Cjroen Twaris jexeh in het „Ouderwetse dansen zijn best te leren" TAXI 2323 Fa. G. W esterlaken hielp bij vlotbrengen marine jacht WINTERVAKANTIE L we/t nederland ).0.D.-voorzitter G. v. d. Kooi Groep herdenkt eerste lustrum 01 s Havenrestaurant Texel Bejaanlengymnastiek begint weer NVV - Texel organiseert gespreksavond over medezeggenschap in bedrijven Ongenode slaper ga eens met de speciale gids ligt voor U klaar Goed en voordelig! I Unicef-kaarten ook op Texel verkrijgbaar WILHELMINALAAN 4-6 RIJDAG 12 OKTOBER 1973 Uitgave B.V. v.b. Langcveld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 led. Harry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den (urg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 87e JAARGANG No. 8817 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kvr. 4- 50 cent incasso; los 25 cent. Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4»/0 BT\V „Veel mensen denken dat die oude :KD|lansen erg moeilijk zijn aan te leren. ,25 ,49 >T Misschien zien ze er daarom tegenop d te worden van onze groep; men ril liever geen modderfiguur slaan. 10 paar het valt echt enorm mee. Zelf ebben we ervaren dat men het hele epertoire in één winter onder de knie on krijgen als men trouw de weke- 'jkse repetities bezoekt". Dat zegt de leer Gerard van der Kooi, voorzitter de Dansgroep Oude Dansen ,DOD"). De groep is een sedert vijf lar bestaande formatie die deel uit- aakt van de Stichting Texels Folklo- e maar daarin toch een eigen leven eidt. 3C0 bezi| ot 1) bij Zonder aan 'het aandeel van de ande- 'fentï medewer^ers aan het folklorepro- ramma afbreuk te doen. kan gezegd gorden dat de dansgroep het meest sta id van de folklore is. De dansgroep igt" het zomerprogramma, vooral ,late" gedeelte dat zich woensdag- verp vond in een der zalen van Den Burg tpeelt. Gedurende het hele jaar kan de groep een beroep worden gedaan. n« f overal wordt veel succes 'geoogst Romantiek De dansers blijken in een behoefte te oorzien. Wat zij brengen is pure ro- üntiek. Voor ouderen doen zij de goeie iwe tijd herleven, maar oök jongeren lerfi in over het algemeen zeer enthousiast, e dansgroep zelf bestaat trouwens be laid niet overwegend uit „ouwe sok- ïn", integendeel. Een jaar of drie ge- den maakte de groep een verjonging tor toen meerdere jeugdige paren zidh ddden. In de oprichting van de nu if jaar bestaande groep had het echt er F. de Jong, „Torenhuis" destijds 'n zeer belangrijk aandeel. Momenteel staat de groep uit zestien paren. Dat aan de (krappe (kant, want als er en- Ie door omstandigheden niet kunnen eedoen wordt het groepje te klein om tg voor een volwaardig dansfestijn te mnen zorgen. Vrouwenoverschot Vrouwen zijn wat danslustager dan men. De dansgroep had dan ook tal wel wat vrouwen „over". Die Mien dan een man zoeken en voor het tosen een paar vormen. I'deaal was dat et) want die opgescharrelde man had VERSE MOSSELEN Visspecialiteiten natuurlijk te weinig danservaring. Men is momenteel hard bezig nieuwe leden te werven. Als ze zich nu aanmelden kunnen ze het oefenseizoen dat spoedig van start gaat geheel meemaken en na afloop daarvan betrekkelijk volleerd zijn De repetitieavonden zullen telkens op donderdagavond in een nog nader te bepalen zaal worden gehouden. Van 19.00 - 20.00 uur zijn de nieuwelingen welkom. Tuumvaltjespolka Valeta, Kruispolka, Spaanse wals, Frühlingsboten. Dat zijn de dansen die de DOD-leden telkens met veel enthou siasme en overgave uitvoeren. Specta- culaar en daarom veel succes oogstend as de quadrille. Toeristen vragen zich wel eens af waarom de groep geen Texelse dansen uitvoert Het antwoord is even simpel als beschamend: er bestaan geen Texelse dansen. Er is getracht in de leemte te voorzien door dansleraar Sie- beling die enikele jaren aan de groep verbonden ds geweest. Hij bedacht de „tuunwaltjespolka" en deze wordt dan oök regelmatig uitgevoerd om het op treden van de groep toch een enigszins eilandelijk tintje te geven Vanaf het begin zijn de zaken in de groep serieus aangepakt. Altijd heeft men een dansle raar in dienst gehad. Tegenwoordig is dat de heer Verbiest uit Alkmaar. Daar zijn uiteraard kosten aan verbonden. De inkomsten van de dansgroep bestaan uit de lesgelden die de leden moeten be talen en uit bijdragen van de Stichting Folklore. Overigens houden de DOD- mensen zich niet uitsluitend met oude dansen bezig. Op de genoemde donder dagavond wordt ook les in Latijns-Ame rikaanse dansen gegeven. Dat is pure hobby en met deze dansen zal de groep niet de boer opgaan. Mede dank zij de goede onderlinge contacten Dansen verbroedert") zijn de bijeenkomsten van de dansgroep altijd bijzonder genoege- lijk. Het is duidelijk dat de plicht om de toerist iets attractiefs te bieden met veel plezier wordt vervuld, een gezonde bestaansbasis! Naast de medeweüking aan het woensdagse folkloreprogramma treedt de groep ook regelmatig in ander ver band op. Een 'goede klant heeft DOD aan hotel „De Koger Hoop" te De Koog waar men deze zomer twaalf keer is opgetreden voor de 'gasten, telkens met eclatant succes. 'De dansers worden er op bijzondere wijze onthaald en boven dien wordt elk optreden met een be hoorlijk geldbedrag gehonoreerd. Ook in andere 'hotels en lokaliteiten werd opgetreden. Ook buiten Texel Dan zijn er de bijzondere optredens, her en der dn het land. Zo 'ging de groep naar Flevohof waar ondanks het slechte weer duizenden belangstellenden de verrichtingen van de Texelaars gade sloegen. Het werd zo gewaardeerd dat de groep nog een keer moest terugko men. Voorts werd deelgenomen aan een folklorefestival te Leeuwarden. Onlangs werd het seizoen afgesloten met een reisje naar Soest waar werd deelgeno men aan een zg. scholingsmiddag die De Dansgroep Oude Dansen tijdens een der succesvolle optredens in hotel ,,De Koger Hoop te De Koog. In het afgelopen sei zoen werd de groep hier 12 maal uitgeno- digd. veel nuttige kritiek aan de jury ont lokte. Eind november zullen de donderdag se repetities weer beginnen: van 19 00 - 20.00 uur voor nieuwelingen; van 20.15 - 21.15 uur voor 'liefhebbers van Latijns- Amerikaanse dansen en van 21.30 - 22.30 uur voor de gevorderden. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij voorzit ter G. van der Kooi (telefoon 2421); sec retaris C. van Eendenburg (telefoon 3229) of pennigmeesteresse mevrouw Velthuysen (telefoon 3102). Wie zich niet direkt wil opgeven en eerst de kat uiit de boom wil kijken ds op de eerste avond ook welkom. Met ingang van woensdag 17 novem ber wordt in „Casino" te Den Burg weer wekelijks aan bejaardengymnas- tiek gedaan. Deelnemers worden om elf uur 's morgens verwacht. De „les" duurt drie kwartier en staat onder lei ding van de heer J M. de Vries. Geble ken is dat de gezondheid van de ouder wordende mens zeer is 'gediend met de ze regelmatige, lichte oefeningen. Ge hoopt wordt op grote deelname. Het les geld bedraagt ƒ0,50. Op 15 en 22 oktober Ondernemi ngsraadbed rij venwerk, werkoverleg, dienstcommissies, zelfbe stuur. Het zijn voor sommige mensen bekende begrippen maar voor de mees te anderen niet. Toch kunnen zeer velen ermee te malken krijgen In elk geval heeft de vakbeweging ermee te maken want bij de genoemde termen gaat het om de positie van de werknemer in het bedrijf. Het gaat om hun medezeggen schap. Wie in de kranten de artikelen leest over sluiting van bedrijven, in krimping van personeel, verwisseling weging het vraagstuk van de medezeg genschap aktueler vindt dan ooit. Daar om komen dit najaar binnen het NVV voor de tweede maal gespreksgroepen bijeen waar leden van de bij het NVV aangesloten bonden van gedachten wis selen over het medezeggenschapsbeleid dat het NVV zou moeten vberen Ook in Den Burg zijn twee gespreks- avonden gepland en wel in de vergader zaal van de Doopsgezinde kerk aan de Kogcrstraat op de maandagen 15 en 22 oktober. De meningen die bij deze en elders gehouden gespreksavonden naar voren komen, zullen de basis van het NVV-bcleid vormen. Leden van NW- bonden die willen meedoen, worden verzocht zich op te geven bij de heer B. Starink, De Dageraad 6, 't Horntjc, te lefoon (02226) 320. liet Texelse aannemersbedrijf Firma G. Westerlaken heeft zaterdag j.l. het jacht „Najada" dat een week eerder bij paal 8 strandde, vlotgebracht. Het veer tien meter lange schip was eigendom van de marine jachtclub te Den Helder. Nadat het was vastgelopen leek de si tuatie in het geheel niet ernstig. Men dacht het vaartuig met enkele uren weer vlot te hebben. Het zat echter niet mee. Het jacht kwam onwrikbaar vast te zitten als gevolg van slagzij waar door bij hoog water niet alleen water maar ook veel zand naar binnen spoel de. De marinemensen bleven enkele da gen proberen maar riepen toen de hulp in van het duikbedrijf „Energie" te Drachten. Deze onderneming vroeg de firma Westerlaken om assistentie „Hoe ze erbij kwamen om ons daarvoor te vragen, is me een raadsel", aldus de heer G. Westerlaken. „We hebben nooit dergelijk werk gedaan. We vinden het daarom erg leuk dat het gelukt is die boot weer dn het water te krijgen". Graven Om zaterdagochtend zeer vroeg, bij laag water, aan het werk te kunnen gaan werden vrijdagavond al lichtagre- gaten en pompen naar het strand ge- badht. Om vijf uur 's morgens werd be gonnen met het graven van een gat rond het schip met behulp van een kraan en een öhovel. Ook werd een geul naar zee gemaakt. Dank zij de oosten wind kon men droog werken, 's Nachts hadden de mannen van het duikbedrijf reeds ihet zand uit het jaCht verwijderd en het dek dichtgetimmerd om te voor komen dat het e-r bij hetvolgende tij weer an zou komen. Toen het vloed werd dreef de „Najada" al. Tegen half twaalf zaterdagmiddag arriveerden twee sleepboten van de marine maar één was al genoeg om het onfortuinlijke jadht weer dn haar element te trekken. Gedurende de tijd dat het jacht op het strand zal, werd er voortdurend door de marine bij gewaakt. Eén nacht gebeurde dit naet en prompt sloegen jutters toe: enkele attributen, waaron der een liertje werden eraf gehaald. Geluk Een type jacht als de „Najada" zou momenteel een nieuw waarde van tegen de twee ton hebben. De maninejacht- club mag van gelulk spreken dat de weersomstandigheden gedurende de tijd dan het jacht op het strand zat, zeer gunstig bleven. De berging is juist op tijd gelukt. Als gevolg van het nadien omgeslagen, weer had het uit elkaar kunnen slaan of op zijn minst zwaar beschadigd kunnen worden. DEN HOORN In de nacht van zon dag op maandag heeft een onbekende geslapen in het vogel wachtershuis je aan de Mokweg bij De Geul. De deur werd geforceerd. De onbekende heeft de in het huisje staande stretcher meegeno men. n Ooit gehoord van de kreet: „Groet een vrind en help een kind?" Deze slag zin is al jaren gebruikt door Unicef, Kinderfonds van de Verenigde Naties. Wat is Unicef Unicef is de naam van het kinder fonds van de V.N. en werd op 11 decem ber 1946 opgericht door de Algemene Vergadering. Er leven nu meer dan 1 miljard kinderen op onze wereld. En 3 van de 4 leven in economisch onderont wikkelde landen, arme landen, waar honger, ziekten en onwetendheid het welzijn van het kind van alle kanten bedreigen. UNICEF helpt deze kinderen door de landen te helpen praktische plannen te ontwerpen die in hun be hoeften voorzien en door de middelen te verschaffen om deze plannen te ver werkelijken. Veel van deze (kinderen zijn gevangen in een vicieuze cirkel: armoede is één van de oorzaken van onwetendheid en vele kinderen zijn te arm om naar school te kunnen gaan. Onwetendheid is 1 van de oorzaken van ondervoeding. Ondervoeding heeft vaak ziekte tot ge volg en ziekte is zelf ook weer een oor zaak van armoede. Wat doet Unicef Unicef helpt landen bij het ontwer pen van programma's om aan de bij zondere behoeften van kinderen tege moet te komen. Het levert de nodige goederen, die het land niet kan ver sahaffen en helpt bij de opleiding van inheems personeel om deze projekten te ontwerpen en uit te voeren. De beste manier om ziekten te be strijden waaraan de kinderen lijden, is ze te vookomen. Unicef helpt landen netwerken van permanente gezond heidsdiensten op te zetten, waar moe ders en kinderen deskundig geholpen kunnen worden. Het heeft de inrichting geleverd van duizenden gezondheids centra voor moeder en kind. Hoe u Unicef kunt helpen 1. Door uw gift over te maken op post rekening 7515 ten name van Unicef, Den Haag. 2. Door het kopen van Unicef-wens kaarten of kalenders. Unicef wenskaarten vormen een klas se apart. Zowel wat de bijzondere uit voering als de bijzondere (betekenis be treft. De onderwerpen zijn zo verschei den dat er keus is voor iedereen, en de ontwerpen van de hand van bekende' kunstenaars staan op internationaal peil Maar met alleen daardoor valt een wens op een Unicef kaart meteen op. Ook de diepere zm van deze kaarten on derscheidt de afzender onmiddellijk van alle andere relaties. Unicef weekagenda's vallen buiten de vaak wat afgezaagde geschenken voor zakenrelaties, clienten en eigen perso neel. Alleen al doordat zo'n agenda een geschenk is waar de ontvanger het hele jaar door plezier aan heeft. Naet alleen nuttig en praktisch, maar ook nog van uitzonderlijk hoog artistiek niiveau. Op Texel zijn vanaf heden wenskaar ten, minikaartjes en kalenders te ver krijgen in alle dorpen op de volgende adressen: Den Hoorn: mevr. A. v. d. Hoek, Heren straat 50. 't Horntje: mevr. G. Starink, De Dage raad 6. Oudeschild: mevr. J. Pijlman, Tromp straat 23. De Koog: mevr. H. Blok v. d. Velden, Dorpsstraat 48. De Cocksdorp: mevr. G. Westdorp, Ploosterstraat 2. De Waal: mevr. M. Veld, Hogercind 23. Oosterend: mevr. J. Ellen, Kotterstraat 8. De Dennen: mevr. N. Koning, De Brem- akker. Den Burg: mevr. I. Dros-Beers, Thijssc- laan 79; mevr. M. de Graaf, Kecs- omlaan 43; mevr. M. Blanken, Tjakkerstraat 35, telefoon (02220) 3012.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1