k S 9 L Cjroen 2warL-Jexels in het hart-, Beslissing inzake Polygas-tanks laat nog op zich wachten \GENDA VERZEKERINGEN I fc IS",; aat zuivelfabriek eigen uiveringsinstallatie bouwen? %r i Geslaagde demonstraties van toj3judoka Wim Ru ska feit we/t nederlond «4 keui poedig inzameling chemisch afval Ploegwedslrijd week uitgesteld Biljartvereniging "De Graaf' draait weer lti Nieuwe judoclub een SHde Lichaam van vermiste man opgedregd DESKUNDIG EN ONAFHANKELIJK ADVIES feit;;- Bejaardensoos Den Hoorn van start Iïevuegroep heeft musical in voorbereiding In beroep tegen weigering van bouwvergunning Raadsvergadering (e rave B.V. ?.h. Langcveld De Rooy Ibus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 tarry de Graaf, Keesouilaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 ilven p he! in de 13 ii OKTOBER 1973 87e JAARGANG No. 8814 Verschqnt dinsdags en vrqdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. -f 50 cent incasso; los 25 cent, Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. cxcl. 4»/0 BTW Ook in de raadsvergadering van hedenavond zal nog geen beslissing vallen nzake de grondtransactie met Polygas b.v. Zoals bekend werd de transactie an Ie vorige vergadering aangehouden omdat de raadsleden eerst op de hoogte wil len zijn van de voorwaarden die krachtens de hinderwet aan de vestiging van Ie tanks annex vulstation zullen worden gesteld. Inmiddels is de hinderwetpro- edure opgang gekomen. Bij de op 3 september j.l. gehouden hinderwetszitting ijn de door omwonenden ingediende bezwaren nader toegelicht. B. en W. heb- ien de raad nu laten weten dat de te stellen voorwaarden, mede omdat nader iverleg gepleegd moet worden met adviserende instanties (zoals de commissie [evaarlijke stoffen en de bouw- en hinderwettoezichtvereniging), nog niet ge- ïeel bekend zijn. Het is de bedoeling in de volgende raadsvergadering op deze langelügenheid terug te komen. fa. rsöi De Zuivelfabriek De Eendracht heeft gemeente beloofd te zullen onderzoe- n of kan worden overgegaan tot de uw van een eigen zuiveringsinstalla- zodat in de toekomst alleen nog ge- iverd water op de sloten in het gebied id de Hogeberg zal worden geloosd, en W. hebben onlangs een gesprek had met vertegenwoordigers van de ivelfabriek naar aanleiding van vra- n over de ernstige stankoverlast, ver- rzaakt door vervuilde sloten tussen igeberg en Oudesdhild. Buxi's B. en W, zullen de afgevaardigden uit gemeenteraad naar de aandeel'hou- rsvergadering van de N.V. AOT vra- n in de eerstvolgende vergadering het aagstuk van het inschakelen van klei- re bussen, zg. buxi's, voor het auto- sverkeer op Texel aan de orde te Hen. In de gemeenteraad is de ver- lerstelling uitgesproken dat kleinere ssen wel'Mdht een meer economische drijfsvoering mogelijk maken. In de iktijk worden op veel routes slechts :ele plaatsen van de nu in gebruik n de grote autobussen bezet. Verschil in beloning B. en W. zijn in hun schriftelijke antwoording van vragen ook inge- an op het probleem dat door de iheer Ellen geruime tijd geleden aan de Ie is gesteld. De heer Ellen vond het i onbillijke situatie dat het door de Tatenhove aan de gemeente „uitge- personeel er wat betreft salaris sociale voorzieningen aanmerkelijk nder gunstig voorstaat dan gemeente- rsoneel dat ongeveer hetzelfde werk moht. B. en W.: ,,De mate waarin er rsohil zou bestaan in salaris en so- ile zekerheid tussen het personeel van fa. Van Tatenhove en het gemeente- meel is niet exact bekend. Wel is ;end dat de beloning van de wenk- m in de buitendienst van gemeente nen in het algemeen iets hoger is in het particuliere bedrijf op Texel personeel van gemeentewerken is iter een voornamelijk uit het parti- liere bedrijf „geselecteerde" groep, beschikbare credieten laten niet toe personeelsbestand op een zodanig tl te brengen dat ook de seizoenpie- a en de verhanging van door ziekte 'of vakantie afwezige personeelsleden ruit kunnen worden opgevangen. In 'gevallen wordt assistentie verleend door plaatselijke bedrijven door middel van het laten uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Omdat voor het ver richten van bepaalde werkzaamheden ervaring en geschiktheid een rol kunnen spelen, wordt bij inschakeling van een plaatselijk bedrijf overleg gepleegd over de in te zetten werknemers". Chemisch afval Binnenkort zijn mededelingen te ver wachten inzake een in heel Noordhol land te houden éénmalige inzameldngs- aktie van chemisch landbouwafval. In het kader van deze door de provincie te bekostigen aktie zullen de gemeenten centrale inzamelingsplaatsen moeten aanwijzen waar restanten van bestrij dingsmiddelen (met uitzondering van kwikhoudende stoffen), emballage etc kunnen worden ingeleverd. Los van de ze provinciale aktie heeft de gemeente een permanente afvoerregeling in ver gevorderd stadium van voorbereiding. Deze regeling kan in werking treden na de provinciale aktie. Te zijner tijd zul len nadere mededelingen in de krant verschijnen. Hinderwet B. en W. delen naar aanleiding van vragen van raadsleden verder mee dat de hinderwetprocedure ten behoeve van de fa. J. Kiljan zo ver is gevorderd dat de gevraagde vergunning voorwaarde lijk kan worden verleend. Aan de ver gunning zullen de gebruikelijke lande lijke voorwaarden worden verbonden inzake veiligheid etc. Regelmatig toe zicht op de naleving van de voorwaar den blijft noodzakelijk. Bij het constate ren van overtredingen zal worden inge grepen. Ook hebben B. en W. de raad laten weten dat het materiaal om de capaci teit van de nooduitgang op de zolder van de o.l. school te Oudesohild te ver groten, is besteld. Naar aanleiding van opmerkingen over het op grote schaal negeren van de parkeerautomaat op de Groeneplaats, wordt meegedeeld dat de automaat nu in een opvallende kleur is geschilderd en dat bovendien op de weg voor de Groeneplaats een aanduiding is ge plaatst. Nog deelname mogelijk aan behendigheidswedstrijd De door de Vereniging van Oud-leer lingen van de lagere landbouwschool georganiseerde jaarlijkse ploegwedstrijd is zaterdag niet doorgegaan. Door de he vige regenval in de voorgaande dagen was het wedstrijdterrein onbegaanbaar geworden. Het is de bedoeling de wed strijd nu aanstaande zaterdag te hou den, aanvang 13.00 uur, op een stuk land van de heer Saai (De YVitte Hoek) in Eierland. Voor het eerst zal dit jaar naast de ploegwedstrijd ook een behendigheids wedstrijd worden gehouden. De deelne mers aan dit onderdeel zullen met de tractor, veelal voorzien van aanhanger, allerlei manoeuvres moeten uitvoeren. De animo voor de behendigheidswed strijd is tot dusver niet groot gebleken. Het bestuur van de oud-leerlingenver eniging hoopt dat zich de komende da gen nog deelnemers zullen aanmelden. Zij kunnen zich vervoegen bij de heer J. Kager, Wilhelminalaan 1 te Den Burg. Vrijdagavond a.s. begint voor de bil jartvereniging „De Graaf" weer het sei zoen en wel om 20.00 uur. Het clublo kaal is als vanouds café „Olympic" waar nu over twee fraaie biljarts kan worden beschikt, Naast oude leden zijn ook nieuwelingen welkom. f' X,,, Cs tande- estaat rijgö ng Texd nissi ing Dinsdag 2 oktober gemeenteraad vergadert in het raad huis; aanvang 19.30 uur 19.00 uur beginnen in de Burge meester De Koninghal wedstrijden van de eilandcompetitie volleybal. 'Voensdag 3 oktober m 19.30 uur begint ri het raadhuis fên openbare vergadering van de verkgroep agrarische werkgelegen heid van de streek- en structuu rcom- iie Texel. de LTS-kanitine houdt de heer E. oerakker een dia-lezing over Texel °or plattelandsvrouwen van de afde- Texel. tonderdag 4 oktober 18.00 uur begint in het raadhuis een penbare vergadering van de werk- wonen, bevolkingsontwikke maatschappelijke en educatieve °orzieningen van de streek- en struc- uurcommissie Texel. ^ijdag 5 oktober ie vergaderzaal van de Doopsgezinde te Den Burg komt om 20.00 uur fotoclub De Kiekendief bijeen. 's Werelds beste judoka YVim Ruska was vrijdagavond op Texel om in hotel De Oranjeboom een demonstratie te ge ven, samen met judoleraar Rinus Elzer. Het doel was te komen tot oprichting van een Texelse judovereniging die on der supervisie van genoemd tweetal zal staan. Daarin is men geslaagd. Hoewel de belangstelling vrijdagavond niet den derend was (ruim veertig personen) ga ven zich zoveel liefhebbers op als lid, dat spoedig met de vereniging kan wor den gestart. De nieuwe vereniging zal luisteren naar de naam Seki-Jeki naar een bekende Japanse judoleraar. Bij hun demonstratie werden Ruska en Elzer geassisteerd door drie Texe laars: Anne Vlas, Frans Stolk en Hans Boks. Zij zijn leden van de oude Texel se judovereniging die enkele jaren ge leden ter ziele ging. Sindsdien werd al leen nog door de gymnastiekvereniging Oosterend aan judo gedaan. Ruska legde bij zijn demonstratie de nadruk op de pedagogische waarde van de judosport. Door deel te nemen aan de judotrainiing kunnen de kinderen hun energie op gezonde wijze kwijt. Geble ken is dat daarmee veel ontsporingen kunnen worden voorkomen. Op de foto ziet men Olympisch kam pioen Wim Ruska en Rinus Elzer bezig met hun demonstratie. Op de achter grond v.l.n.r. Frans Stolk, Anne Vlas en Hans Boks die ook nog even tegen Ruska in het strijdperk mochten treden. Vrijdagmiddag omstreeks drie uur hebben mannen van de Rijkspolitie te Water het lichaam opgedregd van de 25-jarige Klaas de Jong uit Den Burg die sinds woensdagavond werd vermist. Daarmee werd het vermoeden bevestigd dat de heer De Jong was verdronken toen hij, met de bedoeling fuiken te lichten in het Hogezandskil, te water was geraakt. Aanvankelijk leverde het zoeken geen resultaat op. Voor het nog grondiger doorzoeken van het door klei winning vrij uitgestrekt geworden wa ter van het Hogezandskil, werd een be roep gedaan op een duikploeg van de mijnendienst van de Kon. Marine. De Rijkspolitie te water was te hulp ge roepen omdat men daar beschikt over uitgebreid dregmateriaal. DEN HOORN Woensdagmiddag (morgen) om half drie komen de leden van de bej aardensooi eteit van Den Hoorn voor het eerst van het nieuwe seizoen bijeen in „De Waldhoorn". Ook nieuwe leden zijn welkom. Als „toela tingseis" geldt dat men ouder is dan 60 jaar en van gezelligheid houdt. Na de succesvolle musical „Dag ouwe tied" treft de revuegroep van de buurt vereniging Schoonoordsingel - Koger- straat - Wittekruislaan voorbereidingen voor een nieuwe musical met een geheel ander karakter. Het is de bedoeling de ze musical medio januari in première te laten gaan. Intussen is er nog steeds vraag naar de oude musical. „Dag ouwe tied" zal bijvoorbeeld maandagavond 15 oktober worden opgevoerd in de recrea tiezaal van de „Sluftervallei" voor de daar verblijvende herfstvakantiegan- gers. De heer A. Bakker te De Koog is bij de gemeenteraad in beroep gegaan tegen weigering door B. en W. van een door hem aangevraagde bouwvergunning. Het college heeft de raad voorgesteld het beroepssdhrift voor nader pré-advies in handen van B. en W. te stellen. Eenzelfde voorstel ds gedaan naar aanleiding van een beroepsschrift van de heer U. Rüngs te De Koog die ook vergeefs om een bouwvergunning heeft gevraagd. Dinsdag 2 oktober, aanvang 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. De agenda luidt als volgt: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelin gen. 3. Benoeming leden woonruimte-ad viescommissie. De aanbeveling luidt: 1. voor de heer A. Dros' 1. de heer A. Dros; 2. de heer J. J. Westdorp;2. voor de heer C. P. Karsman1. de heer C. P. Karsman, 2. de heer P. L. Buijsman; 3. voor mevrouw S. M. Keesom-Karsten: 1. mevr. S. M. Keesom-Karsten, 2. me vrouw M. D. Boom-Zijm; 4. voor de heer C. Koorn- 1. de heer C. Koorn, 2. de heer C. J. van der Kooi; 5. Voor de heer J. J. van der Berg 1 de heer J. J. van der Berg, 2. de heer M. Vlaming De heer Dros kan met deze aanbeve ling niet instemmen; naar zijtn mening is deze in strijd met de door het ministerie van volkshuisvesting gegeven richtlij nen, voor de samenstelling van de woonruimteadviescommissies 1. Zo mogelijk dienen twee personen benoemd .te worden die geacht kunnen worden representatief te zijn, respectie velijk voor de huiseigenaren en hypo theekhouders. 2. voor het overige dient bij de keuze gelet te worden op technische en sociale deskundigheid op woninggebied en op kennis en ervaring in sociale aangele genheden in het algemeen. 3. In plattelandsgemeenten dient zo mogelijk één lid deskundig te zijn op sociaal-agrarisch gebied. 4. In gemeenten met een groot contin gent arbeidersbevolking moet zo moge lijk één vertegenwoordiger van de vak beweging l'id zijn. 4. Aankoop van e enperceeltje grond, gelegen op de hoek Pamassiastraat- Ruyslaan te De Koog, van mevrouw W. C. Jansen-Kool, Ruyslaan 23 te De Koog. 5. Aankoop van een perceeltje grond, gelegen op de hoek Epelaan-Kamer- straat te De Koog, van de heer D. De- genhardt, Epelaan 8 te De Koog. 6. Verkoop van een perceel bouwter rein, gelegen aan de Trompstraat te Oudesohild, aan de heer M. de Vries, Schilderend 145a te Den Burg. 7. Verkoop van een perceel bouwter rein, gelegen aan de Orohismient te De Koog, aan de heer J. Seepma, Mienter- glop 7 te De Koqg. 8. Verkoop van een perceel bouwter rein, gelegen nabij de Duinroosstraat te De Koog, aan de heer J. P de Ridder, Dorpsstraat 26 te De Koog. 9 Verkoop van een perceel industrie terrein, gelegen aan de Slotskolk te Oos terend, aan de fa. gebr. Trap, gevestigd te Oosterend, Oranjestraat 16. 10. Wijziging gemeentebegroting 1972. 11. Wijziging gemeentebegroting 1973. 12. Aankoop van een perceel grond met opstal, staande en gelegen aan de Hollewal te Den Burg, van mevrouw M. Beers-Ertl, Groeneplaats 13 te Den Burg 13. Ruiling van gronden, gelegen aan de Molenstraat en de Molendwarsstraat te Den Burg, met de heer P. Moerbeek, Hogerstraat 14 te Den Burg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1