Cjroen kwartsJexels in het harL Slechte zeedijk brengt onaanvaardbaar risico ZriJEit i$rotnncti>n TAXI 2323 aadslid F. Blanken: dwing de iijkbeheerder tot maatregelen Aktie voor snelle verhoging van Waddendijk Ds. Domves doet intrede op zondag 14 oktober Geslaagd Munten- en ansichtenclub weer bijeen Bejaardentoeht Oosterend Havenrestaurant Texel tlPl WILHEIMINALAAN 4-6 87e JAARGANG No. 8815 IJDAG 5 OKTOBER 1973 Uitgave B.V. v.h. Langevcld De Rooy postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 led. Harry de Graaf, Kccsomlaan 43, Den Jurg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. -f- 50 cent incasso; los 25 cent Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4®/o BTW OOSTEREND In Oosterend wil men op korte termijn groot scheepse aktie voeren voor ver snelde uitvoering van de dijkver hogingsplannen. Naar aanleiding van de vooral in Oosterend, Dijk manshuizen en Nieuweschild heer sende ongerustheid besloot de Dorpscommissie van Oosterend al in het afgelopen voorjaar stappen te ondernemen. De ongerustheid is nog toegenomen nu door des kundigen is bevestigd dat de be staande dijk („meer een soort tuunwal") niet alleen te laag is maar ook tal van zwakke plekken vertoont. Allen die op een of an dere manier aan deze aktie willen meewerken worden verzocht kon- takt op te nemen met een der be stuursleden van de dorpscommis sie. Binnenkort zal in Oosterend een bijzondere vergadering wor den belegd waar de aktieplannen zullen worden besproken. De raad toonde zich tevreden over het gemeentelijke voornemen om Che misch afval te gaan linzamelen. De heer Ellen vond dat ook moet worden gere geld dat op het strand aangespoeld che mische afval wordt weggehaald Even tueel zou een premie moeten worden uitgeloofd voor het melden van aange spoelde chemicaliën. Wethouder Dros twijfelde er niet aan dat gemeentewer ken dergelijke stoffen van het strand wil halen. De heer M. Bakker vroeg ook een regeling te treffen voor de fles sen waarin kwikpreparaten hébben ge zeten. Met name de 'bollenboeren zitten met grote aantallen van dergelijke fles sen opgescheept. Wethouder Dros zeg de toe dat ook de kwikflessen zullen kunnen worden ingeleverd. Kwestie Stolk De heer Westdorp bracht de kwestie van het woningprobleem Stolk nog even in de aandacht. Hij verweet wet houder Daalder dat deze in de vorige raadsvergadering onwaarheid had ge sproken toen hij zei dat de heer Stolk zijn woning in de Warmoesstraat had verkocht en toen een beroep had ge daan op de woningmarkt van de ge- (Zie vervolg binnenzijde 2e blad) de dat een asociale toestand en vond dat de gemeente dan maar extra werk krachten moest aannemen zodat niet langer personeel van Van Tatenhove hoefde te worden geleend. Wethouder Dros vond dat niet zio eenvoudig. De mensen van Van Tatenhove worden in gezet bij seizoenpieken en bij ziekte, dus tijdelijk. Extra mensen dn vaste dienst zijn dus een deel van het jaar boventallig en dat as niet gewenst. Ten zij het mogelijk zou zijn reservekrach ten in vaste dienst te nemen. Toelage De heer P. Smit: „Iemand die mensen aan de gemeente uitleent is dn feite koppelbaas. Laat de .gemeente zo'n man een extraatje geven zodat hij evenveel krijgt als een gemeentewerkman" Wet houder Dros wilde wel onderzoeken of dat mogelijk ds. Mr Sprenger hdeld ech ter vast dat de verantwoordelijkheid voor de beloning bij Van Tatenhove ligt. De heer Westdorp wilde graag we ten wat Van Tatenhove „vangt" voor een man dde hij aan de gemeente uit leent Wethouder Joustra: „Daar heeft u niets mee te malken". De heer C. Tim mer (AR) betwijfelde of het genoemde verschil dn beloning wel zo enorm ds. „Dan zou Van Tatenhove zijn personeel niet kunnen houden. Blijkbaar is er verschil in beloning tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de particuliere bedrijven an het algemeen". Westdorp drong nogmaals aar) op het verstrékken van meer gegevens. „We willen weten in welke mate gebruik wordt gemaakt van niet bij de gemeente in dienst zijn de 'krachten, bij welke objecten en wel ke bedragen daarmee gemoeid zijn". Mr Sprenger zegde toe dat deze gegevens zullen worden verstrekt. Eendracht-zuivering De heer L. J. Weijdt wilde weten of de eventueel door de zuivelfabriek te maken zuiveringsinstallatie past in het door het bureau Mabeg opgestelde zui- verings- en rioleringsplan voor Texel. Sprenger antwoordde bevestigend en voegde er nog aan toe dat het Mabeg- plan alsmede de jongste aanvulling er op nu spoedig in de gemeenteraad aan de orde zullen komen. De heer Blanken herinnerde eraan dat zijn fraktie al in 1970 de wenselijkheid naar vorgen heeft gebracht om de Eendracht te verplich ten voor een eigen zuivering te zorgen. Na drie jaar is nog niets, gebeurd om dat op het Mabeg-rapport moet worden gewacht. „Het hangt ons en velen in de omgeving van de stinkende sloten de de keel uit. Wanneer valt nu eindelijk een besluit? Nu moeten we weer wach ten!". Wethouder Dros wist te vertellen dat de Eendracht „a la minute" een zuivering wil aanleggen. Mede omdat de zorg voor de kwaliteit van het Texelse oppervlaktewater tot 1 januari a.s. nog berust bij gemeente en water schap, concludeerde de heer Blanken dat er geen enkel bezwaar is om de zui vering bij de Eendracht direct te ma ken. Mr Sprenger wilde dat echter van het overleg met de betrokkenen laten afhangen. Het zou niet juist zijn de Eendracht te dwingen tot het aanleg gen van een installatie als het zuive ringsprobleem op nog praktischer wijze kan worden opgelost. De heer Blanken eiste dat in ieder geval voor 1 januari iets gebeurd moet zijn. Na die tijd zou opnieuw vertraging kunnen ontstaan omdat de zorg van het oppervlaktewa ter dan aan de Uitwatcrende Sluizen is overgedragen waar de prioriteiten wellicht anders liggen. De heer H. J. Douwes (29) zal zondag middag 14 oktober om 15.00 uur intre de doen als predikant van de Gerefor meerde Kerk te Den Burg, na 's mor gens om 10.00 uur te zijn bevestigd en ingezegend door ds A. Trapman uit Bcnnekom. De nieuwe predikant is al twee jaar werkzaam op Texel als can- didaat. Hij volgde destijds ds Uidam op die wegens ziekte met vervroegd eme ritaat ging. De onlangs afgestudeerde nieuwe pre dikant werd geboren te Woubrugge (Zuidholliand). Hij bezocht het Christe lijk Lyceum te Arrthem en studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam De heer Douwes vertelde ons dat het hem de afgelopen twee jaar op Texel bijzonder goed ds bevallen. Van de mogelijkheid om na deze perio de elders aan het werk te gaan, heeft hij dan ook geen gebruik gemaaikt. De nieuwe predikant ds een warm voor stander van samenwerking met andere kerken. Hij hoopt dan ook dat met na me de contacten die zijn gelegd met de Nederlands Hervormde kerk van Den Burg kunnen worden voortgezet en ver diept. De heer J. C. van Vooren, werkzaam 'bij „Texelstroom" N.V. als elektromon- teur, slaagde 12 september voor het di ploma V.E.V. MT 2 sterkstroom. Maandagavond komen de verzame laars van munten en prentbriefkaarten voor het eerst i'n het nieuwe seizoen bijeen, evenals vorig jaar dn hotel „De Zwaan", aanvang 20.00 uur. Het be stuur wil nu oék gelegenheid bieden voor het ruilen van andere artikelen sigarenbandjes e.d. Dat betekent dat maandagavond alle verzamelaars (dus ook niet-leden) welkom zijn. OOSTEREND De bejaardentoeht van Oosterend is gepland op zaterdag 13 oktober. Deelnemers kunnen zich tot en met zaterdag 6 oktober opgeven bij een der bestuursleden van de dorpscom missie: J. Drijver, telefoon 371; J. C. Roeper, telefoon 204; C. Vlaming (Bla zerstraat) en F. Zegers, telefoon 458. VERSE MOSSELEN Visspecialiteiten Dit is de „tuunwal" waarachter de bewo ners van Dijkmanshuizen, Nieuweschild, Oost en Oosterend zich al lang niet meer veilig voelen. Op de foto zijn de bescha digingen van de kruin goed te ?ien. Het gebied achter dit dijkgedeelte werd als gevarenzone I" bestempeld in de kort na de februariramp ontworpen evacuatiere- gelmg. op dat de gemeente wel degelijk met de kwestie iheeft te maken omdat het im mers de gemeente ds die van de (goed kope) werkkrachten van aannemer Ta tenhove gebruik maakt. Dat roept her inneringen op aan de geruchtmakende koppelbaz en affaire in Rotterdam. Wet houder Dros: „We zouden het salaris van ons personeel kunnen verlagen.. P. Smit (KVP): „Als de mensen zich onbillijk behandeld voelen moeten ze zich tot de organisaties wenden". Dat vond ook de heer Zuidewind. Heel an ders dacht de heer F. Blanken (Pakt) erover. Het college heeft zelf uitgelokt dat het Tatenhove-salaris in de open baarheid werd gebracht door zelf niet met behoorlijke antwoorden te komen op de vragen van de heer Ellen. Door Van Tatenhove worden per jaar 8000 arbeidsuren aan de gemeente geleverd. Het komt erop neer dat negen maanden van het jaar werklieden van Van Ta tenhove en de gemeente samen precies hetzelfde werk doen, maar het verschil in salariëring is enorm. Blanken noem- Vrijdagavond 5 okt. heropenen wij onze verbouwde bar. Alle klanten en be langstellenden zijn vanaf 8 uur welkom om een kijkje te ko men nemen. Dick Koning en personeel Het stormseizoen is inmiddels begon- tn. Een voorproefje van harde wind hoog water hebben we al gehad. Het in het belang van ons aller veiligheid it direct en afdoende wordt ingegre- en. Dwing de dijkbeheerder tot snelle laatregelen". Burgemeester Sprenger beloofde met et waterschap kontakt te zullen opne- Visserijnota De onlangs uitgekomen visserij nota ui de economisch technologische ienst van Noordholland al spoedig in e gemeenteraad ter discussie worden steld, zo beloofde burgemeester Menger aan het begin van de raads- Wgadering. Dit naar aanleiding van ingekomen stuk van de heer Zui- wind (VVD) die de nota direct be- andeld wilde zien. Zuidewind had veel itiek op de nota. Bepaalde gegevens in zélfs in strijd met de waarheid. Het nodig dat Texel er snel op reageert, ït dat laatste was de voorzitter het ■ns, maar hij wilde de nota niet iompverloren en onvoorbereid aan de de stellen. Eerst zullen b en w hun andpunt bepalen en de nota van com- entaar voorzien. Op een vraag van de *r Westdorp zei mr Sprenger dat ovinciale Staten nog geen standpunt n aanzien van de nota hebben ingeno- ®n, in afwachting van het rapport van n studiecommissie. "olygas b.v. uit Deventer heeft zijn ten voor de bouw van een gasop- ®gplaats annex vulstation op het in- ^trieterrein aan de Spinbaan gewij ld. De onderneming ziet af van de vulinstallatie, wat betekent dat men al leen een opslagplaats voor propaangas wil maken. De onderneming zal een nieuwe hinderwetaanvraag indienen. Wegverbreding Met spoed zal worden overgegaan tot verbreding van een stuk van de Wa termol en weg bij Den Hoorn. In de hui dige toestand levert de weg veel gevaar op, vooral voor de schoolgaande kinde ren. Het gaat om het ca 600 meter lan ge weggedeelte tussen veeihaven en vuilstortplaats. B. en W. hebben GS om financiële toegemoetkoming gevraagd in de kosten. In afwachting van de beslis sing van GS zal het werk uit de post onderhoud wegen worden bekostigd, wat betékent dat het onderhoud van de andere wegen op Texel beperkt wordt. Overigens wordt niet aan het werk be gonnen als geen zekerheid bestaat in zake de medewerking van de provincie. Kwestie Van Tatenhove De iheer C. Ellen (PAKT) was erg te leurgesteld over de wijze waarop b en w zijn vragen hadden beantwoord over de salariëring van werknemers die door aannemer Tatenhove aan de gemeente worden uitgeleend. Het college was erg vaag gebleven (zie vorige krant) en had zich blijkbaar niet verdiept in de vol gens Ellen zeer grote verschillen in be loning van mensen die precies het zelf de werk doen. Om b en w daarvan te doordringen liet Ellen aan de wand van de raadzaal het (sterk vergroot) loon- st rook je van een Tatenhove-werknemer bevestigen. Wethouder C. Joustra (Tex. Belang) maakte zich daarover boos. Hij vond dat de raad zich niet had te be moeien met de salarissen die door een particulier bedrijf worden uitbetaald en vond het zeer ongepast om zo'n loonstrookje in de openbaarheid te brengen. Mr Sprenger was het met de heer Jousitra eens. Hij meende wel dat er andere wegen zijn om iets te doen aan een eventuele onbillijkheid. In te genstelling tot Ellen vond hij dat de raad aan deze kwestie voorbij diende te gaan. Koppelbaas Maar Ellen gaf niet toe. Hij wees er- „De dijk zit vol gaten; het lijkt wel een aangevreten lap". Dat zei de heer F. Blanken (PAKT) in de rondvraag van de dinsdagavond gehouden raads vergadering, waarin hij klaagde over de slechte staat van onderhoud waar in zich een deel van de Waddendijk bevindt. De situatie is toch al gevaarlijk omdat de dijk te laag is en de uitvoering van de verhogingsplannen op zich laat wachten, maar door het achterstallig onderhoud wordt het risico onno dig groot. Met name tussen Dijksmanshuizen en Nieuweschild zitten in de glooiing diverse gaten en is de begroeiing van de kruin (die bij de storm vloed het water moet keren) verdwenen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1