Cjrom Twartsjexels in het harL, Stookoliesituatie is zorgelijk TX 49 jCornelis Maria' maakte proefvaart //i wEm .^0rr VOORDELIG LENEN Bibliobus in Eierland en Oudeschild het Horntje =r 'IS /X f ê/t rffcderland ITE Texelaars moeten 20% bezuinigen Ernstig tekort dreigt voor kottervloot szerl ten Winkelweekaktie start woensdag 7 november i "v Paardenvrienden houden najaarsvergadering Weer voorlezen in bibliotheek Texelaars hielden zich keurig aan rijverbod Eigen trainingsuur voor jonge tafeltennissers ge het td. Harry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den ERK tel' ,#2220> 2741' 's avonds (02220) 2403 )0lj INSDAG 6 NOVEMBER 1973 87e JAARGANG No. 8824 Uitgave B.V. v.b. Langeveld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 4- 50 cent incasso; los 25 cenL Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 cL p. mm. excl. 4»/o BTW a of on (on; sr m perm zome; woo: n Duranl 271 De huisbrandolievoorziening van Texel laat zich als gevolg van de Arabische boycot vrij zorgelijk aanzien. Alleen als alle gebruikers ge middeld ca 20% bezuinigen zal het mogelijk zijn de winter warm door te komen. Aan hamsterpogingen zullen de plaatselijke oliehandelaren niet meewerken. Dat kunnen ze ook nauwelijks, want de toeleverings bedrijven hebben laten weten dat de handelaren per maand niet meer dan dezelfde hoeveelheid olie kunnen betrekken dan dezelfde maand in het vorige jaar. Uit het feit dat de winter vorig jaar zeer zacht was en dat de vraag in het afgelopen jaar aanmerkelijk is gestegen (voor namelijk door uitbreiding van het aantal cv-insta!laties) volgt dat de consumenten aanmerkelijk moeten bezuinigen om moeilijkheden in de loop van de winter te voorkomen. aat 1 tar Ilcldt 60 uien altuur d vs 3958 ïrend Als de handelaars deze maand bijv. 20% meer zouden verkopen dan het toegestane (kwantum, dan wordt die hoeveelheid dn mindering gebracht op het kwantum voor de cember wat ertoe kan leiden dat zij een tijdlang geen olie kunnen be trekken en doorleveren. Men zal er ongetwijfeld begrip voor hebben dat het dn het licht van deze situa tie ndet mogelijk is de klanten meer olie te geven dan zij op korte ter mijn nodig hebben Tot hun teleur stelling hebben meerdere Texelaars inmiddels ervaren dat het niet meer mogelijk is om een voorraadje van bijvoorbeeld 5.000 liter aan te leg gen. De handelaars kunnen zo'n hoeveelheid niet leveren omdat het ten koste van anderen zou gaan. Het is ook niet mogelijk een tank bij te vullen als deze nog niet voor de helft leeg is. Als norm wordt mo menteel gehanteerd dat men olie krijgt als de tank nog maar voor 25% vol is. Bezuinigen De handelaars zullen als het mee loopt deze winter ononderbroken beperkt kunnen leveren. Die be perkte hoeveelheden zullen voor de consumenten voldoende zijn als* zij het oliegebruik met ongeveer 20% beperken. Vooral de mensen die over centrale verwarming beschik ken zullen weinig moeite hebben om aan die eis te voldoen Zij kun nen beginnen met het dichtdraaien van de radiatoren op de slaapka mers, gang, bijkeuken en wc. Ver der kan men de thermostaat voor de nadht lager zetten dan gewoon lijk, maar ook overdag kan men met wat minder warmte genoegen nemen. Veel mensen hebben in hun huiskamer een temperatuur van 22 graden of zelfs meer. Twintig gra den is ook voldoende. Wie het koud heeft kan beter een vest of een ex tra hemd aantrekken Zeer brand stof besjpa rend is ook het 's avonds vroegtijdig sluiten van de gordij nen. Toohtwering is nu meer dan ooit een gebiedende eis: wie met toohtstrip de afdichting van ramen en (tuin)deuren verbetert, voor komt de ontsnapping van veel war me lucht. Er zijn vrij veel gezinnen die naast een op de centrale ver warming aangesloten warmwater- installatie ook nog over een '(niet dn gebruik zijnde) boiler geschikken. Het is aan te bevelen de ov-warm- waterinstallatie buiten gebruik te stellen en de boiler weer dn te scha kelen. Ook de beheerders van open bare gebouwen kunnen een belang rijk steentje bijdragen. 'Het warm houden van gangen, wachtruimten, garages en andere vertrekken, waar zich niet langdurig mensen ophou den moet onder de huidige omstan digheden als ongewenste luxe wor den gezien. Spoedig duurder Een stimulans voor zuinig stoken is mogelijk 'het feit dat de prijzen van de olie snel stijgen. Momenteel betaalt men ongeveer 20 cent per liter. Bij J. C. Rab en T.O.C. ver wacht irnen dat daar vóór haif no vember zeker vier centen bijkomen. Daarna zal de prijs nog verder op lopen als is daarover niets met ze kerheid te zeggen. Op Texel wordt per jaar tegen de 20 miljoen liter huisbrandolie verstookt. Vrijwel al les wordt per tanker in Oudeschild aangevoerd. Daar arriveert ook de zware stookolie voor de Texel- stroom-centrale. 'De centrale be schikt met het oog op eventuele iso latie van het eiland in de winter over een vrij grote voorraad De eerste maanden heeft men daar in ieder geval geen last en ook daarna zal de aanvoer nog lang kunnen doorgaan omdat de centrale een essentiële voorziening is. Kotters Vooral als gevolg van de steeds zwaarder wordende motoren zijn de kotters van onze vissersvloot groot verbruikers van olie geworden. Bij de Coöperatieve Inkoopvereniging voor Visserijbenodigdheden verna men we dat de voorraad gasolie op het ogenblik anderhalf miljoen li ter bedraagt. Per week wordt 350 000 liter gebruikt, 10 tot 30.000 liter per kotter! De maatschappijen die de CIV bevoorraden (hebben la ten weten hetzelfde kwantum te willen leveren als vorig jaar minus 15%. Het afgelopen jaar is het ge zamenlijk motorvermogen van de Texelse kotters echter met zo'n 10.000 pk toegenomen, waaruit volgt dat genoemd rantsoen zowat de helft te weinig is. Over enkele we ken zit men zónder. Het CIV-be- stuur heeft hiermee dan ook geen genoegen genomen. Vandaag is een afvaardiging van de CIV samen met een vertegenwoordiger van de Direktie der Visserijen, naar de oliemaatschaippijen geweest om te trachten tot ruimere toewijzing te komen Zou het geen resultaat af werpen, dan zullen de vissers op een of andere manier moeten be zuinigen. Het zou mogelijk zijn een dag per week minder te vissen, de motoren op een lager toerental te zetten of een deel van de kettingen van de netten te verwijderen. Al deze maatregelen hebben belang rijke kleinere vangsten tot gevolg en dat is vooral voor de eigenaars van de nieuwste kotters een hard gelag. 235 IIIIISl Voensdag 7 november start de Sint «laasaktie van de winkeliers van Burg. Bij deze winkelweekaktie 1 men weer tewerk naar het oude en trouwde recept: bij elke kontant be te gulden krijgt men in de winkels Den Burg een gratis zegeltje. Tien Htjes moeten op een kaart worden 'lakt (die voor 15 cent wordt ge kt)- Üe kaart met zegels vormt een dat bij een deelnemende winkelier worden ingeleverd. Vrijwel alle 45 tkeliers van Den Burg doen mee. Ze herkenbaar aan een raambiljet. te aktie strekt zich uit over drie we- L Elke week trekt notaris Van Wij- voor ƒ1200,aan prijzen. Totaal is n t j M't/iff Vrijdagavond a.s. komt de Vereniging voor Vrienden van het Paard in hotel ,,De Lindeboom-TexeP' bijeen voor de herfs'tvergadering. Na het huishoudelijk gedeelte zal de heer Kistemaker, voor zitter van de afdeling Noordholland van het Warmbloed Paardenstamboek in Ne derland (KPN) een praatje houden on der het motto Hedendaagse fokkerij". Verder zal -mej. Corry Dros dia's verto nen, o.a. van afgelopen concoursen hip- pique. De vereniging is voornemens bij vol doende belangstelling weer een toi-let- teercursus te verzorgen. Ook dit punt komt vrijdagavond ter sprake. In de bibliotheek te Den Burg wordt weer elke woensdagmiddag voorgele zen. Kinderen van 5-7 jaar zijn wel kom van kwart voor twee tot kwart over twee Er zijn geen kosten aan ver bonden. OUDESCHILD Zaterdagmiddag maakte de nieuwe kotter TX 49 „Corne- lis Maria" van B. Vlaming uit Den Burg de officiële proefvaart, na de avond te voren te zijn gearriveerd. Ongeveer 70 belangstellenden voeren mee. Ze waren op originele wijze uitgenodigd door toe zending van een monsterrol. De TX 49 is een produkt van scheepswerf Van Goor in Monnickcndam en was drie maanden eerder gereed dan oorspronke lijk was gepland. De „Cornelia Maria" is 34.70 meter lang, 7.20 meter breed en 3.85 meter diep. Het schip heeft een diesel „Indu- stne"-motor van 1240 pk bij 400 toeren. Hij is uitgerust met een hulpmotor van 65 pk en een van 92 pk, beide Daff fabri katen, die de lach tgenerato ren en de hulpgeneratoren voor de winch aandrij ven. De scherfijsmachine en de koelinstal latie zijn van Seffle uit Zaltbommel. dus ƒ3.600,aan prijzen uitgeloofd. De prijzen bestaan uit waardebonnen die bij de deelnemende winkeliers kunnen worden besteed. Het verschil bij vorige jaren is dus dat de zegeltjes op kaartjes moeten worden geplakt inplaats van in enveloppen gedaan. De controle wordt zo vergemakkelijkt. Het is belangrijk te weten dat de kaartjes die in de eerste week worden ingeleverd ook in de vol gende twee ronden meeloten. Wie dus de eerste week meedoet iheeft driemaal zoveel kans op een prijs als dn de derde week. Op deze manier hoopt men het vroegtijdig doen van Sinterklaasinkopen te bevorderen. Het grootste deel van de opbrengst van de aktie is bestemd voor de aan koop van speelwerktuigen en andere hulpmiddelen voor de Bartimeushoe- ve" bij Oosterend. Vrijdag 9 november komt de biblio bus naar Texel. Het is een rijdende bibliotheek van de Provinciale Biblio theek Centrale van waaruit niet alleen boeken en tijdschriften maar ook grammofoonplaten worden uitge leend. Het is de bedoeling dat de bus elke vrijdag komt en dan standplaats inneemt in Zuid-Eierland (Postweg- Muijweg) van 11.00 - 11.30 uur; Mid- den-Eierland (school) van 11.45 - 12.15 uur; Oudeschild (school) van 13.00 - 14.45 uur en 't Horntje (Dageraad voor nummer 10) van 15.00 - 15.30 uur. In overleg met het bestuur van de plaatselijke bibliotheek zijn genoem de standplaatsen uitgekozen. Het zijn alleen woonkernen waar tot dusver niet over een bibliotheek, uitleenpost of wisselkollektie (reizende 'bibliotheek) kon worden beschikt. De bibliobus bevat een kollektde van 2500 boeken en 150 grammofoonplaten. Wie een bepaald boek (of plaat) hier niet kan vinden kan bestellen. De Provinciale Bibliotheek Centrale kan putten uit een kollektie van 300 000 stuks. Het lidmaatschap van de bibliobus is gelijk aan dat van de bibliotheek in Den Burg: ƒ8,per kalenderjaar voor vol wassenen. Een tweede abonnement uit hetzelfde gezin kost ƒ4,en ook be jaarden betalen dit bedrag. Het tarief voor de jeugd 'bedraagt ƒ1,50. Dat de tarieven voor het kalenderjaar gelden, houdt in dat degenen die nu lid worden, tot 1 januari gratis lézen. Voor het uit lenen van platen geldt een aparte rege ling. Belangrijk is het te weten dat men met een abonnement voor de bibliobus njet in de bibliotheek te Den Burg te recht kan. Daarvoor is dus een tweede abonnement nodig. NEEM EEN PERSOONLIJKE LENING op zeer concurrerende voorwaarden Voorts is het schap voorzien van een Lips-schroef, twee centrif ugaalpompen, een membraampomp en een elektrische installatie van 220 - 380 volt. Uitgebrei de elektronische apparatuur ontbreekt uiteraard niet. Het vaartuig is geschikt voor de boomkorvissenj, is in een tijds bestek van zes maanden gebouwd en heeft tegen de twee miljoen gulden ge kost. Overdracht Niet ver van de Helderse kust werd aan dek door de heer Van Goor het schip overgedragen. In zijn toespraakje dankte de heer Van Goor de heer Vla ming voor het vertrouwen dat hij had geschonken door hem de opdracht te laten uitvoeren. De heer Van Goo-r hoopte dat zegen zou rusten op het werk van de heer Vlaming Na de proefvaart werd in hotel „Prin ses Juliana" een receptie gegeven. 3 no vember: een i(zee-)mijlpaal voor de fa milie Vlaming. Gisteren voer de heer Vlaming uit met zijn aanwinst. Opva renden zijn: schipper B Vlaming, B. de Srnidt, S. de Groot, P. Daalder, D. Jans sen en J. Bakker. Op de foto de TX 49 bij het binnenva ren van de haven van Oudeschild na af loop van de proefvaart Ook op Texel hebbeh de automobilis ten zich over het algemeen keurig ge houden aan het verbod om op zondag te rijden De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag tussen drie en vier uur twee overtreders aangehouden; hun wagens werden in beslag genomen. Ve len zijn er zondag op de fiets op uitge trokken. Ondanks het vooral 's mor gens mistige weer was dat een bijzon dere en aangename ervaring. Als ook de volgende zondagen autoloos moeten zijn, zal dat zeker niet als een ramp worden beschouwd. Wel heeft men zich geërgerd aan het feit dat buitenlanders wel mochten rijden. Er waren in ver band met een viertal vrije dagen rond Allerheiligen vrij veel Duitsers op Texel. Voor de donderdagse tafeltennis- avonden van de Meersportenvereniging bestaat veel belangstelling. Het is dan ook mogelijk gebleken voor de jongeren een aparte traimngstijd in te voeren en wel van zeven uur tot half negen. De rest van de avond is voor de oudere spelers en speelsters. Gedurende de rest van deze maand bestaat voor iedereen gelegenheid in de Thijsseschool gratis te tennissen. Bij blijvende voldoende belangstelling zal worden overgegaan tot oprichting van een tafeltennisafde- ling van de Meersportenvereniging.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1