TAXI 2323 fotefök Cjroen 2jmrtsjexelsin het eO De Texelse Reede ontving zijn eerste bewoners vrijdag 30 november Belangstelling voor tv-opname was overweldigend uuc/t nederland OVERWINTEREN? Gezinsvervangend tehuis voorziet in behoefte SINT N^LAAS-AVONDVERKOOP tot's avonds 9,00 uur geopend. WILHELMINALAAN 4-6 Speciale St. Nicolaas- aanbiedingen SMILE De zonnegids ligt voor U klaar bij Uw reisadviseur „Kom nu met zang" De wirjkels in Den Burg zijn op woensdag 28 nov., donderdag 29 nov., vrijdag 30 nov., maandag 3 dec., dinsdag 4 dec. Ook dinsdagmiddags zijn de winkels geopend. WINKELIERSVERENIGING DEN BURG Zaterdag De Hollandse Beatles Hits: It's gonna be allright On the Tandem Nieuw: Dream of me Vrijdag - zondag DISCOTHEEK VRIJDAG 23 NOVEMBER 1973 87e JAARGANG No. 8829 TEXELSE COURANT Uitgave B.V. v.h. Lange veld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Red. Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg. tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cenL Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4% BTW Kijkje in de gezellige huiskamer van „De Texelse Reede"In deze ruimte worden ook de maaltijden gebruikt en er is ook een hobbyhoek. OOSTEREND - Op vrijdagavond 30 november zal in hef dorpshuis De Bijenkorf te Oosterend de aktievergadering worden gehouden waarover reeds enkele malen is geschreven. Zoals bekend is het de bedoeling op deze bijeenkomst de toestand van de Waddendijk aan de orde te stellen in aan wezigheid van deskundigen en diverse autoriteiten. Gezien het aantal plaat sen in het dorpshuis (300) is de bijeenkomst voor publiek beperkt toegan kelijk. Het gezinsvervangend tehuis „De Texelse Reede" (De Zes 2 te Den Burg) is gereed en heeft zijn eerste bewoners ontvangen. Er is geen officiële opening geweest maar wel een open dag waarop iedere geïnteresseerde in de gelegen heid werd gesteld het gebouw te be zichtigen. Zoals bekend werd het pand De Zes 2 gebouwd als weeshuis. Als zo danig heeft het slechts betrekkelijk korte tijd dienst gedaan. Jarenlang is het een onderkomen geweest voor de gemeentelijke sociale dienst, de Recrea tiestichting en de administratie van de n.v. Luchtvaartterrein Texel. Enkele ja ren geleden werd het gebouw gekocht door de Algemene Stichting voor Ver zorging en Verpleging van Zwakzinni gen met het voornemen het te laten veranderen en uitbreiden tot een ge zinsvervangend tehuis. Daaraan be stond op Texel behoefte, zo was reeds geruime tijd eerder vastgesteld. „De Texelse Reede" is reeds volge boekt. Er ds plaats voor veertien pu pillen, waarvan er inmiddels vijf hun intrek in het gebouw hebben genomen. Alle ingeschrevenen in de leeftijd va riërend van 30 - 57 jaar zijn mannen, hoewel odk vrouwen welkom zouden zijn geweest. „Kennelijk worden die in de familiesfeer opgevangen", zo zei men ons? desgevraagd. Het gezinsvervangend tehuis is be stemd voor mensen met een normale dagtaak. De bewoners van „De Texelse Reede" werken op vier man na allen in „De Bolder". Op Texel bestaat ook be hoefte aan een opvangmogelijkheid voor mensen die niet in staat zijn tot werken; zo'n huis zal voorlopig echter nog wel op een verlanglijstje blijven staan. Het oorspronkelijke weeshuis heeft men zeer ingrijpend moeten ver bouwen om voor de nieuwe taak ge schikt te zijn. Het gebouw telt naast de centrale voorzieningen als keuken, toi letgroepen, recreatie-hobbyzaal e.d. 15 kamers. Vrijwel alle pupillen beschik ken over een eigen kamer, die ze naar eigen smaak hebben kunnen inrichten. Het vaate personeel bestaat uit vier groepsleiders alsmede een vrouwelijke part time kracht. Laatstgenoemde zorgt door de week voor het bereiden van de maaltijden; in het weekend geschiedt dit door de groepsleiders. De verbouw werd ontworpen door het architectenbureau Brakel en Buma te Haarlem. Hoofdaannemer was de fir ma gebroeders Bruin. Verder werkten mee de fa. Oele voor loodgieterswerk en sanitair, Kamp voor het schilder werk, Jan Agter voor elektra, Sohoo voor centrale verwarming, Moerbeek voor de stoffering en Vinke voor het schoonmaken na voltooiing van de bouw. plicht om op zeer korte {ermiJn aan;te dringen op de bouw vaf1 efn ™euwe dijk. Het is ons bekend dat voor het aanleggen van eeT nieuwe di^ reeds klaar zijn, maar ^iet waarop die plannen tot uit^oeiin'°' zul len worden gebracht ds ons» anzieïis te ver verwijderd" v ÖPW'Lnbt? De bijeenkomst op 30 novv^orcjr zal moeten dienen om de verantwL elijke instanties op te wekken tot 'korte termijn ter hand nemen van werk zaamheden. Tijdens de bijeenk. -vist zal een lezing worden gehouden uoor de heer L. J. Weijdt, technisch hoofdamb tenaar bij de dienst dijken en havens van de Rijkswaterstaat. Onderwerp: „Bouw van dijken en de nieuwbóuw- plannen van de Texelse dijken". Vragen zullen worden beantwoord door eeü fo rum waarin zitting hebben; burgemees ter Sprenger, dijkgraaf M. Roeper, de heer C. P Harting (hoofd dïenstkring Texel van de Rijkswaterstaat) alsmede de heer Weijdt Belangstellenden uit Oosterend en omgeving die de bijeenkomst willen bij wonen dienen zich te voorzien van gra tis toegangsbewijzen, af te halen bij be heerder Oosterhof, liefst tijdens de ope ningsuren van de bibliotheek uitleen- post (woensdagmiddag of -avond). Maandagavond werd dn de Neder lands Hervormde kerk te Den Burg het NCRV-televisieprogramma „Kom nu met zang" opgenomen, dat op zondag 20 januari zal worden uitgezonden. Hoe wel om half negen de opnamen pas zou den beginnen, moesten om adht uur be zoekers al worden teruggestuurd we gens overmatige belangstelling. Medewerkenden aan het programma waren de koren „Soli Deo Gloria" uit Oosterend, „Advendo" uit De Koog, „De Cocksdorp" uit De Cocksdorp, het R K. Dameskoor, het Dameskoor en het Ghr. Mannenkoor uit Den Burg en de Zang van de CVO o.l.v. Albert Kuik. was de heer J. Visser, trom- petist de heer P. Heertjes. Ook werkte mevrouw Boon uit De Cocksdorp mee. Zij vertelde over haar belevenissen in de tweede wereldoorlog als „moeder van de Georglërs". Uitgevoerd werden onder meer „De ware kerk des Heren" uit het Liedboek van Samuel SebastAn Wesley, „Vaste Rots van mijn behoud" en „Heft nu uwe ogen op". De avond werd besloten met de samenzang van „Dankt, dankt nu allen God". De pre sentatie was in handen van Sipke van der Land. De Nederlands Hervormde kerk onder het jelte licht van de televisielampen tijdens de opname van „Kom nu met zang" Verschillende deskundigen en be stuurlijk betrokkenen zijn voor de avond uitgenodigd. In de uitnodiging brengt de organiserende dorpscommis sie van Oost erend naar voren dat de Waddendijk dn normale omstandigheden wel een aanvaardbare waterkering is, maar in tijden van langdurige regen en storm voldoet hij in geen enkel opzicht aan de eisen. De dijk is te laag, te stijl en te smal Met opeenvolgende verhoog de waterstanden en veel regen wordt het dijklichaam week met alle gevaren van dien. Dat laatste is bij de recente stormen weer duidelijk gebleken Kaartje Bij de uitnodiging is een kopie ge voegd van het kaartje dat op 9 februari 1953 door de burgemeester van Texel onder de bevolking is verspreid en dat hoorde bij een publicatie inzake de re geling bij evacuatie. Op dat kaartje staan diverse gevarenzones aangegeven. Sinds de uitgifte van het kaartje is, af gezien van het normale onderhoud, niets verbeterd aan de toen reeds als zeer gevaarlijk beschouwde dijk. De 'kwali teit van de dijk is er zelfs op achteruit gegaan en dat is mede het gevolg van de toenemende recreatie op en om het dijklichaam. „Als dorpscommissie van Oosterend en mede uit naam van alle belanghebbenden achten wij het onze

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1