Cjrom kwartsJexels in het harL, Verbouwing „Wielewaal" strandt op snel gestegen kosten Regen teisterde Ouwe Sunderklaas TAXI 2323 Havenrestaurant Texel Kerstdiner 1973 Dorpscommissie Oosterend wil beperking culturele uitgaven Filmliga nu toch van de grond Kerstsamenzang in Den Hoorn Vergaderingen werkgroepen streekplan Overkoepeling organiseert open dag WILHELMINALAAN 4-6 Dinsdag kerstzangdiensl in Den Burg Hervormde gemeenleavond VRIJDAG 14 DECEMBER 1973 TEXELSE 87e JAARGANG No 8835 COURANT Uitgave B.V. v.h. Langeveld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Red. Harry de Graaf, Reesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kv?. 50 cent incasso; los 25 cenL Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4% BTW Ouwe Sunderklaas 1973 is nauwelijks een openluchtgebcuren geweest. Als gevolg van de harde wind en de aanhoudende regen was het speulen op straat een weinig aangename bezigheid, waardoor men zo snel mogelijk huis of café opzocht. Dat deed ook het publiek met het gevolg dat de straten van alle dorpen een uitgestorven indruk maakten. De omstandigheden in aanmerking nemend was de deelname niet eens slecht te noemen, althans wat de kwantiteit betreft; het gehalte van de voorstellingen was gemiddeld echter veel minder dan in vorige jaren. Er waren maar weinig echt leuke, op plaatselijke toestan den betrekking hebbende voorstellingen. Het meest uitgebeelde onderwerp was de oliecrisis en de veroorzakers ervan: de oliesheiks. In De Cocksdorp had het feest nog het minst van het slechte weer te lijden. Traditiegetrouw gingen de Sunderklazen daar de huizen binnen om zich door de bchaaqlijk bij de kachel zittende belangstellenden te laten bewonderen. De foto werd gemaakt ten huize van dokter Sicbinga en men ziet hoe een groep deelnemers een show opvoert rond de te lage zeedijk en de daarmee verband houdende evacuatie plannen. De groep werd beloond met de wisselbeker van Cultureel Werk. (Zie verder pagina 2). m.m.v. pianist/organist Joop Philips tafelreservering gewenst. 02226 310 Het ziet er naar uit dat het verbouw plan voor het dorpshuis 'De Wielewaal' te De Waal zal stranden. Er waren al moeilijkheden bij het rondkrijgen van de financiering maar nu is gebleken dat de verbouwing ongeveer drie ton gaat kosten terwijl in de aanvang was uit gegaan van ƒ180.000,De perspectie ven zijn daarom weinig florissant ge worden. Administrateur G. A, Oskam van de Stichting Cultureel Werk deelde het bovenstaande mee in de dinsdag avond gehouden vergadering van het entraal bestuur van cultureel werk. De kans dat men nog uit de moeilijkheden komt is klein en dat is dan bijzonder jammer van de vele voorbereidende werkzaamheden. Van de zijde van ver tegenwoordigers van het ministerie van CRM is he idee geopperd af te zien van verbouwing van het oude dorpshuis en een nieuw dorpshuis te stichten met toepassing van systeembouw. Dat zou wel eens aanmerkelijk minder kostbaar kunnen zijn. De heer Plaatsman, verte genwoordiger van de dorpscommissie van De Waal, vertelde dat men zich in die richting oriënteert. Een andere mededeling met betrek king tot een belangrijke gemeensc'haps- akkommodatie op Texel betrof de plan nen voor de bouw van een combinatie van lagere school en gemeenschapscen trum te De Cocksdc-rp. Zoals bekend wordt van CRM-zijde overwogen deze opzet bij wijze van „experiment" toe te staan. De heer Oskam vertelde dat een sterke" afvaardiging van CRM op Texel is geweest om de plannen te be oordelen, maar een definitieve beslis sing zal pas an februari worden geno men. Men 'heeft echter laten blijken dat er een goede kans is dat het plan mag worden uitgevoerd, de architect 'kan al vast wat „praatschetsen" maken. Naar aanleiding van wat is besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Stichting Cultureel werk werd voorts meegedeeld dat de mogelijkheid wordt onderzocht om de voormalige Doopsgezinde kerk te Oosterend te ma ken tot rouwkamer (aula). Het ruimte probleem waarmee „Excelsior" worstelt als het Gebouw voor Christelijke Be langen tot jeugdhonk is gemaakt, wordt daarmee echter niet opgelost „Ons Genoegen" Ook de problemen rond de verbouw van de boerderij „Ons Genoegen" tot Verenigingsgebouw zijn nog niet opge- 1 -st. Zoals bekend zou het plan worden uitgevoerd door Texelse Boys. Gemeen tewerken heeft de verbouwing begroot en daaruit heeft men de konklusie moe ten trekken dat de lasten waarvoor Texelse Boys komt te staan omstreeks een ton zullen bedragen Dat is geen haalbare kaart en er wordt nu naar een andere opzet gezocht. Texelse Boys heeft gevraagd of de gemeente het cas co voor zijn rekening kan nemen; de binnenbouw en afwerking geschiedt dan door Texielse Boys. De gemeente beraadt zich nog hierover. De Stichting Open Jeugdwerk heeft ch teruggetrokken uit de commissie Thema: rechten van de vrouw die de mogelijkheden tot stichten van een veremgingsakkomimodatie te Den Burg gaat bestuderen. Zoals bekend is het de bedoeling in Den Burg een ge bouw te stichten (o.a. wordt gedacht aan verbouw van de oude ULO-sohool) waarmee diverse verenigingen en ande re organisaties aan onderdak kunnen worden geholpen (bibliotheek, bejaar- denomroep, muziekschool, creativiteits- beoefening etcVertegenwoordigers van de belanghebbenden zijn dan ook in de studiecommissie opgenomen. Ook de Stichting Open Jeugdwerk was als belanghebbende vertegenwoordigd, maar bij nader inzien voelen de jongelui er niets voor om straks met anderen het ULO-gebouw te moeten delen. Ze willen hun huidige onderkomen ('t Asiel aan de Burgwal) blijven gébruiken en vechten voor handhaving van dit ge bouw, zo bleek uit mededelingen van de heer B Huisman die in het Centraal Bestuur de heer A J. Huisman als af gevaardigde van Open Jeugdwerk is op gevolgd De meeste andere afgevaardig den vonden het besluit om zich terug te trékken niet verstandig. Het staat niet bij voorbaat vast dat juist het ULO-ge bouw tot verenagingsakkommodatie wordt gemaakt. Er zijn ook andere mo gelijkheden. Het is gewenst dat Open Jeugdwerk mee blijft praten; de deur blijft in ieder geval open. De commissie zal zich voorshands houden aan haar opdracht, wat inhoudt dat ook maar een onderkomen voor het Open Jeugdwerk wordt gezocht. Toch filmliga De nieuwe beheerder van het City theater stelt veel prijs op een Texelse filmliga. Het plan \oor een filmliga meest men vorig jaar laten varen om dat de toenmalige cxploitante er weinig in zag. De destijds geïnstalleerde film ligacommissie zal nu spoedig in verga dering bijeen komen om spijkers met koppen te slaan. Circus Boltind zal ook deze zomer weer naar Texel komen. Het circus krijgt vergunning om van 1 tot en met 4 augustus 1974 standplaats in te nemen te De Koog. Dit gebeurt mede op gun stig advies van de begeleidingscommis sie voor het zomerreereatiewerik die had geconstateerd dat Boltina dit jaar een uitstékend programma heeft ge bracht in tegenstelling tot het jaar er voor toen het gebodene niet overeen stemde met de aankondiging 'De heer Joh. C. Roeper wilde dat Boïtini tevo ren laat weten welke entreeprijzen zul len worden geheven. Dit jaar zijn de zeer hoge entreeprijzen (die niet tevoren waren aangekondigd) vooral voor gezin nen een onaangename verrassing ge weest. Het is gebeurd dat mensen bij de kassa in De Koog geld moesten lenen In dat 'licht van het feit dat de gemeen te het circus ter wille is door geen ver makelijkheidsbelasting te heffen, werd dat toch wel heel bedenkelijk gevonden. zaamheid Mevrouw v. d. Eijk-Bierens vond deze suggestie de moeite waard; mevrouw J. Beumkes-Breerf veronder stelde zelfs dat Cultureel Werk wel ge dwongen zou worden tot bezuinigen. De heer Roeper wilde bezuinigingen ook zoeken in de muziekschool, waar met name de post salarissen 'hem te denken had gegeven. De heer Oskam verweet de heer Roeper eenzijdige stel- lingname. De salarissen bij de muziek school zijn in overleg met de rijksamb tenaar vastgesteld. De directeur van de muziekschool doet heel wal meer dan de twintig uren lesgeven die in de be groting zijn genoemd. De begroting voor Cultureel Werk is anderhalf tot twee maanden geleden ontworpen, de meest recente ontwikkelingen in de eco nomie hebben daarbij dus geen rol kun nen spelen. Als er beperkt moet worden, zal men zich daaraan niet kunnen ont trekken, maar de heer Oskam vond het verkeerd om hiermee voorop te lopen. Het zou onjuist zijn te stellen dat cultu rele voorzieningen minder belangrijk zijn dan bijv. wegen. Overigens is de stijging ivan uitgaven bij Cultureel Werk bepaald niet onrustbarend In 1969 ge noot de stichting een gemeentelijke sub sidie van ƒ127 500,in 1970 van ƒ146.500,—; in 1971 van ƒ161.864,— en in 1972 van ƒ178.000,Een stijging •van 40% in vier jaar is in vergelijking met de stijging van andore overheids uitgaven 'bescheiden. Voorzitter C. Witte wees erop dat men zo verantwoord mogelijk tewerk gaat bij het bepalen van het uitgaven beleid. Waarop Roeper het verwijt uitte dat het ook voorkomt dat idoor het da gelijks bestuur uitgaven worden gedaan waarmee het van niets wetende centraal bestuur voor een voldongen feit wordt gezet. Uit de houding van de andere af gevaardigden bleek dat men niet op het voorstel van Roeper wilde ingaan. Bij het doornemen van de begroting informeerde de 'heer Roeper hoe 'het mogelijk is dat exploitatie van de gym nastiekzaal aan de Beatrixlaan een te kort van ƒ23.000,vertoont. Spreker meende dat de exploitatieomstandighe den vergelijkbaar zijn met die van De Bijenkorf in Oosterend. De heer Oskam beloofde 'in deze voor nadere informatie te zullen zorgen. Eind januairi zal de kermas worden verpacht De heer Roeper stelde voor de verpachting 'naar later datum te ver schuiven. Gezien de tijdsomstandighe den is de animo om hoog in te sohrijven waarschijnlijk niet groot; in het voor jaar zal men wellicht anders tegen de zaak aankijken. Bij de bespreking van het verslag van de jeugd- en recreatieconsulent kwam de popdancing Sarasani nog even ter sprake. Men was het erover eens dat de behoefte aan een dancing als Sara sani aanmerkelijk is verminderd omdat tegenwoordig tal van horecabedrijven soortgelijk amusement bieden. Me vrouw J. Beumkes-Breen wilde wel van Sara af, niet in de laatste plaats we gens het lawaai dat in de omgeving wordt veroorzaakt, soms ook na het of ficiële sluitingsuur. Aan het lawaai is weinig te doen, bepalingen ten aanzien van het maximum aantal decibels gel den niet buiten de bebouwde kom. Recreatieconsulent De Vries maakt in de zpmer ook veel gebruik van dorps- (Zie vervolg pagina 2) DEN HOORN De kerstsamenzang te Den Hoorn wordt maandagavond 17 december gehouden in de N.H. kerk, aanvang 19.30 uur. Medewerking wordt verleend door het Koninklijk Texels Fanfarekorps-D.E.K. In het kader van de streek- en struc- tuurplanprocedure worden deze week in het raadhuis diverse vergaderingen van werkgroepen gehouden, zaterdag gevolgd door een tweede dntegratiebij- eenkomSt van de werk- en inspraak- groepen in de Burgemeester De Koning- hal. Alle bijeenkomsten zijn vrij toegan kelijk voor belangstellenden. Vrijdag 14 december 10.15 uur: werk groep niet-agrarische werkgelegenheid Te bespreken: voorbereiding vergade ring 15 december a.s. Vrijdag 14 december 18.00 ulur: werk groep wonen en bevolkingsontwikkelin gen, maatschappelijke en educatieve voorzieningen. Te 'bespreken: onder wijsvoorzieningen en voorbereiding vergadering 15 december a.s. Vrijdag 14 december 19 30 uur: werk groep agrarische werkgelegenheid. Te bespreken: voorbereiding vergadering 15 december a.s.; financiële compensatie bij beperkingen in het agrarisch ge bruik. Zaterdag 15 december 9.30 uur; in de Burgemeester De Kondnghal: 2e inte gratiebijeenkomst van streekplan- en mspraakgroepen. De bedoeling is dat elke streekplan- en themagroep wordt geconfronteerd met de overige streek plan en themagroepen, teneinde te in ventariseren dn hoeverre de meningen overeenstemmen c.q. verschillen. Op donderdag 21 februari 1974 zal 't Overkoepelend Orgaan van de Texeles vrouwenorganisaties een „Open Dag" houden. Mevrouw C. J. Nannes-Giessen zal die dag spreken over „De rechten van de vrouw". Om de 'bijeenkomst tot aller nut te doen zijn, kunnen belang stellenden vóór 19 december opmerkin gen en vragen (bijv. over erfeniskwes tie en handelsrecht) zenden naar me vrouw H. M. Plaatsman-van Til, Hoger- eind 18, De Waal {telefoon (02220) 3190) of naar de vertegenwoordigsters in het ovorkoepelingsbestuur Mevrouw Nan- nes kan zich dan nog beter en gerich ter voorbereiden op haar inleiding. Speeltuin Ook De Koog krijgt een speeltuintje voor kinderen. Er zal een speeltuinver eniging worden opgericht en B. en W. hebben toegezegd volgens de bekende 1/3 regeling financieel te zullen meewer ken. Vastgesteld werd de begroting voor 1974. De begroting is zoals gewoonlijk sluitend Tegenover ƒ375.914,aan in komsten staat eenzelfde bedrag aan uit gaven, hetgeen 't gevolg is van de ge meentelijke subsidie waarmee tekorten steeds worden gedekt. Bezuinigingen De 'heer J. C. Roeper kwam namens de dorpscommissie Oosterend met het voorstel om tot bestedingsbeperking over te gaan. Uitgaven zowel als inkom sten zouden met 10 tot 25°/o verminderd moeten warden. Er hoefde niet direkt een besluit over te worden genomen maar een commissie zou moeten nagaan op welke posten kan worden bezuinigd. De 'heer Roeper vond het niet juist al tijd door te gaan met vergroting van de uitgaven op cultureel gebied, zéker niet in de huidige tijdsomstandigheden. Men zou tot uitgavenbeperking kunnen ko men door het beleid minder te richten op het vlot verstrekken van subsidies dan op het stimuleren van de zelfwerk- Dinsdagavond a.s. wordt in de r.k. kerk de kerstzangdienst van Den Buig gehouden, aanvang 20.00 uur. Er wordt muzikaal aan meegewerkt 'door 't Kon. Texels Fanfarekorps-'D E K. onder lei ding van de heer P Heertjes, het r.k. dameskoor onder leiding van zuster Rood, het kinderkoor onder leiding van de heer Wassink. Als soliste treedt op mevrouw B. v. d. Meer-Langeveld Het gesproken woord wordt verzorgd door pastor Kolkman (begroeting); ds. S. de Roest (toespraak); ds. H. J. Douwes (schriftlezing) en ds. R. Kuitse (sluiting). Na afloop wordt een kollekte gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de kerktelefoon van de gezamenlijke kerken en de bejaardenomroep. DEN HOORN In „Ons Huis" te Den Hoorn wordt maandagavond een Hervormde gemeenteavond gehouden, aanvang 2(h30 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1