Cjrocn ^warL-Jexels in het harL, Intrede ds. Douwes stond in teken van samenwerking TX19: breedste schip van de vloot /paarbank GEEN RENTEVERLIES we/t nederland m Biljartclub veranderde van naam Toneelvoorstelling „Mussert" ^int Jan nam stuk in studie Kol lekte voor Sahel Tevoko-eilandeompetitie 'V Onze grote troef U geniet rente over elke volle dag en elk bedrag DINSDAG 16 OKTOBER 1973 TEXELSE 87e JAARGANG No. 8818 Uitgave B.V. v.h. Langcveld Dc Rooy Postbus 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 Red. Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 COURANT Verschynt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. -I- 50 cent incasso; los 25 cenL Bank: Amrobank, Nod. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. cxcl. 4®/0 BTW De wil tot samenwerking, zowel tus sen de verschillende kerken als tussen de kerken en de „buitenwereld" be heerste zondagmiddag de toespraken in de Gereformeerde kerk te Den Burg, waar dominee H. J. Douwes in trede deed als predikant na in de och tenddienst te zijn bevestigd door ds. A. Trapman uit Bennekom. Zoals be kend is dominee Douwes al twee jaar op Texel werkzaam als kandidaat. Onlangs studeerde hij af, wat bete kende dat hij als volledig bevoegd predikant aan de slag kon gaan. Tij dens de bijeenkomst van zondagmid dag werd duidelijk dat de afgelopen iperiode niet gemakkelijk is geweest. Het duurde nl. langer dan men zich bij de aanvang van het dienstverband had voorgesteld. Het tegelijkertijd dienen van de belangen van kerk, stu die en gezin, bleek in feite onmoge lijk. Als tekst voor zijn intredeprediking had de jonge predikant gekozen Romei nen 1 16. „Want ak sohaam mij ihet Evangelie n/iet; want ihet is een kracht Gods tot behoud van een ieder die ge looft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek". Dat was iets heel anders dan de overspelige vrouw" waarover de heer Douwes had gepreekt toen hij op ,8 oktober 1970 ((staande op de als .bierton" betitelde preekstoel) de Ge reformeerde kerk te Den 'Burg voor het erst toesprak. Ds. Douwes vertelde dat hij voorafgaande aan deze dag veel had nagedacht, aan twijfels onderhevig was geweest en zidh de vraag had gesteld. .Wie ben ik dat dk mij geroepen mag weten tot dat wondere ambt?" Als hij uitsluitend op menselijke kracht had noeten afgaan, zou hij die ochtend ze- niet het „Ja, van ganser harte" heb ben durven uitspreken als antwoord op de bekende vragen van zijn bevestiger. 2575 itew exf De biljartvereniging, die tot voor kort „De Graaf" heette, is herdoopt in .Olympic", hetgeen een logisch gevolg is van het feit dat het etablissement, waar altijd wordt gespeeld, ook een oaamsvcrandering onderging. Boven- idien is hot aantal leden uitgebreid en rr is nu ook een officiële afdeling voor vrouwelijke spelers. Deze komt don derdagavond a.s. bijeen. Ook nieuwe damesleden zijn bij die gelegenheid welkom. Op de vrijdag j.l. gehouden vergade ring van de club is de heer C. van Et- ten herbenoemd a'ls voorzitter. Pen ningmeester Hans van Zeijlen moest zijn taak wegens drukke werkzaamhe den neerleggen; hij wordt vervangen door Joop Groen. Als gevolgd van het gegroeide aantal leden is het moeilijk geworden om op de speelavonden alle partijen vóór het sluitingsuur af te werken. De club Ihoopt dat de burge meester wat meer tijd zal toestaan, daar anders verschillende spelers nood- gedlwongen toeschouwers moeten blij ven. Spelleider bij de competitie van it jaar is Joop Kramer. Men wordt er aan herinnerd dat van avond in Den Helder het toneelstuk Mussert" door het toneelgezelschap Antrum wordt opgevoerd De extra toot vertrekt uiterlijk 20 minuten na afloop van de schouwburgvoorstelling. Belangstellenden kunnen zich dn ver binding stellen met de afdeling cultu rele zaken. Een beperkt aantal kaarten s nog besdhikbaar. De toneelvereniging „Sint Jan" heeft het stuk „De zon tegemoet" van Maar ten van Vugiht in studie genomen. Het ral zaterdagavond, 3 november in „De Oranjeboom" (worden opgevoerd. Dok op Texel zal tussen 22 en 28 ok- 'ber worden gekollekteerd voor de :°°r droogte geteisterde Sahel. De Sha- tol is het gebied tussen de Sahara woes tijn in Noord-Afrika en het tropisch regenwoud in het zuiden en omvat de landen Mauretanië, Senegal, Mali, Bo- 'en"Volta, Niger, Tsjaad. In dit gebied ift'en 24 miljoen mensen die zichzelf J^mvelijks staande kunnen houden om- j®t geld voor irrigatie, scholen en fa brieken ontbreekt. Het initiatief tot het houden van de ^■die „S.O.S. SAHEL" werd genomen toor „Euro-aktie '73". Zij is van me- •b&g' „Sahel: d'r op of d'r onder". genwoordiger van de classis Alkmaar het woard voerde) de overgang van kandidaat naar „echte" predikant. Tot de bevoegdheden 'behoort het .bedienen van ihet Heilig Avondmaal. Volgende week zal ds. Douwes dat al doen en ds. Bredeveld veronderstelde dat dit de nieuwe predikant grote vreugde zal ge ven Spreker zei te hopen op verster king van de banden met de kerken op het vasteland, al speelt de water-bar rière wel een belemmerende rol. Oecumene De heer C. van Groningen sprak na mens de Hervormde Gemeente van Den Burg. Hij zag in de onverwacht lange kennismakingsperiode die de heer Dou wes heeft doorgemaakt ook een voor deel. De 'kans is groot dat kerk en pre dikant nu ook langer bij elkaar blijven. Bij de Hervormde Gemeente zou men dat in aeder geval zeer waarderen want daar had men kandidaat Douwes de af gelopen jaren zeer leren waarderen. „Een 'goede verhouding" ds hier te zwak uitgedrukt. Het is een familiever houding die hopelijk nóg beter zal wor den" De heer Van Groningen zag de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente als verloofden die samen op- weg zijn naar een einddoel. „Dat eind doel mag echter niet te ver dn de toe komst liggen. Een groot gevaar voor de oecumene is het als een kerk zich gear riveerd voelt; als men elkaar niet meer nodig denkt te hebben". Het is niet uit gesloten dat dit gevaar even om de hoek komt ikij'ken nu de Gereformeerden van Den Burg weer een predikant hebben. „Laten we verder naar elkaar groeien en steeds meer samen doen". Dezelfde richting Pastor Kolkman, sprekend namens de Katholieke parochie, zei dat het hem een grote vreugde was om bij deze in trede aanwezig te zijn. De woorden van bemoediging en geloof die door ds. Dou wes waren uitgesproken hadden hem goed gedaan Ook pastor Kolkman be klemtoonde de samenwerkingsgedachte en zei dat men verder moest gaan dan wat nu al gebeurt: „Liefde bestaat niet uit het naar elkaar kijken maar uit het met elkaar in dezelfde richting kijken". Ds. De Gier, Hervormd predikant uit Oosterend, sprak namens het Texels Theologen Convent. Met de aktóvüteiten van deze groep leeft ds. Douwes erg mee al kon hij veel bijeenkomsten de laatste tijd niet meemaken wegens overgrote drukte. Spreker zei te hopen dat men spoedig weer volledig op ds. Douwes kan rekenen. Namens de eigen kerkeraad werd tenslotte het woord gevoerd door de heer P. Bakker Hij hoopte dat nu de studietijd achter de rug is ds Douwes weer voldoende tijd heeft voor zijn ambtelijk werk. „Zorg ervoor tijd vrij te houden voor het uitbouwen van de gemeente". Hij deed tevens een beroep op de offervaardigheid van de gemeen teleden om dit opbouwwerk van de pre dikant ook mogelijk te maken". Daarop werd staande het vierde vers van Psalm 134 gezongen, waarna domi nee Douwes alle sprekers persoonlijk dankte voor hun woorden. Bijzondere erkentelijkheid betuigde hij jegens con- sulent Kruithof die alle taken voor zijn rekening nam die ds. Douwes nog niet mocht vervullen. Daarbij was hem nooit iets teveel. De ervaringen met de gemeenteleden wa ren zeer gunstig 'geweest. De dag te voren was de goede verstandhouding nog eens gebleken toen drie dames hem een cassetterecorder en vir stoelen wa ren komen aanbieden. „Ik heb dit als een geweldig stuk liefde ervaren". Dank bracht ds. Douwes ook aan zijn ouders, schoonouders en o:k aan zijn vrouw: „Ik heb ongelooflijk veel respect voor 'het geduld waarmee je de lastige toestand van de laatste tijd hebt helpen opvan gen". Het gezin was veel tekort geko men, maar vanaf heden wiilde ds Dou wes de maandag als vrije dag reserve ren en deze telkens temidden van zijn gezin doorbrengen. Aan de op dinsdagavond 'te spelen Tevoko-einlandcompetitie kunnen nog enkele teams meedoen. Men dient zich zo snel mogelijk op te geven bij mevr. A. van Splunter, telefoon (02228) 348 of bij mevr. A. Renout, telefoon (02228) 556. Dominee Harry J Douwes vertrouwen op de kracht van God Het was dan ook de kracht van God die hom sterkte alsmede de wetenschap dal je je voor het Evangelie niet hoeft te schamen. Niet te licht „U bent geen onbeschreven b'lad meer", aldus burgemeester Sprenger na afloop van de dienst, waarmee hij doel de op het feit dat ds. Douwes de afge lopen jaren al een bekende versdhijning is geworden. „U bent gewogen en blijk baar niet te licht bevonden door uw ge meente Maar 'U hebt zelf ook gewogen en blijkbaar is Texel ook geen tegen valler" De burgemeester wilde 'de pre dikant en Texel dan ook met 'deze de finitieve keus feliciteren. Het is een feit dat de mensen op Texel het zo slecht nog niet hebben in vergelijking met zeer veel andere ge bieden op aarde. „Maar dat wil niet zeggen dat hier geen nood is, Geestelij ke nood is er meer dan wc zelf graag toegeven". De burgemeester zei te ho pen dat allen die met deze nood te ma ken hebben dc handen ineen zullen slaan om de nood op te sporen en zo mogelijk te lenigen. Het had Mr. Spren ger verheugd dat ds. Douwes al had la ten blijken achter deze samenwerkings gedachte te staan. Dochter Ds. Kruithof uit Oosterend, die de afgelopen drie jaar consulent is 'geweest van de Gereformeerde kerk van Den Burg, memoreerde de nauwe banden lussen beide Gereformeerde kerken. „Oo9terend is de moeder van Den Burg. De dochter is de moeder ontgroeid en er is zelfs sprake van een generatie kloof. Maar toch blijft de liefde ons ver binden wat ook blijkt uiit de vele Oos- terenders die hier aanwezig zijn" „Van surrogaat tot ecfht", aldus schet ste dominee Bredeveld (Gereformeerd predikant uit Den Helder die als verte- OUDESCHILD De Texelse vissers vloot heeft er een aanwinst bij: de TX 19 „Drie gebroeders", die werd ge bouwd in opdracht van D. Krijncn Zoon te Oudeschild. Donderdagmiddag liep de nieuwe kotter voor het eerst de thuishaven binnen en zaterdag werd in aanwezigheid van familie en bekenden een feestelijke proefvaart gehouden. De nieuwe TX 19 is een indrukwekkend schip. De lengte bedraagt 34 meter, de holte 4,15 meter en de breedte is maar liefst 7.80 meter. De „Drie gebroeders" is daarmee het breedste schip van de vloot. De motor, die de kotter in staat moet 9tellen ook de snelste tongetjes en an dere vissoorten te verschalken is een Stork 9 cylinder van 1425 pk. bij 1000 toeren De twee hulpmotoren zijn een 220 pk Caterpillar en een 90 pk DAF, elk 1500 toeren. De nieuwe TX 19 werd gebouwd door Kramer Booy te Koot- stertille (Fr.), een werf die nog Wiet eerder voor een Texelse opdrachtgever werkte. Aan teohnisdhe bijzonderheden valt te vermelden een schroeftunnel met een doorsnede van 2.30 meter en een Brevo keerkoppeling me teen re- duktie van 1 4,56. De stuurmaohine is van Seffle. Uiteraard beschikt de TX 19 over de nieuwste elektronische apparatuur: ra dar, plotter, twee schrijvers, intercom, automatische piloot en twee zend- ontvangers voor onderling verkeer (spoetniks). Dit alles iwerd geleverd door INA. Alleen de grote zend-ont- vanger komt van Radio Holland. De TX 19 is de opvolger van een schip met dezelfde naam en hetzelfde nummer, dat in mei van dit jaar werd verkocht aan de firma Sluiter te Den Helder, na door Krijnen ö'/s jaar te zijn gebruikt. De TX 19 ,,Drie Gebroeders" van F. Krijnen Zoon bij het voor het eerst binnenlopen van de haven van Oude schild. De opvarenden van de TX 19 zijn: schipper F. Krijnen, motordrijver J. Barends, Bert Vonk, Kees Pol, Theo Roest en Wim Gieles. Schipper Krijnen vertelde ons bijzon der tevreden 'te zijn over de kwaliteit van het geleverde werk. Met name de afwerking van het interieur is bijzon der fraai. Open haard Als betimmering is veel blank hard hout toegepast en de vloerbedekking bestaat uit bruin Heugafelt. Op de keukendnrichting (waaronder elektrisch fornuis) zou menige huisvrouw op de wal jaloers zijn. De verblijven van de bemanning zijn centraal verwarmd, maar om het extra gezellig te maken is een der radiatoren verscholen achter een pseudo open haard, ongetwijfeld een unicum op de vloot! Omdat de „Drie Gebroeders" ook van televisie is voorzien hebben de opvarenden woens dagavond kunnen genieten van de wed strijd Polen-Nederland. Om in het slaapverblijf de boel ordelijk te houden beschikt iedere opvarende over eigen kastruimte, die ziah bevindt in de an ders onbenutte holle wand van het söhip. Bij de rondleiding in de kotter wees de heer Krijnen ons ook op de mogelijkheden om zelf zoveel mogelijk reparaties te kunnen uitvoeren. Zo be schikt men over snijbranders en over een installatie voor elektrisch lassen. De „Drie Gebroeders' Iheeft bijna twee miljoen gulden gekost.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1