Cjroen e/warL-Jexels in het harL> In het jaar 2000 mogelijk grote werkeloosheid op Texel l TAXI 2323 R.K. kerk Den Hoorn bestaat 50 jaar m Jitbreiding van recreatie schept weinig arbeidsplaatsen Havenrestaurant Texel WILHELMINALAAN 4-6 Patiënt enkele uren zoek 700 mark gestolen uit geparkeerde auto Geslaagd Texelse bejaarden naar schouwburg Den Helder 25 astmapatiëntjes naar Texel Winterdienstregeling TESO zondag van kracht Oosterend Present-avond alleen voor genodigden JOOP PHILIPS Havenrestaurant Texel CARDINAL POINT of j gave B.V. v.h. Langeveld De Rooy Ou: [DAG 21 SEPTEMBER 1973 87e JAARGANG No. 8811 Itbos 11 - Deo Burg, Texel Tel. 2741 Harry de Groaf, Kcesotnlaan 43, Den Id. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. lew. 50 cent incasso; los 25 cent Bank: Amrobonk, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. nun. excL 4°/o BTW Maandag vergaderde werkgroep II van de streekcommissie. Deze werk groep heeft de taak de niet-agrarische werkgelegenheid tot het jaar 2000 e onderzoeken. De ingewikkeldheid van deze problematiek en een schrij- end gebrek aan harde feitenkennis bleek op de schouders van de leden een vooralsnog ondraaglijke last te leggen. Men kwam er eenvoudig niet >chï ujt en bleef in het algemeen steken in zeer vage uitspraken, waaruit hoofd zakelijk viel af te leiden dat ieder met Texel het beste voor had. Wij zouden van deze vergadering dan ook geen verslag doen als niet ook een aantal ieer belangwekkende gegevens ter tafel was gekomen. s ha t» leden zagen zich voor wel zeer ite problemen gesteld, terwijl het itail onzekerheden buitengewoon >t is. Men weet niet of Texel een osselverwaterplaats zal Ikrijgen, men n met overzien hoeveel extra werk eenheid zal ontstaan door sedzoen- irbredang, men weet zelfs niet eens fik aandeel de recreatie heeft in de lidige werkgelegenheid. 600 werklozen Over één ding was men het echter il eens; Als de bekende, aan het uctuurrapport van het Assense Inge- eursbureau Hajema ontleende taaik- illing van 14.750 inwoners m het jaar 90 daadweiikelijk uitgangspunt van bevolkmgspolitiek zou worden, dan u Texel dn dat jaar naar alle waar- ujnlijikheid te kampen hebben met n grote arbeidsreserve. Verschillende len van de werkgroep (met name de A. Maasdam van het arbeidsbu- sehatten deze reserve op 500 tot werklozen. Deze werkloosheid zou een kunnen worden opgevangen door n uitbreiding van de recreatieve sec die de in het Reereatiebasisplan in t vooruitzicht gestelde verre in de haduw zou stellen. In ditveüband werd roken van 80.000 ovemadhtings- itsen. De werkgroep bleek dan ook algemeen van gevoelen dat het zin- is met een alternatief rapport te ko- dat uitgaat van veel minder in- iners in 2000. Mosselen Een onderwerp dat sterk in de aan- cht staabdacht staat, is de vesbigings- lats van een mosselverwaterplaats. s deze naar het noorden komt zijn xel of Wieringen de meest geschikte latsen. In verband met de waterkwa st hebben de Directie Visserijen en jkswaterstaat een voorkeur voor xel, terwijl de Provincie Noordhol- d en de officiële vertegenwoordigers i de Zeeuwse mossellhandél zich voor eringen hebben uitgesproken. Voor voorstanders van Wieringen gelden oral overwegingen van verkeerstech- fche aard en het feit dat de Wiermger volking een grotere diversiteit aan roepen vertoont dan de Texelse. )ver deze zaak ontspon zidh een vrij otionele disousie. Voorzitter J. Nauta "weet drs. S. Sehreur van de Econo- Technologische Dienst, die als ad erend deskundige aan de werkgroep toegevoegd, dat hij zidh onvoldoende or de Texelse zaak had ingespannen, s. Sdhreur was immers betrokken ge tost bij de opstelling van de provin- VERSE MOSSELEN Visspecialiteiten ciale visserijnota waarin vooikeur voor Wieringen wordt uitgesproken. Als lid van de werkgroep, had hij toen in de eerste plaats het Texels belang naar vo ren moeten brengen, zo meende de heer Nauta. De heer Sdhreur bracht hier te genin dat hij niet zeer intensief bij de opstelling van de nota was betrokken geweest en dat bovendien de ETD in de eerste plaats heeft te kijken naar de be langen van de mosselkwekerij en ^han del. Op die gronden was men tot de voorkeur voor Wieringen gekomen, een voorkeur die hij bevestigde te delen. TESO wil doorvaren Het argument dat Texel verkeers technisch gezien ongunstiger zou liggen dan Wieringen werd door verschillende leden 'bestreden. Er werd op gewezen dat TESO zich enige tijd geleden in een brief aan hetprovinciaal bestuur bereid heeft verklaard om, desnoods midden in de nacht, te varen ten behoeve van het mossel transpor t. De heer Visser, een Wieringer die als vertegenwoordiger van de Kop van Noordholland in de werkgroep zit, meende dat dit niet vol doende is. Met name verwachtte hij dat de handelaars er grote bezwaren tegen zullen hébben om op dezelfde 'boot te varen als hun concurrenten. Voordelen van later te kunnen wegrijden gaan al dus teloor. Wieringen ligt daarentegen vanaf 1975 aan een vierfoaansweg die goéde verbindingen met het afzetgebied mogelijk maakt. De heer Maasdam ging uit van een volstrekt andere visie. Hij meende dat de industrie zich altijd het beste daar kan neerlaten waar de natuurlijke bron nen het beste zijn. Voor mosselen is de bron goed en betrouwbaar water, en dat is er 'bij Texel meer dan waar ook. Ar beidskrachten naar de vestiging halen ds volgens de heer Maasdam nooit een probleem. Als men ze maar genoeg be taalt kan men de mensen overal van daan halen. De heer Maasdam erkende dat Texel nadelen heeft, „Als je op de kaart kijkt verdient Wieringen de voorrang". Maar de voordelen van het goede water wo gen daartegen op, en het was dus zaak de psychologische barrière die bij velen bestaat tegen vestiging op een eiland op te heffen. De mosselverwaterplaats is de enige kans die Texel heeft om schone industrie van enige omvang aan te trekken. Voor de werkgelegenheid is dat bepaald nodig, want de land bouwsector loopt terug en recreatie zet volgens de heer Maasdam geen zoden aan de dijk. De heer Visser suggereerde nog dat Texel, als het 'geen volstrekt schone in dustrie kon krijgen '(overigens meende hij dat een mosselverwaterplaats ook niet zo schoon is, het stonk er naar zijn zeggen meestal erg), dan maar genoe gen moest nemen met industrie die een beetje meer vervuilt. De werkgroep nam deze suggestie niet over. De heer Sdhreur betwijfelde of de toename van het aantal arbeidsplaatsen tengevolge van de vestiging van een verwaterplaats de werkloosheid zou 'kunnen tegengaan. Als bedrijven het van de toevallig aanwezige werklozen moeten hebben staat het er niet best voor, vond hij. Er worden tvoor een der gelijk bedrijf eerder arbeidskrachten van elders aangetrokken. Op Wieringen zou dat wat anders kunnen liggen om dat de arbeidsmarkt daar wat gevari eerder is. DEN HOORN Op 18 september 1923 werd het rooms katholieke kerk gebouw te Den Hoorn ingewijd. Ter ge legenheid van liet 50-jarig bestaan van de kerk zal voor de Hoomder parochia nen en enkele genodigden zaterdag avond a.s. een gezellige bijeenkomst worden georganiseerd in „De Wald hoorn". Men komt bijeen na de Eucha ristieviering die om 19.30 uur begint. De 'kinderen van de kleuter- en lage re school van Den Hoorn (ook de niet- katholieke) delen eveneens in de feest vreugde. Maandagmiddag tussen half twee en half drie komen de klassen zes, vijf, vier en drie bijeen in het dorpshuis en de eerste twee klassen plus de kleuterschool van half drie tot half vier. De oudere 'kinderen zullen een filmvoorstelling bijwonen; de jongeren een poppenspel. Nieuw orgel Ter gelegenheid van het jubileum is onder de parochianen onlangs een inza meling gehouden voor tie aanschaf van een nieuw orgel. De aktie werd een succes want er kwam ƒ2.380,bijeen. Het orgel is inmiddels in gebruik geno men. Beeld van de plechtige eerste steenlegging door pastoor Hoosemans op 12 juni 1923. Al eeuwen beschikken de katholieken van Den Hoorn en omgeving over een eigen kerkgebouw. Voordat het nu 50- jarige gebouw dn gébruik werd geno men werd gekerkt in een uit 1663 date rend onderkomen dat echter zo bouw vallig was geworden dat destijds werd besloten enkele huizen verder tot nieuwbouw over te gaan. De vorige kerk, nu bollenschuur, bestaat overi gens nog, al is door allerlei veranderin gen van het oorspronkelijke weinig overgebleven. De nu jubilerende kerk aan de Diek werd destijds gebouwd door wijlen C. Keijzer voor ƒ7.704, Op 12 juni 1923 werd de eerste steen gelegd door pastoor Hoosemans en de inwijding volgde op 18 september. De plechtigheid werd opgeluisterd door het kerk/koor uit Den Burg onder leiding van Dirk Vinken. Het nieuwe gebouw was een bijkerk van Den Burg, wat be tekende dat men voor huwelijks-, doop- en begrafenisplechtigheden todh op de hoofdkerk in Den Burg was aangewe zen, een gebruiksbeperking die thans niet meer geldt. Ook over de betekenis van de recrea tie voor de werkgelegenheid bestond onzekerheid Een subcommissie van de werkgroep had uitgerekend dat dn 1972 1905 werkende Texelaars hun 'bestaan geheel of 'gedeeltelijk dn de recreatie vonden. Over de interpretatie van dit getal en van de andere cijfers die in dit verband ter tafel kwamen, bleek de werkgroep verdeeld. Vooral de heer Maasdam was uiter mate sceptisch over de betekenis van het cijfer. Hij wees er op dat zeer velen die eronder werden gerekend, wel iets met de recreatie te maken hadden, maar er zonder recreatie ook wel zouden zijn. Hij noemde dn dit verband de gemeente ambtenaren, het TESO-personeedetce tera. Uitbreiding van de recreatieve sector zou volgens de heer Maasdam dan ook niet in 'belangrijke mate bij dragen tot de werfkgelegenheid. Optimistischer waren en'kele andere leden, onder wie de heer H. de Porto. Deze méende dat zelfs in de sectoren die de heer Maasdam genoemd had een niet onaanzienlijk aantal werknemers er niet zou zijn als de recreatie niet zo omvangrijk was. Veertien PTTnmensen is voor een zo kleine gemeente bijvoor beeld bijzonder veel. Seizoen verbreding Ook zou de seizoen-verbreding een be langrijk aantal extra arbeidsplaatsen kunnen scheppen, omdat het dan mo gelijk woitit personeel dn vaste dienst hetzelfde wenk te laten doen dat nu door 'hulpkrachten (zoals eigen kinde ren) in hun vakanties wondt verricht. De seizoenverbredang zou moeten wor den gestimuleerd door het oprichten van vakantiescholen (waar de (kinderen van buiten het topseizoen vakantie heb bende ouders voor halve dagen naar toe kunnen) en door het uitvoeren van plannen ials dat van de Jonge Onderne mers Organisatie (geïntegreerde recrea- tielandsdhappen; wij besteedden daar aan eerder uitvoerig aandacht). De heer Bakker meende dat de sei zoenverbreding er evengoed wel kwam. Het is nu al te merken dat de mensen er vaker op uit trekken. De tweede va kantie wordt iets heel gewoons. Ook hij vond dat deze natuurlijke aanwas van het aanbod moest worden begeleid door het scheppen van voorzieningen. Deze moesten eerder een aangename tijds passering overdag mogelijk maken dan dat er nog meer slaapplaatsen bij zou den komen. De heer Sdhreur vreesde wel dat het aanleggen van nog meer voorzieningen met alleen de verbreding zou begunstigen, maar ook de piék nog extra zou verhogen. Hij wees op de ge varen voor natuur en landschap die dit met zidh mee 'brengt. Toch meende hij dat naar een verantwoorde groei moet worden gestreefd. Tenslotte wees de heer Krusel (Prov. Planologische Dienst) op de noodzaak de investeringen per hoofd van de be volking tenminste op gelijk niveau te houden als dn overig Nederland. Hij 'betoogde dat de groei van het gemid deld linkomen voor een belangrijk deel wordt bepaald door de gjroei van de in vesteringen. Of dat overheids- of parti culiere investeringen zijn doet er niet veel toe. Als de investeringen achter blijVen blijft ook het inkomen per hoofd achter. Uit de vergadering werd nog naar voren gébracht dat het voor de werk gelegenheid wel erg belangrijk is waar geïnvesteerd wordt. Investering in de recreatie zou misschien wel meer inko men per hoofd met ziidh meebrengen, maar het gunstig effect op de werkge legenheid zou maar beperkt zijn. De politie heeft zondagmiddag ge zocht naar een vrouw die behoorde tot een groepje patiënten van een psy chiatrische inrichting in Santpoort. De groep hield verblijf dn bungalows nabij „De Pelikaan". Om kwart voor twaalf ging de vrouw er vandoor; korte tijd la ter werd de politie verwittigd. Om- sstreéks half twee werd de vtouw door een familielid opgevangen die de politie waarschuwde, zodat zij weer naar het gezelschap kon wtorden teruggebracht. Zondag werd een auto op het par keerterrein bij strand paal 12 openge broken. De Duitse eigenaar vermiste een bedrag van DM 700, Enkele dagen eerder werd op hetzelf de parkeerterrein ook een wagen open gebroken; toen werd ƒ300,ontvreemd. Onze eilandgenoot Hans Slot, „We zenplaats", slaagde aan de landbouw hogeschool te Wageningen voor het doc toraal examen 'landbouwkundig inge nieur, specialisatie agrarische bedrijfs economie, Per 1 oktober aanvaardt hij een funktie bij het Landbouw Econo misch Instituut te Den 'Haag. Dinsdagmiddag 9 oktober, wordt in de Helderse schouwburg een gevarieerd programma aangeboden door de Stich ting Voorzieningen Ouderen waarbij ook het Texelse bejaardenberaad is aan gesloten. Voor de Texelse bejaarden zijn vijftig plaatsen gereserveerd. Belangstellenden dienen zidh vó6r 28 september op te geven. De bewoners van de bejaardenhuizen kunnen dit doen bij hun diréktie, de bewoners van Starkenburg bij de beheerder en de overigen bij de bejaardensocdetedten of bij de gemeentelijke soaiale dienst (tel. 02220-304-1, toestel 214). Het programma vangt aan omstreeks half drie, direkt na aankomst van de Texelse bejaarden die met de boot van 14.05 uur uit 't Homtje zijn vertrokken. De kosten bedragen ƒ4,50 per persoon, inclusief de kosten van busvervoer in Den Helder. Aan de overtocht zijn geen kosten verbonden want TESO heeft gratis vervoer aangeboden. Het programma dn de schouwburg wordt verzorgd door John Woodhouse (accordeon), Duo Nilsen (opera- en ope rettefragmenten), Nico Buroo (gooahel- slhow), Bas van Grol (algemene muzi kale omlijsting) en Marian Wardenaar (presentatie). Er 'blijkt nu todh verheugend veel be langstelling te zijn voor het gedurende de herfstvakantie in het gezin op nemen van een astmapatiëntje uit het Rijn mondgebied. Aanvankelijk hadden zich slechts twee gezinnen opgegeven, maar na het 'bericht in de vorige 'krant heb ben zich nog 19 adressen gemeld voor één of meer kinderen zodat nu 25 (kin deren naar Texel zullen komen. Men wordt erop attent gemaakt dat ingaande zondag as. de winterdienst regeling van TESO van kradht wordt. Dat betekent dat het voorlopig met de halfuursdiensten van de veerboten ge daan zal zijn. De nieuwe dienstregeling staat afgedrukt op een van de adverten tiepagina's van deze 'krant. OOSTEREND (De vrijdagavond (heden) in De Bijenkorf te houden af- sluitiingsavond van de feesten Ooster end Present is alleen voor genodigden toegankelijk. In het (bericht in de vorige krant werd een andere 'indruk gewekt. Op de tweede avond (volgende week vrijdag) zijn anderen welkom. Men heeft deze 'regeling moeten treffen om dat alleen voor de genodigden de zaal nauwelijks groot genoeg is. A.s. zaterdag- en zondagavond vanaf 18.00 uur speelt in tafelreservering gewenst. <02226) 310. Zaterdag 22 september de Italiaanse topformatie Nieuwste hit „Keep on dancing" Vrijdag - zondag DISCOTHEEK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1