AGENDA (jrocn 2warlsJ~exels in het harL, erkwinkel verzamelt oud papier ten bate van Derde Wereld TAXI 2323 IKTIE TEVENS IN BELANG 18 VAN MILIEU Verontrustend aantal inbraken op Texel j\r\ fa. j. nauta WINTERVAKANTIE Los draadje deed „Texelstroom" uitvallen Scheidsrechtercursus van start WILHELMINALAAN 4-6 Adjudant Winkel: „Publiek is nog veel te makkelijk" HICKORY ga eens met de speciale gids ligt voor U klaar Goed en voordelig! Donderdag 18 oktober In het City theater draant om 20 00 uur „Arabesque" met Gregory Peck en Sofia Loren. (14 jaar). Vrijdag 19 oktober Van 15.00 - 22.00 uur kan men in het dorpshuis ,,'t Skiltje" te Oudesohild de bazaar van de Hervormde Zuster- kring bezoeken. In het City theater draait om 20.00 uur „Arabesque" met Gregory Peck en Sefia Loren. (14 jaar) Zaterdag 20 oktober Van 15.00 - 22 00 uur kan men in het dorpshuis ,,'t Skiltje" te Oudeschild 'de bazaar van de Hervormde Zuster- kranjg bezoeken. In het City theater draalt om 20.00 uur „Arabesque" met Gregory Peck en Sofia Leren. (14 jaar). Het trimmen in de Dennen begint om 16 00 uur. Verzamelen bij „Dennen- oord". Zondag 21 oktober Om 15 00 uur draait in het City theater „Ivawhoe, de uit 1953 daerende ver filming van 'het originele verhaal. In het City theater draait om 20.00 uur „The magnificent seven ride" (18 jaar). Om 20 30 uur in ,,'t Asiel", Burgwal 30, de Fcsclini-film „Zwijnenstal". Maandag 22 oktober In het City theater draant om 20.00 uur „The magnificent seven ride" (18 jaar). Dinsdag 23 oktober Om 14.00 uur begint in de Dennen het trimuurtje. Verz-amelen bij het trim- parcours, kruising Westerslag-Rand weg. Wie het afgelopen jaar zijn fiets is kwijtgeraakt en wil nagaan of hij bij de politie staat, mag van 16.00 - 18.00 uur en van 20.00 - 22.00 uur in het po litiebureau komen kijken. Om 20.00 uur start in „De Kletskeet" van S.V. Texel de sdheidsrechterscur- sus. Deelnemers kunnen zich dan nog aansluiten. In het City theater draait om 20.00 uur „The magnificent seven ride" (18 jaar). Woensdag 24 oktober Van 11.00 - 11,45 uur wordt in „Casino" bejaardengymmastiek gegeven. De werkgroep recreatie, toerisme, ver keer, vervoer en milieu van de streek- en structuurcommissie Texel vergadert om 14 00 uur in het raad huis. Belangsellenden zijn welkom. Besproken wordt het concept eind- raport van de subgroep natuur- en mi lieub escherming In hotel „Kikkert" te De Cocksdorp spréékt kolonel Bossihard over het Leger des Heiis voor de plattelands vrouwen van De Cocksdorp-Ederland, aanvang 20.00 uur. RIJDAG 19 OKTOBER 1973 87e JAARGANG No. 8819 lUUg^ve B.V. v.b. Lange veld De Rooy |postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Kecsoiulaan 43, Den rg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. -f 50 cent Incasso; los 25 cent Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4% BTW In het voorjaar van 1972 werd door de heer C. Vinke, jeugdouderling van de Nederlands Hervormde kerk te Den Burg, het idee geopperd een werk winkel in het leven te roepen. Deze werkwinkel zou een klusjesdienst, een oppasdienst en een vlsitedienst (voor zieken en bejaarden) moeten omvat ten. De kerkjeugd zou dit prodeo moeten doen en hiermee het christen-zijn lot uiting brengen. De werkwinkel had ook tot taak allerlei landelijke ak- lies te steunen of een projekt in een ontwikkelingsland te adopteren. Dat botste is aangeslagen, blijkens het feit dat een groepje jongens in Den Burg nu al ruim anderhalf jaar alle vrije tijd opoffert aan het inzamelen van oud papier en de opbrengst ten goede laat komen aan de derde wereld. Werk aan de winkel! Kranten worden van de bakjiets gesleept en m de voormalige kolenschuur achter ,,Ons Genoegen" opge slagen. mclijk gereserveerd op. De fabrikage van glas levert geen ernstige schade op voor 'het milieu. Bovendien is het Pro vinciaal Bestuur gebleken, „dat de af zonderlijke inzameling en het transport van glas voor de gemeenschap oneven redig hoge uitgaven meebrengen". Noordelijk Texel twee uur zonder stroom OUDESCHILD Een losgeschoten draadje in de elektrische installatie van de centrale „Texelstroom" had woens dagmiddag tot gevolg dat de hele cen trale uitviel en dat Texel geruime tijd zonder stroom zat. Het ongeluk was te wijten aan een montagefoutje. Het ge beurde op een ongelukkig moment, want men beschikte niet over voldoen de dieselreserve. Van de oude centrale in Den Burg, die bij dergelijke storingen binnen e^n kwartier op gang wordt gebracht is één der belangrijkste generatoren de- fekt, het gevolg van een brand die uit- braik bij een vorige storing. Bovendien is het nooddieselaggregaat in de Texel- stroomcentrale nog niet gebruiksge- reed. Dat betekende dat men na een half uur sleohts een gedeelte van Texel van noodstroom kon voorzien. In het grootste deel van Den Burg was het leed toen al geleden, maar noordelijk. Texel moest nog anderhalf uur Langer wachten, omdat pas 'toen de 7Va MW turbogenerator weer op gang was ge bracht. Het defekt dat de storing ver oorzaakte was snel verholpen. De adviescommissie Texel van de KNVB Noordholland (in deze vertegen woordigd door de heer P. J. F. van der Gracht) vangt dinsdag 23 oktober aan met de saheidsreohtersoursus. Aanvang 20.00 uur in „De Kletskeet" op het ter rein van S.V. Texel. De commissie hoopt dat zich op de eerste lesavonden nog meer deelnemers zullen aanmelden want op Texel is een tekort aan scheids rechters. vorige week de kolensohuur achter „Ons Genoegen" in Den Burg door de ge meente toegewezen gek regen. Vincent besluit: „O ja, wi'l je nog even benadrukken, dat er geen plastic of iets dergelijks tussen hel papier mag zitten? En dat het papier goed moet worden in gepakt. Touw is hiervoor gratis 'bij ons verkrijgbaar. Meestal zijn we 's mid dags van 5 tot 7 our hier (Warmoes- straat 52, Den Burg). En ook nog dat we zitten te springen om medewerkers en hulpmiddelen. We zijn van plan binnen kort huis-aan-huis kranten te gaan op halen, dus een bakfiets erbij zou een welkome geste zijn. En papier natuur lijk....". VELE VOORDELEN Afgezien van het feit dat het werk van de werkwinkel hoofdzakelijk ge richt ns op de ontwikkelingshulp, heeft het werk nog een hoogst aangename bij komstigheid. Aan de reoiroulatie van papier zijn veel voordelen verbonden. Om er enkele te noemen 1. aanzienlijk minder bomen behoeven te worden gekapt; 2. het kookproce» tijdens de verwer king van Ihout tot papier ds zeer scha delijk voor 'het milieu. In dit proces spelen namelijk vele chemicaliën een rol. Zij moeten hout van hars, pectine en lignine „bevrijden". Bij het reoir- ouleren van papier komt dit proces er niet aan te pas; 3. vuilnisbelt is minder snel vol; 4 van rotting van begraven papier, dat veel stank met zich meebrengt, is geen sprake meer; 5. veel lagere kosten. BRIEF VAN PROVINCIAAL BESTUUR Op 10 oktober j.l. ontvingen Burge meester en Wethouders der gemeenten in Noordlholland een brief van het Pro vinciaal Bestuur, waarin de gemeenten verzocht werden, inzamelingen van oud papier te steunen en/of te stimuleren, met 'het oog op de milieuhygiëne. „Uit het jaarverslag van de Stichting Verwijdering Afvalstoffen over 1971 blijkt 'dat het papieraandeel van het to taal huishoudelijke afval op 30°/n kan worden gesteld, zodat inzameling van oud papier ook de afvalstroom belang rijk zou kunnen doen verminderen", staat in de brief te lezen. Weliswaar kunnen niet alle papieren gerecirculeerd worden; bijvoorbeeld was-, geparaffineerd-, gebitumeerd- ep geolied papier, carbonpapier, enz. Ook de inzameling van glas kwam dn de brief ter sprake. Wat het glas aangaat, stelt het Provinciaal Bestuur zich ta- Vrijdag, zondag DISCOTHEEK „We verdienen er zélf geen cent aan. les gaat naar het projekt", rtelt Vincent Tijssen (16). Hij maakt sel uit van de „werkwinkel". Samen et zijn 15-jarige broer Victor, Jan de ugt (16), Rob Arensman •{'ié), Hein )slinga (14) en Henk de Roest (14) ver meit hij dn zijn vrije tijd kranten, die 5 oud papier worden verkocht Dit dd kwam tot voor kort ten goede aan ikar in Senegal. Daar werd het zoge- lamde Centre de Bopp-hospitaaal op richt Vanuit dit centrum kwamen rdere aktiviteiten tot ontplooiing, zo- I de bestrijding van het analfabetis- e, het stichten van een jeugdcentrum i de oprichting van een bibliotheek. „We hebben nu ƒ1.000,bij elkaar, te gaan dus naar Senegal. Voor het ilgende bedrag komt een ander ont- ikkelingsland in aanmerking. Welk, dien we je nog wel laten weten", gaat ineent door. VEEL GESJOUW, WEINIG GELD Erg lonend is het werk van de werk- inkel overigens met. Voor één kilo ranten krijg je zeven cent schoon. An- ïrhalve cent gaat naar het transport- ïdrijf, dat de 'lading papier naar de rma Bloothoofd in Alkmaar brengt. i dan natuurlijk nog de materialen die zelf nodig hebt, zoals de onlangs ge achte bakfiets. Veertig gulden, dus fcl wat papier. De andere bakfiets fcben de jongens gelukkig gekregen in Niek Welboren uit Oudesdhild. Er ordt dankbaar gebruik van gemaakt, e opslagruimte was een heel probleem a veel strubbelingen Iheeft de groep Bij de Texelse rijkspolitie maakt men zich ernstige zorgen over het grote aantal inbraken en insluipingen van de laatste tijd. Het is vooral veront rustend dat men tot dusver geen van deze zaken heeft kunnen ophelderen. Zoals inmiddels bekend is de reeks diefstallen vorige week voortgezet met insluipingen in hotel „De Toe komst" te De Koog waar ruim ƒ5.000,- verdween uit bureauladen en in café „De Karseboom" te Den Burg, waar ongeveer ƒ1.000,- werd weggenomen. De reeks begon een half jaar geleden met de spectaculaire verdwijning van ƒ28.000,- uit de privé-slaapkamer van hotel „Het Witte Huis" te De Koog. Kort daarop werd in het „Koopcen trum" in dezelfde badplaats de kluis opengebroken waarbij ƒ14.000,- werd weggehaald. Verder werd de politie geroepen bij ettelijke kleinere inslui pingen, ongeveer vijftien inbraken in auto's en een inbraak in het aanne merskantoor van de heer B. Gieze. De politie tast in het duister. On derzoek heeft vrijwel niets opgele verd. Of er verband bestaat tussen de verschillende inbraken kan niet met zekerheid worden gezegd, hoewel bij enkele inbraken bepaalde overeen komsten zijn opgevallen. In „De Karseboom" en „De Toe komst" werden geen sporen van braak aangetroffen. Aangenomen wordt dat de dader tot de cafébezoekers hoorde, tegen 'het sluitingsuur is weggekropen en zióh heeft laten insluiten. Na zich van het geld meester gemaakt te heb ben kon hij de deur op normale wijze openen en verdwijnen. Dat laatste zou niet mogelijk zijn als de exploitant de deur op 'het nachtslot zou doen en de sleutel elders opbergen. Tc makkelijk Adjudant Winkel, commandant van de groep Texel van de Rijkspolitie: „Op Texel is men met gewend aan inbraken en diefstallen. Bij het sluiten van deu ren en het bewaren van geld is men daarom nogal makkelijk. Het is immers altijd goed gegaan?" In het belang van de preventie zou hij graag zien dat de mensen niet méér geld in huis bewaren dan noodzakelijk is. Grote bedragen moeten naar de bank worden gebracht, bij naoht kan dat vaa de nachtkluis. Verder zouden de exploitanten van café's en soortgelijke bedrijven bij het sluiten moeten controleren op achter gebleven bezoekers. Dat betekent een rondgang langs toiletten, garderobes, kasen en andere vertrekken en hoeken die voor het publiek toegankelijk zijn. Nachtslot Daarna moet de "deur op het nacht slot worden gedaan en moet men de sleutel 'niet in het slot laten steken. Ook bij particuliere woningen is gebruik van 't nachtslot aan te bevelen. Als een deur alleen maar wordt dichtgedrukt, is het voor iemand die het kunstje kent, niet moeilijk het knipslot te openen. Het is soms zelfs mogelijk dat dn dat ge val de deur zonder meer kan worden ontsloten door gebruik te maken van de sleutel van de buren Als het nacht slot wordt gebruikt, lukt dat meestal niet! Auto's Verder is het zaak in geparkeerde auto's geen kostbaarheden achter te la ten, zeker niet als deze van buitenaf zichtbaar zijn. Een auto waaruit kenne lijk niets is te ha'len, zal door een dief meestal met worden opengebroken. Maar al te vaak ziet men dat dn auto's portefeuilles, tassen, camera's, verrekij kers e.d. worden „geëtaleerd". Zaterdag de groep PASFOTO'S Klaar terwijl U wacht fotografie fototcchniek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1