Cjroen kwartsJexels in het harL, 1 Agrariërs vergaderden met land schapsbeschermers Verdere beperking van voorrang bij TESO TAXI 2323 Nationaal landschap niet bij voorbaat afwijzen „Niet voor de poezen" in City' NOG VEEL VERSCHIL VAN INZICHT FILMNIEIIWS VIERING OUWE SUN DERKLAAS IN DE DORPEN WILLINK Rode Kruiswoordpuzzel Burgerlijke stand Wim Kooman in televisie-uitzending WILHELMINALAAN 4-6 VRIJDAG 7 DECEMBER 1973 87e JAARGANG No. 8833 TEXELSE^COURANT Uitgave B.V. v.h. Lange veld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Red. Harry de Graaf, Kecsomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2741, 'e avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cenL Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4<>/o BTW 0 „Maar het gebied is toch van land schappelijke en natuurhistorische waar de? 't Is toch irreëel dat de boeren vrij spel zouden hebben? Er spelen toch ook nog andere belangen op Texel?!" Zo be toogde drs. \V. Helder uit Oosterend, zich werend tegen de stellingname van de Werkgroep Agrarische Werkgelegen heid, op de dinsdagavond ten raadhuize gehouden vergadering van werkgroep 2. Op uitnodiging waren de heer Helder en drie andere leden van de Werkgroep Landschapszorg daarbij aanwezig. De hoofdschotel van de avond was de con frontatie met de vier afgevaardigden, waarmee gediscussieerd werd over de mogelijkheid tot integratie van de we derzijdse belangen. Uit de uiteenzettin gen bleek ook nu weer, dat nog heel wat water door het Marsdiep zal moeten stromen, eer een overeenstemming tus sen de diverse groepen zal zijn bereikt. gronden naast agrarisch waarden ande re waarden in het geding zijn die het agrarisch gebruik beperken, kan een be stemming tot bescherming en behoud van deze waarden eerst worden gereali seerd na eigendomsverwerving of, in dien betrokkene hiermee akkoord gaat, na het treffen van een financiële rege ling ter schadeloosstelling van de agra riër". Subsidie Om negen uur voegden de vertegen woordigers van de Werkgroep Land schapszorg Texel zich bij het gezel schap. De heer W. Helder opende het confrontatiegesprek. Hij was van me ning dat de agrariërs zouden moeten 'beseffen, dat Texel beroemd is om be paalde landsdhapstypen en dat deze waarden toch onderkend moeten wor den. Door schaalvergroting zouden de gebieden groot gevaar kunnen lopen. „Maar dan kan het toch óók mooi mooi zijn!", viel de heer Koolhof in. „Ja, maar dan verliest 't landschap die ken merken die typerend voor Texel en uniek in Nederland zijn". De heer Hel der had begrip voor de belangen van de agrariër en vond daarom een financiële tegemoetkoming ter compensatie van de beperkingen die de agrariër ter wille van het landschap opgelegd krijgt, op z'n plaats. „Zodoende zijn de belangen van de bevolking, de recreant en toch ook die van de agrariër behartigd". „Maar wie moet dat betalen?" De heer Helder: „Subsidie is toch geen vreemd woord meer, in welk verband dan ook? En van de toeristenbelasting kan zeker wel een deel uitgetrokken worden. Ook de gemeenschap kan wel iets opbren gen". De werkgroep Landschapszorg had kritiek op de uitlating in het rapport van de agrarische werkgroep: „Het as van het grootste belang dat nu en in de toekomst de agrarische sector zo weinig mogelijk in de weg wordt gelegd". Drs. Helder: „Iedere Nederlander heeft toCh zijn beperkingen. Waarom zou de agra riër een uitzonderingspositie bekleden? Een industrie kan zich toch ook niet overal vestigen?!" Landschapspark Ook de in het rapport geplaatste op merking dat de werkgroep agrarische werkgelegenheid tegen Texel als land schapspark is, vond de werkgroep land schapszorg ongerechtvaardigd. „Als landschapspark een man met een pet op betekent, die de toeristen rondleidt, dan zijn wij er ook tegen. Maar misschien is een landschapspark wel heel gunstig voor de agrariërs. Dat is nog niet be kend. We weten nog niet wat een land schapspark inhoudt". Waaruit een der agrariërs weer afleidde dat landschaps zorg tegen een landschapspark is. Veel verder kwam de discussie niet. Er werd te veel ingehaakt op futilitei ten; van een lijn in de discussie kan dan ook nauwelijks gesproken worden. Weer eens werd duidelijk dat de integratie van de verschillende standpunten bin nen de streek- en struotuurcommissie Texel nog heel wat voeten in de aarde zal hebben. Ingaand 1 januari zal TESO de mo gelijkheden voor automobilisten om voorrang te genieten verder inperken. Het maximum aantal „voorrangsau to's" dat per boot kan worden mee genomen wordt teruggebracht van 30 tot 20. Al eerder werd de geldigheids duur van een voorrangskaart beperkt tot één jaar. Thans is besloten deze geldigheidsduur op een kalenderjaar te stellen. Dat betekent dat een auto mobilist die bijvoorbeeld in septem ber een voorrangskaart koopt, daar van nog slechts drie maanden kan profiteren. Het onderscheid tussen V- kaarten en T-kaarten gaat verdwijnen. Per 1 januari zijn er alleen nog Na kaarten van een nieuw type die zowel door ingezetenen als niet-ingezetenen van Texel kunnen worden gebruikt. Wat niet nieuw is maar wat kenne lijk niet ieder weet is dat het voorrangs- recht alleen geldt bij vaarten binnen de normale dienstregeling. Als bij grote drukte na de officiële laatste boot nog meerdere overtochten moeten worden gemaakt, geldt voor ieder: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Door genoemde maatregelen hoopt TESO te bereiken dat de animo voor de V-kaarten aanmerkelijk minder wordt. De laatste jaren zijn er zoveel houders van voorrangskaaren bijgeko men dat ze een groot probleem begon nen te vormen. In de oude situatie konden Texelaars een T-kaart kopen die ƒ11,kostte en een kalenderjaar geldig was Daarnaast kon men een 5-retourenkaart voor ƒ25,- kopen met onbeperkte geldigheid. Per 1 januari is het nog slechts mogelijk voor 55,een 10-retourenkaart te ko pen waarbij het voorrangsrecht is in begrepen. Deze 10-retourenkaart ver loopt per 31 december. Als dan nog niet alle retouren zijn gebruikt, is geen res titutie mogelijk. Tegen het eind van het jaar dient men zich dus af te vragen of het wel de moeite waard is 10 retou ren plus voorrang te kopen. De moge lijkheid om dan 5 retouren zonder voor rang te kopen, blijft. In de praktijk zal •het raadzaam blijken zo'n 5-retouren kaart met onbeperkte gekkigheid te heb ben naast een 10-retourenkaart plus voorrang. Niet-Texelaars betalen per 1 januari voor 20 overtochten ƒ220,(was 16 voor ƒ180,dus een kleine tariefsver laging) inclusief voorrangsrecht. Ook hier loopt de geldigheid bij het eind van het kalenderjaar af en is er geen restitutie mogelijk voor wel betaalde maar niet gemaakte overtochten. Ook de niet-Texelaars kunnen vijf retouren met onbeperkte geldigheid blijven ko pen maar betalen per 1 januari 50, Dat betekent een tariefsverhoging, want het oude bedrag was ƒ45, In hoeverre door genoemde maatrege len de run op de voorrangsmogelijkhe den zal verminderen is niet te zeggen. De praktijk heeft inmiddels wel geleerd dat automobilisten erg veel geld over hebben voor hun voorrang; voor som migen is het geen bezwaar dat meer dere ritten voor het verstrijken van de geldigheidsduur niet zijn gebruikt. Beperking nachtvaarten Binnenkort verandert er nog iets bij TESO Met het van kracht worden van de zomerddenstregeling (26 mei) zal bij zeer groot vervoersaanbod niet langer worden doorgevaren dan tot 0.30 uur (vertrek Den Helder). Doorvaren tot omstreeks twee uur 's nachts zoals een enkele maal bij recorddrukte wel voor komt, behoort definitief tot het verle den. Automobilisten die om 0.30 uur nog in Den Helder achterblijven moeten maar wachten op de eerste boot. Het be sluit is genomen omdat betna midder nacht doorvaren een te zware belasting is voor het personeel en daarmee is ook de veiligheid gemoeid. Een extra vaar- ploeg aanwijzen voor de sporadische ge vallen dat doorvaren gewenst is, is fi nancieel en organisatorisch geen haal bare kaart. De eerste trekking van de nationale aktie Rode Kruiswoordpuzzel heeft plaats gevonden. Om voor deze trek king in aanmerking te komen moest men de oplossing „Doe elke keer weer mee" ingezonden hebben. De winnaars krijgen hun prijs thuisgestuurd. Inbraken, diefstallen, verkrachtingen en moord zijn verenigd in Fons Rade- makers' „Niet voor de poezen", een Hol landse speelfilm voor boven de achttien naar het politieverhaal „Because of the cats" van Nicolas Freeling. In Amster dam wordt een reeks diefstallen en in braken op een uiterst geraffineerde wij ze gepleegd, gepaard gaand met een extreem grote dosis vandalisme. Vervol gens wordt een vrouw door een zestal mannen verkracht. Reden voor inspec teur Van der Valk een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek brengt hem op het spoor van een groep jongens die zich „De Raven" noemt en onder lei ding staat van een zekere Hjalman Jan sen, die op de groep een hypnotische invloed heeft. De Raven trachten hun leven inhoud te geven door het uitvoe ren van gewaagde opdrachten waarbij koelbloedigheid vereist is en waarbij gevoelens uitgeschakeld dienen te wor den. Gedreven door zijn persoonlijk rechtvaardigheidsgevoel gaat Van der Valk op Jansen af. Donderdag- tot en met zaterdagavond, aanvang 20.00 uur. Zondagmiddag gaat,,Yogi de Beer" in een kleurige tekenfilm weer op zoek naar een behoorlijke hoeveelheid lekke re 'hapjes van nietsvermoedende pick- mekers. Aanvang drie uur. Op zijn appelschimmel of „Appaloo- sa" is Matt op weg naar het kleine boer derijtje bij FÜo 'Grande, waar de familie woont die hem indertijd als wees op nam en als eigen zoon grootbracht. On derweg stapt hij af in het stoffige dorp je Ojo Frieto, waar hij in ©en kerk biecht. Daar ontmoet hij Trini, een jon ge vrouw. Deze verlaat de kerk en zegt tegen de op haar wachtende bandiet Ohuy, dat een man in de kerk haar las tig viel. Ohuy gaat naar binnen, Trini vlucht met de schimmel van Matt, die later weer wordt gevonden. In de boer derij aangekomen besluit Matt met de eigenaar Paco een paardenfokkerij te beginnen. De appelschimmel moet (hier in een grote rol spelen. Deze wordt ech ter gestolen door Ohuy. Een zwaar ge vecht volgt, waann ook een dodelijke schorpioen zich mengt. Na dit gevecht volgt een tweede ontmoeting met Trini, maar ook nog een ontmoeting met Ohuy. Zondag-, maandag- en dinsdagavond, aanvang acht uur, keuring 14 jaar van 28 nov. tot en met 4 dec. 1973 Geboren: Frank Jacob, zv. Jurraen Tuinema en Aly Vlaming; Udo Alwdn, zv. Marten Visser en Tietje Smedanga; Meike Martöne, dv Johan W. Barette en Johanna G. Bekker; Sander Joseph, zv. Godefridus W. M. Witte en Maria J. G. Leber. Ondertrouwd: Hielke D. Feenstra en Marijke Schade. Overleden: Neeltje de Ridder, ev. Van Haastrecht, oud 51 jaar, wonende te Den Burg. Zaterdagmiddag zal de heer Wim Kooman (van hotel-café-restaurant „De Worsteltent") op het televisiescherm te zien zijn. In het VARA programma „Jong geleerd, oud gedaan" zal hij de kijkers enkele ideetjes aan de hand doen op het gebied van oudejaarshapjes en -drankjes. De uitzending duurt van vier tot half zes. De Cocksdorp In De Cocksdorp spelen de kinderen van half zes tot half acht. Voor ieder deelnemertje is er een verrassing. De prijswinnaars krijgen een waardebon, te besteden bij de CoCksdorper winkels. De jury voor de jeugd zit ten huize van dokter Siebinga. Deelname ds gratis; er zijn geen nummertjes nodig. De oudere spelers starten omstreeks acht uur. De jury zit verspreid over de Kikkertstraat, PI oosterstraat en Hods- honstraat. Nummers kunnen worden afgehaald bij de heer C. Visman a ƒ1, Er zijn twee wisselbekers beschikbaar: één voor de oudste speler en een voor de origineelste uitbeelding. Verder zijn er drie prijzen voor groepen; drie prijzen voor paren en drie prijzen voor enkelin gen, Voor het vernemen van de uitslag en de prijsuitreiking moet men om streeks elf uur in hotel Kikkert zijn. Ondanks de minder goede ervaringen van vorig jaar is de heer O. Kikkert weer bereid geweest zijn zaal beschik baar te stellen. SVC heeft de kosten van de muziek voor zijn rekening geno men. Den Burg De kinderjury zal van 17.30 tot 18.30 uur de diverse voorstellingen beoorde len op het terras van hotel „De Linde- boom-Texel". Voor de volwassenen geldt 't volgen de: zij die zich aan het oordeel van de jury willen onderwerpen kunnen vanaf 20.00 uur nummers afhalen op het bor des van hotel „De Lindeboom-Texel". De deelnemers(sters) worden daarna be oordeeld op de Groeneplaats, bij Zegel in de Parkstraat en bij Bakkers Ijzer handel in de Weverstraat. Het beoorde len duurt van 20.00 - 21.30 uur. Onder scheid wordt gemaakt in enkelingen, paren en groepen. De bekerwinnaars van vorig jaar worden verzocht met spoed hun beker in te leveren op het adres Wagemakerstraat 1. De Waal Zoals gewoonlijk zal het Ouwe Sun- derklaasfeest te De Waal alleen door de jeugd worden gevierd. De ouderen slui ten zich aan bij de speulers in Den Burg. Voor de jeugd zijn drie wissdbekers en enveloppen met waardebonnen te win nen. De kinderen die willen meedingen moeten om 17.00 uur een nummertje afhalen in het dorpshuis; direkt daarna kan met spelen worden begonnen. De jury zit over het hele dorp verspreid. Om ongeveer 18.00 uur zullen de win naars in het dorpshuis bekend worden gemaakt. Oosterend In Oosterend krijgen de kinderen van 17.00 - 18.30 uur gelegenheid him crea ties aan 't dorp te tonen. Om 18.00 uur is er prijsuitreiking in „De Bijenkorf". Van 20.00 - 21.30 uur is de beurt aan de volwassenen Prijsuitreiking geschiedt omstreeks 21.30 uur, eveneens in „De Bijenkorf". Alle prijzen zijn beschik baar gesteld door de dorpscommissie. De Koog De deelnemende kinderen van De (Zie vervolg pagina 2) b.v. langeveld S de rooij indien bij overige Op twee punten na werd het eind rapport met de daarin aangebrachte wijzigingen zoals deze onlangs ook in onze krant stonden vermeld door de vergadering goedgekeurd. De eerste wijziging had betrekking op de akker bouw. Gesteld was een stabilisatie van het areaal en weer een eventuele stij ging na de stabilisatie. Deze „eventuele tijging na de stabilisatie" werd in het rapport geschrapt. De tweede verande ring had te maken met bescherming an de landschapswaarden. Hierover zei net verslag; „Het verdient aanbeveling, dat de gebieden waar beperkingen in de bedrijfsvoering worden opgelegd, eigen dom zijn/worden óf van de gemeente, w provincie of Rijk. De agrariërs kunnen deze gronden dan eventueel pachten te gen gereduceerde prijzen". Verderop stond echter: „De natuurmonumenten en andere eigendommen van het Staats bosbeheer, CRM en andere natuurbe schermers kunnen beschermd worden; de overige agrarische gronden moeten onafhankelijk van de eigendomssituatie volledig agrarisch gebruikt blijven en kunnen blijven". Deze twee passages werden door de werkgroep tegenstrijdig eacht Besloten werd daarom tot ver vanging van het laatste door: „De na- :uurmonumenten en andere eigendom- nen van het Staatsbosbeheer, CRM en ndere natuurbeschermers kunnen be- Carel Willink. U kent hem als schilder en fenomeen. Maar wat schuilt er achter de legendes die rond deze markante kunstenaar zijn ontstaan'? Maak kermis met de werkelijke Willink. Koop het nieuwe Boek van de Maand. Nu f 11,90. vanaf 7 december bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1