Cjrom 'Zwartsjexelsin het harL, Ook gemeenteraad boos over provineiale visserijnota r/poorbonk AGENDA TAXI 2323 Steiger in nieuwe haven van levensbelang voor vloot TOT HOGE RENTE uue/t nederlond weemaal loos brandalarm en nooit één dag renteverlies Lezing met films voor Nutsdepartement Zusterkringen houden verkoopdag Burgerlijke stand Hervormde zusterkring De Cocksdorp houdt verkoopdag Vergaderingen Werkgroepen Streekcommissie Texel Welfare houdt verkoping WILHEIMINALAAN 4-6 RIJiDAG 9 NOVEMBER 1973 Uitgave B.V. v.h. Langevcld De Rooy Postbus II Den Burg, Texel - Tel. 2741 ted. Harry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den Surg. tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 XELSE 87e JAARGANG No. 8825 COURANT Versebünt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kv». -f 50 cent incasso; los 25 cenL Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert 23 ct p. mm. excl. 4«/o BTW Verschillende raadsleden hebben n de dinsdagavond gehouden verga dering hun ergernis geuit over de on- uistheden en onvolledigheden in de inlangs verschenen provinciale visse- •ijnota. Ook de wijze waarop de pro vincie met het rapport is omgespron gen (B. en W. kwamen bij toeval ach- er het bestaan en aanvankelijk werd telfs geweigerd het hen toe te zen den!) heeft veel kwaad bloed gezet. De eerste die zich in die zin uitsprak tas de 'heer L. J. Weijdt (Texels Be- ang) Voor hem was het echter een roost dat Provinciale Staten de nota tiet hebben aanvaard. De Texelse kot- ervloot is wel niet de grootste maar ehoort wel tot de modernste van West- toropa; Texel hoort alleen daarom al olledig bij de discussie over de visse- ijproblematiek betrokken te zijn. De leer Weijdt vergeleek de nota met het ecreatiebasi9plan. Als dat zonder enige oorkennis van de gemeenschap ter ta al zou komen, zou de hel losbreken. Vat de op pagina 11 van de nota ge- oemde steiger dn de nieuwe haven be reft, markte de heer Weijdt op dat de isserij daar voorlopig mee geholpen ou zijn. De eveneens als wenselijk uit- esproken kade-uitbreiding zal voorlo- niet gerealiseerd (kunnen worden ezien de funktie van deze voor de uit- oerang van de Deltawerken bestemde Levensbelang Voldoende aanlegmogelijkheden zijn oor de thuishaven van een kottervloot an levensbelang. De haven is een we- enlijk onderdeel van het bedrijf van de Batschapsvissers. Want als een kotter p vrijdag binnenloopt ds het werk niet I De rest van de dag en de zaterdag- chtend wordt besteed aan onderhouds- n reparatiewerk en aan het innemen an olie, ijs en proviand. De reparatie- n toeleveringsbedrijven houden daar fcening mee, ongeacht de vrije zater- ag. Iedereen vindt het heel gewoon 'ant de vloot moet maandag weer kun- «n varen. Het as een historisch gegroei- De Texelse brandweer werd dinsdag riemaal gealarmeerd; in twee gevallen as sprake van loos alarm. De eerste leiding kwam 's middags om drie uur. ien volle brand op C 58", aldus de annenstem voor de telefoon. Op de ■aag met wie men 9prak werd geant- oord; „Van der Beek in Eierland" en >k werd het telefoonnummer genoemd, et nummer bleek te kloppen en de "andweer van De Cocksdorp en Den urg rukte uit. Op het opgegeven adres Labora" van Bas van der Beek) aan komen bleek dat er niets aan de hand as; er had niemand gebeld. Om half igen 's avonds -kwam opnieuw een eldmg binnen. Nu zou de kapel van lud-Ederland in brand staan. Door er ring wijs geworden belde de brand eer eerst buurtbewoners en deze kon- in meedelen dat er met de kerk niets in de hand was Het derde telefoontje Bias wel serieus. Om tien uur 's avonds erd gemeld dat op de Postweg ter togte van hoeve „De Vooruitgang" een Iksnvagen in brand was geraakt. Het [«val wilde dat het de auto was van de '-jarige J. van der Beek, zoon van de ian waar de brandweer die ochtend op vals alarm was heengestuurd. Van der Beek jr. had zijn 11 jaar oude 'to juist van een andere motor voor- en. Bij de montage was blijkbaar een ut gemaakt want de wagen vloog bij rijden dn brand. De brandweer tofde de vlammen met de söhuimblus- De bestuurder bleef ongedeerd, aar de auto moet als verloren worden schouwd. Dat men bij de brandweer, totie en anderen die er moeite en ben- ne voor hebben verspilt slecht te spre- ;n is over deze nieuwe golf van valse eldingen, laat zich denken. Erg sti lerend voor de paraatheid is het ook et. Men ziet zidh nu genoodzaakt elke i®1 ;lding te controleren 'alvorens uit te kken en dat kan dn geval van echte .ju aT)d kostbare minuten versohil ma de situatie, typisch voor de maatschaps vissers. De tijd idde beschikbaar is om de vloot weer vaarklaar te maken is be perkt en wordt nog beperkter als men zou moeten overgaan tot langer vissen, daartoe gedwongen door grote investe ringen en hoge kosten (van bijv. olie). Voldoende kaderuimte is dan van essen tieel belang. Met een steiger in de werk haven is al veel opgelost. Komt een der gelijke voorziening er met, dan dwingt men 'de vissers een andere thuishaven te zoeken. Alleen met een thuishaven in de eigen gemeente, dicht bij het eigen huis heeft de maatschapsvisser de mo gelijkheid van een goed bestaan, ge kocht echter met heel veel werkuren. Heen en weer reizen naar een andere haven, al was het Den Helder, is wel heel ongewenst. De heer Weijdt had be grepen dat drs. S. Sdhreur van de Eco nomisch Technologische Dienst van de provincie {medesamensteller van het rapport) aan dit probleem niet zwaar tilt. „Een levensgevaarlijke stelling, ge baseerd op onwetendheid". Onderbren gen van een maatsahapsvloot in een vreemde haven, betekent ondergang. Voor Texel zou het een economische klap zijn met grote gevolgen. Mosselen De voorkeur van de provincie voor een mosselvervvaterplaats bij Wieringen was volgens de heer Weijdt ongefun deerd en overijld. De terzake ingestelde stuurgroep is nog niet klaar. Onderzoe kingen naar o.m. de mogelijkheid om achter de Oostersoheldedam te verwa teren of om te verwateren in schepen zijn in een pril stadium. Weijdt riep het college op waakzaam te zijn. Texel 'heeft sterke argumenten voor een mosselver- waterplaats (waaronder het zeer goede water) maar de Zeeuwen hebben geen beste ervaring met 'boobverbindingen en tillen er zwaar aan dat zij van de veerboten afhankelijk zullen zijn als zij op Texel hun mosselen verwateren. Ook de heer Timmer wees op het es sentiële belang van voldoende aanleg mogelijkheden in de nieuwe haven. Zal de werkhaven ontruimd moeten worden als in 1975 de dijkverhogingswerkzaam- heden beginnen? Als niet tijdig voor zieningen gereed komen zal de vloot naar elders moeten verhuizen, wat nare konsekwenties heeft voor de 200 vissers maar ook voor de bedrijven die met hen te maken hebben. De heer Timmer wees met name op de ontplooiingsmogelijk heden voor het scheepsreparatiebedrijf. Buitenhaven De heer J. Zuidewind attendeerde er op dat een goede havenakkommodatie ook van belang is voor de waterrecrea tie en het economisch verkeer, Hij vond de aanleg van een steiger gewenst, maar een ook voor de verdere toekomst af doende oplossing zou de aanleg van een buitenhaven zijn. Als de mosselcultuur naar hier komt, zou dat kunnen beteke nen dat er ligplaats voor ca 40 kotters bij moet komen. Als er een buitendijkse haven zou komen (volgens het oorspron kelijke plan Weijdt) dan zou de huidige werkhaven handelshaven kunnen wor den en mogelijkheden kunnen bieden aan het sciheepsrepairatiebedrijf; de ou de noorder- en zuideihaven zou geheel voor de watersport beschikbaar komen. De heer Zuidewind vond het vertekende beeld dat in het rapport van Texel wordt gegeven zeer kwalijk, met name de opmerkingen inzake TESO en de ar beidsreserve op Texel zijn onjuist. De heer Zuidewind zei de mosselverwater- plaats te beschouwen als de enige moge lijkheid om Texel een gezonde economie te bezorgen. De iheer F. Blanken wilde niet ingaan op de details van het rapport. Wel sprak hij zijn erkentelijkheid uit over de wijze waarop de burgemeester er commentaar op heeft gegeven ten overstaan van de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Overtrokken Wethouder Daalder vond het over trokken nu al een nieuwe buitenhaven als oplossing aan te dragen. Verder meende hij dat bij aaAleg van een stei ger er in de werkhaven voldoende plaats zal zijn, ook als het varend ma terieel voor de dijkverhoging er lig plaats zal hebben. De heer Sprenger zei, dat momenteel wordt gepoogd kracht bij te zetten aan de aktie voor de 9nelle aanleg van een steiger. Het vertekende beeld van het visserij rap port wordt rechtgetrokken. Bij het rijk is men inmiddels van de juiste feiten op de hoogte. Dat nam niet weg, dat meerdere raadsleden de nota als „le vensgevaarlijk" bleven beschouwen. Gevreesd werd, dat er _toch een voor Texel ongunstige invloed van zal uit gaan. Bij het rijk is men weillioht ge neigd meer waarde te hechten aan een provinciale nota, dan aan het verweer van een belanghebbende gemeente Skilsloot In het begin van de vergadering rea geerde de heer P. Smit op het antwoord dat b. en w. hebben gegeven op zijn vraag inzake de vervuiling van de Skilsloot. B en w hadden laten weten, dat overleg is gepleegd met Ihet be stuur van het waterschap. Daar is toe gezegd dat de sloot zal worden schoon gemaakt. De oorzaak van de vervuiling bleef een raadsel, want b. en w. hadden geschreven „Bij hevige regenval komt een gedeelte van de overstort van de rioolzuiveringsinstallatde van Oude schild in het slootje terecht maar ge bleken is dat dit nagenoeg geen ver ontreiniging veroorzaakt". De heer Smiit herhaalde nu dat geen andere vervuiling van de sloot mogelijk is dan die van de overstort. De heer L. J. Weijdt iwas het niet met hem eens. Vol gens hem was het stilstaan van het water de voornaamste vervuilingsoor zaak. Hoe het ook zij, de sloot wordt schoongemaakt, al kon uit woorden van wethouders Dros worden opgemaakt, dat de grondeigenaars er bezwaar tegen hebben dat de uit de sloot verwijderde rommel op ihun land terecht komt. B. en w. hadden ook nadere informa tie gegeven inzake het aantal uren dat personeel van de .Fa. Van Tatenhove aan de gemeente wordt uitgeleend. In 1972 iwaren 8735 uren mensen van Van Tatenhove bij de gemeente aan het werk, voornamelijk bij het onderhoud van plantsoenen, straten en wegen. In de eerste drie kwartalen van 1973 was sprake van 9275 uren. Het personeel wordt ingezet bij ziekte of bij pieken in het weik. Het personeelsbestand bij de gemeente is zodanig dat de normale werkzaamheden met eigen krachten kunnen worden gedaan. In 1972 werd aan Van Tatenhove voor het lenen van het personeel ƒ119.495,— uitbetaald en in de eerste drie kwartalen van 1973 ƒ147.935 Stortplaats In overleg met de provinciale .'water staat wordt een verzoek tot wijziging van de hinderwetvergunning voorbe reid voor de vuilstortplaats bij de Mok- baai. Desgevraagd kreeg de heer C. Koom te horen, dat een andere ver gunning nodig is, omdat bij de afwer king van het vuil een iets andere werkwijze wordt toegepast dan dn de huidige voorwaarden staat omschreven. Wethouder Dros zei, dat de laag grond waarmee het vuil wordt afge dekt in de praktijk beter dunner kan zijn. Bovendien zijn de palen van de afrastering rond het terrein van alu minium i.p.v. hout zoals in de voor- 8% 'waarden staat. Ook wordt een shovel in plaats van een rupstraktor gebruikt. Bij de vuilverwerking wordt gexperi- menteerd om de beste methode te vin den, in overleg met de omwonenden. De heer Witte vroeg naar de eerste resultaten van de toegezegde regelma tige 'grondwateranalyses. De heer Dros zei, dat hij de directeur van Gemeente werken in deze om rapport had ge vraagd, maar hij had er nog niets over vernomen. Voor leden van het Nutsdepartement Texel zullen vrijdagavond 16 november films worden vertoond dn hotel „De Lindeboom-Texel". Het zijn „Rem brandt" van Bert Haanstra en „De wer kelijkheid van Karei Appel" van Jan Vrijiman. Toelichting zal worden gege ven door mevrouw B. Schermer-Praam uit Amsterdam. De Federatie van Doopsgezinde zus terkringen houdt op dinsdag 20 novem ber een veikoopdag in de Doopsgezinde kerk te Den Burg. Men kan er terecht van tien uur 's morgens tot tien uur 's avonds. Er worden onder meer 'hand werken, boelken, gebruikte kleding e.d. aangeboden en er kan worden deelgeno men aan allerlei attrakties. De hand werken zijn gemaakt door de leden van zowel de jongere als de oudere zuster- kringen. De opbrengst van de verkoop- dag gaat naar drie goede doelen; een derde is bestemd voor de .Federatie zelf; een derde voor de aanschaf vjan het Liedboek voor de Kerken en een derde gaat naar een nog nader te bepalen be stemming. van 31 okt. tot en met 6 nov. 1973 Geboren: Petronella Anthoma, dv. Antoon Smidt en Maria C. Roosemalen; Hieronymus Donatus, zv Petrus J. Com mandeur en Theresia A. Witte; Niels Vincent, zv. Eduard J. Wijdogen en Au gusta M. de Vmes; Sanna, dv. an C. Pel grim en Hendrika M. Verijzer; Hessel, zv. Wop G. Rienks en Anneke A. Koorn. Ondertrouwd: Dirik A. Oudendag en Ida Kaczor; Timotheus A van Heer- waarden en Grietje M Vlaming; Johan nes Gieles en Geertje Draal. Overleden: Jan H. Kikkert, oud 86 jaar, wonende te Den Burg; Aaltje Da- lenberg, oud 95 jaar, wonende te De Cocksdorp. -DE COCKSDORP Vrijdag 16 no- vember houdt de Hervormde Zuster kring van De Cocksdorp een verkoop- dag in het gebouw naast de kerk. Er zullen allerlei handwerken te kQop wor den aangeboden, die door de dames zijn gemaakt. Ook kan deelgenomen iworden aan een verloting en er is gelegenheid voor koffiedrinken. Men is welkom van 14.00-17.00 uur en van 19.30-21.00 uur. De volgende week zullen de volgende vergaderingen van werkgroepen van de streekcommissie Texel worden gehou den: Maandag 12 november, 18.00 uur: werkgroep wonen, bevolkingsontwikke- 'ldng, maatschappelijke en educatieve voorzieningen. Te bespreken: voorlopig rapport van de werkgroep. Dinsdag 13 november, 19.30 uur: de werkgroep agrarische werkgelegenheid. Te bespreken; concept eindrapport van de werkgroep. De vergaderingen zijn voor belang stellenden openbaar toegankelijk, ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon 'komt 11 november op om 7.52 uur en gaat onder om 16.55 uur; 14 no vember op om 7.57 uur en onder om 16.50 uur. Maan: 10 nov. V.M.; 17 nov. L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: Donderdag 8 november In ,,'t Skiltje" te Oudesahild gaat om 19.00 uur een beginnerscursus EHBO van start. Vrijdag 9 november Om 11.00 uur wordt in Zuid-Eierland hoek Postweg-Muijweg, de bibliobus geïntroduceerd. De Vereniging voor Vrienden van het Paard houdt de najaarsvergadering in hotel „De Lindeboom-Texel", aan vang 20.00 uur. Dominee S. de Roest en zijn familie hou den een kennismakingsavond in 'Eben Haezer' voor leden van de N.H. ge meente. Aanvang 20.00 uur. De Rederijkerskamer UDI voert in 'ho tel „De Oranjeboom" de thriller „De Muizenval" op van Agatha Christy, aanvang 20.00 uur. Van 15.00 - 22.00 uur is men welkom in het bondsgebouw achter de R.K. kerk te Oudeschild. De handwerk- en hob byclub „Athena" houdt daar fancy fair. Fotoclub De Kiekendief ikomt om 20.00 uur bijeen in de vergaderzaal van de Doopsgezinde kerk. Zaterdag 10 november In „De Bijenkorf veigadert de Stich ting Gemeenschapscentrum Oosterend. Besproken wordt het programma voor de komende winter en zomer. Handwerk- en hobbyclub „Athena" houdt fancy fair in het bondsgebouw achter de R.K. kerk van Oudeschild. Men as welkom van 15.00 - 22.00 uur. Zondag 11 november Sint Maarten. Maandag 12 november Om 18.00 uur komt an het raadhuis de werkgroep wonen, bevolkingsontwik keling, maatschappelijke en educatie ve voorzieningen bijeen. Besproken wordt het voorlopig rapport. Belang stellenden zijn welkom. In de kleutersohool „De Wadlopertjes" te De Cocksdorp wordt bingo gespeeld ten bate van de exploitatie van het sdhoolbusje, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 13 november Om 19.30 uur komt in het raadhuis de werkgroep agrarische werkgelegen heid van de streek- en structuurcom missie Texel bijeen voor bespreking van het concept eindrapport. Belang stellenden zijn welkom Vaste data: Iedere woensdagmiddag van 15.30 - 17.00 uur legpuzzeltheek in het ge bouwtje van de muziekschool aan de Parkstraat. Idere dinsdag van 10.30 - 11.15 uur be- jaardengymnastiek in „Casino". Uitzending bejaardenomroep: maandag 18.30 - 19.30 uur gevarieerd program ma; woensdag 18.30 - 19.15 uur groot nieuws voor u; donderdag 18.30 - 19.15 uur gevarieerd programma. Op vrijdag staat de bibliobus van 11.00 - 11.30 uur op de hoek Postweg-Muij weg in Zuid-Eierland; van 11.45 - 12.15 uur bij de school van Midden- Eierland; van 13.00 - 14.45 uur bij de o.l. school van Oudeschild en van 15 00 - 15.30 uur op de Dageraad (bij nr 10) dn 't Horntje. Tot 24 november wordt in de expositie ruimte van hetraadihuis keramiek ten toongesteld, vervaardigd door deelne mers van het vormingscentrum voor jonge volwassenen. De welfare-afdeling van 'het Rode Kruis Texel houdt vrijdag 16 november een najaarsverkoping in het Rode Kruisgebouw aan de onkerstraat te Den Burg. Alle te koop aangeboden tafel kleden, kussens, spiegels, speelgoed etc. zijn werkstukken van patiënten. Er zijn stellig aardige Sint Ni colaas-cadeaus bij. Kijkers en kopers zij welkom van 14.00 - 18.00 uur. Vrijdag 9 november Zaterdag 10 november Zondag 11 november Maandag 1'2 november Dinsdag 13 november Woensdag 14 november Donderdag 15 november Vrijdag 16 november Zaterdag 17 november Aan het strand is het uur eerder hoog water. 7 16 en 19.29 8.08 en 20.24 8.55 en 21.14 9.38 en 22.00 10.22 en 22.41 11.08 en 23.19 11.52 en 23.58 12.36 en 0.36 en 13.24 ongeveer een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1