Groen c2wartsjjexels in het harL, Raad ontstemd over „zomaar" weer openstellen van Weverstraat Toegezegd overleg werd vergeten M. van Benthum winnaar van mistige ploeg wedstrijd Dorpscommissie wil straat direct weer dicht hebben rvice ELS[ H Vrouwenverenigingen zoeken samenwerking Geen voorrang verleend f2500,ontvreemd Jonge volleybalbeoefenaars welkom bij M.S.T. Uitnodiging per flessenpost Judo-opleiding 15 oktober van start Zondag ponycross van 12 kilometer DINSDAG 9 OKTOBER 1973 87e JAARGANG No. 8816 TEXELSE^COURANT Uitgave B.V. vJi. Langeveld De Rooy Postbus 11 Den Burg, Texel Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 4- 50 cent incasso; los 25 cenL Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct p. mm. excl. 4*/» BTW 23^ g k J In de rondvraag van de dinsdag avond gehouden raadsvergadering bleek dat de meeste raadsleden ontstemd wa in over het na 1 september opnieuw oor alle evrkeer openstellen van de 'everstraat te Den Burg. Aanleiding lot discussie over dit besluit van b. en was een brief van de Dorpscommis- iie Den Burg, waarin b. en w. eraan rerden herinnerd, dat zij op 22 mei ;an dit jaar hebben beloofd dat de 'everstraat niet alleen in de zomer maanden maar bij wijze van proef ook oor de rest van het jaar gesloten zou »lijven. Wel zouden vóór 1 september ille belanghebbenden worden gehoord ilvorens hiertoe te besluiten gezien het igrijpende karakter van de maatregel. Jlaar er werden geen belanghebbenden "•'•(ehoord en de Weverstraat ging zomaar *t 22,Kreer open. 33411 De Dorpscommissie: „Van vele zijden roidt op deze maatregel aanmerkingen [emaakt en de belanghebbenden zijn ze niet alleen de aan deze straat ge- ïégtigde zakenlieden, maar bovenal zijn ;t de gelbrudkers van de Weverstraat, iet name de mensen die rustig bood- appen wallen doen of zomaar rustig de winkels willen wandelen. In seizoen was dit mogelijk, ze waren ieraan gewend en nu loert plotseling -eer het gevaar van auto's e.d. De kin- ren moeten weer vastgehouden wor- in, de rust is weer verdhvenen. En fraarom? Het verkeer in Den Burg heeft :n enlkele noemenswaardige hinder een gesloten Weverstraat die nu hé- tas weer als doorgangsweg gebruikt irdt" De Dorpscommissie verzocht B. W. de belanghebbenden in deze zaak korte termijn te horen en vooruitlo- ;nd daarop de Weverstraat opnieuw \J w sluiten. i\. Boetekleed Het college bekende schuld. Inder ad was men de belofte om de belang- benden tijdig te horen niet nagéko- !n. Dat de straat na 1 september weer >r alle verkeer werd opengesteld was tarvan een logisch gevolg. Want er en kcjas afgesproken dat niet zonder overleg >t wintersluiting zou worden overge- -cola j In hotel „De Lindeboom-Texel" werd isteravond een bijeenkomst gehouden pn bestuursleden van Texelse vrou- «nverenigingen. De avond was belegd i initiatief van het Overkoepelend Or- van Vrouwenorganisaties, die in bruari van dit jaar voor het laatst in openbaarheid was getreden door het ganiseren van een open dag waarbij ^ndacht werd gevraagd voor maat- happelijk werk. De bijeenkomst van steren stond in het teken van de sa- enwerking. |De voorzitster van de Overkoepeling, wouw J. E. Kuitse-Sebus verwel- de de ongeveer zeventig vertegen- ordigsters van de vrouwenverenigin- en stelde hen voor aan mevrouw Verlaan, 'adviseuse voor heit vor- Jingswerk van de samenwerkende louwenorganiisaties dn Noordholland net doel van deze vergadering is", al- mevrouw Verlaan, „de besturen to de vrouwenverenigingen met el- ar in kontakt te brengen, opdat men ort, op welke wijze de verschillende ganisaties werken en om hen bewust 'maken, welke mogelijkheden er zijn samenwerking in de programme- Intervieuw [Aan de realisering van dit doel werd men door vertegenwoordigsters verschillende verenigingen om één fel te scharen en hen elkaar te laten prviewen aan de hanid van de volgen- vragen: 1. Met welk doel komt uw -naging bij elkaar?; 2. Welke aktivi- *kn ontplooit u om dat doel te verwe- 'Hjken?3. Hoe vaak komt u bij el- ar? en 4. Op welke wijze vindt u dat Wouwen op Texel zouden kunnen inwerken? Zodoende kwam men tot beter inzicht van wat er zoal op de iwenverenigingenmarkt te koop is. de muur van de zaal hingen grote caten, waarop de winteraktivitei- van de verenigingen afgebeeld aden. Aan de hand hiervan konden verenigingsbesturen onderling kon- 1 opnemen om programmapunten te meren. Gehoopt wordt dat hier in betere samenwerking is gesti leerd. S, lateor. )0 uur -aand bestas! -krijge-l ling a, Texd| ctie Wethouder Dros verklaarde openhar tig dat de belofte om oveiHeg te plegen hem eenvoudig door het hoofd was ge gaan. „We zijn fout geweest want we hebben geen uitvoering gegeven aan de wensen van de raad". De heer Timmer vroeg waarom de Weverstraat dan niet direkt per 1 sep tember j.i. weer open ging. Dat heeft nog wel twee weken geduurd. Werden in die tijd misschien slechte ervaringen opgedaan, zodat alsnog tot openstelling werd besloten? Het leek dat ook hier vergeetachtigheid bij die verantwoorde lijke instanties een rol had gespeeld. Het niet direkt per 1 september open stellen berustte op een misverstand, zo werd gezegd. ■De heer P. Smit zei dat de gebeurte nissen rond de Weverstraat bij de bevol king onrust hebben doen ontstaan. De heer Blanken vergaf B. en W. 'gaarne de gemaakte fout maar nam het kwalijk dat het college niet eerder haar gedrag in het openbaar had toegelicht. „Dat is een verontaChtzaming van de democra tische gezindheid". De heer Dros beloof de de kwestie voor 31 december te re gelen, maar verschillende raadsleden zouden graag zien dat de straat veel eerder dicht gaat. Blanken: „Alsjeblieft vóór Sinterklaas". Alleen de heer M. Bakker had be zwaar tegen afsluiting. De winkels moesten per auto bereikbaar blijven, tenzij een alternatief kan worden gebo den in de vorm van koopmogelijkheden buiten het dorpscentrum. De heren Blanken en Westdorp wezen op de goe de ervaringen miet de afsluiting van straten in dorps- en stadscentra ook op Texel. Vanuit De Koog worden posi tieve geluiden vernomen voor wat be treft de gevolgen van de afsluiting van de Dorpsstraat. De heer J. Zuidewind waarschuwde dat de afsluiting van de Dorpsstraat niet mag worden losgezien van het reconstructie- en saneringsplan voor Den Burg. Reinigingsdienst De heer L. J. Weijdt pleitte voor het instellen van weekenddienst voor de rei nigingsdienst. Van vrijdag tot maandag hoopt zich veel vuil op. Het is onder an dere te zien aan de kleine vuilnisem mertjes die al gauw vol zijn waarna de rommel ernaast wordt gegooid. Wethouder Dros zei dat in die richting wordt gedacht. Volgend jaar komen er bovendien grotere openbare vuilnisem mers. Tot voor kort was dat niet mo gelijk omdat de mensen er dan hun ge wone huisvuil ingooiden om geen plastic zakken te hoeven kopen. De heer Weijdt maakte zich ook zor gen over de nieuwe vuilstortplaats. Het begraven vuil is zacht en neemt veel water op. Hij was bang dat de zaak gaat rotten en dat de stank „uitbreekt". Wet houder Dros beloofde eens te gaan kij ken. De heer P. Smit had ook iets te vra gen over stank. Hij wees op het feit dat de Sdhilsloot (langs het Skillepaadje bij Oudesdhild) sterk is vervuild. Er bestaat geen verbinding met afvalwater van de zuivelfabriek zodat men de Eendracht in dit geval de schuld niet kan geven. Het zou 'm zitten in de zuiveringsinstal latie vain Oudeschild die wel eens op dit staande water loost. De heer Smit ver zocht de sloot schoon te maken of leeg te pompen. RST-gift Burgemeester en wethouders hebben er geen bezwaar tegen dat de Recreatie- stichting een halve ton beschikbaar stelt voor het moderniseren van het dorps huis De Waldhoorn, zo zei Mr. Sprenger op een vraag van de heer Koorii. De be slissing moet echter worden genomen door Gedeputeerde Staten. Hoe men er daar over denkt moet dus worden afge wacht. De heer Koom brak een lans voor de jeugd die zich graag met opgevoerde brommers en andere al dan niet zelfge maakte vehikels vermaakt. Voor hem zou een geschikt terrein moeten worden aangawezen, naar het voorbeeld van het „orossveldje" in Den Helder. Dat zou dan wel op enige afstand van de be bouwde kom moeten zijn. Mr. Sprenger zei dat al naar een dergelijk terrein is uitgekeken maar er is nog geen bevre digende oplossing uit de bus gekomen. Er is gedacht aan de direkte omgeving van de kartingbaan. Het nadeel van een dergelijk buiten de bebouwde kom ge legen terrein is„ dat de jeugd geneigd zal zijn met hun (voor de openbare weg verboden) voertuig naar dit terrein te rijden. Wethouder Dros vroeg of er bij de raadsleden belangstelling bestond voor voorlichting in gezamenlijk verband. Na enig heen en weer gepraat bleek dat hij doelde op het uitnodigen van deskundi gen en specialisten op de terreinen waarmee raadsleden te maken krijgen. De voorzitter herinnerde eraan dat de politieke partijen zaoh bezig houden met dergelijke voorlichting maar als er be langstelling voor bestaat wil de gemeen te er ook wel wat aan doen. Probleem De heer M. Bakker brak een lans voor de agrariër Brans nabij Oosterend. De ze wil een loopstal met woning bouwen maar een vergunning daarvoor stuit af op het feit dat de oude woning op de monumentenlijst staat. Deze mag daar om niet gesloopt worden. Maar omdat de woning er staat kan geen vergunning afgegeven worden voor een nieuwe wo ning bij de loopstal omdat maar één be drijfswoning is toegestaan. Nu zou het mogelijk zijn de in vervallen toestand verkerende oude woning te restaureren maar dat wordt buitengewoon kostbaar. Bovendien duurt het jaren voordat mo numentenzorg met subsidie komt. De héér Bakker vond daarom dat moet worden toegestaan dat Brans zijn oude woning verkoopt aan een kapitaalkrach tige hef hebber en vergunning moet krij gen voor de bouw van nieuwe woon- en verblijfsruimte verderop. De burge meester zei dat in het college allel be grip bestaat voor de moeilijkheden. Er wordt gezocht naar een oplossing. Op de hoek van de Burgerhoutstraat- Waalderstraat botsten zaterdag twee personenauto's als gevolg van het niet verlenen van voorrang. Een lichte ma teriele s'ühade was het resultaat. In de nacht van donderdag op vrij dag werd de deur van het aannemers- kantoor van de heer B. Gieze aan de 's-HertogenbosChweg in Eierland open gebroken. Een bedrag van 2500, wordt vermist. De aangebrachte ver nielingen zijn aanzienlijk. De politie 'heeft de zaak in onderzoek EIERLAND Op een voor dit doel zeer geschikt stuk land van de heer A. Saai (De Hoek) in polder Eierland werd zaterdagmiddag de jaarlijkse ploeg- wedstrijd gehouden van de Vereniging van oud-leerlingen van de lagere land bouwschool. De weersomstandigheden waren deze keer bijzonder ongunstig, want vrijwel het hele wedstrijdgebeu- en werd door dikke mist aan het oog onttrokken. Juryleden en andere be langstellenden, die de deelnemers wil den zien, moesten ze tot op enkele me ters benaderen. Voor de deelnemers zelf was de mist ook een handicap, want vooral bij het uitzetten aan het begin werd er veel hinder van onder vonden. Aan de wedstrijd werd door dertien man deelgenomen, een vooruitgang bij vorig jaar. Van de deelnemers wenkten er vijf meit een rondgaande ploeg (waaronder een driescharige); de overi gen waren met wentelploegen geko men. Dit jaar streefden de wentel- ploegen qua prestatie voor het eerst dé rondgaande ploegen voorbij. De prestaties liepen nogal uiteen. Ook voor de leek was het daardoor moge lijk goed en minder goed werk te on derscheiden. Toch had de jury (be- De volleybalafdeling van de Meer- sportenvereniging Texel (M.S.T.) is be zig jongeren te werven. Belangstellen den tussen ongeveer twaalf en zestien jaar kunnen bij de vereniging een jeugdtramdng volgen. Momenteel zijn er twee trainingsgroepen: een jongens- en een meisjesgroep. In beide groepen is nog plaats voor ongeveer tien man. Wie zich tot een verdienstelijk volley baller wil ontwikkelen doet er goed aan zo jong mogelijk met deze sport te beginnen. De techniek is bij deze sport erg belangrijk, maar niet eenvoudig. Geïnteresseerden, die eerst de kat eens uit de boom willen kijken zijn ook wel kom. Deze maand kan iedereen komen, meedoen en pas in november beslis sen of hij of zij zich aan wil sluiten. De meisjes kunnen elke donderdag avond om 18.30 uur in de Burgemees ter De Koning-hal terecht. De jongens elke woensdagavond om 19.00 uur in de sportzaal van de Thijsséschool. Voor nadere inlichtingen kan men zidh ver voegen bij een der trainers: P. Schnei der, telefoon (02220) 3467 en A. Albers, telefoon (02223) 629. DE COCKSDORP De heer Koos Boon uit De Cocksdorp vond donderdag op het strandje nabij het reddingboothuis een cham pagnefles met een briefje van de volgende inhoud: .Vlieland, 30 september 1973 Op Vlieland hebben wij samen besloten volgend jaar (aug. 1974) in het huwelijk te treden Daarop hebben wij met deze champagnefles een toost uit gebracht. Wij besloten verder dit briefje met fles en al in zee te gooien en degene(n), die deze fles vindt of vinden bij deze uit te nodi gen tot het bijwonen van het huwe lijksfeest". Het briefje, dat zowel in het Engels als het Nederlands was gesteld, was afkomstig van Betty Kolpa en Pim Treurniet uit Rotterdam. Het verloofde paar bracht de vakantie door op Vlie land en liet de fles bij de haven van Vlieland te water. De heer Boon heeft inmiddels telefonisch kontakt met de afzenders gehad en gezegd, dat hij graag op de uitno diging zal ingaan Een der deelnemers op het mistige wed strijdterrein bezig met het leveren van zijn prestatie. staande uit K. Timmer, H. lens, J. v.d. Géést, J. Kuip en KI. Eelman) het niet makkelijk, want in de groep ploegers, die voor de prijzen in aanmerking kwa men, waren de verschillen minimaal, vooral de winnaars van de eerste en tweede prijzen hebben elkaar maar heel weinig toegegeven. Algemeen kampioen werd M. van Benthum. Hij won in de categorie wen telploegen de eerste prijs met 371V2 punten. De door de TOC uitgeloofde prijs bestaat uit 1200 liter gasolie als mede een bus spuitvet. Tweede bij de wentelploe,gen werd met 370 punten P. Witte (prijs beschikbaar gesteld door Cebeco) en derde werd J. Lap, 345 punten, die een door Keijser Co. be schikbaar gestelde prijs krijgt. Bij de rondgaande ploegen verwierf Jac. Lap 364 punten en werd daarmee eerste. Hij krijgt 1000 liter gasolie, be schikbaar gesteld door J. C. Rab b.v. Tweede werd P. Jongejan, 357 punten, die een prijs krijgt van de fa. A. Bak ker en derde werd met 355 punten G. Timmer, die een prijs krijgt van de Holl. Mij. van Landbouw. De onlangs opgerichte judo-academie „Seiki Juku" begint maandagavond 15 oktober met de opleidingen in het Rode Kruisngebouw te Den Burg. De jeugd kan van 6.15-7.15 uur tereCbt; de oude ren van 7.15 - 8.15 uur. Nieuwe leden kunnen zich tevoren opgeven bij Anne Vlas, telefoon 02220 - 3731, maar oök op de eerste lesavond. De opleiding wordt gegeven door de heer Rinus Elzer uit Den Helder. Het is de bedoeling de les sen wekelijks te houden, telkens op maandagavond op de genoemde tijden. De kosten bedragen voor kinderen tot 8 jaar 7,50 per maand; 8-12 jaar ƒ10,per maand; 12-18 jaar ƒ12,50 per maand; 18-21 jaar ƒ14,per maand en ouderen ƒ15,per maand. Bij „Seiki Juku" hebben zich al 25 leerlingen aangemeld. Op initiatief van de ponyruiters Wemer Dros, Marcel Dros, Bea de Boer en Mabel Mant je zal zondag a.s. een spectaculaire ponycross worden gehou den Gestart wordt om 11.00 uur bij De Waddenparel. Er is een twaalf kilo meter lang parcours uitgezet, dat door gevarieerd terrein voert. In de route zijn tijdritten, behendigheidsproeven en uithoudingsproeven opgenomen. Er wordt gezorgd voor water, hooi en staanplaatsen. Wie mee wil doen, kan zich tevoren opgeven via telefoon (02223) 383 of zondagochtend aan de start. Als hoofdprijs is een beker uit geloofd, beschikbaar gesteld door de Sportshop te Den Burg. De overige prijzen bestaan uit medailles. Deelne mers zijn een inschrijfgeld van ƒ1,50 verschuldigd Mocht het regenen, dan wordt de tocht een week later gehou den. SNELHEIDSCONTROLE Twintig automobilisten zijn zondag bij een snelheidcontrole bekeurd. De hoogste score bedroeg 96 km.'uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1