(from c2wartsjexels in het harL, inaneiering verbouw Wielewaal' is gecompliceerde puzzel TX 94Avontuur' heeft motor van 1435pk.... VERZEKERINGEN Wag Recreatiestichting 51.000,- schenken oor verbouw dorpshuis De Waldhoorn? we/t nederland 20.000subsidie voor nieuwe boek „Texel" EY ulo op Texel onder leiding van Wim Ruska DESKUNDIG EN ONAFHANKELIJK ADVIES Schouwburg-boot voorlaan twintig minuten na einde voorstelling uit Den Helder Binnenkort griep-inenting Honderden inzendingen „TexelstroonT'-prijsvraag fSDAG 25 SEPTEMBER 1973 itgave B.V. v.h. Langeveld De Rooy K5tbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesoinlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 87e JAARGANG No. 8812 Verschijnt Hincriags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. -I- 50 cent incasso; los 25 cenl. Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4% BTW De verbouw van hel dorpshuis De Wielewaal te De Waal, oorspronkelijk begroot op /150.000,- zal zeker ƒ180.000,- gaan kosten. De toch al niet een voudige financiering van dit projekt wordt daardoor nog moeilijker. Inmid dels is duidelijk geworden dat de oorspronkelijk toegezegde rijkssubsidie van ƒ18.000,- beslist niet zal worden verhoogd. Daar staat tegenover dat enkele nieuwe fondsen zijn ontdekt, waaronder het Santheuvel-Sobbe Fonds dat voor de verbouw reeds een subsidie van ƒ4.500,- heeft toegezegd. Het Koningin Julianafonds heeft zijn subsidie verhoogd van ƒ4.000,- tot ƒ5.000,-. Er zullen echter nog meerdere bronnen moeten worden aangeboord. De ge- Imeente zal worden gevraagd haar bijdrage op te trekken. Een gunstige bij komstigheid ten aanzien van dit laatste is dat de gemeente een belangrijk deel van het geld dat zij in het dorpshuis steekt van het rijk terugkrijgt om dat het kan worden aangemerkt als een uitgave voor sociale zorg. Al met al is het een gecompliceerde en langdurige affaire geworden. Het bovenstaande werd meegedeeld de donderdagavond in het raadhuis 'houden vergadering van het Centraal ;uur van de Stichting Cultureel coljerk Texel. Daarbij kwamen ook nog 5 ikele andere (ver)bouwprojekten aan orde. Ten aanzien van de stichting een sporthal te Den Burg waaraan de nodige haken en ogen zitten, erd gezegd dat spoedig nadere mede dingen zullen volgen. De verbouw van boerderij „Ons Genoegen" tot ver- ugingsgebouw zal 7'162.000,vergen: 000,voor het verenigingsgedeelte ƒ66.000,voor het woongedeelte, plan is inmiddels bij B. en W. aan- ngig gemaakt. 'ELS est. scha! srinj acc: rraa: snde vraag in hoeverre het steunen van het dorpshuis in overeenstemming is met de doelstelling van de RST en een rol speelt ook het jaarlijkse te kort van het RST-zwembad. Inzake dit tekort is destijds overeengekomen dat de RST er ƒ10.000,van voor haar re kening neemt; de gemeente betaalt de (elk jaar groter wordende) rest. Het bestuur van Cultureel Werk zal er bij B. en W. op aandringen toch ak koord te gaan gezien de grote belangen voor Den Hoorn. De heer Joh. C. Roeper vand het een prachtig gebaar van de RST maar zou graag zien dat ook ande re dorpen iets toegeschoven krijgen. Boek Texel De heer J. A. van der Vlis te Blari- cum legt op het ogenblik de laatste hand aan een nieuw standaardwerk over de geschiedenis van Texel dat kan worden gezien als opvolger van he treeds lang uitverkochte „Texel, land en volk in de loop der eeuwen". Het nieuwe boek wordt aanmerkelijk uitgebreider dan de vorige uitgave en zou, ook gezien de be trekkelijk kleine oplaag, onbetaalbaar worden als de uitgave niet van over heidswege aanzienlijk zou worden ge steund. Die steun is er nu: Gedeputeer de Staten van Noordholland hebben een subsidie van ƒ20.000,beschikbaar ge steld. Administrateur G. A. Oskam zei desgevraagd te verwachten dat het boek nu 40,a 45,zal gaan kosten bij een oplaag van 2500 exemplaren. Evenals vorig jaar zal de Rijksscho lengemeenschap weer een subsidie krij gen van ƒ100,voor het optreden van de Engelse toneelspeler Roger Trafford. De heer T. Dings werd benoemd als leerkracht pijper aan de Muziekschool Texel. De heer Dings, werkzaam bij de marinierskapel te Den Helder, zal per week anderhalf uur les geven. Voor de pijperopleiding bestaat veel belangstel ling. Het Kon. Texels Fanfarekorps wil haar drumband tot een tamboer- en pij perkorps omvormen. Het bestuur van het Nutsdepartement Texel heeft zich tot het gemeentebe stuur gewend met bezwaren tegen de verdeling van de kaarten voor de schouwburgvoorstellingen in Den Hel der. Via een ingezonden stuk in de Texelse Courant heeft de heer Oskam zijn visie op dit conflikt al uiteengezet. Het bestuur van de Stichting Agra risch Museum ziet zich genoodzaakt restauratiewerkzaamheden te verrich ten aan het museumgebouw (wagenmu seum) te De Waal. Gevraagd is om ƒ10.000,lening. Met name de kap constructie moet worden hersteld en er moet nieuw riet worden aangebracht. Op voorwaarde dat ook de subsidiecom missie ermee akkoord gaat, gaf het cen traal bestuur al vast zijn fiat aan de ge vraagde lening, zodat snel met het herstelwerk kan worden begonnen. Dure gymleider Het (verhoogde) honorarium van de vakleerkrachten blijkt voor verschillen de gymnastiekverenigingen een zeer zware belasting te zijn. Vooral de situa tie waarin SVC daardoor is komen te verkeren, is ernstig. Hier werkt men als gevolg van gebrek aan een behoorlijke akkommodatie met kleine klassen waar door de vakleerkracht veel uren moet maken. Meegedeeld werd dat de subsi diecommissie zich over het probleem zal buigen. Aan het verrijdbare podium dat in (Zie vervolg achterpagina) Mooie gift iDe Recreatiestichting Texel wil jij il.OOö,beschikbaar stellen voor de Ia rbouw van het dorpshuis De Wald- J om te Den Hoorn, zonder daarvoor i/ lige tegenprestatie te verlangen. De >T ziet deze geste als compensatie or de overlast die Den Hoorn onder- wat' ndt van de gasten van de RST-cam- ng „Loodsmansduin". „De Waldhoorn" bovendien het enige dorpshuis van xel dat geen inkomsten geniet uit het mnastickonderwijs waardoor de ex- )itatie ernstig wordt bemoeilijkt. Ove- ;ens staat nog niet vast of B. en W. en deputeerde Staten met deze gang van ken akkoord kunnen gaan. Het is de ■BEK 122201 inkele Texelse beoefenaars van de losport zijn momenteel bezig met het de grond brengen van een oplei- tgsmogelijkheid op Texel die onder ding zal staan van Wim Ruska en Ri- Elzer. Om hierop de aandacht te digen zal vrijdagavond 28 september ivang 19.00 uur in „De Oranjeboom" Den Burg een demonstratie worden {even door Ruska en Elzer. Daarbij is er welkom, in het bijzonder ouders, a hoopt vooral veel kinderen en jon en voor de judosport te kunnen inte ken. n de tijd dat Anton Geesink zijn in- nationale faam begon te verwerven J op Texel vrij veel aan judo gedaan waren twee clubs, in Den Burg en lerend en er werd intensief getraind 'er leiding van de heer Jan Bais. Zo vaker in ons verenigingsleven ge- "t was het nieuwtje er na een tijd :n verloor de judosport veel van zijn hangers aan concurrerende sporten, afdeling in Oosterend, onderdeel van unmastiekvereniging aldaar, is ech- hlijven bestaan zij het al lang niet onder leiding van een „echte" le- Pim Ruska en Rinus Elzer zijn gedi neerde judoleraren; Ruska is hou- van 2 olympische en 2 wereld- Is en heeft bovendien 12 Nederland- kampioenschappen op zijn naam ge- ent, De veel minder bekende Elzer J< le hoogst gegradueerde judoleraar in 1 Helder en kan bogen op drie jaar inlandse ervaring. lin*f* broeiing dat vrijdagavond naar Texel komen om de demon- toe te verzorgen. De organisatoren op veel belangstelling. OUDESCHILD De gebroeders C. en D. Boersen uit Oudeschild hebben hun nieuwe kotter TX 94 „Avontuur" in gebruik genomen. Zaterdagmiddag kwam het fraaie schip voor het eerst in de haven van Oudeschild en 's middags werd een proefvaart gemaakt in aanwe zigheid van familie en kennissen. In de TX 94 staat de sterkste motor van de hele Texelse vloot: een 9 cylinder Stork van 1000 toeren en 1435 pk! Voor de mensen die zich zorgen maken over de gevolgen van de steeds zwaardere moto ren voor de stand van sommige vissoor ten is er weinig troostvols te vermelden want de groei van het aantal pk's lijkt voorlopig niet te stuiten. Texelse vis sers hebben schepen in bestelling met nog grotere krachtbronnen. De nieuwe TX 94 is een royaal schip: 34 meter lang, 7,40 meter breed en 4 meter diep. De vormen zijn fraai: met name de achtersteven is van een sierlijk model. De kotter werd gebouwd op de scheepswerf Haak in Zaandam, die nog niet eerder een Texelse opdracht kreeg. Na het eerste schip kwam het tweede snel over de dam; W. Boom heeft bij de ze werf oök een schip besteld. De gebroeders Boersen oefenden de Noordzeevisserij tot voor kort uit met een kotter die 30 juli j.l. is verkocht aan de firma Bolt te Zoutkamp. De oude 94 is omgedoopt in ZK 57 en kan met zijn 1000 pk motor nog best meekomen. Naast de genoemde hoofdmotor staan in de nieuwe 94 twee hulpmotoren: een Scania Fabus van 220 pk voor lier en generatoren en 'n Daf van 108 pk voor noodgenerator, winch en licht. De kot ter is van alle praktisch denkbare in stallaties en apparatuur voorzien: scherfijsmachine, elektrische lier (van Luit uit Den Oever), elektrisch hydrau- De TX 94 bij het binnenvaren van de ha ven van Oudeschild. lisohe stuurmachine, een keenkoppeling, reductie 1 5 van Kuijpers etc. De elec- tronische apparatuur omvat een echo lood, Decca navigator, plotter, twee Spoetniks (zend-ontvangers met kort bereik), SSB-zend/ontvanger, Decca ra dar type 914, Decca automatische piloot en intercom. Maar voorzieningen ten behoeve van het welzijn van de opvarenden zijn niet vergeten. Het interieur is niet alleen ro yaal, maar ook zeer fraai uitgevoerd. Er is centrale verwarming, badgelegenheid, koelkast en zelfs televisie. Naast de twee firmanten zijn aan boord van de TX 94 werkzaam: Jaap Boersen, Jan Boersen, Wim Dogger, Johan Hutjes en Meiert Laan. De extra-boot voor schouwburgbezoe kers in Den Helder zal voortaan twin tig minuten na afloop van de voorstel ling van de Helderse veerhaven ver trekken. Tot deze regeling is besloten omdat de organisatie van de terugreis zaterdagavond j.l. verkeerd bleek te zijn. De afvaart van Den Helder was vast gesteld op vijf over half twaalf, maar de voorstelling was al om half elf afge lopen. Een deel van de Texelse bezoe kers ging naar de haven, een ander deel besloot nog een uurtje uit te gaan in de stad. De mensen op de haven dachten dat iedereen er was. De boot werd gebeld en arriveerde spoedig. Men scheepte zich in, maar toen men goed en wel buitengaats was 'kwamen de uit gaanders bij de haven en de boot moest terugkeren. i Door de nieuwe regeling hoopt men dergelijke vergissingen in het vervolg te voorkomen. De Texelse artsen zijn voornemens in de tweede helft van oktober weer in entingen tegen griep te organiseren. Na dere gegevens volgen binnenkort per advertentie. De ter gelegenheid van de officiële opening van de clektriciteits- en waterfa- briek „Texelstroom" uitgeschreven prijsvraag heeft honderden inzendingen getrokken. Zoals bekend kon worden deelgenomen door de leerlingen van de 5e en 6e klasse van de Texelse lagere scholen. Ze kregen een formulier met vragen die betrekking hadden op de elektriciteits- en watervoorziening van Texel. Het was voor ieder mogelijk de juiste antwoorden te vinden want deze konden worden afgeleid uit het verslag in de Texelse Courant van de officiële ope ningsplechtigheid. Wie de moeite nam alles aandachtig te lezen kon dus een foutloos formulier inleveren. Op 18 sep tember beoordeelde de jury (bestaande uit de heren J, G. de Vries van het PWN, F S. Zuijdwijk van het PEN en B. Kleinhuis van de n.v. Texelstroom) de inzendingen en wees uit de goede oplos singen de 29 winnaars aan. Deze winnaars zullen woensdagmid dag (morgen) de gast zijn van de Texelstroom-centrale te Oudeschild. Ze zullen onder leiding de hele centrale met bijbehorende werken bezichtigen en ook op een traktatie worden onthaald. Het bezoek begint om 14.15 uur en zal om ongeveer 16.30 ijur afgelopen zijn. De N.V. Texelstroom zorgt ervoor dat de kinderen met de bus van school wor den afgehaald en na het bezoek weer worden teruggebracht. De namen van de winaars: Openbare lagere school De Cocksdorp: 1. 5e klas: Ernst-Jan de Graaf; 2. 6e klas Peter Daalder. Jan P. Strijbosschool Midden-Eier- land: 1. 5e klas: geen inzendingen; 2. 6e klas: Janny Rozendaal. Openbare lagere school Zuid-Eier- land: 1. 5e klas: Ronald Flens; 2. 6e klas Rudy Wetsteen. Openber lagere school De Waal: 1. 5e klas: Connie Strating; 2. 6e klas: Jan Plaatsman. LubertisChool De Koog: 1 5e klas: geen goede inzendingen; 2. 6e klas: Ca roline Schraag. Openbare lagere school Oudeschild: 1. 5e klas: Henk-Jan Visser; 2. 6e klas: Piet Bruijn. J. P. Thijsseschool Den Burg: 1. 5e klas: Ruben van der Maden; 2. 6e klas: Jaap van Beek en Menno Goënga. CVO-school Den Burg: 1. 5e klas: K. Kok en Willem-Maarten Oosterhoven; 2. 6e klas: Ali ter Steege. St. Jozefschool Den Bure: 1. 5e klas: Jeanette Hoogenbosch en Dorine van der Molen; 6e klas: Angela van Heerwaar den en Jolanda van Heerwaarden. Jan Drijverschool Den Hoorn: 1. 5e klas: Arie Ruighaver; 6e klas: Sjoukje de Boer en Rita Bakker. School met de bijbel Oosterend: 1. 5e klas: Annie Vlaming; 2. 6e klas Ilse Vonk en Marinka van Dijk. Openbare lagere school Oosterend: 1. 5e klas: Pieter Mosk; 2. 6e klas Ine Heerschap.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1