Cjroen Twartsjexels in het harL, EEN herder; één kudde 2 HALEN 1 BETALEN AGENDA Spaarbank dominee S. de Roest in intrededienst: mantye WERELDSPAARWEEK Nog t/m zaterdag 3 nov. De Koog we/t nederland aar. TEL FELS Jaguar total loss Lastpost afgevoerd „Excelsior" won tweede prijs op concours De heer F. Blanken: 9 9 „Niet overtuigd" Geparkeerde auto aangereden Een MST-tafeltennis- vereniging Belangrijke avond voor Texelse aquarianen Markt Weer dameskapsalon in Oosterend Stichting Gemeenschapscentrum Oosterend Marjol Flore in „De Koninghal" GESLOTEN NSDAG 30 OKTOBER 1973 t foto id on en ti de be rg. Uitgave B.V. v.h. Langcveld De Rooy postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 d. Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 87e JAARGANG No. 8822 r E X E LS E®1 COU RANT Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cent Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct p. mm. excl. 4% BTW ld elver aapg» I 257J ,Alle mensen gaan ons ter harte. De rk is geen club van geestverwanten", lus dominee S. de Roest zondagmid- ig j.l. in zijn verkondiging nadat hij bevestigd als predikant van de derlands Hervormde Gemeente Den urg. De nieuwe predikant had als kst voor zyn predikatie gekozen Jo- innes 10 vers 13-19. .,Ik ben de goede rder". Hij bracht daarin het ideaal sprake van één herder en één kud- een doel waarnaar met kracht moet urden gestreefd. Want het Evangelie u aan geloofwaardigheid winnen als leo die in Jezus geloven dit samen en [ezind doen. Verdeeldheid moet 'n It worden toegeroepen en ook de japen buiten de kudde moeten horen t zij welkom zijn. Dat iwil niet zeggen dat de hand Det worden geLidht met de waarheid. De Roest herinnerde aan een soort- r pleidooi dat was gevoerd bij de le van de predikant van de gere- meerde kerk Den Burg. Daar was sproken over „samen in de zelfde ihting kijken". Dominee De Roest u het niet bij kijken willen laten lar ook daadwerkelijk in dezelfde hüng géan. Er zijn in dat opzicht opgevende perspectieven. Met name jongeren zijn bezield door dit idee ds. De Roest had vernomen dat xel in dat opzicht niet achterblijft, ouwens hij zou ook nooit een beroep •bben aanvaard voor een gemeente lar niets aan samenwerking tussen kerken wordt gedaan. Een duidelijk blijk van die hoopge- perspectieven was zondag het t dat de gereformeerde kerk de mid- gdienst had laten vervallen om de reformeerden in de gelegenheid te Hen de Hervormde intrededienst ee te maken. Velen hadden van die gelijkheid gebruik gemaakt; de kerk stampvol. Niet volmaakt Het thema van de goede herder was tei I k aangeroerd door dominee H. J gink uit Drachten die de nieuwe èdikant van Den Burg bevestigde, bracht in zijn verkondiging naar dat de predikant er zich met op n beroepen de goede herder te zijn. lèe, wij moeten eikaars herder zijn. volmaakte voorbeeld zou trouwens een maar ontmoedigen. Jezus heeft Ji ook zo'n hulpeloze verwarde prut als Petrus kunnen gebruiken?" In verband haalde ds. Eggmk Luthers irden aan: „Geloof is getrooste ver- fifeling". fa afloop van de dienst voerde als ite wethouder J. Daalder het woord, verontschuldigde de burgemeester wegens (blijde) familieomstandig- len niet aanwezig kon zijn. Namens burgerlijke gemeente van Texel riep ds. De Roest een hartelijk welkom Hij was blij dat de Hervormde ge- tente weer in de vaoature hed kun- ■alkji n voor ïen en hoopte op prettige en "chtbare contacten. Iet kerkgebouw neemt een belang- len plaats in het hart van Den rg. De heer Daalder zei te hopen t de kerk een even belangrijke plaats het hart van de burgers zou inne- -coü#11 Namens de classis Alkmaar werd Dominee S. DE ROEST onvolmaakte herdet het woord gevoerd door dominee S. den Blaauwen. Hij constateerde dat de overgang van het schoolpastoraat naar het 'gemeentewerk voor ds. De Roest een ingrijpende verandering inhield. Het contact tussen Texel en de classis is niet erg intensief maar daar is moge lijk iets aan te doen, „desnoods schrif telijk". Getroffen Namens de katholieke, doopsgezinde en gereformeerde keik van Den Burg alsmede het Texels Theologen Convent sprak ds. R. S. Kuitse. Hij zei getroffen te zijn door de preek van dominee De Roest waarin zo duidelijk werd geha- pas aangeschafte Jaguar sport- |en van een inwoner van De Koog zaterdagavond omstreeks acht Bod totaa* verniel<d. De uit de richting n De Koog komende bestuurder zag hoogte van de kruising met de 1 I emkuilsweg plotseling een andere v j, ggebruiker waarvoor hij moest rem- )LLS' Dit -gebeurde blijkbaar zo abrubt de macht over het stuur werd ver- ®- De wagen schoot van de weg en op zijn kop tegen de tuinwal te- ht Wonder boven wonder bleven de Juurder en een vrouwelijke mede- Pjttende ongedeerd. De politie zal de ?iar aan een technisch onderzoek krwerpen. bij '9 in vat 12 Vfl3 >rll' De politie heeft een 27-jarige inwo ner van Ensohede aangehouden en op transport gesteld. De man heeft de af gelopen vier weken handen vol werk bezorgd door zijn merkwaardige ge drag op allerlei plaatsen op Texel. Voorbijgangers werden bedreigd en beledigd, telefooncellen urenlang be zet gehouden enz. Aanvankelijk be stand onvoldoende grond voor aanhou ding, maar eind vorige week bleek dat de man werd gezocht door de politie te Sneek omdat hij daar een bromfiets had gestolen. Tegenover de Texelse po litie heeft hij ook bekend te hebben in gebroken bij garage Nagy te De Koog, waar hij een klokje en wat geld weg nam. Ook ontvreemdde hij op Texel twee fietsen. Van één der rijwielen is de eigenaar bekend maar het rijwiel zelf is spoorloos. De andere gestolen fiets staat op het politiebureau maar daarvan heeft de eigenaar zich nog niet gemeld. Het afgelopen weekend deed het zeer hardnekkige gerucht de ronde dat de dader van de inbraken in het Koop centrum en hotel De Toekomst is aan gehouden. Reactie van de politie: Was het maar waar! Ook het verhaal dat iemand in de polder De Eendracht is neergeschoten, moet 'aan een fantasie rijk brein zijn ontsproten. merd op de oecumenische samenwer king. Ds. Kuitse zei te hopen dat de op timistische verwachtingen die dominee De Roest hieromtrent koesert bewaar heid zullen worden. „Een middenstan der kun je een grote omzet toewensen maar het werk van een predikant wordt niet bepaald door het resultaat. Ik wens u daarom toe: volhardende trouw in dienst van het evangelie en goede sa menwerking met uw Ikerikeraad. Het TTC is blij dat de verzwakte gelederen weer worden aangevuld.". Dominee De Gier uit Oosterend die de laatste tijd consulent was voor Den Burg sprak namens de Ring Texel. Hij had al kennis gemaakt met ds De Roest en daarbij een uitstekende indruk op gedaan zodat hij er niet aan twijfelde dat de samenwerking goed zou zijn. Tenslotte sprak ouderling C. van Gro ningen namens de .gemeente hartelijke woorden. Met name toonde hij zich ver heugd over de oecumenische gezind heid van de predikant. Voor de eenwor ding is dat een belangrijk gegeven, evenals de recente invoering van het nieuwe .liedboek 'dat voor de verschil lende kerken hetzelfde 'is. Aan ds. De Gier werd dank gébracht voor de wijze waarop hij drie maanden lang het con sulentschap vervulde. Ds. De Roest dankte de verschillende sprekers. Na afloop maakten velen van de ge legenheid gebruik om in „De Oranje boom" met hem en zijn familie kennis te maken. Op het zaterdag te Delft gehouden concours van de Nederlandse Bond van Christelijke harmonie- en fanfare-or kesten heeft de muziekvereniging „Ex celsior" uit Oosterend een tweede prijs behaald. Het korps kwam uit in de af deling uitmuntendheid en kreeg totaal 283Ij2 punten. Voor een eerste prijs zijn minimaal 288 punten nodig. Hoewel men had .géhoopt een eerste prijs in de wacht te slepen, is men bij „Excelsior" toch niet ontevreden, voor al als in aanmerking wordt genomen dat zich onder de leden de laatste tijd veel verloop en wisselingen hebben voor gedaan. Dirigent A. Kuik vindt dat zijn korps goed heeft gespeeld. In tegenstel ling tot de vorige keer had hij een eer ste prijs nu wel op zijn plaats gevonden. De jury, bestaande uit de heren Laro, Stein en Posthumes, was echter streng. Het te lage 'puntental werd voorail ver oorzaakt door de lage waardering voor „stemming en klank". Als verplicht nummer bracht het 42 man sterke korps „Irish Suite" van Boudijn en tals vrij nummer „Indian Summer" van E. Ball. De nummers werden resp. met 141 en 142 punten gewaardeerd De heer Blanken die zich in de laat ste raadsvergadering kritisch uitliet over de staat van onderhoud van de dijk, is niet overtuigd geraakt door het verweer van dijkgraaf Roeper zoals dit naar voren kwam in het intervieuw in de vorige krant. Dinsdag 30 oktober Om 20.00 uur vergadert in het raadhuis het centraal bestuur van de Stichting Cultureel Werk Texel. Woensdag 31 oktober Ter gelegenheid van het 50-jarig be staan van de CVO-sohool wordt in de N.H. kerk te Den Burg een herden kingsdienst gehouden, aanvang 19.30 uur. Aangeslotenen op de kerktele foon kunnen de dienst beluisteren. In „Casino" wordt van 11.00 tot 11.45 uur bejaardengymnastiek gegeven. In „De Lindeboom-Texel" vergadert de afdeling Texel van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Na de .pauze spreekt de heer Jac. Roeper over zijn reds naar Nieuw Zeeland. Aanvang 20.00 uur. Donderdag 1 november De NVSH werkgroep Texel houdt in „De Oranjeboom" een avond onder het motto „Een woongemeenschap dn de praktijk", aanvang 20.00 uur. In het gymnastieklokaal van de J. P. Thijsseschool houdt de Meersporten- vereniging Texel een tafel tennis- avond. Aanvang 20.00 uur. Vrijdag 2 november De Plattelandsvrouwen van de afdeling Texel en de afdeling Texel van het Katholiek Vrouwengilde houden dn de Burgemeester De Komnghal een mu zikale avond, aanvang 20.00 uur. De fotoclub De Kiekendief komt om 20.00 uur bijeen dn het gebouw bij de Doopsgezinde kerk. De aquanumverendging Ju Aqua Vita" belegt in „De Wiitte Burcht" een avond naar aanleiding van de laatst gehouden huiiskeuring. Aanvang 20.15 Op de gisteren gehouden markt is één koe voor plusminus 1600,- van de hand .gegaan en één geit, geen note ring. Zondagavond om 'tien uur werd een aan de Wilhelminalaan geparkeerde Peugeot personenauto aangereden en vrij ernstig beschadigd. De veroorza ker reed door maar kon nog dezelfde avond door de politie worden aange houden omdat een oplettende toeschou wer zijn kenteken had opgenomen. In de gymnastiekzaal van de Thijsse school te Den Burg, zal aanstaande donderdag om 20.00 uur worden ge start met de eerste tafeltenmisavond in een serie van vier. De Meersporten- vereniging Texel probeert op deze ma nier de tafeltennissport op Texel nieuw leven in te blazen. Een ieder die be langstelling heeft, kan op deze avond (voorlopig) gratis komen tafeltennis sen. Indien hier veel animo voor zal blijken te bestaan, zal de MST over gaan tot de oprichting van een tafel- ténnisafdeling. De heer Blanken: „Men zal begrij pen dat ik geen dankbetuiging of bloe menhulde had verwacht van de dijk graaf voor mijn kritiek op de staat van onderhoud van de dijk, waarvoor hij 'verantwoordelijkheid draagt. Dat hij kwaad werd bewijst twee dingen. Ie •dat hij die verantwoordelijkheid beslist niet ontloopt. 2e Dat de zaak hem echt ter harte gaat. Redenen voor alle Texe laars daarover verheugd te zijn. Jam mer genoeg heeft zijn argumentatie mij niet overtuigd. Ik heb echt goed genoeg gekeken, en vele Texelaars met mij, om te weten dat het niet alleen om wat weggespoeld zand gaat. Afgezien daar van meen .ilk itooh dat mijn dn de raad (?emaalkte opmerking, die door deze krant wel zeer breed werd uitgemeten, haar nut zeer wel heeft. Er was en is veel ongerustheid over de dijk. Mogelijk heeft de dijkgraaf een deel van de verontrusten gerustgesteld t.a.v. het onderhoud. Bovendien ds het goed dat de dijkbeheerder weet, dat ook zij'n werk met kritische belangstel ling gevolgd wordt door de bepaald niet meer zwijgende meerderheid die prijs stelt op droge voeten. Mocht mij blijken, heer Roeper, dat ik inderdaad miskleunde, dan zal ilk u ter verontschuldiging de hand -toe steken, die u zeker niet zult weigeren. Zover is het echter helaas nog niet". Vrijdagavond a.s. maakt bondökeur- meester Van de Berg uit Amstelveen in „De Witte Burcht" de uitslag bekend van de onlangs door de aquariumver- eniigiwg „In Aqua Vita" gehouden huis keuring. Dit is een hoogtijdag in het verenigingsjaar. Niet alleen worden de uitslagen genoemd maar ook worden de gekeurde „baken" aan een uitvoerige kritische beschouwing onderwerpen. Daarbij worden dia's van de gekeurde aquaria vertoond. De avond as daardoor bijzonder leerzaam, ook voor degenen die niet aan de keuring hebben deelge nomen en voor beginners. De bijeen komst begint om 20.15 uur. bndernemers-aktiviteiten OOSTEREND Ingaand moigen 9.00 uur heeft Oosterend weer een dames- kapsalon en wel dn hetzelfde pand {Oes terstraat 8) waar destijds kapper Bak ker was gevestigd. De zaak ds eigendom van Tonny en Henk van Gdnkel die sinds half augustus op Texel wonen, maar al jaren geleden liefde voor het eiland hébben opgevat tijdens herhaal delijke vakantidbezoeken. Tonny van Ginkel vertelde ons dat zij al sinds haar veertiende jaar in het kappersvak zit. Ze werkte onder meer 'ails cheffin in Amsterdam en Rotterdam. Het leven in de stad vormde voo-r haar en vooral voor haar man op den duur een ondra gelijke belasting. Het was mede op dok ters advies dat werd uitgekeken naar /estiginsmogelijkheden op Texel. Geko zen werd voor Oosterend omdat de be hoefte aan een kapsalon daar het dui delijkst naar voren kwam. Veel steun heeft het echtpaar ondervonden van de wed. Brouwer, waar zij voorlopig nog inwonen. „Tonny's coiffures" beschikt over zes toiletjes en zes droogkappen alsmede een wascabine voor twee per sonen, alles geïnstalleerd door Indo la. Tonny en Henk van Ginkel hopen spoe dig een gevorderde leerling te kunnen aanwerven. In haar rekilame wijst „Ton ny's coiffures" op zijn specialiteit van het „houdbare permanent". Op dit per manent wordt drie maanden garantie gegeven. Zaterdagavond 10 november belegt de dorpscommissie van Oosterend een voor alle aangeslotenen. Deze vergade ring is nodig, omdat door de organisa tie van het „Present-feest" tijdens de laatste jaarvergadering geen bestuurs verkiezing is gehouden. Verder komen er belangrijke andere zaken aan de or de, zoals het verslag van de afgevaar digden iin de zgn. begeleidingscom missie van (het „Beschermd Dorpsge zicht Oosterend", winterplannen, be spreking voorlopig zomerprogramma, vaststelling van de datum voor de gro te vergadering over de dijken en de voorbespreking hierover. Het bestuur hoopt op een flinke belangstelling. Volgende week dinsdag komt de zan geres Marjol Flore met haar eerste one woman show in de Burgemeester De Koninghal te Den Burg. Nog niet lang op de planken, boekt Marjol Flore al grote successen. Op haar debuut volgden de 'beste 'kritieken. Zij werd ondermeer een ruwe edelsteen genoemd. „Een beetje bijslijpen zal haar tot een ster van de eerste grootte kun nen maken". Marjol Flore heeft op haar repertoire veile succesvolle Engelse en Franse lied jes staan, waarvan zij er an haar show 23 ten beste zal geven. Hieronder vallen „Les blouses blanches", „I'm gonna live" en „Six roses", die als een bom insloe gen. Dinsdagavond, 6 november, Burge meester De Koninghal. Aanvang: 20.00 uur. wegens vakantie van 29 okt. tot 20 nov. Havenrestaurant van 29 oktober t.m. 2 november De wereld spaart, - 'spaar' de wereld Eer? fraaie natuurkalender ligt deze week zolang de voorraad strekt gereed bij uw

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1