Cjroen Tivartsjexels in het harL, EFFECTEN /paarbank Inspraakgroepen en werkgroepen vergaderden samen Dorpscommissie wil méér zijn dan feestcommissie uue/t nederlond Meisje (24) ernstig gewond Honden neergeschoten Gemeente belegt hoorzitting over Weverstraat Filmvertoning voor bejaarden Projectieleiding bij inspraak Verse MOSSELEN Speciale St. Nicolaas- aanbiedingen SINT NIC0LAAS-AV0NDVERK00P tot 's avonds 9.00 uur geopend. Aan- en verkoop Couponinning Bewaarneming Zondagsrijder Kunst uit Afrika in het raadhuis DINSDAG 27 NOVEMBER 1973 TEXELSE 87e JAARGANG No. 8830 Uitgave B.V. v.h. Laugevcld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Red. Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. lew. 50 cent incasso; los 25 cent Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4°/o BTW De 24-jarige mej. B. K. uit Den Burg liep zaterdagavond om 19.50 uur ern stig hoofdletsel op toen zij op het fiets pad van de Pontweg met bromfiets viel. In zorgwekkende toestand is zij naar „Parkzicht" in Den Helder ver voerd. Mej. K. kwam uit de richting De Koog. Vóór haar reed een andere brom fietser, een jongeman uit Den Helder. Nabij de kruising met de Pelikaanweg stopte deze onverwachts en zwenkte naar links om een lifter op te nemen. Op dat moment werd 'hij ingehaald door mej. K. die werd geraakt en een onge lukkige val maakte, waarbij zij een schedelbreuk, een schedelbasisfractuur en een verwonding aan een been op liep. Mej. K. droeg geen valhelm. De Rijkspolitie heeft vrijdag korte metten gemaakt met twee honden, die in de polders Het Noorden en de Een dracht achter schapen hadden gejaagd en al meerdere dieren te pakken had den gehad. Naar aanleiding van tele foontjes van gedupeerde boeren /werd eerst getracht de honden samen te drijven en te vangen. Dit bleek onbe gonnen werk, waarna een jager werd gevraagd de honden (bedden eigendom van een agrariër uit Eierland) dood te schieten. Aldus geschiedde. Het gemeentebestuur houdt morgen avond in „Olympic" te Den Burg een openbare hoorzitting waarbij ieder wel kom is die in de Weverstraat woont, werkt of er wel eens winkelt. Bij die ge legenheid hoopt men wensen te verne men ten aanzien van de verkeerssituatie dn het deel van de Weverstraat tussen Parkstraat en Stenenplaats. Centraal zal staan de vraag of de Weverstraat wel of niet gedurende het gehele jaar voor het verkeer moet worden afgeslo ten. B. en W. zijn voornemens op korte termijn een beslissing te nemen. Op verzoek van de bejaardenbond zal de heer J. C. Bruin op vrijdagmiddag 7 december, aanvang 15.00 uur, films vertonen in „De Oranjeboom". Alle be jaarden zijn welkom. Gedraaid zal wor den de film die in het begin van de ja ren vijftig voor het Kon. TexeLs Fanfare werd gemaakt en waarin tal van be kende figuren zijn te zien. Na de pauze volgt de film die de heer Bruin de af gelopen zomer maakte van „Oosterend Present". De dorpscommissie van Den Burg houdt zich al geruime tijd bezig met de vraag hoe een dorpscommissie een we zenlijke bijdrage kan leveren ter behar tiging van de belangen van de bewoners in zijn woongemeenschap. Men vraagt zich af of een dorpscommissie voldoende representatief kan worden geacht dat zij namens de bevolking van het betrokken dorp een vorm van inspraak kan leve ren. Of moet de door de bevolking ge kozen gemeenteraad voldoende zijn? Op laatst genoemde vraag wordt ontken nend geantwoord in een „praatstuk" dat de dorpscommissie heeft opgesteld en dat onderwerp van gesprek was op de jaarvergadering van maandagavond in hotel „Den Burg". Een vorm van per manente inspraak wordt nodig geacht, vooral om het mogelijk te maken dat de bevolking in een veel vroeger stadium dan nu gebeurt bij de overheidsplannen wordt betrokken. De vijftien raadsleden en de burge meester kunnen het totale pakket van wensen niet overzien, laat staan behar tigen. De bevolking moet gelegenheid krijgen mee te denken voor wat betreft de toekomstige ontwikkelingen van het woongebied. Statutair zou de dorpscom missie dit meedenken wel kunnen ver wezenlijken. De burgers kunnen de openbare vergaderingen van de dorps- commissie bijwonen en hebben stem recht. De dorpscommissie behartigt rechtstreeks de belangen van de bevol king en de commissie heeft het gemeen tebestuur dan ook gevraagd mee te mo gen denken en inspraak te mogen heb ben in de ontwikkeling van Den Burg. Het „praatstuk" vervolgt: „Het gemeentebestuur beantwoordde uitvoerig en positief, zij het dat diverse vraagtekens werden geplaatst, zoals: wie is belanghebbende en wie belang stellende; hebben de „insprekers" een goede scholing gehad; om speculatie te voorkomen kan inspraak in een vroeg stadium bezwaarlijk zijn; het is moei lijk te bepalen welke groepen represen tatief zijn. "Het is duidelijk dat alleen uit een dis cussie kan blijken wie belanghebbende en wie alleen maar belangstellende is. Vooraf is dit moeilijk te bepalen. Daar naast is het niet in de eerste plaats be langrijk of een „inspreker" geschoold is. Wie buiten het ambtelijk apparaat is volledig op de hoogte van alle voor schriften en bepalingen? Toch vrijwel niemand? Hier dient dus de klemtoon te liggen op informatie, die begrijpelijk is voor mensen van buiten de ambtelij ke wereld. Verder is het ongewenst in spraak op te hangen aan speculatie, want wel of geen inspraak, speculanten zijn er altijd". Project-leiding „We moeten ons dus afvragen hoe de inspraak-procedure dient te functione ren. Uitgangspunt zou kunnen zijn de nu aan de gang zijnde procedure op Texel met betrekking tot het streek- en structuurplan. De dorpscommissie Den Burg zou in deze opzet kunnen functio neren als projectleiding voor de te vol gen inspraak-procedure. Ook kan geko zen worden voor de procedure om te werken met themagroepen. De dorps commissie, de afgevaardigden van de themagroepen en het gemeentebestuur zouden een stuurgroep in het leven kun nen roepen waarin de procedure van de inspraak besproken zou kunnen wor den. In overleg met 't gemeentebestuur kunnen dan de taken verdeeld worden. Daarnaast is de financiering vanzelf een belangrijk aspect. Overleg met het gemeentebestuur is noodzakelijk om 'hiervoor een oplossing te vinden". Weinig belangstelling De belangstelling voor de vijfde jaar vergadering van de dorpscommissie Havenrestaurant Texel De winkels in Den Burg zijn op woensdag 28 nov., donderdag 29 nov., vrijdag 30 nov., maandag 3 dec., dinsdag 4 dec. Ook dinsdagmiddags zijn de winkels geopend. WINKELIERSVERENIGING DEN BURG pen van een hoog artistiek niveau uit Afrika. In tegenstelling tot de fraaie ex positie, die op het ogenblik in het Haags Gemeentemuseum gehouden wordt en die geografisch zich beperkt tot het ge bied rondom de Niger, zullen de voor werpen op deze tentoonstelling uit ge heel zwart Afrika afkomstig zijn. Dia's, die een indruk geven van het Afrikaan se landschap en zijn 'bewoners illustre ren het göbodene. Korte educatieve toe lichtingen worden met autochtone mu ziek afgewisseld. Deze tentoonstelling is aangetrokken voor alle klassen van het voortgezet on derwijs, maar is ook voor andere be langstellenden toegankelijk. Dat is mo gelijk op de openingsuren van het raad huis. In vier lokalen van de LTS werd gedurende de zaterdagochtend en een deel van de mid dag vergaderd door de werkgroepen die voor het eerst in gezelschap verkeerden van ver tegenwoordigers van de inspraakgroepen. Op de foto ziet men de werkgroep-inspraak- groep verkeer, vervoer, recreatie, natuurbe houd en milieubeheer. een nieuw systeem voor het openbaar vervoer wordt ontworpen. De werk groep vindt de derde boot wel nodig met het oog op de veiligheid van de ver binding en de toename van het verkeer. Er is voorgesteld een studiecommissie te benoemen die zidh over dit vraagstuk zal buigen. Verder wil de werkgroep geen uitbreiding van de oppervlakte bos: de inspraakgroep wil het juist wel Aan het slot van de bijeenkomst deel de burgemeester Sprenger in antwoord op een eerder op de dag gestelde vraag mee dat het niet de bedoeling is om ook aan de vaststelling van het bestem mingsplan buitengebied een inspraak procedure te verbinden zoals nu met het streek- en structuurplan gebeurt. Mr. Sprenger zei van mening te zijn de belangrijkste vragen met betrekking tot het bestemmingsplan al in de nu lopen de inspraakprocedure aan de orde ko men. Uiteraard zal er wel uitgebreide gelegenheid tot reageren worden gebo den en uiteraard houdt men zich ook aan de wettelijk voorgeschreven be roepsmogelijkheden. De Rijkspolitie heeft in de nacht van zaterdag op zondag één overtreder van het rijverbod verbaliseerd. Het was een 27-jarige automobilist uit Gerritsland, die even na 03.00 uur op de Pontweg werd aangehouden. In samenwerking met het Afrika Mu seum te Berg en Dal zal de afdeling tentoonstellingen van het bureau van de Rijksinspecteur voor Roerende Monu- men van 28 november tot en met 18 de cember een tentoonstelling houden in het raadhuis van een collectie voorwer- m Zaterdag heben de vier werkgroepen van de streek- en structuurcomniissie Texel vergaderd samen met vertegen woordigingen van de inspraakgroepen. Het was de eerste keer dat werkgroepen en inspraakgroepen eikaars standpun- len ten aanzien van de toekomst van Texel konden vergelijken en een poging konden doen om tot een zekere eens gezindheid te komen. De vergaderingen werden gehouden in de lagere techni sche school, waar in vier lokalen tege lijkertijd werd gediscussieerd. Hiermee was de ochtend en een deel van de mid dag gemoeid. De lunch werd in het ge bouw gebruikt. 's Middags om drie uur kwamen allen bijeen dn de kantine om te vernemen wat het resultaat van de verschillende vergaderingen was geweest. De rappor- teurs uitten zich zeer beknopt, maar er viel udt op te maken dat het met de ver schillen van mening over het algemeen wel meevalt. Namens de werkgroep-ènspraafkgroep wonen, bevolkingsontwikkeling, maat- schappelijke en educatieve voorzienin- 3 werd gemeld dat het getal van 14.750 inwoners in 2.000, te bereiken loor natuurlijke aanwas, als maximum wordt beschouwd En tevens als een aim mum om de gewenste voorziënin- jen te kunnen handhaven. Uitgegaan wordt van een gemiddelde woningbe- setting van 2,65 personen. Aan de hand 'an deze (veilige) norm moet de wo- lingbehoefte worden bepaald. Tweede t u woningen worden in de kernen niet toe- aatbaar geacht. Wat de voorzieningen ïetreft moet nagegaan worden of op Texel een kraamoemtrum mogelijk is. )ok aansluiting op het landelijke aard- [asnet is een wens. Aardgas op Texel P wordt (misschien beter mogelijk als in ie Noordzee gewonnen gas op of bij 1 Texel aan 'land komt. E Namens de werkgroep-inspraakgroep grarisahe werkgelegenheid werd naar oren gebracht dat de gronden die nu en agrarische bestemming hebben, de- e bestemming moeten houden. Belem mering in het gebruik van gronden 'ordt niet geduld. Veredelingsbedrij- 'en moeten niet bij voorbaat onmogelijk ijn. Recreatie op de boerderij mag wor- fen uitgebreid als dat voor het gezond voortbestaan van deze bedrijvigheid no dig is. Recreatie mag de structuur van de agrarische bedrijven niet aantasten. Welstandeisen ten aanzien van nieuw bouw op de boerderij mogen de be drijfsontwikkeling niet remmen. Bouw van meer dan één bedrijfswoning bij de boerderij moet mogelijk zijn als het gaat om grote bedrijven met meerdere werknemers. De elektriciteitsdistributie dient te worden verbeterd. Men wil geen ver schil in gebruiksvoorschriften tussen het land van het oude Texel en de pol ders. De meningen zijn verdeeld voor wat natuur en landschap betreft. De in sprekers willen geen uitbreiding van de huidige natuurgronden. Voorts is men van mening dat schapenboeten en tuun- wallen die functioneel zijn, vanzelf wel zullen blijven bestaan. De kosten voor het behoud van de andere wallen en boeten moeten geheel door de ovebheid worden vergoed. De we rikgroep-i nspraa kg roep „niet- agrarisohe werkgelegenheid" wil dat werkgelegenheid en arbeidsmarkt zijn gericht op kwaliteit Men huldigt het particuliere initiatief maar men is niet afkerig van stimulerinigspreanies en deelneming door de overheid in bepaal de bedrijven. Het Balgzandprojekt zou de werkgelegenheid op Texel kunnen verbeteren door vestiging van afgeleide bedrijven. Men is tegen gedwongen pendel, als pendel niet te vermijden is optimaal openbaar vervoer een vereiste. Vestiging van bedrijven moet gebeuren op de meest geëigende plaats waarbij wordt gedacht aan Oudeschild In de land- en tuinbouwsector zal een afname van de werkgelegenheid te zien zijn in de visserij is een flinke stijging te ver wachten maar bij de nijverheid weinig. Wat dat betreft is van de dienstensector niets met zekerheid te zeggen maar hier schuilen wellicht toch de meest uitge breide mogelijkheden. De verwachting dat binnen de werk groep-inspraakgroep verkeer, vervoer, recreatie, natuurbehoud en milieube heer veel verschil van mening naar vo ren zou komen, werd niet bewaarheid. Meegedeeld werd althans dat er maar weinig geschilpunten waren. Eén ge schilpunt betreft de derde boot. De in sprekers menen dat die niet nodig is,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1