(jvoen 'ZwartsJexels in het harL, Duinafslag alarmerendin één maand ruim 35 meter! m Diverse plaatselijke belastingen worden verhoogd nut/zpaarbonk C4! Havenrestaurant Texel Maatregelen om overstromen waterwingebied te voorkomen uuc/t nederlond 'ÊÊÉÊïS&Wi W mm Donderdag steeg ifvater tot 2.50 m. Üoolzuivering „Eendracht" laat op zich wachten ENSEN ET OPEN BOEK Bibliotheek 5 dagen gesloten Twee kranten vervallen Trimmen een uur vroeger Oud papier nu slechts ƒ11,90 Uw reis wordt pas goed met BUITENLANDS GELD - REISCHEQUES EEN REIS- EN BAGAGEVERZEKERING verzorgd door de 3INSDAG 18 DECEMBER 1973 Uitgave B.V. vJj. Langeveld De Rooy Postbus 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 led. Harry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den org, tel. (02220) 2741, avonds (02220) 2403 87e JAARGANG No. 8836 TEXELSEWCOURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. In». 50 cent incasso; los 25 cenL Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 et p. mm. excl. 4°/o BTW S. -•>J )oor het stormgeiveld werden langs de Nederlandse kust meerdere boeien losgeslagen, én ervan, een klein exemplaar, spoelde aan op Texel, tussen paal 15 en 16. Bij het oodsivezen kon nog met tvorden vastgesteld waar de boei vandaan komt. In de afgelopen vier weken hebben e Texelse duinen meer van afslag te jden gehad dan anders in een tijds- estek van ongeveer tien jaar. De her- aaldelijke stormen, gepaard gaande iet hoog water, hebben op sommige laatsen 30 tot 35 meter duin in zee oen verdwijnen. Het ergst is de scha- e bij paal 9 (Hoornderslag) en bij de lurtoren. Bij het Hoornderslag is nu en zo groot stuk van de buitenste einenrij door de waterwolf verzwol- en dat er rekening mee moet worden Het zal niet lukken de Coöp. Zuivel- ibriek De Eendracht te dwóngen de fa- iek voor 1 januari a.s. van een zuive- ngsinstallatie te voorzien. In de vorige ladsvergadering was op het uitoefenen in dergelijke pressie aangedrongen. B. W. hebben toegezegd ernaar te zul- n streven dat de installatie er op zo >rt mogelijke termijn komt. Per 1 januari igaat de zorg voor het sheer van het Texelse oppervlaktewa- r over dn handen van het Hoogheem- adsdhap Uitwaterende Sluizen. De ivering die de Eendracht bouwt zal oeten voldoen aan de eisen die door provinciale waterschap worden ge- >ld. Er is nu een impasse ontstaan, lerzijds omdat de direktie van de zui- ilfabridk er weinig voor voelt een in- dlatie te bouwen die mogelijk al uw zal moeten worden aangepast en derzijds omdat men bij het Hoog- emraadsohap van mening is geen con- eet advies te kunnen uitbrengen zo ng nog geen saneringsplan voor het pervlaktewater is vastgesteld. B en W. hebben de raad laten weten een onbevredigende gang van zaken vinden. Op 20 december zal een ge- rek worden gehouden tussen B. en W. het Hoogheemraadschap waarbij on- r meer dit probleem aan de orde zal )rden gesteld. s je mensen iets prettigs, of iets ge- ckigs of voorspoedigs toewenst (en larom zou je niet), dan is het leuk ze dat ook te laten wéten, het ze vertellen of stuur ze een artje. Misschien hoort U nog wel iets ng de winkel hebben we een grote sor ing kerst- en nieuwjaarskaarten. En U ze zelf wilt maken, kunnen we U a karton en envedoppen helpen. vast de beste wensen uit gehouden dat ook het laatste restje zal verdwijnen. De achterliggende duinvallei loopt dan onder wa ter en dat betekent een ramp voor het waterwingebied aldaar. Texel is voor een groot deel van zijn drinkwater nog altijd van dit duinterrein afhanke lijk. Bij Rijkswaterstaat heeft men nu alarm geslagen en met spoed geld ge vraagd om de bedreigde duinenrij aan de landzijde te kunnen verzwa ren. Dit gebeurt met zand dat van de zee kant van dezelfde duinenrij wordt aan gevoerd; dit zand zou bij de eerstvol gende stormen anders toch an zee ver dwijnen. Soortgelijke kunstgrepen zijn in het recente verleden ook op andere plaatsen langs de Texelse duinkust toe gepast, o.a. bij paal 17 en paal 12. Het betekent dat het imposante stijle duin plaats gaat maken voor een breed hoog strand met flauw talud terwijl de ach terliggende duinvallei gedeeltelijk wordt opgevuld. De heer P. C. Vlaming heeft zijn strandpaviljoen juist op tijd naar een veiliger plek overgebracht. De grond waarop het vorige maand nog stond is bij de laatste storm naar bene den gestort. Bij die gelegenheid is ook een half uit het zand stekende bunker naar beneden gekomen en ds een nieuwe bunker zichtbaar geworden. Ook de duinafslag bij de vuurtoren is zorgwekkend. Hier is sprake van een verandering ten kwade want de afgelo pen vijftien paar was de afslag hier mi nimaal Blijkbaar heeft de stroom zich verlegd gevolg van de zich steeds ver leggende zandplaten van het Eierlandse Gat) waardoor het strand hier (net als dn de jaren vijftig toen het noodzakelijk werd de vuurtoren door een steenglooi ing van de ondergang te redden) weer accuut wordt bedreigd. Doorbraak Op verschillende punten langs de kust is de zee door de buitenste duinenrij ge broken. Dit wordt niet als bijzonder ernstig 'beschouwd. Rijkswaterstaat zal door het plaatsen van rietsdhermen be vorderen dat de ontstane gaten in de komende jaren weer dichtstuiven. Het meest spectaculair is de doorbraak van de jonge duinrichel die zich de afgelo pen jaren had gevormd achter „De Rob ben jager" bij de vuurtoren. Mede door een zandbank is aan de noordoostkust van Texel een vrij breed strand ge vormd zodat de rietsdhermen van de Rijkswaterstaat een aardige duinrichel deden ontstaan waardoor de overstro mingen van het achterliggende terrein tot het verleden behoorden. De zware storm en het zeer hoge water van don derdagavond hebben er echter korte metten mee gemaakt en het genoemde terrein met 't weggetje dat er doorheen loopt stond dan ook weer blank. De noordelijke duinkop van de Slufter heeft ook weer zwaar te lijden gehad. Hier zijn tientallen meters afgeslagen waardoor de Slufteropening merkbaar wijder is geworden. De stormen van de laatste tijd volgden elkaar zo snel op en het water blijft ook tussentijds zo hoog dat personeel van Rijkswaterstaat nau welijks gelegenheid had om de schade telkens op te nemen. Diefstal Donderdagavond tegen middernacht bereikte 't water van de Waddenzee bij Oudcschild een hoogte van 2.50 plus NAP, de hoogste stand sinds ongeveer zes jaar. Op het haventerrein stond dan ook een meter water. Ter vermijding van overstroming werden de coupures geslo ten .Om automobilisten te waarschuwen waren waanschuwdngslichten geplaatst, maar een onbekende heeft ze vrijdag ochtend omstreeks vijf uur weggenomen door ze van de kabels los te rukken. Bij Rijkswaterstaat is men erg slecht te spreken over deze misselijke streek. Men heeft ter vervanging lampen moe ten lenen van de firma Daalder. De stand van 2.50 plus NAP was overigens aanmerkelijk lager dan die van 31 ja nuari 1953; toen stond het water in Ou- deschild nog 80 centimeter hoger. Zoals bekend heeft het water in Zeeland een bijna even hoge stand als dn 1953 be reikt. Bewaking Het dijkleger heeft het nog nooit zo druk gehad. Sinds half november ds al tien keer sprake geweest van (beperkte) dijkbewaking. Bij deze vorm van bewa king zijn 76 mensen ingeschakeld die door het waterschap zijn aangewezen en ongeveer 20 van Rijkswaterstaat. De wa terstand van donderdag gebood feitelijk uitgebreide dijkbewaking, maar op grond van de voortdurende binnenko mende rapporten inzake de ontwikke ling van het waterpeil van de Noordzee werd het verantwoord geacht daartoe niet over te gaan. Er ds overigens geen enkele schade aan de dijken ontstaan. Dat is te danken aan de windrichting die niet verder dan noord-west door draaide. Bij een nog iets noordelij ker richting ontstaat groot gevaar voor bepaalde dijkvakken in verband met de dan optredende golfoploop. Boot TESO heeft donderdag ernstige hinder van het stormweer ondervonden. De noordwester storm veroorzaakte in de fuikhaven van Den Helder een zo hoge waterstand en een zo steike deining dat het niet verantwoord werd gedacht hier af te meren. De boot die om 18.35 uur van Texel was vertrokken keerde pas om 01,15 uur 's nachts naar het ei land terug Het gevolg was stampvolle wachtkamers op beide oevers. Het ver voersaanbod van auto's is in deze tijd •van het jaar niet groot. Naast enkele vrachtwagens hebben op Texel niet oneer dan 18 auto's en in Den Helder 23 auto's staan wachten. Van maandag 24 tot en met woensdag 26 december en op oude- en nieuwjaars dag is de Openbare Bibliotheek in Den Burg gesloten. Ter compensatie is de Bibliotheek op 27 en 28 december van 14.30 - 17.30 uur en van 19.30 - 21.30 uur geopend. In Oosterend ds alleen woensdag 26 december een extra sluitingsdag. Op 27 en 28 december is er gelegen heid tot verlenging van de abonnemen ten. In verband met kerst en nieuw jaar komen twee nummers van de Texelse Courant te vervallen: dinsdag 25 december en dinsdag 1 januari. De adverteerders worden verzocht rekening te houden met de gewijzigde inzendtermijn voor de krant van vrijdag 28 december. De advertenties voor deze krant moeten uiterlijk maandagochtend 24 december 12.00 uur in ons bezit zijn. Direktie Texelse Courant De dagen zijn nu zover gekort dat het wekelijkse trimuurtje op zaterdagmid dag in de Dennen een tamelijk duistere aangelegenheid is geworden. Besloten is daarom voortaan op zaterdag een uur eerder te trimmen, dus aanvang 15.00 uur. Het trimmen op dinsdagmiddag blijft op zelfde tijd (aanvang 14.00 uur) gehandhaafd. OUDESCHIDD De oud papier-aktie van de schooljeugd te Oudesdhild loopt gesmeerdZoals bekend wordt elke don derdag bij ieder het papier afgehaald. Op donderdag 20 december en geduren de de kerstvakantie zal echter geen pa pier worden opgehaald, voor het eerst dus weer op 10 januari 1974. WILLINK B. en W. hebben de gemeenteraad voorgesteld diverse plaatselijke be lastingen aanzienlijk te verhogen. Voor de gemeente betekenen deze ver hogingen een jaarlijkse meeropbrengst van totaal ƒ78.160,-. Bij deze verho gingen zijn betrokken het marktgeld, reinigingsrechten, straatbelasting, per sonele belasting en hondenbelasting. Het rioolgeld blijft ongewijzigd maar zoals bekend zullen de Texelaars volgend jaar een verontreinigingsheffing moeten betalen boven het bestaande rioolgeld. Dit bedrag is vastgesteld op 52,85 per wooneenheid (ƒ15,10 voor alleenstaanden). Door het pakket van belastingmaatregelen menen B. en W. de noodzakelijke ruimte te hebben gevonden ter dekking van de kapitaalslasten die voortvloeien uit de reali sering van nog niet goedgekeurde investeringen van het 5-jarenplan die vermoedelijk in het komende jaar hun beslag zullen krijgen. Voorgesteld wordt het marktgeld te verhogen van ƒ0,50 tot 0,75 per m2 en het minimumtarief voor kramen e.d. te brengen van ƒ2,naar ƒ3,Het marktgeld voor vee wordt niet ver hoogd dn verband met het feit dat de aanvoer van vee op de markt nog steeds terugloopt. Het aantal aangevoerde lammeren bedroeg in 1969 nog 4526; in 1970 3798; in 1971 4110 en in het afge lopen jaar 4023. Voor schapen bedroe gen de aanvoercijfers resp. 402, 414, 42 en 40. De aanvoer van koeien vermin derde van 81 in 1969 tot 6 in het afge lopen jaar. De belangstelling van koop lieden die met een stalletje, kraam, tent, tafel e.d. op de markt willen staan neemt echter behoorlijk toe. Met de nieuwe tarieven kan de afdeling markt-, straat- en rivierhandel van het Hoofd bedrijfschap detailhandel te Den Haag zich verenigen. Verder dan ƒ3,per kraam e.d. wil men echter niet gaan. Het nieuwe tarief per vierkante meter komt overeen met de richtlijnen die het ministerie van binnenlandse zaken •heeft gesteld ten aanzien van redelijke hoge inkomsten van de gemeente. Ook na de tariefsverhoging worden de aan de kosten die de gemeente aan de markt heeft lang niet gedekt. B. en W.: „De markt is in de loop der jaren steeds meer uitgegroeid tot een belangrijk toe ristisch gebeuren. Uit dat oogpunt ach ten wij het billijk dat de kosten van een dergelijk evenement gedeeltelijk uit de algemene middelen van de gemeente worden bestreden". Verder wordt erop gewezen dat de kooplieden die him waren op de Texel se markt te koop willen aanbieden veel al eerst nog tientallen kilometers heb ben te rijden en dan nog de bootkosten hebben te betalen. Als de gemeenteraad dinsdag met de nieuwe mahkttarieven akkoord gaat betekent dat een jaarlijk se meeropbrengst van ƒ2.500, Reinigingsrecht Mede als gevolg van de nieuwe stort- methode, zijn de ikosten van de huisvuil- verwerking enorm gestegen. Voor de vuilbegraafplaats is in 1974 een bedrag van ƒ114.000,nodig. De minister van binnenlandse zaken heeft bepaald dat de tarieven voor het ophalen van be- drijfsvuiil e.d. tenminste kostendekkend moeten zijn. De hoeveelheid gestort huis- en bedrijfsvuil zal dit jaar bij be nadering 6.000 ton bedragen. Voor vol gend jaar wordt een aanvoer van 6.400 ton verwacht. Per laadkist zal hiervan 9.000 m3, is 2.250 ton, worden aange roerd. B. en W.: „Het lijkt ons redelijk indien 35% van de kosten van de vuil nisstortplaats, zijnde ƒ39.900, ten laste van het ledigen van de laadkisten wordt gebracht. Dit is per m3 4,43. De toe slag op het basistarief bedraagt dan voor een kleine laadkist ƒ4,50 en voor een grote laadkist ƒ8,Het basistarief voor de laadkisten blijft ongewijzigd evenals de huur van de kisten. Op ba sis van een en ander wordt voorgesteld de tarieven voor het ledigen als volgt aan te passen: bij lediging van één kleine laadkist per week; ƒ8,ƒ4,50 ƒ12,50. bij lediging van één grote laadkist: ƒ14,— ƒ8,— ƒ22,—. (Zie vervolg pagina 2) Een bijzonder boek van de maand over de beroemde schilder CAREL WILLINK na 19 januari ƒ21, Een pracht kerstcadeau b.v.langeveld S de rooij m.m.v. pianist/organist Joop Philips tafelreservering gewenst. 02226 310

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1