(jrocn warL-Jexelsin het harL, nspraakprocedure moet politieke partijen tot actie prikkelen k TAXI 2323 ad It8 I SERIE INTRODUCTIEBIJEENKOMSTEN BEGONNEN bestemmingsplan buitengebied yp losse schroeven door treek- en struktuurplan? Opvallende verschijning "O DE SPYKER Texelaars hebben unieke kans op werkelijke invloed "X -f 100P PHILIPS I lavenrestaurant Texel beide gesloten van 17 sept, tot 1 okt. Tennistoernooi in komend weekend Waar bemoeien ze zich mee WILHELMINALAAN 4-6 Havenrestaurant Texel [JDAG 14 SEPTEMBER 1973 da tgave B.V. v.h. Langcveld De Rooy islbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 bim en 86e JAARGANG No. 8809 Harry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 4- 50 cent incasso; los 25 cent. Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct p. nun. exd. 4% BT\V str „De politieke partijen hebben hun taak verzuimd. Tussen u, de Texelaars, en de politiek moeten de verstopte kanalen weer open. Als deze lase van de inspraak is afgerond komt er een tweede ronde, waarin u over het voorontwerp kunt mee- raten. Maar intussen komen er verkiezingen. Uw duidelijkste inspraak is dén. at zullen de politieke partijen gaan doen? Met welk standpunt over de toekomst in Texel zullen zij de verkiezingen ingaan? Want juist de raad is zo belangrijk: ie maakt de bestemmingsplannen, de uiteindelijke uitwerking van de streek- en Iructuurplannen waarop u, via de nu begonnen inspraak èn via het kiezen van uw vertegenwoordigers in de politieke lichamen een doorslaggevende invloed kunt hebben". orzi rkg bank\ oor ïreen/ Met deze woorden plaatste Lex ïiell, een der stafleden van de Voliks- igeschool Bergen, die de inspraak op 'xel begeleiden, dinsdagavond tijdens n introductiebijeenkomst in 'De Oran- boom' de inspraakprocedure in het edere verband van de besluitvorming er Texels toekomst. De inwoners van ;n Burg waren door middel van een us-aan-huis verspreide brief uitgeno- gd de bijeenkomst bij te wonen. Meer veertig mensen hadden aan de op- ep gehoor gegeven, wat niet eens zo Kht was. Tijdens de vergadering wer- n uit de aanwezigen vfter werkgroe- n samengesteld Cin totaal 31 mensen), ieder dezelfde taakomschrijving boen als de vier „officiële", door de eitierd aangewezen subcommissies van streek- en struotuurplancommissie: i voor wonen, bevolkingsontwikke- g, maatschappelijke en educatieve rzieningen, één voor agrarische {[gelegenheid, één voor niet-agrari- vverkgelegenheid en één voor re- ie, toerisme, verkeer en vervoer, ieu- en natuurbescherming. Deze rkgroepen gaan een keer in de veer- n dagen vergaderen. Overigens kan ieder zidh nog opgeven voor de •kgroepen, en wel bij de heer G aamstra op het gemeentehuis. Ook in andere dorpen is het de bedoeling 2i»Ike werkgroepen worden opge- H. In onze vorige editie gaven wij overzicht van de verschillende in- ductiebij eertkomsten. zijn inleiding legde Lex Sehell •te nadruk op het feit dat het in- aak-werk van de volkshogescholen tgen en Dijk en Duin te Hoorn wel •rdt betaald door de overheid, maar h nadrukkelijk onafhankelijk daar- Een gedeputeerde heeft wel ;d: ,Wij betalen op deze tmanier de aktiegroepen die tegen ons in geweer komen". Met tal van voor- Iden elders uit de provincie toonde aan hoezeer inspraakprocedures de wgstelling en de politieke bcsluit- ing nieuw leven kunnen inblazen. Nieuwe vorm let nieuwe van deze gang van zaken het vroegtijdig betrekken van de Yanaf vandaag zijn in 'et bier en de frisdranken weer dat dubbeltje goedkoper De Spyker - Den Hoorn ^wiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüi burger bij de vormgeving van het ruim telijk beleid. Vroeger maakte men „er gens op een kantoor" plannen, en als diie helemaal af waren kwamen er hoor zittingen. De burgers konden dan wat bezwaren maken, morren en hier en daar zelfs nog een beetje morrelen en bijstellen als het mee zat. Ook de poli tieke organen, die de principiële beslis singen moeten nemen, werden eigenlijk voor voldongen feiten gesteld. Dit stuit te op bezwaren van verschillende kan ten. Groepen burgers pikten het niet langer dat zonder hen en over hen werd beslist. Er kwamen alk liegroepen om de volksinvloed te vergroten. Tegelijker tijd begonnen velen binnen het over heidsapparaat zich te realiseren dat hun specialistische deskundigheid ei genlijk te kort schoot, dat er een grote behoefte was aan de onbewuste prak tische deskundigheid die de inwoners Zo ontstond een nieuw begrip van /inspraak"; van het begin af aan moes ten de burgers betrokken worden bij de vormgeving >van hun eigen toekomst. De tijd is voorbij dat de bestuurders wel uitmaken wat voor iedereen het beste is. Deze gedachte mondde uit in het ontwerpen van de inspraakprocedu re zoals die nu her en der in Noord'hol- land met wisselend succes wordt toege past. Procedure Deze procedure gaat als volgt: om de problematiek te inventariseren heeft het provinciaal en gemeentelijk bestuur uit de Texelse bevolking een streek- en structuurcommissie aangewezen. Aan deze commissie zijn tal van deskundi gen op allerlei gebied toegevoegd, die de leden kunnen informeren en van ad vies dienen. Iets later .(dat is dus nu be gonnen) gaan de „vrije" werkgroepen van start. Deze kunnen alle informatie krijgen waarover ook de officiële groe pen kunnen beschikken Omdat de deskundigen niet aan al die groepen in al die dorpen kunnen worden toege voegd is het de taak van de vormings centra om aan de vrije groepen alle in formatie toe te spelen die deze willen, hebben. Ook zorgen de mensen van de Volkshogeschool Bergen en Dijk en Duin voor coördinatie van de groe pen Elke werkgroep van de streekcom- missie en elke inspraakgroep komt, in de loop van december, met een voorlo pig rapport. Dat kan een eenheidsstand punt van de 'hele groep bevatten, het kan ook een aantal minderheidsstand punten weergeven. Ten aanznlen van de natuur- en milieubescherming zit het er bijzonder dik in dat men niet tot overeenstemming kan komen. Enige bundeling is echter wel gewenst, wil men niet .toch weer de vrije keuze la ten aan „Haarlem". Over ai die rap porten wordt gezamenlijk overleg ge pleegd, dat uiteindelijk zal uitmonden in een serie eindrapporten over de ver schillende onderwerpen Dat pakket gaat dan naar de provincie en naar het bureau Hajerna te Assen (in opdracht van de gemeente), die er een vooront werp-streek- en een voorontwerp-struc tuurplan van zal maken. Tweede ronde Als die klaar zijn begint een tweede inspraakronde. De bevolking gaat kij ken of de ambtenaren hun huiswerk goed hébben gedaan, en komen weer met rapporten. Dan gaan de diensten weer aan het werk, hetgeen uit zal monden in een ontwerp-streék- en structuurplan. Daartegen kan men dan nog allerlei bezwaren maken en ten slotte hebben de politici het laatste woord: de plannen worden vastgesteld door Provinciale Staten en gemeente raad. Dat zal dan «wel pas in 1976 zijn. Het belang van de eenmaal vastge stelde plannen is dat ze duidelijke richt lijnen geven voor de nauwkeurige vormgeving van Texel door middel van bestemmingsplannen: alle bestem mingsplannen moeten met het streek plan in overeenstemming zijn. Wij heb ben dan ook van provinciale zijde ver nomen dat het huidige ontwerp-bestem- mingsplan buitengebied eigenlijk nogal op losse schroeven is komen te staan, en dat het niet uitgesloten is dat er op grond van het nieuwe streekplan hele andere bestemmingsplannen zullen moeten komen. Een unieke gelegenheid voor de Texelaars om zelf de inhoud van die plannen mede te bepalen. Vragen De werkgroepen die dinsdag van start zijn gegaan kregen, om een uit gangspunt te hebben, een uittreksel mee van de structuurschets van Texel (in opdracht van de gemeente vervaar digd door het bureau Hajema) en een drietal vragen over de toekomstige ont wikkeling. Zij zullen eerst over deze vragen vergaderen en van daar uiit zich ieder op hun eigen onderwerp storten. -- Huipil ta. zondagavond 16 Vaöaf 18.00 uur speelt september «elreservering gewenst. '2226) 310. Al enkele weken ligt voor de rede ter hoogte van 't Homtje een groot schip onder Panamese vlag met een ko lossale kraan. Het is eigendom van het Ingenieursbureau Hcerema N.V. te Den Haag. Dag en nacht worden op het schip las- en andere werkzaamheden verricht. Dinsdag hebben sleepboten een bak met een tientallen meters hoge staalconstructie naar het schip ge bracht. Deze constructie en de kraan op het schip zijn zo hoog dat ze over heel zuidelijk Texel duidelijk zijn te zien. Wat wordt daar gebouwd? Is men bezig met het maken van een booreiland ot maakt men er alleen de onderdelen van die later elders worden geassembleerd? Bij Heerema deed men nogal geheim zinnig maar wel wilde men ons zeggen dat de grote stellage op de bak een deel van een offshore structure is die in op dracht van een oliemaatschappij naar het noordelijke deel van de Noordzee zal worden gebracht en daar door het kraanschip zal worden gemonteerd. Een offshore structure is géén booreiland of boorschip, maar wordt in de zeebo dem geleid nadat daar olie of aardgas in exploitabele hoeveelheid is aange boord. Op het boven water stekende platform zijn behuizing voor personeel, machines e.d. aangebracht. Het heken- de REM-eiland (ook door Heerema ge bouwd) is een voorbeeld van een off shore structure. Het voor 't Homtje liggende werkschip .Champion" van Heerema met de op een hak van Smit-Tak geplaatste staalcon structie voor een oftshore structure" Zowel de staalconstructie als de kraan op het werkschip zijn zo hoog, dat ze bij helder weer zelfs nog vanuit De Koog zijn te zien. Bloemenmagazijn Myosotis Weverstraat en Waalderstraat wegens vakantie H. P. RIJK telefoon (02220) 3015 De eensite vraag is, of men bet eens is met de „taakstelling" van 14.750 inwo ners in het jaar 2000, wat overeen zou komen met het volgen van de bevol kingsgroei zoals die nu optreedt. Lex Sdhell wees er ter nadere informatie op dat de voorspellingen van het aantal inwoners van Nederland voor het jaar 2000 steeds lager worden. Een paar jaar •geleden dacht men nog aan 18 "miljoen of meer, maar volgens enkele Amster damse hoogleraren zal de bevolkings groei in de komende periode zo lang zaam gaan dat er in 2000 slechts 14 mil joen Nederlanders zijn (dus nauwelijks meer dan nu). De tweede vraag betreft de bevolkmigs9preiding voor het jaar 2000. De structuurschets dicht aan De Cocksdorp 600, aan Den Hoorn 600, aan Oosterend 1000, aan De Koog 1100, aan Oudesclhild 1375, aan Den Burg 6800 en aan het buitengebied 3275 inwoners toe. De vraag is of men 'het daarmee eens is. De derde vraag gaat over de positie van Den Burg, Moet de centrale (eiland- verzorgende) funktie van het hoofddorp versterkt worden of moeten de kleinere kernen juist verder uitgroeien? De werkgroepen en de organisatoren hebben de komende maanden heel wat te doen. Ze hopen dan ook van harte dat ook vele Texelaars die niet op de introductiebijeenkomsten komen, alsnog hun deel van hun verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst zullen opeisen. Dat kan door zich als deelnemer tc mel den op de afdeling Culturele Zaken van het raadhuis. De tennisclub Deuce houdt zaterdag en zondag een clubtoumooi waarbij ge streden zal worden om het cdubkam- pioensohap. Zaterdagochtend ha'lf ne gen wordt gestart. Verwacht wordt dat de finalepartijen in de loop van zondag middag zuilen worden gespeeld. Ge speeld wordt heren enkel, dames enkel en gemengd dubbel. Belangstellenden zijn welkom. Plaats van handeling; de tennisbaan aan de Elemert te Den Burg. Ook de jeugd zal 'binnenkort aan een tennistournooi kunnen deelnemen en wel op de laatste zaterdag van deze maand. Deelgenomen kan worden door leerlingen die les hebben gehad van de heer S. Dros en mevrouw Postma. De tennisclub groeit nog steeds. Mo menteel nadert het ledental de hon derd. HO loser, kcHoo strootwocrdsSVEWi <o rodohlo'Ajé?! Ik las het ingezonden stuk van de heer Witte waarin deze spreekt over akties van WV en andere instanties te gen het schieten op de Vliehors. Hij schrijft: waar bemoeien ze zidh mee en wijst erop idat het hier gaat om kost bare proeven en oefeningen in het be lang van onze veiligheid. Laat ik dan dit zeggen: oils een derde wereldoorlog uitbreekt (en dat behoort niet tot de onmogelijkheden, zie het midden-Oos ten) dan worden wij door het westen of het oosten binnen twee uur onder de voet gelopen Iedere cent die we aan defensie uitgeven is weggegooid geld dat voor nuttiger doeleinden besteed had kunnen worden. S. Keijser Rzn., Den Burg VERSE MOSSELEN Visspecialiteiten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1