/paarbank 'roen ^warU-Jexelsin het ,Ons uitgangspunt is principieel anders" TAXI 2323 uue/t nederland Veldhuis, hoofd jubilerende CVO-school: Maar andere scholen worden als volwaardig beschouwd Uw reis wordt pas goed met BUITENLANDS GELD - REISCHEQUES EEN REIS- EN BAGAGEVERZEKERING verzorgd door de Zaterdagmiddags na 5.00 uur zijn de winkels in Den Burg VRIJDAG 26 OKTOBER 1973 87e JAARGANG No. 8821 Uitgave B.V. v.b. Langeveld De Rooy Pos tb Ui 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Red. Harry de Graaf, Keesoinlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2741, *s avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw, 4- 50 cent Incasso; los 25 cenL Rank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 et p. mm. excl. 4"/0 BTW Hei gebouw van de CVO-school aan de Wilhelminalaan Begonnen in 1923 als l wee klas si ge schoolin 1933 mei een derde lokaal uit gebreidIn 1964 werd opnieuw een lokaal alsmede een hoofdenkatner toegevoegd. In 1972 volgde het vijfde lokaal alsmede een handenarbeidlokaal (heed gwoon, maar men hoeft nog niet zo eng oud te zijn om zidh te kunnen her inneren 'hoe roomsen, gereformeerden, hervormden en doopsgezinden eikaars meierblds in brand staken en soms bloe dige gevechten leverden. De tijd is ook voorbij dat de sdholen elkaar leerlingen probeerden af te troggelen. Het is lang gebruikelijk geweest om voor de aan vang van het cursusjaar gezinnen op te zodken om hen fijntjes te wijzen hoe verstandig het zou zijn als de ouders hun leerplichtig geworden kind naar die éne bepaalde school zouden laten gaan Indoctrinatie Van godsdienst naar politiek is maar een stapje. Is er niet het gevaar dat een schoolhoofd dat zo graag verkondigt zijn leerlingen indoctrineert? De heer Veld huis is er niet bang voor, maar geeft toe dat waakzaamheid 'hier geboden is. „We hébben wel eens gespreken over ont wikkelingshulp en dat als christenplicht gesignaleerd. En we hebben ook iets verteld over de verschil lende politieke partijen. Toen wilden ze weten welke partijen het meest aan ontwikkelings hulp deden. Maar ik kan me niet permit teren te zoggen dat de PPR daar meer voor voelt dan de VVD. Bovendien zou het eng laf zijn. Kinderen van die leef tijd kun je immers alle kanten oppna- ten. Ik ben zelf Nederlands Hervormd maar mijn politieke keus moet ik tel kens weer opnieuw bepalen. Ik heb wel eens op de PPR gestemd, ook wel eens op de PvdA, nooit op de CHU. Maar de kinderen hebben daar niets mee te ma ken. Het aantal leerlingen groeit. De CVO- school telt er momenteel 161. Eigenlijk zouden de kinderen van de „Budteüboet" daar ook bijgerekend moeten worden want de kleuterschool valt onder het bestuur van dezelfde vereniging. Dat ds een goede voorwaarde voor samenwer king. Met dat laatste is men echter voor zichtig. Om terug te komen op het uitgangs punt van ons gesprek zegt de heer Veld huis: „Ik twijfel geen moment aan de bestaanszin van de christelijke school. Maar ik weet dat de andere scholen er ook moeten zijn. We stellen ons het meest christelijk op door de zaken zo te bekijken. De schoolstrijd is verleden tijd". „Ons uitgangspunt is anders dan bij de openbare school. Daar gaat men ervan uit dat je bij een goede leermethode goede mensen krijgt. Wij geloven dat de mens geschonden is en in wezen niet goed kan zijn. De mens moet het dan ook hebben van de genade. Dat staan we natuurlijk niet iedere dag voor de klas te beweren, maar zo benaderen we het wel". Aan het woord is de heer H. Veld huis (57) alweer een jaar of 25 hoofd van de school voor Christelijk Volks Onderwijs. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de CVO-school op 1 november a.s. vroegen we hem hoe het christelijk onderwijs er anno 1973 voorstaat. Er is in vijftig jaar veel veran derd. Schoolstrijd is een historisch woord geworden. Tolerantie en vrijheid heersen alom. Is er eigenlijk nog wel veel verschil tussen bijzondere en openbare scholen Als een aktueel onderwerp wordt be handeld zoals de door droogte geteister de Sahel-landen 'dan zal bij bet motive ren van de hulp het verhaal van de barmhartige Samaritaan worden ver teld en wordt uitgeweid over de plicht van de Ohnsten om de naaste lief te hebben als jezelf en God bovenal Als verteld wordt over de verschillende godsdiensten in de wereld, blijft het niet hij een opsomming en het aangeven van de zakelijke verschillen maar dan komt het wel degelijk tot een stelling- name De kinderen krijgen te horen dat maar één geloof door God zelf is gegeven en dat ds dan ook het ware In de andere overtuigingen zit veel goeds. De belijders ervan zijn geen heidenen ■in negatieve zin en zijn ook met min derwaardig als mens. Zij tasten op hun manier naar God. Theologie Ook ihet aangeven van het minder grote verschil dat bestaat tussen refor matorische christenen en katholieken gaat men niet uit de weg. In de (hoogste 'klas wordt uitgelegd wat het verschil is tussen mis en avondmaal en hoe de instellingswoorden moeten worden op gevat. Vooral de heer Veldhuis praat er graag over want theologie is zijn hobby. Hij heeft de desbetreffende akte en is bevoegd voor te gaan in diensten. Maar nogmaals: onder het konstateren van de verschillen lijdt de vriendschap met an- Dat verschil is er wel degelijk, zoals blijkt uit de aanhef van dit artikel. En de heer Veldhuis is er de man niet naar wn deze verschillen weg te praten. In tegendeel. Juist door ze aan te geven vil hij het bestaansrecht van de chris telijke school bewijzen. „We verdoeze- en de verschillen met maar dat bete lent niet dat we ons tegen anderen af letten. We werken graag met iedereen pmen en dat gebeurt dan ook al jaren pel vruchtbaar. Zoals het vroeger was, p het allang niet meer, tenminste met pp Texel". H. VELDHUIS andere basis eohte voorstanders van openbaar onder wijs. Visie De heer Veldhuis praat graag over zijn ideaal om de christelijke levensvisie in Ihet onderwijs te integreren. Hij geeft dfirekt toe dat de taal- en rekenlessen niet christelijk geïnspireerd hoeven te zijn om tot hun reCht te komen, maai bij de wereldorientatievakken en bij de gewone contacten met de leerlingen tussen de lessen door ligt het andere dersdenkenden niet, in tegendeel. On der het onderwijzerskorps van de CVO- school is voldoende gevoel voor betrek kelijkheid en afstand nemen om de za ken eerlijk te kunnen bekijken. Men weet en vertelt dat Calvijn ook niet al tijd zo'n brave jongen is geweest en dat veel van de wantoestanden waartegen Luther zich heeft verzet, naderhand door de Roomse keik zijn opgeruimd. Dergelijke onderwerpen komen ge woonlijk aan de orde op ide 31e oktober als de hervorming van 1517 wordt her dacht. Waaraan men het karakter van de school ook 'duidelijk herkent is dat dagelijks wordt gebeden en uit de Bij bel wordt gelezen, a'1 legt Ide heer Veld huis er de nadruk op dat dit alléén bij lange na niet voldoende is om zich christelijke sahool te mogen noemen. Christelijk onderwijs onderscheidt zich door de wijze waarop het kind wordt benaderd. mM Iedereen welkom I Als de heer Veldhuis ziah todh ergens afzet zijn 't situaties die hij heeft ^■fcegemaakt en die ook nu nog elders het land zijn te vinden. Met afgrij- *n spreekt hij over Kampen, waar hij ftndaan komt. Daar was een vrijge maakt gereformeerde school waar uit etend vrijgemaakt gereformeerde ónderen werden toegelaten. Op de christelijke sdhool in Den Burg zijn alle i^ndten welkom. „We hebben hier «rvormde, 'gereformeerde, doopsgezm- 'e. buitenkerkelijke en zelfs katholieke ónderen. Die katholieke ouders wonen rier vlakbij en vonden het wel makke- 'j'< dat hun kind bij ons op school kon Iben een van de kinderen zijn eerste communie moest doen hebben we het 20 geregeld dat het elke donderdag even •■aar de Sint Jozefschool kon om daar net voorbereidend onderricht van de Pastor te krijgen. Hoe de verhoudingen '•"an de verschillende godsdiensten onder 'e leerlingen precies liggen zou ik niet rinnen zeggen want bij de aanmelding Vragen we er nooit naar" Dat er veel veranderd is blijkt ook uit «samenstelling van het schoolbestuur: he hervormden, twee gereformeerden m twee doopsgezinden. Die doopsgezin- deelname zou vroeger afkeuring heb- gewekt. Ten tijde van de oprichting ^■Joesten de doopsgezinden niets van de B^nstelijke school hebben. Zij waren Prettig klimaat „Ik vind dat Texel een bijzonder prettig geestelijk klimaat heeft. Ieders mening komt hier tot zijn recht en wordt gerespecteerd De samenwerking •tussen de scholen is voortreffelijk. Elke maand zitten alle hoofden van de la gere sdholen in vergadering bijeen en de stemming is altijd opperbest". Al een aantal paren organiseren de scholen gezamenlijk de schoolreisjes. De heer Veldhuas herinnert zich met voldoening hoe hij en zijn collega's Bakker en Luijokx naar burgemeester De Koning gingen om voor dit projekt om subsidie te vragen. „Die man stond gewoon per plex toen hij de hoofden van die drie totaal anders geaarde scholen voor zich zag zitten, eensgezind. Nu is dat alweer WINKELIERSVERENIGING DEN BURG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1