lidmaat schap). Toch kwam 51% van dezelfde meisjes wel eens in de openbare lees zaal. Er moeten zelfs Ihs-meisjes zijn die wekelijks komen zonder te weten dat ze lid zijn: 18% van deze meisjes verklaarde wekelijks de leeszaal te be zoeken. Het minst leeslustig bleken de jongens van de LTS. 43% leest minder dan een boek per week (maar meer dan 1 per maand), en nog eens een dergelijk percentage minder dan een boek per maand. Van de meisjes van de rijks scholengemeenschap zegt 96% wel eens in de bibliotheek te komen, tegen 93% van de jongens. Bij het nijverheidson derwijs ligt dat getal aanmerkelijk la ger: 55% van de LTS jongens en 51% van de Ihs-meisjes. In dit „wel eens" is overigens ook het gezamenlijk bezoek dat de leerlingen van de RSG aan de biblotheek hebben gebracht begrepen. De RSG-meisjes kwamen voor de helft wekelijks in de leeszaal, de jongens voor 24%, de LHS-meisjes voor 18% en de LTS-jongens voor 11%. De ouders van leerlingen aan de RSG blijken vaker zelf lid te zijn van de openbare bibliotheek dan die van LHS- en LTS-leerlingen: ongeveer een kwart tegen ongeveer een tiende. Bijna alle RSG-leerlingen en een derde van die bij het nijverheidsonder wijs hebben in de leeszaal eens iets moeten opzoeken voor een werkstuk of iets dergelijks. Merkwaardig is het ant woord op de vraag of men wel eens naar de leeszaal ging om iets op te zoe ken voor de studie. De meisjes van de LHS en de LTS-ers gaven in 85 resp. 77% van de gevallen op dat dit inder daad zo was, terwijl deze percentages bij de eerdere vraag of men wel eens kwam slechts 55 en 51 bedragen. De meeste leerlingen zijn door hun leraren gewezen op het feit dat ze be paalde gegevens in de leeszaal kunnen opzoeken: 96% van de RSG-meisjes, 93% van de RSG-jongens, 51% van de LHS-meisjes en 73% van de LTS-jon- gens. De raming die op 7 augustus j.l., na de aanbesteding van het te bouwen complex voor het Natuurrecreatiecen trum is opgesteld, bedraagt ƒ3.562.062,-. Dat is bijna een miljoen meer dan de raming 1971 (ƒ2.600.000,—). Dit on danks het feit dat de aanbesteding bij zonder gunstig is uitgevallen. B. en W. stellen de raad voor om de gemeente begroting overeenkomstig te wijzigen. De aanbesteding kon pas plaats vin den op 7 augustus doordat eerst van di verse kanten naar voren gebrachte pla nologische bezwaren tegen de bouw van het centrum op deze plaats moes ten worden behandeld. De hiermee sa menhangende vertraging heeft uiter aard kostenverhogend gewerkt. Van de kosten van bouw, terrein, al gemene voorzieningen en onvoorziene uitgaven wordt 75% gedragen door het Rijk en 20% door de Provincie. De Stichting Texels Museum betaalt de in richtingskosten en de direkteurswo- ning. De rest is voor rekening van de gemeente, hetgeen neerkomt op een in vestering van ƒ159.879,— (in 1970: ƒ112.750,—). Een probleem is nog de provinciale subsidie. De provincie had toegezegd 20% te zullen betalen van de kosten volgens de raming 1971. Het ziet er echter naar uit dat men niet geneigd is om dezelfde bijdrage te leveren in de gestegen kosten. De minister stelt echter voor de definitieve toekenning van de rijkssubsidie de eis dat de financiering volledig gedekt is. Een uitspraak van Provinciale Staten over de toekenning alsnog van 20% zal nog wel even op zich laten wachten. Intussen zal de bouw steeds duurder worden. B. en W. stellen de raad dan ook voor het door deze moeilijkheden ontstane gat in de begroting te stoppen door het voors hands voor te financieren. Het gaat om een bedrag van ƒ188.515,De kapi- taalslasten die uit deze extra-investe ring voortvloeien (voor het eerste jaar maximaal ƒ188.515,zullen aan de Stichting Texels Museum in rekening worden gebracht. Dit weekeinde arresteerde de politie een jeugdige toerist op verdenking van diefstal. Bij de inspectie van zijn kleren kwam ongeveer vijftig gram hasj te voorschijn. Van diefstal bleek geen be wijs te kunnen worden gevonden. NEEM EEN PERSOONLIJKE LENING bij ons op zeer concurrerende voorwaarden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1