(jroen Twartsjexels in het harL, CVO-school herdenkt gouden jubileum op grootse wijze nulz/pQarbank TOT Het 1500e zwemdiploma was voor Johan van der Ster Noors (DOK) wielerkampioen van ^Texel HOGE RENTE iï uuest nederland Feestelijke afsluiting Oosterend Present en nooit één dag renteverlies SD ka Mr1 eler- en kindgymnastiek in Oosterend Fam. Brans won Veel snelheidsovertreders Markt Samenscholing"9 herdenkingsdienst reünieexpositie en receptie >e feestelijkheden beginnen op vrij- 26 oktober met de manifestatie menscholing" in de Burgemeester Koninghal. Het is een groots opge- opdrachtenspel. Niet alleen de leer- ;en van de CVO-sohool maar ook de ities van de Thijsseschool, St. Jozef ooi en Beatrixschool doen eraan „We willen graag laten zien dat de itelijke sohool geen onderonsje is; willen vriendsdhap en samenwer- met andere scholen bevorderen", mevrouw Wieten uit iDen Burg [nauw bij de organisatie van de fees teden is betrokken. Bij de „Sa- lohng" zaïl bet accent dan ook en op de vriendsdhap de rivali- en de competitie komen op de ede plaats. Optocht e manifestatie begint met een op- it (start tussen 18.00 en 18.30 uur bij CVO-sohool) langs de lagere soholen Den Burg waarbij de respectieve- delegaties (ieder ruim 25 kinderen k) worden afgehaald. Het Kon. els Fanfarekorps verleent medewer- Als ihet totale gezelschap, onge- 350 personen, bij de De Koninghal ingekomen worden daar de ploegen deeld en gaat men van start. Aller- opdrachten moeten worden uitge- d: een standbeeld maken voor de lerende school, een zeepkist fabrice- ,DAG 18 SEPTEMBER 1973 Ho; iar 13 s Gijl "[jvc B.V. v.h. Lange veld De Rooy se bus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 *eni larry de Graaf, Keesomlaan 43, Den il. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 87e JAARGANG No. 8810 Verschünt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 4- 50 cent incasso; los 25 cent Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert 23 ct p. mm. excl. 4"/0 BTW ren, oplossen van een puzzel, deelne men aan een quiz, etc. Totaal moeten tien opdrachten worden uitgevoerd. Het gëheel zal zich moeten voltrekken in de sfeer van ihet bekende KRO tv-spel „Klassewerk". Alle deelnemende sdho len krij|gen een waardevolle prijs, die door het feestcomité is uigeloofd. Om streeks half tien zal 'het feest zijn afge lopen. Kleuters Het is de bedoeling dat ook de kleu ters van „De Buitelboet" bij de viering zullen worden betroken. Voor hen zal op een later tijdstip een ,,eigen;' feest worden georganiseerd. Waarschijnlijk zullen zij bij de start van de optocht voor de „Samenscholing" officieel de eerste werkzaamheden verrichten voor de bouw van de nieuwe kleuterschool. Tenzij tegen die tijd de bouw al gestart is; in dat geval zal het 't leggen van de eerste steen worden of iets dergelijks. Op 31 oktober, 's avonds om half acht wordt dn de Nederlands Hervormde kerk een herdenkingsdienst gehouden. Daarin zal voorgaan ds. Van Reijendam, oud-prednkant van de N.H. gemeente Den Burg en de oudste nog levende voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs Texel. Hij zal onder meer een herdenkingstoe spraak houden. Muzikale medewerking verleent het CVO-schoolkoor alsmede ouders en oud-leerlingen. Ook hierbij zijn delegaties van de andere scholen welkom alsmede genodigden en belang stellenden. De dienst duurt ruim een uur. Reünie Zaterdag 3 november wordt een reünie van oud-leerlingen gehouden. Om 11.00 uur worden ze begroet in „De Oranjeboom" en om 13,00 uur vollgt een broodmaaltijd in 'De Lindeboom-Texel'. Daarna gaan de deelnemers naar de school om deze te bezichtigen en om naar een filmvoorstelling en een ten toonstelling te kijken. De tentoonstelling zal betrekking heben op het verleden van de CVO- school. Oud-leerlingen worden verzocht daarvoor oude foto's, handwerken en an der interessant materiaal uit te lenen. Men wordt verzocht deze artikelen vóór 15 oktober in te leveren bij de heer J. Schotanus, Wittckruislaan 35. Op de tentoonstelling zullen ook de bij de „Samenscholing" vervaardigde werkstukken zijn te zien. Als omstreeks half vier de reünie zal zijn afgelopen begint in „De Lindeboom-Texel" de re ceptie. Zaterdagavond komen de jeugdige oud-leerlingen (vanaf 13 jaar) aan bod. Ze worden om 20.00 uur in „De Witte Burcht" verwacht waar hen een pro gramma wordt aangeboden OSTEREND Ter afsluiting van festiviteiten van Oosterend Present zullen er twee gezellige avonden il. 2i den gehouden waar films en dia's de festiviteiten dn het kader van de ifestatie „Oosterend Present" zul- wmden vertoond. Ook zullen de fi dele uitkomst van de feesten be- K worden gemaakt, eerste avond zal worden gehouden •Tijdag 2»1 september 1973 in het shuis „De Bijenkorf" te Oosterend, fang 19.45 uur. I van E« »d nt lt. afdeling moeder- en kandgymna- van de gymnastiekvereniging Oos- 'heeft plaats voor nieuwe leden, gymnastiek vindt plaats op woens- mddagen van 15.00 tot 16.00 uur in dorpshuis „De Bijenkorf". De lei- berust bij de heer J. Brusselaars, kan zich aanmelden op de les. de zwemwedstrijden voor gezin die zaterdag werden gehouden in ^embad „De Molenkoog", is deel den door negen gezinnen van elk !>fcrsonen. aaar de leeftijdsopbouw van de ge in werden zij ingedeeld in drie ca reen. wedstrijd bestond in he afleggen zoveel mogelijk baantjes in 1 "bor In categorie a was de zege de familie Huisman, in de catego- voor de familie Brans en dn de ca- I* c voor de familie Arensman. De Brans leverde de grootste pres- &j zwom 42 baantjes of 1050 me- kwartier. De 1500e gediplomeerde: Johan van der Star uit Den Burg Zaterdag passeerde het zwembad Mo lenkoog een belangrijke mijlpaal. Voor de 1500e keer sinds de stichting Van het zwembad werd een zwemdiploma uit gereikt. Het 1500e diploma was voor Johan van der Ster uit Den Burg, leer ling van de CVO-sdhiool. De onverwach te eer kreeg extra gestalte doordat Jo han uit handen van badmeester Gert Pansier niet alleen het diploma maar ook een boeket bloemen en een boeken- bon van ƒ10,kreeg. Aan het legertje gediplomeerde Texelse zwemmers werden er bij de examens van zaterdag 182 toegevoegd: 122 kandidaten kregen het diploma A en 60 het diploma B. Van de kandidaten werden er zeven afgewezen, zes voor A en 1 voor B. De geslaagden: Diploma A: Lia Bakker, Arina Mosk, Meina Boon, Trijntje van Santen, Reina Bos, Karin Barhorst, Tiny Koopman, Peter Jan Kuip, Trudy Drijver, Johannetta Troost. Ankie Hooysdhuur, Rita Bak ker, Johanna Koper, Jacobus Tjepkema, Petra Eelman, Adrie Zijm, Gerard Tim merman, Aartjohan van de Brink, An- tje Duiriker, Grietje Huisman, Frouw- tje Mosk, Marijke Dooren, Walter Smidt, Hans Vlaming. Mirjam Kok, Marjolein Leijen, Nicolaas Boersen, Ca- tharina Bakker, Eva Vennik, Simon Stannk, Rosa Hin, Erick Visser, Marja Eelman, Johannes Witte, Erwin Brok ken, Elisabeth Vonk, Sjoerd Witte, Jeannet Keijser, Maartje Zegers, Gerda Bremer, Bernardus Bakker, Jan Eel man, Andreas Commandeur, Frans Bos telaar, Jeanet Sijtsma, Jan Bruin, Ro nald Keijser, Oora Siemeldng, Frank Staik, Frans Hopman, Frans Witte, Anna Jansen, Marianne Heerschap, Klaasje van der Slikke, Petra Dekker, Erwin Visser, Gerarda Festen, Albertus (Zie vervolg pagina 2) Als steeds begunstigd door voortref felijk weer werd zaterdag de laatste wedstrijd gereden voor het open wie lerkampioenschap van Texel. Dimaal was het 1100 meter lange parcours uit gezet te Dc Koog. De winnaars waren Noors, Post en Van der Sloot, alle drie van DOK. De beste Texelaar was Kui per, die op de vierde plaats eindigde. Er waren 30 deelnemers. Direkt na de wedstrijd werd ook be kend wie in het totaal-klassement van dc vier wedstrijden het hoogste stond, en zich dus kampioen van Texel mocht noemen. Het was Noors. Op de tweede plaats kwam Post en op dc derde Van der Sloot, dezelfde volgorde dus. De beste Texelaars in het klassement wa ren Kuiper (4e plaats), Vinke (5e plaats) en Van Elk (7e plaats). De wedstrijd had een vrij spectaculair verloop Kort na de start nam Leen- aarts (DOK, een erkende amateur) de leiding en liep steeds verder uit. Hij slaagde er zeilfs in om in de loop van de wedstrijd de kopgroep op een ronde achterstand te zetten. In de voorlaatste ronde toen niemand meer aan zijn zege twijfelde, staakte hij de strijd. Dit leid de tot verwarring, omdat het rondebord nu twee ronden op één bleef staan. Daardoor zetten de renners een ronde te vroeg de eindsprint dn. Tegenover al die haast vormde de eerste twintig minuten van de wedstrijd Dirk Pietersma van DOK een onver stoorbaar rustpunt. In toeristisch tempo draaide hij vriendelijk om zidh heen kij kend zijn rondjes, wat hem de sympa thie van het (weinig talrijke) publiek opleverde. Toen hij een tiental ronden had voltooid (de racers waren al op der tien) vond hij het welletjes, en stapte bedaard af. De wedstrijdleiding was zo verstan dig om hem langs het parcours met de •pet te laten rondgaan, wat de Wielerver eniging Texel een niet onaanzienlijke bijdrage dn de kosten van het evene ment opleverde. De kopgroep ging aanvankelijk niet erg hard, maar rond de helft van de wedstrijd kwam er een opleving. Daar bij zullen de talloze premies die J. Zui- dewind in het vooruitzicht stelde een belangrijke rol gespeeld hebben.. Deze premies waren ditmaal rijkelijk voor handen. Er was zelfs een grote hoeveel heid wijn te winnen, ter beschikking gesteld door een firma in Bordeaux. Tegen het einde brak Noors uit de kopgroep om een gooi te doen naar de tweede plaats. Door het uitvallen van Leenaarts bevond hij zich plotseling in een comfortabele leiderspositie, die hem niet meer kon worden afgenomen. Na de wedstrijd reikte burgemeester Sprenger de kampioensbekers uit aan de winnaars. Ook bij de jeugd waren kampioensbe kers te vergeven. In de prijzen vielen hier H. Koopman, R. de Ronde en F. Watty, allen van DOK. De beste Texe laar was Siebinga (4e plaats), gevolgd door P. Drijver (6e plaats). Zondag a.s. sluit de wielervereniging Texel het seizoen met een tijdrit in de Dennen. De senioren rijden het plm. 10 km lange parcours tweemaal. Voor de junioren is een parcours van plm. 4% km uitgezet. Ook belangstellenden kun nen meedoen, zij mogen het parcours eenmaal rijden. De start is om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de kiosk, krui sing Randweg-Westerslag weg. De voor heel Texel geldende maxi mum snelheid van 80 'km per uur is tot het volgende seizoen opgeheven. Vrij dag hield de politie een laatste controle op de Pontweg waarbij 31 weggebrui kers werden geverbaliseerd. Voor de hoogste score zorgde een automobilist die 121 km per uur reed. De politie wijst erop dat de maximum snelheid van 70 km op de Pontweg ter hoogte van Den Burg het gehele jaar geldig is, evenals de 50 km in de recreatiegebie den en uiteraard in de bebouwde kom men. Er zal strenger dan voorheen op de naleving van deze snelheidsregels worden toegezien. Op de gisteren gehouden markt wer den 49 ramlammeren en 4 grote ram men aangevoerd. De prijzen van de ramlammeren liepen uiteen van ƒ200, tot ƒ350,die van de grote rammen van ƒ350,tot ƒ500, Burgemeester Sprenger feliciteert de jeugdkampioen H Koopman met het be haalde resultaat. ^1 Op 1 november zal het vijftig jaar geleden zijn dat te Den Burg de school H roor Christelijk Volksonderwijs in gebruik werd genomen. Het in het leven oepen van een christelijke school te Den Burg was het werk van de ereniging voor Christelijk Volksonderwijs Texel, die twee jaar eerder werd pgericht. Het gouden jubileum zal op uitgebreide wijze worden gevierd en leerdere dagen in beslag nemen. Op het programma staat een opdracht- £6| redstrijd waaraan door delegaties van alle lagere scholen te Den Burg fooE ,orc^ deelgenomen, een herdenkingsdienst in de N.H. kerk, een reünie van ud-leerlingen en een receptie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1