Cjroen Twarts jexeh in het harL, TX 33 „Jan Maarten aan vloot toegevoegd UDI heel goed in spannende thriller KREDIETEN VOOR WONINGVERBETERING uue/t nederlond TES0 halveert aantal diensten op zondag Textant maakt er een potje van Alleen noodzakelijke straatverlichting blijft branden Aris van Zeijleu bracht glansrol Jildert Zuidema overleden i TX 94 snel gerepareerd Geslaagd DINSDAG 13 NOVEMBER 1973 Uitgave B.V. v.h. Langeveld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Red. Ilarry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 TEXELSE 87e JAARGANG No. 8826 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cenU Bunk: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4»/0 BTW OUDESCHILD Het begint saai te orden: opnieuw is een fraai en hy- ennodern schip aan de Texelse kot- ervloot toegevoegd. Het afgelopen reckend was het de TX 33 „Jan IVÏaar- irS tn" van M. Drijver Zoon uit Ooster- nd. Het iis de zesde 33 die door de familie rijver in de vaart wordt gebracht. Het ieuwe schip werd gebouwd op de werf loot te Lemmer. De lengte bedraagt 1,50 meter; de breedte 7,60 meter en e holte 4,10 meter. De „Jan Maarten" uitgerust met een 1240 pk Industrie fliiotor 400 toeren. Verder zijn er twee N )aff hulp-motoren van resp. 108 en 190 v k De TX 33 is uitgerust met een plat- e spiegel, waardoor achterop veel ruim- e is Er zijn drie masten; een gewone oormast en twee portaal-masten. Bij de iuw is er rekening mee gehouden dat kotter gesohukt moet zijn voor de anvissorij. Verder is melding te ma- en van de soherfijsmadhine en de elek- onisohe apparatuur. De radar, Decca [6 iet -plotter en een schrijver werden ge werd door de INA Van radio Holland de andere schrijver, intercom, twee xetniks en automatische piloot. Gedwongen door verminderde olietoevoer Bij TESO moet rekening gehouden orden met olietekort omdat de hoe- eelheden die vorig jaar werden be- okken door de leveranciers aanmerke- jk worden verminderd. Daarom is be- UUJ oten het aantal bootdiensten op zon- met de helft terug te brengen. Be- erking op die dag ligt voor de hand JUI mdat TESO op de autoloze zondag vrij- el geen auto's meer vervoert. Bij TESO was het bericht ontvangen it 15% minder olie kon worden be- okken dan vordg jaar. -Hiertegen is fel iprotesteerd, waarbij tal van instanties hulp -zijn geroepen. De TESO-veer- enst moet als openbaar vervoer wor- en beschouwd en evenals bussen, taxi's d. ongestoord kunnen blijven functio- Ten Een soortgelijke a'ktie heeft de novinciale Stoomboot Dienst van Zee- nd ondernemen. Daar heeft men in- ïddels bereikt dat het oliekwantum et met 15 -maar met 5% zal worden •ruggebracht. Op Texel is nog geen re- rtie ontvangen, maar aangenomen mag orden dat hier met tenminste hetzelf- percentage rekening moet worden houden. Door nu op de zondagen flink besparen zal het mogelijk zijn de in Gember te verwachten druktepieken "gestoord met twee schepen op te van- in. Volgens de -gewijzigde dienstregeling strekken de boten op zondag op de "even uren van Texel, dus om: 9 05 "r; 11.05 uur; 13.05 uur; 15.05 uur enz. t en met 21.05 uur. De volledige enstregeling staat afgedrukt in de ivertentie van TESO elders au deze ■ant. Uniek voor de Texelse vloot zijn de zg. locdplatén die op allerlei plaatsen ach ter de beschieting zijn aangebracht en die een sterk geluid-werend effekt heb ben. Ook als de -motor full speed loopt, kan men in de verschillende verblijven zonder stemverheffing converseren. De opvarenden van de „Jan Maarten": de gebroeders C., M. en Johan Drijver; de gebroeders J. en M Glasbergen en P. van der Sl-ikke. Op de -gisterochtend genomen foto de gloednieuwe „Jan Maarten" bij het ver laten van de haven van Oudeschiiid om in Den Helder viskiaar te worden ge maakt. Wegens de storm kon echter nog niet -worden gevist. Onder dc leuze „Textant maakt er een petje van" wordt tot en met vrijdag 23 november keramiek \an „Textant", dc Texelse afdeling van het Vormings werk voor Jonge Volwassenen (VJV), tentoongesteld in het raahuis te Den Burg. De te bezichtigen keramiek is een keuze uit 't werk, gemaakt op de maan dagavonden in de periode van oktober '72 tot en met mei '73 en september en oktober van het nieuwe seizoen. Het werk is van een uiteenlopend karakter. Je vindt er grof werk, je vindt er fijn werk; je vindt er konkreet werk, je vindt er abstrak-t werk; je vindt er ruw werk, je vindt er geglazuurd werk. Een veelzijdigheid van vazen en potten is op de tentoonstelling aanwezig. Erg mooi zijn enkele koppen, waaronder zo wel fantasiekoppen -als realistische kop pen. Voorts is er een grote verzameling van vrouwenbeeldjes in 18e-eeuwse kle dij. Ook het abstrakte werk zal menig een weten te waarderen. De creativiteit van „Textant" is het middel om een doel te bereiken. Na tuurlijk wil „Textant" ook de leden hun creative ga-ven laten ontwikkelen, maar dit is ondergeschikt. Het bij elkaar zijn en uitwisselen van gedachten is de hoofdzaak. De -avonden dienen een poli tiserend karakter te hebben. Een pro- du-kt hiervan is het werkstuk „De raf finaderij", een a-ktueel onderwerp. Ie der heeft zijn bijdrage geleverd aan dit werkstuk, dat eveneens op de tentoon stelling te bezichtigen is. In verband met dc oliecrisis heeft de gemeente besloten de straat- en wegver- lichting op heel Texel tot het hoogst noodzakelijke terug te brengen. Dat be tekent dat met ingang van heden zeer veel lichtmasten buiten gebruik zijn ge steld. Alleen op hoeken en bij onover zichtelijke verkeerssituaties zullen de lampen blijven branden. Mensen die 's avonds op de rijbaan hun auto bij een lantaarn parkeren moeten met het bo venstaande rekening houden. Als zij hun wagen bij een uitgeschakelde lantaarn zetten, zijn ze 's avonds in overtreding tenzij de parkeerverlichting van de auto in werking is. Dc lichtmasten die wel branden zijn overdag herkenbaar aan een rede band. Omdat het aantal ver lichte parkeerplaatsen op dc openbare weg ols gevolg van dc maatregel aan merkelijk is verminderd, worden dc au tomobilisten geadviseerd hun wagen zoveel mogelijk op parkeerterreinen en parkeerhavens te zetten. De rederijkerskamer UDI, eindelijk weer eens cp dc planken, heeft vrijdag avond een beste beurt gemaakt door op zeer goede wijze Agatha Christies „De Muizenval" op te voeren. Deze waarlijk niet eenvoudige thriller (we waren bang dat UDI te hoog had gegrepen!) kwam vrijwel volledig uit de verf. De hoofd rollen waren in uitstekende handen. De spelopvatting was zodanig dat de toe schouwers werden gegrepen door het typische Christie-sfeertje. Dat is niet al leen aan de schrijfster maar zeker ook aan regisseur Jan Huihert Dros te dan ken. Wc hebben de indruk dat hij geen genoegen neemt met half werk. Het 'verbaal -met -zijn te snijden span ning speelt ziclh af In -het -pas geopende pension „Monks well Manor" ergens in Engeland. Nadat een merkwaardige kol- lektie gasten is -geariveerd, dient zich een man aan -die zich inspecteur Trotter van de Londense politie noemt. Hij ver telt over een recentelijk gepleegde lust moord en zegt te verwachten dat de moordenaar zich onder 'de igasten van „Monkswell Manor" -bevindt en loert op zijn tweede slachtoffer. Het zou gaan om wraak want de moordenaar is in zijn jeugd -als gevolg van onverschillig heid van de betrokken instanties over geleverd geweest aan de wreedaardige behandeling in een -pleeggezin. De moor denaar heeft -als herkenningsmelodie -het wijsje „Three blind -mice", symbool voor zijn jeugd. En waarachtig, als een der gasten deze tune op -de -piano speelt valt een slachtoffer. Inspecteur Trotter verdenkt iedereen. De situatie voor de gasten wordt er niet aangenamer op bij de wetenschap dat nog een derde slacht offer is te verwachten. De spanning stijgt ten top als Trotter de moord gaat „reconstrueren" Als hij alleen is met gastvrouw Millie en zijn revolver op -haar ridht, wordt de zaak duidelijk. Het is Trotter id-ie de -beide moorden heeft gepleegd en op het punt staat zijn derde slaohtoffer te maken. Hij is -een van de kinderen u-it het geteisterde gezin; wraaklust heeft zijn geest verziekt. Zondaga\ond bereikte me een tele foontje en hoorde ik dat mijn vriend Jildert Zuidema uit Eierland op 92-jari- ge leeftijd overleden was. Dc laatste ja ren heb ik hem wal minder gezien, maar in mijn herinnering zal hij blijven leven als een krachtige man naar wiens ver- TOT f„. OP ZEER IHIII CONCURRERENDE IUiUUU VOORWAARDEN halen ik graag mocht luisteren. Hij had veel te vertellen uit zijn lange leven. Over zijn armoedige jeugd op het Friese platteland waar hij in het dorpje Zweins maar tot zijn tiende jaar had schoolge gaan, over zijn militaire dienst in Dordt en over zijn eindeloze reizen als knecht op de Stanfries-boten tussen Harlingcn en Amsterdam. Voor tien gulden in de week was hij daar continu in dienst van 's maandagsmorgens vroeg tot 's zater- dagsa\onds laat. Een boerenarbeider verdiende toen maar zes gulden in de week Met een overdaad aan kracht was Jil dert een uiterst bruikbare man, nooit vermoeid oefende hij zich nog graag in het heffen van zware gewichten. Dik wijls werd gewed wie het zwaarste til len kon; hij won altijd. Zo bewonderd besloot Zuidema de kermissen af te -gaan en daar zijn -krach-ten in het pu bliek te tonen. Eerst bleef hij in Fries land, maar al verder ging hij van huis tot ver in Duitsland toe. In Essen leerde hij een meisje uit Beetsterzwaaig ken nen dat d-aar een d-ienstje had gevonden. Zij trouwden in Bochum en hebben toen samen heel wat kermissen afgereisd: hij als sterke man, die soms duizend pond tillen kon, zij -als een -boeienkoningin d-ie de sterkst aangetrokken touwen wist los te wrikken. Er kwamen kinderen en Moeder Zui dema wilde en kon naet langer meer op reis. Toen ds Jildert er op uit gegaan met een voor die tijd moderne Ameri kaanse ca-mera, waarmee op de kermis mediaóMonvormdge portretjes dn een mi nuut gemaakt konden worden. Het was een gewild artikel waar in de zomer maanden goed mee werd verdiend. Na het seizoen pakte hij alles aan waar maar geld mee verdiend kon worden. Er waren -goede en slechte tijden, maar brood kwam altijd op tafel. Met een groot doorzettingsvermogen heeft Jil dert altijd zichzelf moeten redden in jaren diat van enige sociale zorg nog -geen sprake was. Moeilijke tijden -heeft hij meegemaakt, maar hij heeft tenslot te -genoten van een maatschappelijke ontwikkeling, die zijn oude dag althans materiële zorgen heeft bespaard. VI. Mollie moet sterven omdat zij als onder wijzeres -de jongeman onrecht heeft aangedaan. Een andere gast (miss Case- well, ook een figuur uit zijn jeugd) g-rij-pt op het laatste nippertje in en de moordenaar, mak als een -lammetje, kan door haar worden afgevoerd. Uitblinker Zoals gezegd, er werd heel goed ge speeld. Om met een uitblinker te begin nen: de 'heer Aris van Zeijlen heeft ons weer op voortreffelijk spel getracteerd. Als de zich excentriek aanstellende Christopher Wren die later een erg zie lig jochie -blijkt te zijn, was hij zeer overtuigend en in het begin ook erg amusant. Zijn rol was door de schrijf ster bedoeld om de loodzware spanning af en toe te breken. De heer Van Zeijlen is een van de weinige Texelse toneel spelers die méé-r doet dan zijn rol ken nen en op een ontspannende manner zichzelf zijn (hoewel dat op zichzelf al een prestatie as"). Van Zeijlen ondergaat kwa beweging en spraak een metamor fose; hij spéélt. Aan mejuffrouw E. Remmers (wat zo-u UDI zijn zonder haar7) was de moeilijke rol van de pen sionhoudster Mollie Ralston toebedeeld. Zoals kon worden verwacht bracht ze het er goed af, hoewel een tikje meer stemverheffing op de momenten die daarom vroegen, met zou hebben mis staan. Waarmee we niets willen zeggen van die door -merg en been gaande gil bij het ontdekken van -het lijk! Haar te genspeler was veelal de heer G. Pansier als -haar man Giles Ralston. Hoewel hij -het grootste deel van -het stuk op de planken was en daarbij goed acteerde, was het toch -n-iet zo'n opvallende rol. Het was meer een achtergrond waarte gen de veel belangrijkere Mollie kon af steken. Heel goed vonden we ook me vrouw A. Bonne als mrs. Boyle, -die 'hal verwege het stuk wordt vermoord- Me vrouw Bonne bracht het uit te beelden type overtuigend en viel op door haar heldere vèrdragende stemgeluid. Dat kan -ook gezegd worden van mevrouw N Jongejan a-ls miss Oasewei 1, maar die overdreef. Terwil-le van de verstaan baarheid ka-n men langzaam, gearticu leerd en met nadruk spreken maar dit was een beetje te gek. Foei regisseur! De heer J. Post toonde zidh wel geschikt •voor de rol van 'de merkwaardige oost- E-uropeaan mr. Paravinoini. -Heel kon- sekwent bediende hij zich van het ver eiste acoent maar het is jammer dat hij achter dn -de zaai onvoldoende verstaan baar is. De heer W. Tinholt speelde ei genlijk twee rollen want -hij was in het stuk de schizofrene jongeman die zich uitgeeft -als brigadier van politie, maar ook het zielige type dat aohter deze huid schuilgaat. Beide kreaties kwamen goed tot hun recht. De overgang was wel erg plotseling en leek niet zo waar schijnlijk, maar goed gespeeld was het wel. De -heer A. Poel was niet de juiste persoon voor zijn Hjbetrekkelijk kleine) rol. Als majoor gedroeg -hij zich veel te gemoedelijk; de krijgshaftige snor -kon daar -maar weinig aan veranderen. We misten het formule, autoritaire gedrag en stemgeluid dat kenmerkend is voor dit type. Mevrouw G. Arensman was souffleu- se; mevrouw S. Reij verzorgde de grime. Jubileum Aan het slot van de avond werd er melding -van gemaakt dat een jubileum was te vieren: mevrouw Van Lenten uit de Kogerstraat te Den Burg is vijftig jaar donatrice van UDI en heeft zioh al die tijd -samen met haar zuster een erg trouw 'bezoekster van de avonden ge toond. Ze heeft slechts één keer, wegens ziekte, verzuimd! Uit handen van mej. Erie Remmers kreeg mevrouw Van Len ten een boeket bloemen. OUDESCHILD De nieuwe kotter TX 94 „Avontuur" v-an de gebroeders Boersen, -die vorige week werd aange varen en daardoor een söheur onder de waterlijn opliep, is weer viskl-aar. Bin nen een week ds het schip gerepareerd. Daarbij werden onder meer enkele be schadigde pompen vervangen. Bij repa ratie bleek ook dat een aanzienlijke hoeveelheid water -in de m-otor was ge drongen, Het is derhalve een goed be sluit geweest de kotter na -de provisori sche -reparatie n-i-et op eigen kracht naar Den Helder te laten varen. De heren G. C. G. Rammers en R. A. Zandstra, beiden werkzaam bij Texel- stroom n.v. slaagden op 10 november te IJmuiden voor het diploma Werktuig kundige B „stoombed-rijf".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1