Cjroen Zwart?Jexels in het Ik heb nog nooit met een Texelaar ruzie gehad... TAXI 2323 Modehuis Beekman showde herst- en wintermode De heer H. Holtman benoemd tot notaris in Vriezen veen fix* Havenrestaurant MM Texel Man vermist Duitser doorboorde schrikhek „Athena" kan niet starten Engelse rotarians naar Texel Bloemenmagazijn Myosotis IjDAG 28 SEPTEMBER 1973 87e JAARGANG No. 8813 itgavc B.V. v.h. Langcveld De Rooy oslbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Kcesonilaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Vcrschgnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 ccnl. Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 et p. mm. excl. 4°/0 BTW kuit Dinsdagavond om vijf uur kreeg can- didaat-notaris H. Holtman een telefoon tje: hij was bij Koninklijk Besluit van 21 eptember benoemd tot notaris te Vrie- tenveen. Het was geen verrassing want de benoeming hing al een tijdje in de ueht; gedurende de ingewikkelde proce dure die ligt tussen sollicitatie en het lesluit van de koningin was het feit al voor 95% vast komen te staan. Vriezen- veen, gelegen op vijf kilometer ten noor den van Almelo, is voor de heer Holt man een aantrekkelijke woon- en werk plaats. Ongetwijfeld hangt dat samen iet het feit dat hij een flink deel van jn leven in noord-oost Nederland heeft irgebracht. Hij is geboren in het mtse Anlo en was voordat hij in 1965 Texel de rechterhand werd van no- iris Van VVijland werkzaam in Woer- :n en Assen. Het notaris worden is ir Holtman het bereiken van een lc- Lsdodl. Is hij blij dat het nu zover is? De ieer Holtman ladht met duidelijke tvvij- el. Natuurlijik is hij blij, maar het ver rek van Texel doet toch veel pijn. Ge- nengde gevoelens dus. „Ik kan de band net Texel niet doorsnijden en ik doe iet ook niet", zegt hij. Holtman was in :ijn bijna negen Texelse jaren namelijk net alleen candidaat-notaris maar een bor velen geraadpleegde adviseur en nede daardoor betrokken bij behoorlij- te ontwikkelingen. Daaraan heeft hij Wel goede relaties overgehouden, dat ii] zijn leven lang een beetje Texelaar 'blijven, of'hij wil of niet. Veel samenwerking Misschien zou dat ook wel gebeurd *jn als Holtman zich uitsluitend met sotariéle aangelegenheden had bezig houden. Uit dien hoofde kreeg hij let- '?rlijk kennis van Texelse zaken. Het iel hem bijvoorbeeld op dat op Texel norm veel samenwerkingsvormen be- taan, veel meer dan in andere gemeen- en. Met samenwerkingsvormen doelt ui op vennootschappen onder firma naar ook op verenigingen en stichtin- «i. Er wordt vaak beweerd dat de «elaars niet willen samenwerken en aardoor economisch achterop raken als iet er (bijvoorbeeld) om gaat wat meer evenuen van het toerisme te ontvan- en. Holtman gelooft daar niets van. „Ze tillen beat samenwerken Dat blijkt al Dit de vele samenwerkingsvormen maar •ok uit andere ontwikkelingen komt dat cnneklaar naar voren. Waar het vaak mankeert is een straffe organisatie |der goede leiding. De mensen die kun- *n organiseren en leiden zijn vaak al zwaar belast, dat ze er geen nieuwe ,a!< bij kunnen hebben. Maar ik weet H Holtman nog nooit met een Texelaar ruzie gehad dat er genoeg capabele anderen zijn die het wel kunnen maar waaraan eenvou dig wordt voorbij gegaan. De man zelf is te bescheiden om zich aan te bieden en anderen merken hem niet op. Met het gevolg dat je in allerlei organisaties op Texel vaak dezelfde gezichten tegen komt". Dc Krim De 'heer Holtman is erg trots op de Exploitatie Maatschappij De Krim waarvan hij president-commissaris is. Dit samenwerkingsverband doet het uit stekend maar bestuur en directie wer den dan ook gevormd door mensen die er veel krachten aan kunnen geven om dat ze niet door duizend andere dingen worden bezig gehouden. De heer Holt man raakte al in een zeer vroeg stadium bij de EMK betrokken Makkelijk is het niet altijd geweest. Met name de me ningsverschillen met de gemeente hebben het prille begin van de EMK tot een nogal spannende affaire gemaakt. „Ik heb steeds gestreefd naar een minnelijke verhouding met de gemeente. Ik geloof dat we geen reden tot klagen hebben over de situatie van nu". Holtman blijft voorlopig als president-commissaris aan de EMK verbonden. Hij zal de grote ver gaderingen leiden, via agenda en notu len van de andere besprekingen op de hoogte worden gesteld en tussentijds volop gelegenheid hebben juridisohe ad viezen te geven en zijn lust tot organi seren bot te vieren. „Ik ben voorvechter van het eigen woningbezit", zegt de heer Holtman. Als konsekwemtie daarvan liet hij na vijf jaar in Den Burg te hebben gewoond aan de Epelaan te De Koog een riante woning bouwen. Is dat huis nu te koop? Holtman zegt nog geen besluit te heb ben genomen. Gezien de vele contacten die hij met Texel wil blijven houden vindt hij het wel een aantrekkelijk idee om het huis als tweede woning aan te houden. In Vriezenveen moet nog een woning worden gevonden. Er is daar veel vraag en weinig aanbod, maar ver wacht wordt dat omstreeks januari kan worden verhuisd. Aantrekkelijke plaats De heer Holtman verwacht dat Vrie zenveen wel zal bevallen. De plaats telt meer inwoners dan Texel maar de no tariële werkzaamheden die er verricht worden zijn minder omvattend. De drukte op het Texelse notariskantoor wordt voor een belangrijk deel veroor zaakt door de recreatie, de op de recre atie afgestemde middenstand en de vis serij. De heer Holtman heeft Vriezen veen uiteraard al geruime tijd geleden uitgebreid verkend. Hij vindt het een „degelijke gemeenschap" met veel saam horigheidsgevoel Met het regeringsju bileum waren alle straten er prachtig versierd, iets dat je in Den Burg niet voor elkaar krijgt. Er wonen veel han delslieden, maar met uitzondering van de fabriek van Jansen en Tilanus is er weinig industrie. Volgens het structuur plan moet de plaats in 1990 tot 20 - 25.000 inwoners zijn uitgegroeid. De heer Holtman was enige tijd kerk voogd van de N.H. gemeente te Den Burg; mevrouw Holtman zit nog steeds in de kerkeraad van de N.H. gemeente Waal en Koog. Van de Vriezenveners is 90% hervormd zodat de familie Holt man reden heeft om aan te nemen dat ook wat dat betreft de aansluiting in de nieuwe woonplaats niet zal worden ge mist. Politiek De heer Holtman was ook geïnteres seerd in de plaatselijke politiek. Hij is bij de laatste verkiezingen zowel door de CHU, de KVP als Texels Belang ge vraagd candidaat te willen zijn voor een raadszetel KVP en CHU zegden hem een verkiesbare plaats toe, maar toch koos Holtman voor Texels Belang. „Daar kwam ik op een alfabetische lijst Als ik dan gekozen zou worden, zou ik zeker weten dat ik echt gewenst was. Nou, ik ben er niet ingekomen, dat is bekend". De belangstelling voor het doen en laten van de vroede vaderen, in het bijzonder de fraktie van Texels Be- lange is er echter niet door getaand. De heer Holtman vertrekt met veel goede herinneringen. Maar hij heeft in zijn Texelse tijd ook wel ongunstige er varingen opgedaan? Holtman: „Ach na tuurlijk wel. Als ik een ongunstige ei genschap van de Texelaars zou moeten noemen, zou ik zeggen dat ze geneigd zijn zich te veel in details te verdiepen en de grote lijnen daardoor uit het oog te verliezen. Vaak is dat ook erg leuk en draagt het bij tot de gemoedelijke sfeer waarin veel vedgaderingen en zelfs erg -belangrijke besprekingen zich voltrekken. Ik geloof niet dat iedereen op Texel kan aarden Als je in die ge meenschap past, is het meteen raak Je moet jezelf geven. Die dat niet doet, krijgt geen poot aan de grond. Ik ben er trots op dat ik nog nooit met een Texe laar ruzie heb gehad, echt niet". Vrijdagavond 5 oktober is in hotel Juliana" te De Koog gelegenheid om van de familie Holtman afscheid te ne men, van 19.30 - 21.00 uur. Dames die nog niet wisten hoe zij de komende herfst en winter gekleed zul len gaan, hebben dinsdagavond in „De Oranjeboom" inspiratie kunnen opdoen. Daar werd door Modehuis Beekman een najaar- en wintermodeshow gehouden waarvoor zoals gewoonlijk zeer veel be langstelling bestond. Dc meer dan 300 beschikbare stoelen waren allen bezet toen de heer Beeman een welkomst-v woord sprak en het verder overliet aan de geroutineerde ladyspeaker Dewi. Evenals vorig jaar had Modehuis Beek man een beroep gedaan op een vijftal beroepsmancquinse hetgeen aan deze show een professioneel karakter gaf. Er werden 150 modellen getoond waaronder 40 creaties voor kinderen. De kinderkleding werd geshowd door Corma van der Vis, Marc-Roel Coutin- ho, Anka Ooutiniho en Jeannetje Beek man. Bij de kinderkleding was veel zwart. Zwarte broeken zijn vooral erg in. Maar veelal steken bij dit zwart knalkleurtjes af. Het laat zich allemaal makkelijk combineren. Opoe-stijl Iets dergelijks is ook met de dames kleding aan de hand. Hier zien we zelfs „kleuren" die sterk doen denken aan het grauw en grijs waarin bejaarde da mes vroeger gekleed behoorden te gaan. De „opoe-stijl" lijt het wel te zullen doen, vooral omdat het sombere effekt teniet wordt gedaan door frisse kleuren. In combinaties komt ook het lila sterk opzetten. Grijpt de jeugd naar de stijl van de grand mère, de oudere dames hebben te kiezen uit kleding die opval lend vrolijk van. kleur en snit is. Met name in de maten 44 en 46 zagen we uitgesproken jeugdig aandoende crea ties. Al het getoonde kwam uit eigen voor raad. De prijsklassen liepen nogal uit een maar over het algemeen was het wel betaalbaar. De mantels zijn wel be langrijk duurder geworden, een gevolg van het sterk aantrekken van de wol- prijzen. Voor de voornamelijk uit syn- tetisChe 9toffen gemaakte japonnetjes betaalt men 80,tot ƒ110, Mannequin Belle (maat 46) showt een overgooier met bijpassende blouse VERSE MOSSELEN Hll Visspecialiteiten Sinds woensdagavond bestaat onge rustheid omtrent het lot van de 25-jari ge Klaas de Jong uit Den Burg. Om half acht is hij van de woning van zijn vriend bij de kruising Hoofdweg-Via- nenweg i-n Eierland naar het Hooge- zandskil gewandeld met de bedoeling fuiken te lichten. Toen hij om negen uur nog niet was teruggekeerd ging ook zijn vriend naar de kleiput maar het zoeken was yergeefs. De politie werd ingeschakeld en deze op haar beurt jwaarschuwde de gemeente die een vlet van de strandbewaking beschikbaar stelde. Daarmee werd tot diep in de nacht en ook vanmorgen gezocht en ge dregd. Bij het ter perse gaan van de krant was nog niets gevonden. Omdat vast staat dat een onbekende van de bij de fuiken liggende boot gebruik heeft ge maakt, wordt gevreesd dat de 'heer De Jong overboord is geraakt. EIERLAND Woensdagochtend vloog een 31-jarige Duitse Mercedesbe- stuurder door het schrikhek dat staat opgesteld in de bodht van de Postweg bij de camping „De Driehoek". De man kwam uit de richting De Cocksdorp en had de bocht door onbekendheid ter plaatse, drankgebruik en te hoge snel heid niet opgemerkt. De wagen kwam in de sloot adhter het schrikhek tot stil stand. De schade was groot. De politie liet van de ongedeerd gebleven chauf feur een bloedproef nemen. OUDESCHILD De handwerk- en hobbyclub „Athena" van mevrouw Janssen-van Esdh zit weer eens in moei lijkheden. Het plan om volgende week met de bijeenkomsten van het wintersei zoen te starten kan niet doorgaan om dat het provisorisch gebouwde clubhuis nog niet van water, elektriciteit en ver warming is voorzien. In het verleden werd gewerkt in de huiskamer van de familie Janssen, maar daar is de boel nu zodanig opgeknapt dat men er de club bijeenkomsten liever niet meer houdt. Bovendien zijn er vrij ernstige finan ciële problemen. Om uit de impasse te komen heeft mevrouw Janssen het plan opgevat om met hulp van enthousiaste mensen uit OudeschUd de nog niet ge rede werkstukken te voltooien, het nog aanwezige materiaal tot kunstprodukten te verwerken en daarna een fancy fair te organiseren. Hopelijk brengt deze fancy fair genoeg geld op om het club huis ook voor de winterepriode bruik baar te maken om materialen te kopen. De creativiteitsbij eenkomsten voor toenistertkinderen hebben de afgelopen zomer veel meer gekost dan werd ver wacht omdat mevrouw Janssen was ge handicapt (ze kon zich alleen op kruk ken voortbewegen) en een beroep moest doen op een betaalde kracht. Vrijdag, heden, komt een deputatie van de Rotaryclub West Mailing (Enge land) naar Texel voor een ontmoeting met de Texelse Rotaryclub. Met de En gelse club worden door de Texelaars al jaren relaties onderhouden als gevolg van het feit dat beide organisaties el kaar destijds als „contactclub" hebben geaccepteerd. Er zijn meerdere bezoeken oven en weer geweest. Onlangs werd ook de Rotaryclub van Dortmund-Westentor als contactclub aangenomen. Van deze club brengen 35 leden op 19, 20 en 21 oktober een bezoek aan Texel. Het 17 personen sterke Engelse gezel schap komt per vliegtuig naar Neder land. Texelse Rotarians zorgen voor be groeting op Schiphol en voor transport naar Texel. Om 6 uur 's avonds lis er een ontvangst in het Havenrestaurant. De avond wordt bij de gastheren, diverse Texelse leden, doorgebracht. Op eigen verzoek worden de Engelsen zaterdag aan hun lot overgelaten zodat zij vrij zijn om naar eigen plan het eiland te bekijken. Zondag krijgt het gezelschap echter een gevarieerd programma aan geboden, samengesteld door de pro grammacommissie van de Rotaryclub Texel. Zondagavond zitten TexeLse en Engelse Rotarians aan aan een fondue- maaltijd in hotel Juliana te De Koog. Maandagochtend vertrekken de Engel sen weer naar West Malling. Weverstraat en Waalderstraat beiden weer geopend vanaf maandag 1 oktober. H. P. RIJK, telefoon (02220) 3015

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1