Cjrom Twartsjexels in het harL, Mosselen verwateren perl schip het ei van Columbus? jp TAXI 2323 ZILVERVLOOT 6%+10% r/poorbonh Veelbelovende resultaten bij proeven in t Horntje GESLOTE van het raadhuis uue/t nederlond Advertenties vroeger inleveren uiterlijk woensdagmorgen voor 9.00 uur Zaterdagmiddags na 5.00 uur zijn de winkels in Den Burg R.K. kerkdienst op andere tijdstippen „De Joodse kijk op de mens" Zuinig zijn met energie! Mannenkoor oefent zaterdagavond Met de bus naar de kerk Gezinsvervangend tehuis gereed WILHEtMINALAAN 4-6 he IJDAG 2 NOVEMBER 1973 87e JAARGANG No. 8823 FEXELSE™COURANT ijtgave B.V. v.h. Langcvcld De Rooy 'ostbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den gl tel. (02220) 2741, *s avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cent. Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4°/0 BTW In Het Horntje worden momenteel proeven genomen met het verwateren van losselen in een schip. Voor dit doel heeft het mosselprocfstation van het Rijks- ïstituut voor Visserijonderzoek de beschikking gekregen over de Grinza 7, een i meter lang zandschip van De Vries en v. d. Wiel. De wijze waarop de mosse en in dit vaartuig worden verwaterd verschilt principieel van de manier die rordt toegepast op de natuurlijke verwaterplaatsen en in de kunstmatige verwa- erplaats in Het Horntje. De kwaliteit van de aldus verwaterde mosselen blijkt erheugend goed te zijn. Dat is niet zo leuk voor de mensen die graag een mos- elvenvaterplaats bij Texel aangelegd zouden zien, want zo'n drijvende verwa nplaats is niet aan een locatie gebonden. Het zou kunnen betekenen dat de losselhedrijvigheid na afsluiting van de Oosterschelde rustig in Zeeland kan lijven. derhalve als verwaterplaats en opslag plaats onbruikbaar. Er moet dus naar andere mogelijkheden worden uitgeke ken en men denkt daarbij in de eerste plaats aan kunstmatige verwaterplaat sen, aan te leggen op plaatsen waar over zeewater van de vereiste kwaliteit kan worden besohiikt en waar ook de mosselihandel genoegen mee kan nemen in verband met de afvoer. De water kwaliteit bij Texel is uitstekend, maar de mosselihandel voelt niet veel voor Texel. Ook de provincie, zo blijkt uit de onlangs verschenen visserij nota, is niet erg Texel-minded wat de mosselindus trie betreft. Daar voelt men meer voor Wieringen De kansen zijn voor 'Texel overigens nog niet verkeken. Waterstaatsman L. J. Weijdt en zijn medewerkers hebben met bekwame 9poed een verwaterplaats ontworpen, aan te leggen voor de dijk van de Prins Hendrikpolder. Het plan is betrekke lijk goedkoop uit te voeren, goedkoper dan bij Wieringen. fog even het geheugen opfrissen van lezers die niet meer weten wat ver teren van mosselen is. Als mosselen rden gevist zijn ze ongeschikt voor isumptie omdat ze als gevolg van Iwarrelen van bodemmateriaal zand nen de schelpen hebben gekregen, schelpdieren moeten de gelegenheid )ben dit zand uit te spugen, wat ge- ïrt door de mosselen na het vissen uit storten in schoon stromend zeewater, verwaterplaats. Na verloop van tijd i de mosselen zandvrij en gereed >r consumptie. In de praktijk funge- de verwaterplaatsen als „natte pak- izen". De mosselindustrie heeft als waterplaats altijd de Oosterschelde gebruik gehad. Als gevolg van de Itawerken wordt deze afgesloten en Wij maken onze adverteer ders erop attent, dat i.v.m. heropening van onze ver bouwde zaak, de krant van vrijdag 9 november reeds donderdagmorgen gedrukt wordt. Wij verzoeken U geleefd uw advertenties voor deze editie in te leveren Tijdnood Maar intussen is duidelijk geworden dat de Oosterschelde eerder dicht is dan de kunstmatige vcrwaterplaatsen ge reed kunnen zijn. Om de mosselindus trie de nek niet om te draaien moet dus in een overgangsregeling worden voor zien. Die overgangsoplossing hoopt men te hebben gevonden in de verwater schepen. Met de proeven is men in 't Horntje nu een paar weken bezig. De heer L. Wesetbroek uit Den Burg die als technisch projektleider bij dit experiment is betrokken, verblijdde ons dezer dagen met twee zakken mosselen. De wens „smakelijk eten" ging gepaard met het verzoek rapport uit te brengen over de kwaliteit van de mosselen. Want er is veel ten aanzien van de kwaliteit van deze schelpdieren vast te stellen met meetinstrumenten, maar uiteinde lijk is het de consument die bepaalt of WINKELIERSVERENIGING DEN BURG Overzicht van het tot verwaterplaats ge maakte stuk van de Grinza 7. Alen ziet de laag op een rooster liggende mosselen. Zo juist zijn de pompen in werking gezet en even later zullen de mosselen onder water verdwijnen Aan de touwtjes zijn pakketten mosselen bevestigd die als proefmonsters zijn bedoeld en na verloop van tijd zullen worden opgehaald voor onderzoek. Op de achtergrond links de 1VR 41 ..Branding' die de mosselen vanuil verschillende plaat sen van de Waddenzee naar Het Horntje brengt. de mosselen lekker zijn of niet. In dit geval gaat het speciaal om de vraag of de in het schip verwaterde mosselen werkelijk voldoende zandvrij zijn. We zijn niet de enigen die aan dit smake lijke experiment meewerken; zo'n hon derd particulieren op Texel eten de dn het schip -verwaterde mosselen. De mos selen gaan ook naar visrestaurants en zelfs is al een partij geëxporteerd. De eerste indrukken zijn bijzonder gunstig. Wij en onze meeëtende kennissen heb ben vrijwel geen zandkorrel tussen hun kiezen gekregen en die goede ervaring wordt door anderen gedeeld. Het ver wateren in het schip geschiedt beter dan op de natuurlijke verwaterplaatsen en benadert dicht het resultaat dat in de kunstmatige verwaterplaats bereikt wordt. Waddenzee De mosselen die voor het experiment zijn bestemd zijn afkomstig van ver schillende percelen dn de Waddenzee. Want lang niet alle mosselen verwate ren even makkelijk. De schelpdieren worden in Het Horntje aangevoerd door de WR 41 „Branding" en met be hulp van containernetten overgezet in het GrinzA-sdhip. De Grinza, die voor vier weken aan het RIVO is verhuurd, heeft voor het experiment een kleine verbouwing ondergaan. Een deel van de bak waarin doorgaans zand wordt vervoerd is afgeschut. Onderin dit af geschutte gedeelte zit een rooster en daarover worden de mosselen uitge spreid in een, al naar gelang de aard van de proef, dunne of dikke laag. Dan wordt de pomp gestart en worden de mosselen onder water gezet. Gedwongen doorstroming De pompen moeten blijven werken want het water loopt door de mosselen via het rooster weg. Er is sprake van ge dwongen doorstroming. Doordat het water via meerdere pijpen toestroomt worden alle mosselen intensief met zee water in kontakt gebracht. Na verloop van tijd gaan de mosselen open en wer ken het zand naar buiten. De praktijk leert dat in (al naar gelang de laagddk- te) acht tot zestien uur alles weg is. De eerste uren wordt het meeste zand uit gespuwd; het duurt veel langer voordat oök de laatste korreltjes weg zijn. De mosselen moeten tijdens het verwate ren dn optimale konditie blijven. Dat hangt o.a. samen met de hoeveelheid water die per minuut de drijvende ver waterplaats wordt ingepompt. Metingen In de brug van de Grinza heeft kapi tein P. H. J Draaima gezelschap gekre gen van de heer G. P. Bais uit Den Hel- £|der, meet- en regeltechnisdh medewer- jWker bij het RIVO. Voortdurend worden ff hier slibgëhalte, temperatuur, zoutge- V halte en zuurstofgehalte van het water gecontroleerd. Het zuurstofgehalte wordt door een schrijf apparaat zelfs continu geregistreerd. Mosselen gebrui ken zuurstof. Er is derhalve verschil in zuurstofgehalte tussen het water dat naar de mosselen wordt gepompt en het water dat er vanaf komt. Is het afko mende water te zuurstofarm dan bete kent dat, dat de pompen wat meer moe ten aanvoeren, willen de mosselen zich tenminste lekker voelen. Herhaaldelijk worden monsters voor onderzoek ge trokken. Al eerder zijn met het „ge dwongen doorstroompnnoipe" proeven op laboratoriumschaal genomen. Daar bij bleek onder meer dat mosselen tot een dikte van anderhalve meter kunnen worden opgestapeld. Ook de onderste mosselen verwateren dan nog naar wens, ondanks het gewicht van hun bovenburen" en de van hen afkomstige zand regen. Definitieve oplossing Het zou best eens kunnen dat het ver wateren in schepen zo goed bevalt dat de mosselindustrie het niet als een overgangsmethode maar als hèt systeem voor de toekomst gaat zien. De voorde len zijn voor de hand ligend: verwate ren is op zee mogelijk overal waar goed water is. Het is niet uitgesloten dat dit zal leiden tot een systeem waarbij het verwatersohiip zidh ophoudt in de buurt van de vissende mosselkotters, de vangst overneemt en al verwaterend naar elke gewenste plaats vaart om de handelaars te voorzien. Ook zal worden beproefd of het mogelijk 'is het water dat over de mosselen wordt gestort te reeirculeren. Men gebruikt dan steeds hetzelfde water. Dat water zal dan wel op een of andere wijze van zuurstof moeten worden voorzien. Als dat zou lukken, zou een verwatersdhip met een lading via het binnenwater naar zijn bestemming kunnen varen. Dat bete kent; goedkopere sohopen en minder af hankelijkheid van het weer. Dat ver waterschepen enorm veel goedkoper zullen zijn dan vaste verwaterplaatsen staat buiten kijf. Maar er zijn ook wel nadelen te nemen. Als „nat pakhuis" heeft zp'n verwaterschip veel minder capaciteit dan een stationaire rnossel- verwaterplaats. Met de andere proeven die in 't Horntje worden genomen zullen de ex perimenten met het verwateren in een schip de gegevens verschaffen op ba9is waarvan straks over de toekomst van de mosselindustrie zal worden beslist. Autoloze zondag In verband met de autoloze zondag is besloten een aantal R.K. kerkdiensten niet op zondag maar op zaterdag te houden. Het gewijzigde schema voor de verschillende dorpen ziet er als volgt uit: Den Burg: zaterdag 3 nov. 19.30 uur zondag 4 nov. 8.30 en 10.30 uur De Cocksdorp: zaterdag 15.00 uur (dus niet zondag 9.15 uur) en zondag 10.45 uur. Den Hoorn: zaterdag 15.00 uur (dus niet zondag 10.45 uur). De Koog; zaterdag 14.00 uur (dus niet zondag 9.30 uur). Oosterend: zaterdag 19.30 uur. Oudeschild: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.45 uur (düs niet 19.00 uur). Bovenstaand schema is na rijp beraad samengesteld. .Niettemin is het mogelijk dat het voor verbetering vatbaar as. Suggesties worden gaarne ingewacht bij de pastores. Het staat dus niet bij voor baat vast dat dit schema ook voor het volgende weekend zal gelden. Woensdagavond om acht uur houdt mevrouw M. Meelker-van Tijn een le zing in de Burgemeester De Koninghal over „De Joodse kijk op de mens". Zij houdt deze lezing voor de doopsgezinde, gereformeerde en hervormde zuster- kringen, alsmede voor leden van het R.K. Vrouwengilde en de NKV. Andere belangstellenden '(bok heren!) zijn even eens welkom. fl V MEDEDELINGEN VAN BEN W Burgemeester en wethouders hebben bij de hoofden van de scholen aange drongen op, waar dit mogelijk is, beper king van energiegebruik in de schoolge bouwen. Eenzelfde maatregel zal wor den getroffen voor de overige gemeen telijke gebouwen. Via deze publicatie dringen zij er bij de bevolking op aan ernstig na te gaan op welke wijze men zich in het alge meen belang beperkingen in het ener giegebruik kan opleggen en in dit ver band willen zij suggesties van de rege ring graag onderschrijven. OOSTEREND Als gevolg van het autorijverbod op zondag wordt het voor de niet in O osterend wonende leden van het Texels Christelijk Mannenkoor bezwaarlijk om de repetities te bezoe ken. Het 'bestuur heeft daarom beslo ten de komende repetitie zaterdagavond a.s. te houden van 19 30 - 21.00 uur. Autoloze zondag DE COCKSDORP Om de in de Ei- erlandse polder wonende mensen in de gelegenheid te stellen zondag de oogst- dienst (10.00 uur) bij te wonen heeft de Hervormde kerk De CocksdorpnEierland een AOT-bus gehuurd. Deze vertrekt om 9.30 uur bij de Ruigedijk en neemt dan de volgende route: Postweg, Smits- weg, Hoofdweg tot smederij Dros, Wa- geningseweg. Postweg, De Cocksdorp. Wie mee wil moet zich langs de weg op stellen. Na afloop van de dienst wordt men via dezelfde route weer terugge bracht. Op deze wijze hoopt men dat de autoloze zondag bet bezoek aan de oogstdienst niet ongunstig zal beïnvloe den. Het gezinsvervangend tehuis „De Texelse Reede" aan De Zes te Den Burg is gereed. Dezer dagen arriveren de eer ste bewoners. Het is niet de bedoeling het huis officieel te openen Wel worden belangstellenden in de gelegenheid ge steld het huis te bezichtigen en wel op vrijdag 16 november van 14.00 - 16 00 uur. RENTE PREMIE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1