Groen kwartsJexels in het hart-. weede veld en kleedkamers SVO feestelijk ingewijd J ii Bom vernielde toiletgebouwtje oetballers bouwden met vereende krachten aan akkomodatie Afval en gras in brand Dronken automobilist veroorzaakte aanrijding TESO komt tegemoet in in vervoerskosten jeugdige sporters Winkels op zaterdagmiddag 3 september dicht sfe§H®Süf,^..5; De heer Daalder demonstreert bij de DAG 28 AUGUSTUS 1973 86e JAARGANG No. 8804 ive B.V. v.h. Langevdd De Rooy ius 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 [arry de Graaf, Kecsomlaan 43, Den el. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cent. Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. nun. exd. 4°/o BTW eindelijk besloot om althans een veer tiental bakken neer te zetten, ontstond daartegen oppositie. Vijf was wel ge noeg. De meeste voetballers wasten zich immers toch niet? Ook met de terrein- kwaliteit was het in die tijd enigszins anders gesteld dan tegenwoordig. Eén zijde van het veld lag bijvoorbeeld al flink tegen de Hogeberg op. De heer Duinker had grote waardering voor SVO. Hij was er altijd vriendelijk ont vangen. Hij wenste de vereniging voor de toekomst het allerbeste. Afronding De volgende spreker was de heer G. A. Oskam, administrateur van de Stich ting Cultureel Werk. De aanleg van de nieuwe voorzieningen had heel wat zor gen gekost, en de financiële perikelen waren nog niet voorbij. De Stichting had eohter de helpende hand kunnen bieden door SVO een lening te ver strekken. Ook is SVO dit jaar een se rieuze kandidaat voor de subsidie uit de kermisopbrengst. Mogelijk is ook van de provincie nog het een en ander te verwachten. Door de aanleg van dit veld is SVO gekomen tot een afronding voor de naaste toekomst. De heer Oskam wees er op dat in dit geval werd aan getoond dat de klacht, dat de buiten dorpen altijd achterop 'komen, toch was weerlegd. In Den Burg heeft men ook dringende wensen, maar die van SVO gingen eerder in vervul ling. Hij zal dan ook nog blijer zijn dan hij nu al is als de beide velden, die nu in Den Burg zijn ingezaaid, in gebruik kunnen worden genomen. Als dat ge beurd is, is Texel wat betreft de veld- sporten uit de grootste nood. Helaas is dan het sportprobleem echter nog niet opgelost. Voor de zaalsporten blijft het behelpen. De heer Oskam besloot zijn toespraak met de hoop uit te spreken, dat met inzet van alle krachten een sporthal zal kunnen warden gereali seerd. Derde veld De ere-voorzitter van SVO, de heer Visman, liet zijn gedachten teruggaan naar het jaar 1935, toen hij het initiatief nam tot de oprichting van de vereni ging. Het voornemen een echte voet balclub op te richten was sceptisch ont vangen in Oosterend, maar het was toch gelukt. Tot 1960 moest er op allerlei térreintjes worden gespeeld. Toiletten waren er niet. En nu was er alweer een tweede veld. De heer Visman hoopte, dat SVO er binnen niet al te lange tijd ook een derde veld bij zou krijgen. Jaloers Tenslotte gaf de voorzitter van SDS uit Oosterend in Friesland uiting aan zijn waardering voor de nieuwe voor zieningen. De uitnodiging om aan het openingstoernooi deel te nemen was bij de Friese Oosterenders in goede aarde gevallen. Nu hij het nieuwe terrein had gezien, was hij bepaald jaloers gewor den. Vooral de grote vangnetten hadden hem bekoord. Nu hij dit had gezien was voor hem het idee vervallen, dat men op de eilanden wel eens wordt achtergesteld. Bij SDS had men in ieder geval zo'n fraaie akkommodatie niet. Hij hoopte dat SVO er een goed gebruik van mocht maken, en bood de vereni ging een presentje aan. Nu kon er gevoetbald worden. De af trap werd verricht door de heer Daal der. De brandweer rukte zondagmiddag met drie wagens uit voor een niet zo erg indrukwekkende vuurzee: op een ter rein aan de Epelaan te De Koog was af val en een oppervlakte begroeiing in brand geraakt. De vlammen waren snel geblust. Twee auto's total loss In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks kwart voor twee werden bij een botsing op de Hoomderweg twee auto's vernield. De aanrijding werd ver oorzaakt door een onder invloed verke rende automobilist uit Amsterdam die met zijn Opel in de richting van Den Hoorn reed. Hij reed met ongedimd licht en zat bovendien aan de linkerkant van de weg, waardoor een vrouwelijke Fordbestuurder die uit tegengestelde) richting naderde een aanrijding niet kon vermijden. De Amsterdammer moest zich met verwondingen aan het gezicht onder doktersbehandeling stellen; daar bij werd tevens een bloedproef geno men. gewenst kan men daar dan op de dorpen nog van afwijken". Geen advies dus van de midden standsvereniging. De commissie, die met de organisatie van de festiviteiten rond het regeringsjubileum is belast, wil daarom zelf een advies geven: sluit op zaterdagmiddag 8 september. Daardoor zullen ook vele ouderen aan de op Texel georganiseerde festiviteiten kunnen deelnemen. Regeling via Sportraad Evenals vorig jaar zal TESO aan de Texelse sportverenigingen geld beschik baar stellen als tegemoetkoming in de bootkosten die door jeugdleden moeten worden betaald als zij op het vasteland aan wedstrijden deelnemen. Deze keer neemt TESO daartoe niet rechtstreeks met de verenigingen contact op maar met het orgaan waarin zij allen zijn ver tegenwoordigd: de Texelse Sportraad. De meeste verenigingen hebben reeds van de Sportraad bericht ontvangen dat zij opgaaf van kosten kunnen doen, maar het is denkbaar dat er nog andere clubs zijn die in aanmerking komen. Zij kunen zich wenden tot de heer C. de Grave, Westermient B 157 b, telefoon (02220) 3552. Bij het bepalen of met het. met jeugd- of oudere leden te doen heeft worden de leeftijdsgrenzen van de be trokken bond aangehouden. Advies van feestcommissie: Namens de dorps- en feest commissies van alle Texelse dor pen is tot de Texelse Midden standsvereniging en tot de Winke liersvereniging Den Burg het ver zoek gericht de leden te adviseren de winkels op zater dagmiddag 8 september te sluiten i.v.m. de viering van het regeringsjubileum. Dit inplaats van de sluiting op woens dag waartoe is geadviseerd door de lan delijke ondernemersorganisaties. Zoals bekend wordt de viering van het rege ringsjubileum op Texel geconcentreerd op zaterdag omdat dan veel meer men sen in staat zijn deel te nemen. Ter compensatie, zo werd namens de Texel se dorps- en feestcommissie geopperd, zou op vrijdagavond 7 september een koopavond kunnen worden gehouden. Namens de Algemene Texelse Mid denstandsvereniging is echter geant woord, dat de meningen van de winke liers vooral op de verschillende dorpen, zo uiteenlopen dat de ATM moeilijk de leden kan adviseren tot sluiting op za terdagmiddag. ,,Het beste lijkt ons nu om als Texelse middenstandsvereniging nu ook niet het landelijk advies in de Texelse Courant bekend te maken. Des- Zaterdagmiddag deed zich in een toi letgebouwtje op de speelweide aan de Ploegelanderwcg een ontploffing voor. Het houten gebouwtje werd daardoor zo zwaar beschadigd dat het geheel op nieuw zal moeten worden opgebouwd. De politie tracht er achter te komen wie de ontploffing heeft veroorzaakt. Om 12.10 uur klonk een droge knal die tot ver in de omgeving werd ge hoord. Op de speelweide vermaakte zich onder meer de heer H. G. Blankenna gel uit Amsterdam met familie en ken nissen. Hij vertelde ons: „We schrokken enorm. We dachten dat er iets met onze auto was gebeurd maar toen we in die richting liepen zagen we dat het toilet gebouwtje totaal was ontzet en dat er een dikke rookwolk boven hing. We ro ken een duidelijke kruitdamp, net als van vuurwerk". Bom van het toilet tot ontploffing is gebracht* Van de stortbak was dan ook mets meer heel; de scherven werden tot op een tiental meters aangetroffen. Omdat de kraan van de stortbak werd vernield spoot het water alle kanten op. Moge lijk is daardoor de kruitaanslag op de omringende wanden weggespoeld. De specialisten van de politie hebben ver geefs aanslag gezocht in de hoop de aard van de gebruikte bom te kunnen vast stellen. De politie denkt aan een door ama teurs (experimenterende scholieren) vervaardigde bom die in de stortbak Op afstand hafp: ng accu. )Doe het zelf )p de centrale verwarming na is het edgebouw geheel door SVO-leden ouwd en afgewerkt. De CV werd gelegd door de firma Schoo, bijge- yaanftn door de gebroeders Van de We- ng, die door hun buitengewone digheid voor het gehele werk van .'hatbare betekenis zijn geweest. Bij- dere vermelding verdienen ook Jan en, die zich met de elektrische in- aadi latie bezighield, Kees Martens, die tegelwerk verzorgde en Henk Koo- die verantwoordelijk was voor het merwerk. let gebouw was juist op tijd klaar het een deel van de zomer nog als :antiebungalow voor 6 personen te inen laten meedraaien. De 1200 gul- - die in 6 weken werden geïnd, wa- een welkome bijdrage voor de toch zwaarbelaste kas van SVO. Ie twee nieuwe kleedkamers zijn ?r voorzien van twee douches en een ït In de ruimte tussen het nieuwe iet oude gedeelte (dat ook zal wor- gemoderniseerd), zijn twee scheids- iterkamers gemaakt. Een daarvan EDRl levens de zomergasten tot keuken, te andere is de CV opgesteld. 20) Lof an het veld werd grote aandacht be- Achter het doel werden extra vangnetten opgesteld, die reeds verre opvallen. Het veld zelf (aan- !gd door de firma Tatenhove) is van kwaliteit. Om de vijf meter ligt in jrond een drain. De ondergrond be- t uit turfmolm, schelpen en zand. is het eerste Texelse veld dat in één door de KNVB is goedgekeurd, en _^_wel met lof. e opening werd verricht in aanwe- w^d van tal van personaliteiten, van menigeen 'n woordje sprak vanaf 't iproviseerde platform, dat bij een doelen was opgesteld. De sprekersrij 'J geopend door de heer S. Keijzer, ^voorzitter van SVO, die een woord welkom sprak. Invaller 3eer Daalder verving als loco-burge- - ®ter de heer Sprenger, die met va- jj tie is. De heeft Daalder begon er- B zijn functie te vergelijken bij die •O-B een invallend voetballer. De loco- lemeester staat langs de lijn, moet warmlopen, en nu was hij dan het mgestuurd. Hij memoreerde, dat in aat ii toen het eerste SVO-veld op dit 3311 8111 Sereed kwam, iedereen vond dat De heer Daalder spreekt zijn lovende woorden Vice-voorzitter Keijzer (r.) luis tert aandachtig toe. plechtige aftrap zijn voetbaltechniek. er nu wel voldoende voor SVO was gezorgd. Maar al in 1965 was het ter rein eigenlijk weer te klein. De heer Daalder had grote waardering voor de wijze waarop de vereniging door zelf werkzaamheid veel tot stand had ge bracht. Diverse mensen, zo zei hij, me nen nog al eens dat ze zo maar naar de Overheid kunnen en dat ze het dan wel in het handje krijgen. SVO had echter het vermogen getoond zelf de handen uit de mouwen te steken. Daarop bood de heer Daalder het veld namens het gemeentebestuur aan SVO aan en gaf het in gebruik. Voor het zover was moetsen echter nog verschillende sprekers lucht geven aan hun vreugde over de nieuwe ver worvenheid. De heer Keijzer dankte de heer Daal der. Hij had geen woorden voor de me dewerking van de gemeente, die veel meer had gedaan, dan SVO ooit had durven dromen. Kolk Nu was het woord aan de heer Duin ker, die het woord voerde namens de KNVB Noord-Holland en de Terrein commissie afdeling Texel van de KNVB. De heer Duinker had de hoogste lof voor het nieuwe complex en sprak van een schitterende akkommodatie. Hij herinnerde zich dat de burgemeester aan het eind van ,,0osterend Present" had gezegd: „Als ik een hoed ophad zou ik hem drie keer afzetten voor de orga nisatoren". De heer Duinker wilde nu hetzelfde zeggen tot SVO, de Gemeente en de firma Tatenhove. Hij bood de ver eniging een bloemstuk aan. De heer Duinker herinnerde zich de tijd, dat het er in het amateurvoetbal heel wat pri mitiever toeging. Hij was destijds (in de twintiger jaren) lid van Volharding te Oudeschild. Voor drinken en bewassing hadden de spelers een kolk in de hoek van het veld ter beschikking. Toen men Op de foto het wc-gedeelte van het vernielde gebouwtje. De deur bleek nog „op slot" te zitten. Mogelijk hebben de daders met tijdontsteking gewerkt en de deur van buiten met een schroeven draaier op slot gedaan om te voorkomen dat intussen van het toilet gebruik ge maakt werd. Dat laatste wijst erop dat de daders niet zo erg bloeddorstig zijn en dat versterkt de hoop dat op Texel voorlopig niet hoeft te worden gevreesd voor Londense en Noord-Ierse toestan den VO heeft er een prachtige akkom- vlnsidatie bij. liet nieuwe (tweede) veld ^c* het geheel centraal verwarmde idgebouw, die zaterdagmiddag fees ik werden ingewijd, kunnen wed- kori ren met het beste wat er op dit ge il d wordt gepresteerd. Dit kwam dui- ijk naar voren bij de (overigens niet r plechtige) openingsplechtigheid. Ie totstandkoming van deze brood- lige (SVO speelt met elf elftallen) irziening heeft wel een tijd geduurd, in 1965 trok SVO bij de gemeente de bel. In 1970 werd grond gekocht de heer Linnhose. In 1972 kon de ming worden verstrekt aan de firma enhove en begin 1973 werd aan het a ran elefc reisi auto! k beg°nnen- Op 21 april legde Mar- Terwindt de eerste steen voor het Igebouw, dat tegen de reeds be- mde akkommodatie werd aange- iwd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1