Cjroen kwartsJexels in het Dijkverhoging moet sneller /paarbank Aanleg riolering in Gerritsland gestart Stuk Krassekeet - Hornt is het eerst aan de beurt GEEN RENTEVERLIES Texelse waddendijk pas over tien jaar op Delta-niveau li- s we/t nederland Werk is voor zomer gereed Schrale troost: er is een ;oed plan voor evacuatie... ijf al Speciale St. Nicolaas- aanbiedingen Onze grote troef U geniet rente over elke volle dag en elk bedrag Abonnementsprijs wordt hoger DINSDAG 4 DECEMBER 1973 TEXELSE 87e JAARGANG No. 8832 COURANT Uitgave B.V. v.h. Langeveld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 Red. Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cenL Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4°/o BTW „Aan ïijne Excellentie de Minister van Verkeer en Waterstaat. Bewoners van Texel, in vergadering bijeen te Oosterend, na voorgelicht te zijn door Rijkswaterstaat, gemeentebestuur en waterschap, zijn ernstig verontrust over gevaarlijke toestand der dijken aan de oostkust. Sinds rampjaar 1953 is nog geen derde gedeelte op Deltahoogte gebracht. Het nu opgestelde schema komt jaren achter op oorspronkelijke streefdata. Wij vragen u alles te willen doen om dijkverhogingswerkzaamheden op ons eiland in sneller tempo te doen plaatsvinden". Tijdens de vrijdagavond in „De Bij- nkorf" gehouden „dijikvergadering" erd toesloten bovenstaand telegram lan de minister van verkeer en water- itaat te sturen, ondertekend door de 'he in Th. R. Hin, M. Mantje en J. C. Roe- ide Het besluit om zich op deze manier 23 ot de regering te wenlden viel nadat de U ianwezigen uitvoerig waren geïnfor- neerd inzake de toestand van de Texel- M e dijken en de stand van zaken met be- rekkdng tot de verhogingsplannen. Voor de bijeenkomst bestond iets min- Ier belangstelling dat de organiserende lorpscommissie had verwacht: de zaal vay flink gevuld maar er bleven nog inkele stoelen vrij. Aanwezig waren raadsleden, dijkwadht, polderbe- mir, middenstandsorganisaties, verte- enwoorddgingen van vakcentrales, Ro- aryclub en dorpscommissies. Van het vasteland was slechts één lutoriteit aanwezig: de heer J. P. Heij-li- i ers van de Provinciale Waterstaat. De 'issers konden niet van de partij zijn md-at ze door een dag langer weg te «lijven het stormverlet van het begin an de week wilden compenseren, ill De heer J. C. Roeper vertelde in zijn ifgl rel komst woord dat al lang geleden erd besloten aktie' te Voeren voor ver- ♦♦Aoging van de dijk. Want de dijk is te aag. te smal en te stijl om een zware lormvloed te kunnen weerstaan. Op jet onderhoud, waarover ook wel is ge laagd, is nauwelijks iets aan te mer- De heer Roeper zei te weten dat ngst een slechte raadgever is, maar een at is dat mensen die de zee kennen en ie in het meest bedreigde gebied op DStehjk Texel wonen, bij storm en hoog 'ater met naar bed durven gaan. Van Ép 30.000 schapen bevinden er zich 5.000 in 't gevarengebied alsmede zo'n 000 koeien. Bij een overstroming zou at alleen al een schadepost van 7 Vz tmi riljoen gulden zijn. Het menselijk leed minder eenvoudig te taxeren. Heel lomber is* de toestand als de dijk van de lk<x older het Noorden 't zou begeven; er dan een overlevingskans van 3 tot o. Op het oude Texel ds de situatie unstiger maar ook daar zijn onveilige ebicden. De bloembollenteelt zou voor i'n iVz miljoen gulden schade oplopen; schade aan gebouwen zou een veel eer oud daarvan zijn, nog afgezien van de ^°P|chaie dde middenstand en de toeristi- bedrijvigheid zou ondervinden, bk de 30 miljoen gulden kostende 'exelstroom-centrale staat dn de ge enzone. ad vi send LS :olli e 1'3 0 22 che i 3- ca at waa are >r b le fo Bö k 05! LJ j M k natii laro rs, i's De heer Weijdt begon zijn uiteenzet ting met het beschrijven van de ont staansgeschiedenis van Texel. In vroe ger tijden beveiligden de Texelaars zich tegen de zee door op de hoogst gelegen gebieden te gaan wonen. Het blijkt uit de vele bewoningssporen die hier bij archeologisch onderzoek worden ont dekt. Al in een zeer vroeg stadium weidt begonnen met het aanleggen van dam metjes rond landerijen e.d. om deze te gen hoog water te beschermen. De eer ste edhte dijken werden 700 tot 800 jaar geleden gemaakt: het eerst langs de dui nenrij die als natuurlijke ruggesteun diende. In de 14e en 16e eeuw kreeg men de smaak goed te pakken; er werd veel ingepolderd. Herhaaldelijk braken de dijken en ging het nieuwgeworven' land weer verloren. Zo werd Waalen burg dn 1436 als iMargrietenland bedijkt, ging weer verloren en werd in 1617 op nieuw ingepolderd, nu als Waalenburg. Ook de grote polder Hoor en Burg, in 1570 bedijkt, ging in 1796 verloren. La ter werd het een deel van de Prins Hen- drdkpolder. In 1629 - 1630 werd de zand dijk tussen het oude Texel en 't Eyer- landt gelegd. In 1835 ontstond de Eier- landse polder i(tin één zomer werd de dijk gelegd, een ongelofelijke prestatie); in 1846 volgden de polder De Eendracht en de Volharding (de Volharding ging in 1926 weer verloren); in 1846-'47 de Prins Hendrikpolder en 't Horntje en in 1876-'77 de polder Het Noorden. Waterhoogte De heer Weijdt ging verder uitvoerig in op de verschijnselen eb en vloed en de afwijking in waterstand die kan ont staan onder invloed van de wind. Hoe sterk het water kan worden opgestuwd door storm blijkt bijv. uit het IJssel- meer waar als gevolg van een wester storm een hoogteversohil van 3.30 m. kan optreden over de volle breedte.» Zo kunnen bij oostelijke wind aanzienlijke verlagingen van de Waddenzee optre den. De grootste bekende en geregi streerde deed zich voor op 14 maart 1964 toen een peil van min 2.45 NAP werd bereikt, dat ds nog 1.50 lager dan het zg. springlaagwater. Verhogingen treden in de Waddenzee op bij wester- en vooral noordwesterstorm, zoals op 31 januari 1953 toen in Oudeschiild plus 3.32 meter werd geregistreerd. Het be trof hier een combinatie van zware storm en springtij. Berekend kan wor den hoe hoog het water 'kan komen als alles tegenzit. Extreme waterhoogte in het Noordzeegebied ontstaat bij een zeer Dijkcnbouw De heer L. J. Weijdt hield vervolgens en praatje over dijken. Met nadruk zei niet te spreken in zijn funktie als loof cl van de afdeling dijken en havens J an het arrondissement Hoorn van de ijkswaterstaat, want dan zou hij de in- w ruk kunnen wekken zich met het be- ad te willen bemoeien en derhalve ijn boekje te buiten gaan. lang aanhoudende wester- of noordwes terstorm bij springtij terwijl bovendien door een zuidwesterstorm in het Kanaal a-h.w. een kurk in het nauw van Ca lais wordt gestopt zodat een geweldige ophoging ontstaat. Bij het bepalen van de hoogte voor de deltadijken van Texel wordt gerekend op een waterveihoging van 4.90 .plus NAP, wat eens per 5.000 jaar kan voorkomen. Daarbij wordt op geteld de golfoploop, de bodemdaling en de zeespiegelrijzing. Op grond van deze optelsom is de dijk van de PH- polder 7.65 meter plus NAP gemaakt; de veel dichter bij het Eierlandse Gat liggende Deltadijk van Ederland is een meter hoger; ook de kopdijk van de Een dracht wordt zo hoog. Het overgrote deel van de overige dijken op Texel wordt gelijk aan de PH-dijk. De heer Weijdt vertelde vervolgens het een en ander over de bouw van dij ken, vroeger en nu. Daarbij kwam als interessant feit naar voren dat de oud ste dijken niet de slechtste zijn. De Rijkszeewering bij Oudeschild, gecon strueerd in 1931-'32. is zelfs zeer goed dodh te laag voor het weerstaan van een stormvloed. Voor de verzwaring van de polderdijken dn de jaren dertdg (nodig i.v.m. de afsluiting van de Zuiderzee) was in feite geen geld. Men ging toen op de .goedkoopst mogelijke wijze te werk: boven de steenglooiing werd een (te) steil talud opgezet en er ontstond een kruintje van slechts een meter breed. Met deze dijk moet -men het op Oostelijk Texel thans nog doen. De heer Weijdt vertelde nog vele andere bijzon- (Zie vervolg pagina 2) De aanmerkelijke kostenstijgin gen (o.a van papier) maken het onvermijdelijk dat ook de abonne mentsprijs van de Texelse Courant per 1 januari 1974 omhoog moet. Het gaat hier om een collectieve verhoging, die in combinatie met de verhoging van de advertentie tarieven slechts de minimale kos tenverhogingen kunnen dekken. In organisatorisch overleg met in achtneming van de algemeen door de kranten toe te passen prijsver hogingen is de nieuwe abonne mentsprijs van onze krant gesteld op 7,25 per kwartaal bij vooruit betaling. De abonnees die automatisch be talen, delen wij mede dat de be dragen door de Postcheque- en Girodienst en de banken zullen worden aangepast. Gisteren is begonnen met de aanleg van riolering in Gerritsland. Het is een van de belangrijkste rioleringsplannen van de laatste jaren omdat de kwaliteit van de Texelse recreatieterreinen er ten nauwste mee samenhangt. De uitgestrekte bungalow- en recreatieterreinen waren tot dusver voor het afvoeren van hun rioolvuil aangewezen op stapelputten, septic tanks of zonder meer de sloot. Dat in Gerritsland en omgeving sprake is van vrij ernstige vervuiling van het oppervlaktewater (zie artikel in de vorige krant) is dan ook geen wonder. Het rioleringsprojekt Gerritsland zal ruimschoots vóór het a.s. zomerseizoen gereed zijn. Het afvalwater uit Gerritsland zal dan in de nieuwe rioolzuiveringsinstallatie aan de Pontweg worden gezui verd. De capaciteit van de installatie zal dan wel van de huidige 10.000 i.e. (inwonerequivalenten) tot 18.500 i.e. moeten worden vergroot. Het weiik is onlangs gegund aan De Vries v. d. W.iel voor ƒ886.400,ex clusief btw. Andere inschrijvers waren de fa. Drijver IC/891 800,Daalder, Alkmaar (ƒ896.000,fa. G. Westerla- ken (ƒ908.200,Dienaar, Den Helder (ƒ917.000,en Ooms uit Avenhorn (ƒ919.900,Bij genoemde bedragen zijn niet de kosten van het materiaal inbegrepen; het materiaal wordt nl. door de gemeente verstrekt (dat bleek voordeliger te zijn). Het rioleringsplan is ook door de gemeente ontworpen en zal onder gemeentelijke diirektie worden uitgevoerd. Opgebroken wegen Totaal zal ea kilometer rioolpijp '(variërend van 30 tot 60 'cm doorsnee) worden verwerkt. Het werk zal nogal wat ongerief geven omdat er vrij veel weg moet worden opengebroken. De Grensweg gaat er helemaal uit, een stuk van de Califomiëweg eveneens alsmede een deel van de Ro zend ijk en de Tem- peliersweg. Er is 6000 ton asfalt nodig om de weg weer te herstellen. De te noleren gebieden zullen via 2 strengen op de zuiveringsinstallatie worden aangesloten. Op de pijp tussen de zuiveringsinstallatie en het natuur- recreatiecentrum (via de Califomiëweg) zullen de terreinen So What, 't Hooge- landt. Vredelust, de hotels Californië, De Zilvermeeuw en nog enkele andere bedrijven worden aangesloten, De twee de streng loopt van de zuivering via de Pontweg en Gerritslanderdijkje naar de Tempeliersweg, Grensweg en Rozendijk. Hierop worden Venneman, Bloemwijk, Bloem en Bos, hotel Tubantia, De Brem- alkker, terrein Bruin, De Parel, Dennen oord, Dennenrust, 't Woutershok, Ca- tharinalhoeve, Worsteltent en de diverse particuliere woningen in deze omgelving aangesloten. Aansluitingsplicht Het eigenlijke rioleringswerk zal op 29 april klaar zijn, maar het zal nog even duren voordat ook de weg weer in orde is. Alle betrokkenen zijn inmiddels op de hoogte gesteld van hun aansluit- plicht. Vóór 1 juni moeten de voorzie ningen op de diverse terreinen gereed zijn. De volgorde van de werkzaamheden is onder meer bepaald door de agrari sche belangen. Men wil voorkomen dat men in het vroege voorjaar dn de buurt van bollenland zat. Bij het leggen van de rioolbuizen wordt nl. bronbemaling toe gepast, iwaardoor de omringende grond sterk uitdroogt en de groei van de bol len wordt gestagneerd. De gemeente heeft in het verleden al eens in de bui del moeten tasten om dergelijke schade te vergoeden en is dus door schade en schande wijs geworden. Begonnen wordt met de Grensweg en de Gerritslanderdijk. Daarna wordt het gedeelte van de zuivering richting Ger ritslanderdijkje gelegd en tenslotte (in maart-april) de Califomiëweg. Het rioleringsprojekt Gerritsland is eikend als aanvullend werkprojekt en wordt uit die hoofde met een half mil joen gesubsidieerd. Een vermeldenswaardige bijzonder heid is tenslotte dat in Gerritsland zo veel mogelijk het rioolwater van het he melwater zal worden gescheiden. Het hemelwater zal (zeker op de nieuwe ter reinen) niet het riool ingaan maar recht streeks in de omringende sloten terecht blijven komen. Zoals bekend is de zorg voor de kwa liteit van het oppervlaktewater zeer binnenkort niet langer een gemeentelij ke aangelegenheid. Het kwaliteitsbe heer is opgedragen aan het Hoogheem raadschap Uitwaterende Sluizen in Ken- nemerland en Westfriesland. Mede met het oog op de aanzienlijke heffingen die de Texelaars straks voor de riolering van hun eiland moeten gaan betalen, zal de Hoogheemraadschap binnenkort wat gaan doen aan voorlichting over de af- valwaterproblematiek Lange rijen rioolbuizen liggen langs de Grensweg te wachten op verwerking. Totaal wordt 6,5 kilometer rioolbuis voor het riole ringsprojekt Gerritsland gebruikt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1