Cjroen 'ZwartsJexels in het harL, ierste fase jubileumfeest itstekend geslaagd TAXI 2323 Heen veriichtingswedstrijd ok weinig deelnemers Boek van de Maand „Het schetsboek van Robinson Crusoë!' Hoornder tobbesteken trof ideaal weer Kollekte „Kind in nood' bracht ƒ6254,42 op „Zeer goed" voor Texelse honden Aquariumvereniging organiseert huiskeuring Autorit M.A.B.-club gaat niet door Schapenfokkers de sloot in Zaterdagmiddag stratenloop in Den Burg Ongelukkige val van paard zaterdag a.s. normaal geopend WILHEtMINALAAN 4-6 73 DAG 7 SEPTEMBER 1973 86e JAARGANG No. 8807 ive B.V. v.h. Langcveld De Rooy ius 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 larry de Graaf, Kecsomlaan 43, Den el. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 4- 50 cent incasso; los 25 cent. Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. nun. excl. 4°/o BTW tobbesteken was woensdagmiddag in Den Hoorn een der aardigste onderdelen van het feest Het weer was ideaal. Door hitte was het koude stortbad, waaraan de deelnemers zich door missteken herhaaldelijk blootstelden een heerlijke verfrissing, waren ruim 90 deelnemers, die de tobbe moesten steken vanuit een door een trekker voortbewogen lammerenwagen. De jen gingen naar 1 K. de Leeuw, 2. J. Schilling, 3. mevr. M Schilling-de Hoog en 4. Ruud Bakker De eerste fase van de viering van het 25-jarig regeringsjubileum is uitstekend islaagd. Mede dank zij het zomerse weer was de deelname aan de diverse enementen in vrijwel alle dorp zeer veel groter dan was verwacht. Dat ïdde hier en daar tot organisatorische problemen, maar over het verloop van festiviteiten was men over het algemeen toch bijzonder voldaan. Den Burg meldden zidh meer dan kinderen voor het straattekenen in Wilhelminalaan. Omdat ook veel ers waren meegekomen voor het ge- van aanwijzingen, was het daar een kte van belang. De koningin was, raard, een van de meest uitgebeelde enverpen, maar ook aanverwante m als de gouden koets en de Piet n kregen de aandacht. wr groot was ook de deelname aan spel-puzzel-wandeltocht. Er deden eveer 600 kinderen mee, zowel van iter- als lagere scholen. De grote üame en het goede verloop is vooral Ihrfrs.1 tori HU 'V. ivNv %.-"»»•* «rbteate» «n»vU ^.i -«Mt» Ik MJm «IftnMtlsllï j»lT7> «II>1 k«k ffliknvj fi, tïiiMÏuiiai I fk' btt nuvUulj «lus ti(^i Msïi^ltn .ÏH-4 'J& Het aloude verhaal \an Robinson Crusoë, op een geheel nieuwe manier verteld. «6t tientallen prachtige kleurenillustraties. Nü f. 8,90.Verkrijgbaar bij: b.v. i lanqeveld de rooij te danken aan de zeer enthousiaste me dewerking, die van het onderwijzend personeel en de ouders werd ondervon den. Uitslag: Kleuters, jongens: 1. P. Kreeft; 2. Simon Lap, 3. Arjen Boots. Meisjes: 1. Anneke Kleve; 2. Saskia Gaasbeek; 3. Corianne Timmer. Ie klas jongens: 1. Menno Koorn; 2. Koen Zijm; 3. Riohard Jan Vonk. Meisjes: 1. Karin Witte; 2. Ma rianne Bruin; 3. Anita Eelman. Jongens, 2e klas: 1. Johnny Vlaming; 2. Jan Paul Bakker; 3. Jaco van Trigt. Meisjes, 2e klas: 1. Henriëtte Jonkergauw; 2. Han- neke v.d. Vis; 3. Trea Boogaard. Jon gens 3e klas: 1. Peter Wiersma; 2. Ruud Zoetelief; 3. Edwin Pauptit. Meisjes 3e klas: 1. Betty v.d. Kerkhof; 2. Ria Vin- ke; 3. Marijke Bakker Jongens 4e klas: 1. Douwe Bootsma; 2. Peter Visser; 3. Wilke Wassenaar. Meisjes 4e klas: 1. Christien Bas; 2. Cora Siemeling; 3. Anneke Westenbroek. Meisjes 5e klas: 1. Carla de Grave; 2. Wiesje Rijk; 3. Carla Vlaming. Jongens 5e klas. 1. Mar tin van Wilsum; 2. Robert v.d. Werken; 3, Arjen Huisman. Jongens 6e klas: 1. Siem Jan Kooy; 2 Ronnie Bonne; 3. Marlon Bruin. Meisjes 6e klas: 1. Jacqueline .Bakker; 2. Nelda de Grave; 3 Angelo van Heerwaarden. Ouderen: 1. Hanneke Zegel, 2. Anneke Roeper; 3. Jan Maas. Alle deelnemers kregen een herinne ringsmedaille. De hierboven genoemde prijswinnaars krijgen bovendien een vaantje, af te halen bij mevrouw J. van Beek-Koster, Wagemakerstraat 1. Ook de deelname aan de lampion optocht was enorm. De jury had daar door veel moeite om alle lampions te bekijken. Als gevolg van het overmatige werk konden de prijzen niet direkt wor den uitgereikt. De onderstaande win naars kunnen hun prijs echter afhalen bij mevrouw J. van Beek-Koster, Wage makerstraat 1. Kleuters, meisjes: 1. Cora Vendel; 2. Saskia Gaasbeek; 3. Linda Grisnigt. Kleuters, jongens: 1. Leendert Eelman; 2. Anne Pauptit; 3. Maarten Hengst. Meisjes, 1, 2 en 3e klasse: 1. Trea Boo gaard, 2. Angelique Beekhuis; 3. Linda Witte. Jongens, le, 2e en 3e klasse: 1. Robbie Jas; 2. Siep Hofker; 3. Henri Kuijper. De verlichtingswedstrijd, waarbij het er om ging tuin of gevel op zo fraai mogelijke wijze te illumineren, is geen succes geworden. De deelname was ge ring, In Den Burg ging de eerste prijs naar Witte Kruislaan 10; de tweede prijs naar Warmoesstraat 52 en de derde prijs naar de adressen Witte Kruislaan 33-35. Eervolle vermeldingen gingen naar het C. E. Gollards Rustoord en de bejaar denwoningen Stark enburgh. De dorpscommissie verzocht ons dank te willen overbrengen aan de velen, die aan het welslagen van het feest hebben meegewerkt, in het bijzonder de jury leden. DEN HOORN Het feest in Den Hoorn is in alle opzichten uitstekend geslaagd. Er was zeer veel deelname en ook de belangstelling was groot. De kinderspelen, die in de Herenstraat wer den gehouden waren zeer spannend, 's Morgens werd het feest geopend met een muzikale rondgang van het Texels Fanfarekorps-D.E.K. En 's avonds werd de stralende feestdag besloten met een lampionoptocht; er liep een grote stoet achter drumband. De prijswinnaars voor de mooiste lampion waren: 1 Kees Landvreugd; 2. Henriëtte Witte; 3. Laurens de Ruyter. De meisjesdrumband D.E.K. voerde Grootvaders klok op, wat tevens de uitslag was van een goed geslaagde ver ting. iDe uitslagen waren Straattekenen: 1. Yvonne Bakker; 2. Helga Witte; 3. Hermien Landvreugd. Hinkel wedstrijd le en 2e klassers: 1. Resia Verlooy; 2. Kees Landvreugd; 3. Arjen Schilling. Hindermsbaan 3e en 4e klassers: 1 Dirk Jacob Drijver; 2. Jan de Wit; 3. Jenny Huisman. Hindernis- baan fietsen 5e en 6e klassers: 1. André Commandeur; 2. Rita Bakker; 3. Elly Franchimon. De maandagavond gehouden collecte „Kind in nood" (het nationaal geschenk voor koningin Juliana) heeft op Texel ƒ6254,42 opgebracht, daarbij inbegrepen het bedrag van ƒ1284,60 dat op de post kantoren werd bezorgd. De collectanten van de sport- en gymnastiekverenigin gen haalden op: in Oosterend ƒ733,32; in De Koog 351,09in Den Burg en De Waal ƒ1910,22; in Oudéschild 542,26 en in Den Hoorn ƒ609,50. Op de zondag j.l. gehouden int. hon dententoonstelling te Breda behaalden alle Texelse honden het predikaat „zeer goed". Het waren de Dwergkees „Snow Star van 't Benthuys" van N. Bonne- Daalder, de Bouvier „Carline Sendy v.d. Pijpershoeve" van G. A. Flapper-v. TwiSk, de Engelse cookerspaniel „Huckleberry of Gregory's home" van N. Bonne-Bruin en de Amerikaanse cookerspaniel „Amanda Kallisto" van J. Lager veld-Ellen De Texelse aquariumvereniging „In Aqua Vita" houdt weer een huiskeu ring onder de leden. Bij de huiskeuring worden de aquaria door een keurmees ter van de Nederlandse Bond „Aqua Terra" kritisch bekeken en worden pun ten toegekend voor inrichting, vissen- bestand, harmonie in beplanting etc. Later worden de resultaten op een ver enigingsavond uitvoerig besproken, het geen bijzonder leerzaam is. In het ver leden hebben de huiskeuringen een zeer stimulerend effekt gehad. De aquarium- vereniging heeft vrijdagavond a.s. (he den) in de LTS-kantine een bijeenkomst. Dit is de laatste gelegenheid waarbij men zich voor deelname aan de keuring kan opgeven. De aquariumvereniging telt momenteel 156 leden en groeit nog steeds, niet in de laatste plaats omdat leden voordelig vis, planten en andere benodigdheden kunnen krijgen in de visbeurs. De bijeenkomst van vrijdag is ook voor belangstellende niet-leden toegankelijk. De auto(puzzel)rit, die zaterdagmid dag door de MAB-club zou worden ge houden in het kader van de viering van het 25-jarig regeringsjubileum, gaat als gevolg van organisatorische problemen niet door. Twee schapenfokkers, die maandag ochtend vroeg op weg waren naar de Texelse schapenfokdag in Den Burg kwamen als gevolg van een mislukte inhaalmanoeuvre in de sloot van de smalle Kadijksweg terecht. Daarbij wer den beide wagens onherstelbaar be schadigd. De ene veehouder bestuurde een Ford Cortina met een aanhanger, waarin en kele schapen werden vervoerd. Hij reed tamelijk langzaam en daarom wilde de achteropkomende andere veehouder hem met zijn Renault 12 inhalen. Daar bij kwam de Renault met de linkerwie- len in de zachte en natte linkerberm, waardoor deze onbestuurbaar werd. Iets soortgelijks overkwam de andere auto mobilist. Beiden belandden in de sloot. Een der chauffeurs klaagde over pijn, maar bij onderzoek bleek niet dat van ernstige kwetsuren sprake was. Ook de schapen in de aanhanger bleven onge deerd; de dieren wisten te ontsnappen. Zaterdagmiddag a.s., aanvang vijf uur, zal in Den Burg een stratenloop worden gehouden in het kader van de viering van het zilveren regeringsjubi leum. Gestart wordt op de Groeneplaats. Daarna wordt de volgende route geno men: Parkstraat, reohtsaf Schilderend, linksaf Wilhelminalaan, Witte Kruis laan, Jonkerstraat, Beatrixlaan, linksaf Keesomlaan, linksaf Schilderend, We verstraat, Binnenburg. De winnaar krijgt de door Dirk Eelman beschikbaar gestelde wisselbeker. Een nog onervaren Amsterdamse rui ter huurde samen met enkele vrienden een paard in De Koog. Toen de (wel er varen) vrienden wat harder gingen rij den, zette het derde paard er ook de spurt in met het gevolg dat de Amster dammer het evenwicht verloor en viel. Hij liep een blessure op aan de linker arm, die zich aanvankelijk als een breuk liet aanzien. Na behandeling in het zie kenhuis te Den Helder kon hij terug keren naar Texel. Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw De winkels in Den Burg zijn Vrijdagavond geen koopavond. Winkeliersvereniging Den Burg iiiiiiinfliiniiiiiiniiiiiniinininiiiiiïïniiiiniiniiiiniiniiniiniinniiiiniinniiiiiiiiiiu De Wilhelminalaan te Den Burg tijdens de straattekenwedstrijd, waaraan door meer dan 300 kinderen werd deelgenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1