Cjrom 2wartsjexels in het harL Gemeentebegroting goedgekeurd na negen uur vergaderen /paarbank TAXI 2323 10% /paarbank Havenrestaurant Texel J. Zuidewind en M. Bakker stemden tegen „Wet deze begroting kunnen we 1974 niet ingaan' Angst voor gevolgen energiecrisis beheerste de discussies uue/t nederland meteen spaarbewijs uue/t nederland Uw reis wordt pas goed met BUITENLANDS GELD - REISCHEQUES EEN REIS- EN BAGAGEVERZEKERING verzorgd door de J. Zuidewind (VVD) in algemene beschouwing: Twee kranten vervallen WILHELMINALAAN 4-6 VRIJDAG 21 DECEMBER 1973 87e JAARGANG No. 8837 TEXELSE««COURANT Uitgave B.V. v.h. Langeveld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Red. Harry de Graaf, Kecsomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cenL Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct. p. mm. excl. 4% BTW „Het is nog vóór enen!", zei Mr. W. H. Sprenger opgewekt toen hij in de nacht van dinsdag op woensdag de raadsvergadering besloot die 's mid dags om drie uur was begonnen. Na aftrek van enkele korte schorsingen en een lunch in de Raadskelder hadden de vroede vaderen er zo'n negen uur vergaderen opzitten. Ze waren het er wel over eens dat dit te gek was. De heren Westdorp en Koorn vroegen de zaak de volgende keer over twee avonden te verdelen, hetgeen werd toegezegd. Hoofdschotel van deze ma rathonbijeenkomst vormden de gemeentebegrotingen. Die werden aan vaard, zij het met nogal wat bedenkingen van de kant van meerdere frak- ties (zie algemene beschouwingen elders in deze krant). Tegen de begroting voor 1974 stemden tenslotte de heren J. Zuidewind (WD) en M. Bakker (Texels Belang). Aanvankelijk hoorde ook de heer C. Koorn (CHU) tot de te genstemmers, want de subsidie die is uitgetrokken voor de VVV Texel vond hij onverantwoord. Hij beschouwde de VVV als een organisatie van het be drijfsleven (net als Bloembollencultuur) e.d. Zeker in de huidige tijd dient men daar de tering naar de nering te zetten. Bij nader inzien vond de heer Koorn het niet juist om deze éne grief tot de tegenstemmers te behoren en hij verklaarde zich alsnog voor. De bezwaren van Zuidewind en Bakker waren meer fundamenteel: de begroting was naar hun inzien kunstmatig sluitend gemaakt door alle meevallers op te tellen en door niet voor een behoorlijke reserve te zorgen. De voorzitter gang uitvoerig is op het geen via de algemene beschouwingen en schriftelijke vragen naar voren was ge bracht. Het afstemmen van de ramin gen in de begroting op wat mogelijk is, is niet eenvoudig en zelfs niet gewenst. Het is beter te ramen wat gewenst is en bij gebrek aan middelen de prioriteiten vast te stellen. Het achterblijven van de rijksuitkeringen aan de gemeenten is een landelijk verschijnsel waar Texel weinig aan kan doen. De visie dat de begroting eigenlijk kunstmatig sluitend is gemaakt, deelde Mr. Sprenger niet. Tegenover de uitgaven zijn reële dek- kingsmiddelen aangewezen. De in de be groting opgevoerde kapitaalslasten zijn het gevolg van door de raad genomen beslissingen, die lasten ikunnen niet meer uit de begroting worden geschrapt. De algemene reserve (ƒ3,per inwo- ier; van het uitgaventotaal) is in derdaad matig. „We hebben de eindjes aan elkaar moeten knopen". Wat de toe komst betreft moet er op gerekend wor den dat ndet alle dn ihet investeringsplan voor de komende vijf jaar neergelegde voorzieningen verwezenlijkt kunnen wor den. Maar beperking bij het uiten van verlangens is gevaarlijk want de rijks overheid stemt zijn beleid mede af op hetgeen de gemeenten aan wensen heb ben. Het is misschien wel goed dat de begroting voor de energiecrisis is opge steld want niemand 'kan vermoeden wat de gevolgen ervan zijn. „We zullen waarschijnlijk wel terug moeten draaien, maar het zou niet juist zijn daar in de onzekere situatie van dit mo ment op vooruit te lopen". Welzijn Aandacht voor het welzijn is er wel degelijk. Kapitaalswerken ten behoeve van De Bolder en het onderwijs zijn welzijnsbevorderend. Wat het versober de plan voor de Postweg betreft: er wordt nu gedacht aan een bescheiden verbreding en de aanleg van een fiets pad. De gemeente is straks wel van zijn zorg voor rioleringen en zuiveringen af maar het rioolgeld kan niet worden ge mist en blijft dus van kracht. Het is bo vendien een matige heffing. Samen met de nieuwe reinigingsheffing stemt het bedrag ongeveer overeen met de mini mumnorm die de minister 'heeft vastge steld. B. en W. houden de personeels bezetting dn de gaten. Maar de taken moeten uitgevoerd kunnen blij ven worden. De enige personeelsuitbrei ding van de laatste tijd is geweest bij maatschappelijk werk. Van verhoging van toeristenbelasting hebben B. en W. afgezien omdat het met het gemeentelijke apparaat al heel wat gebeurd, maar nog niet alle advie zen zijn uitgevoerd. Dat laatste geldt ook voor het delegeren; afrondende voorstellen zijn in deze spoedig te ver wachten. Het teruggeven van de porte feuille grondbedrijf stuit nog op één be lemmerende omstandigheid maar dat •zal niet lang meer duren. Op de vraag van de heer Timmer welke van de in het investeringsplan genoemde voorzie ningen het meest urgent zijn, antwoord de Mr. Sprenger: Parkeerterrein De Zes, o.l.s. De Cooksdorp, de sporthal, uitbreiding van de ol. school te Oude- sohild, de visserij steiger in de haven en de restauratie van de Hoornder Verma ning zodat de kollektie Baumann erin kan worden ondergebracht. Mr. Sprenger was ook niet gelukkig met het TESO-besluit om 's nachts niet meer door te varen 'bij grote drukte. Het bestuur zal worden benaderd hierover. Wethouder Dros vond echter dat aan het personeel moet worden gedacht. Be ter niet varen dan dat er ongelukken gebeuren. Mr. Sprenger was het er niet mee eens dat op sommige scholen aan onder wijsvernieuwing wordt gedaan en op andere scholen niet. Er wordt over de hele lijn gemoderniseerd. Overleg tus sen de schoolhoofden maakt coördinatie mogelijk in het kiezen van methoden. Het verkeersplan voor Den Burg komt in de eerste helft van 1974 ter discussie. Helaas geldt de voorwaarde dat bij het uitkeren van een doorstromingspre mie het om een huurhuis moet gaan; dat is wettelijk. Wethouder Daalder vertelde dat de gemeente in het verle den erg soepel is geweest op dit punt maar dat het ministerie corrigerend is opgetreden. De heer Smit vond dat de gemeente de 1250,premie dan maar moet geven. .55 voor het bedrijfsleven zeer onaange naam iis om ieder jaar met wijzigingen te maken te krijgen. Bovendien was het niet nodig want de plaatselijke belas tingen waren in vergelijking met andere gemeenten bepaald niet hoog; de mid delen konden dus daar het beste worden gezocht. Wat de toeristenbelasting be treft wil men bovendien graag in de pas met andere gemeenten blijven. Ove rigens piekert men nog altijd over een methode om ook het dagtoerisme te be lasten. Uitbreiding van de gemeente lijke inkomsten in de toékomst is moge lijk door de dan in te voeren belasting op onroerend goed. Het ndet binnen de voorgeschreven tijd produceren van de begroting doet zich bij tal van gemeen ten voor Ieder jaar is het een gevecht tussen theorie en praktijk. Dit jaar was het extra moeilijk omdat veel ambtelijke mankracht nodig was bij de inspraak procedure voor het streekplan. 'Hoe op de begroting 10% zou kunnen worden bezuinigd was Mr. Sprenger niet dui delijk. Eerder dient rekening te worden gehouden met een kostenstijging van 10%. Met het natuurkampeerterrein te Oudeschild (waarover in de beleidsnota was gesproken) wordt het terrein Ziel man bedoeld. Verder reagerend op de diverse vragen en opmerkingen zea Mr. Sprenger dat plastic afval niet is te re- circuleren. Het Mabeg-rapport wordt met Udtwaterende Sluizen besproken en zal dan wellicht toch zijn nut afwerpen. De riolering Oost en 't Homtje zullen niet voor 1 januari worden goedgekeurd en zijn dus verder afhankelijk van het beleid van Uitwaterende Sluizen. De verhoging van de Texelstroom-ta- rieven heeft niet de instemming van B. en W. Ook het college is van mening dat hier de gemaakte overeenkomst niet wordt nagekomen, al zouden bepaalde uitdrukkingen in de overeenkomst voor andere interpretatie vatbaar kunnen zijn. Er wordt gestreefd naar overleg met de provincie over deze zaak. Wat betreft de sporthal is het wachten op bericht van het ministerie. Het be houd van „Ons Genoegen" is de moeite waard. De restauratie van de molen van Het Noorden is inmiddels begonnen. Bij het bedrag van ƒ146.40,dat voor een soheepvaartsmuseum .is uitgetrokken is ook de inrichting begrepen. De gemeentesubsidie voor de Stioh- ting Maatschappelijk Werk in de kop van Noordholland zal nader worden beke ken. Eerst onlangs hebben de gefuseer de organisaties de cijfers verstrekt op basis waarvan gepraat kan worden. Op basis van het efficiëncyrapport is Ook de heer J. Zuidewind, namens de VVD-fraktie in de gemeenteraad toon de zich in zijn algemene beschouwing van de begroting 1974 beducht voor het noodgedwongen aanhalen van de buik riem als gevolg van de regeringsmaat regelen. Als de economie terugloopt komt het investeringsklimaat en de werkgelegenheid onder druk en zijn de burgers gedwongen hun bestedingen te beperken. De bezuinigingsmaatregelen van de regering zullen onder andere tot gevolg hebben dat de gemeenten 250 miljoen minder krijgen. De heer Zuide wind was bang dat gemeenten als Texel daar meer de konsekwenties van zullen ondervinden dan de grote steden. Spreker betreurde de late toezending van de begroting waardoor geen be hoorlijke studie mogelijk is geweest. Volgens de gemeentewet moet de begro ting uiterlijk 1 oktober bij de raadsle den in huis zijn en uiterlijk 31 december zijn behandeld. Zuidewind vond het on juist dat het reservebedrag van 4 ton dat vorig jaar beschikbaar is gekomen wordt gebruikt voor het stoppen van het gat in de begroting. Feitelijk heeft Texel een begrotingstekort. Wat de woningbouw betreft zei Zui dewind dat de gemeente meer konse- kwent te werk moet gaan bij de wo ningverdeling. Gezinnen met een hoog inkomen zitten dn oudere, goedkope wo ningen en jonge gezinnen zijn aangewe zen op de dure huizen zoals die straks gereed komen dn het plan noord-west; dat ds sociaal niet verantwoord. Nage gaan moet worden of huurbelasting kan worden geheven Als de doorstroming op basis van vrijwilligheid en sociaal besef moet gebeuren, komt er niets van terecht. Fel tegenstander toonde de heer Zuidewind zich van verkoop van wo ningen van de woningbouwvereniging aan de huurders. Want juist deze wo ningen zijn de garantie dat men blijft beschikken over huizen die voor de min der draagkrachtigen betaalbaar zijn. Discriminatie Verder was de heer Zuidewind niet gelukkig met het feit dat gemeente, rijk e.d. ten behoeve van ambtenaren direkt over een aantal woningen kun nen beschikken. Een ongehuwde die bij de gemeente solliciteert kan erop reke nen dat hij binnen twee maanden een huis heeft. Dat is discriminerend jegens anderen, die in het particuliere bedrijf op Texel werkzaam zijn. De heer Zuidewind vroeg het gemeen tebestuur stappen te ondernemen bij TESO om te bereiken dat men daar te rugkeert van het voornemen om met in gang van de nieuwe dienstregeling bij grote drukte ndet langer dan tot (half één 's nachts door te varen. Je kunt toe risten die een uur of acht hebben staan wachten niet ook nog eens tot de vol gende ochtend in Den Helder laten staan. TESO moet het werkschema maar aanpassen. Men is daar ook bereid dag en nacht door te varen als het om de afvoer van mosselen gaat. Onderwijsvernieuwing Spreker maakte zich bezorgd over de verschillende onderwijsmethoden bij het basisonderwijs. Op de Sint Jozefschool heeft men onderwijsvernieuwing door- ZUIDEWIND In verband met kerst en nieuw jaar komen twee nummers van de Texelse Courant te vervallen: dinsdag 25 december en dinsdag 1 januari. De adverteerders worden verzocht rekening te houden met de gewijzigde inzendtermijn voor de krant van vrijdag 28 december. De advertenties voor deze krant moeten uiterlijk maandagochtend 24 december 12.00 uur in ons bezit zijn. Direktie Texelse Courant gevoerd en werkt men al geruime tijd met zeer vooruitstrevende methoden. Waarom niet op de andere scholen? De verbouw van het dorpshuis in De Waal gaat ndet door. Misschien kan het geld dat daarvoor beschikbaar was, worden gebruikt voor de combinatie lagere school/gemeenschapscentrum te De Cocksdorp. Blijkens de beleidslijnen streven B. en W. naar veelzijdige werk gelegenheid. Op dat gebied 'had de heer Zuidewind van het college echter nog geen „wapenfeiten" gezien. De prognose van de streek- en struc tuurcommissie van de werkgelegenheid in de toekomst is bepaald somber. Wat de veelbesproken Weverstraat betreft, veronderstelde spreker dat er sprake was van communicatiestoornis tussen belanghebbenden en overheid. Een afgesloten Weverstraat maakt het scheppen van parkeerruimte in de on middellijke nabijheid van die straat noodzakelijk. Daarbij moet gedacht wor den aan de Burgwal, waar een gebouw als 't Asiel zal moeten verdwijnen. Dat is spijtig voor de huidige gebruikers van het gebouw, maar wat 't zwaarst is moet het zwaarst wegen. Kadegeld Met spoed moet de visserij steiger in de werkhaven worden aangelegd. Be kend moet worden hoe de uit deze in vestering voortvloeiende lasten op de kadegebruikers zullen worden aange slagen en om welke bedragen het gaat als er geen tegemoetkoming van de ho gere overheid is. De mosselihandel is niet erg enthousiast voor vestiging op Texel. Mogelijk zal het hoge water van ue vorige wéék de afsluiting van de Oostersohelde versnellen waardoor ein delijk zeker wordt dat de verwaterplaat sen moeten verdwijnen, wat dan een voordeel voor Texel zou kunnen zijn. Wat de recreatie betreft stelde de heer Zuidewind dat de pogingen tot seizoen- verbreding tot dusver weinig resultaat hebben opgeleverd. Hij betreurde het dat het college negatief staat tegenover het rapport van de Jonge Ondernemers Organisatie over een andere structuur van de toeristische verblijfsterreinen. Als 't gemeentebestuur meewerkt wil len Newomij en EMK hun plannen in de zin van het rapport wijzigen. Tegen Over de financiële situatie van de ge meente was Zuidewind erg bezorgd. De begroting is sluitend gemaakt dank zij een meevaller van vier ton en hogere plaatselijke belastingen. Per jaar moet vier miljoen aan kapitaalslasten worden betaald en voor salarissen is 5 miljoen uitgetrokken: 75% van de inkomsten is dus al uitgegeven voordat iets nieuws kan worden aangepakt. Een verant woord welzijnsbeleid is daardoor niet mogelijk. De heer Zuidewind zei de be groting niet te kunnen accepteren, ten zij op de uitgaven 10% wordt besnoeid, waardoor er meer ruimte 'komt. „Hier mee kunnen we 1974 niet ingaan". uw geld groeit vanzelf, blijft direkt beschikbaar en geeft een rente tot m.m.v. pianist/organist Joop Philips tafelreservering gewenst. 02226 310

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1