Cjroen (Tmz/L-JJèxels in het harL, Vrije dagen, vrije jaren.... 1 -. 10% TAXI 2323 sm* mmm Ben W onderzoeken gang van zaken bij Textaut meteen spaarbewijs uue/t nederland Voetballer brak been Zondag tweede wandeltocht winterserie Maakt De Waal ook kans op bejaardenwoningen woensdag 2 januari geen brood wordt gebakken en onze winkels gesloten zullen zijn. WILHELMINALAAN 4-6 VRIJDAG 28 DECEMBER 1973 TEXELSE 87e JAARGANG No. 8838 COURANT Uitgave: B.V. v/h Langeveld De Rooij Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs f7,25 p. kw. 50 cent incasso; los 30 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 27 ct. p. mm. excl. 4% BTW Yijf vrije dagen! Dat bete kent: vijf dagen vrij van de normale plichten; vrij in doen en laten. Helemaal vrij Hélemaal vrij? Nou ja, je kunt doen wat je mag en laten wat niet moet. Dat is toch een hele boel. Je mag van alles doen, maar op zondag autorijden niet. Je mag van alles laten, maar het étalagelicht laten branden niet. Je mag wel nieuwe kracht op doen, maar geen benzine op doen. Je mag de hele week gas ten binnenlaten, maar niet de hele week de vuilniszak buiten laten staan. Je mag je stem uitbrengen in 1974 voor de gemeenteraad, maar je mag je stem niet ver heffen midden in de nacht, als de buren slapen. Je mag je geld uitgeven op je eigen manier. Maar je moet wel iets opzijleggen voor het reini gingsrecht (zeker als je het aanslagbiljet aangeboden krijgt als kerstgeschenk). Nee, we zijn todh niet zo vrij als we soms denken. Wel vrijer dan vroeger? Rousseau (letterlijk en figuurlijk 'n rooie in het Frankrijk van ruim twee eeuwen geleden) heeft langer dan vijf dagen nagedacht over de vrijheid. Zó lang, dat hij het land uit moest vluchten, om de gevangenis te ont lopen. Hij was een man van uitersten. Hartstochtelijk in zijn ontmoetingen, maar tegelijkertijd wantrouwend je gens zijn omgeving. Minnaar van de natuur, maar niettemin dn zijn ma nier van denken streng rechtlijnig. In zijn geschriften bepleitte hij de „natuurlijke opvoeding", maar zijn eigen kinderen bracht hij naar een vondeldngengestidht. Geen wonder dat bij schreef: „de mens is vrij geboren, maar aan alle kanten zit hij dn de boeien". Om de tegenstelling op te lossen, riep hij „de wil van de gemeenschap" te hulp; daaraan moest de enkeling zich onderwerpen, zonder aanspraak op eigen zeggenschap. Texel Een jong eigentijds denker (E. Mot) drukt zich wat voorzichtiger uit. Ook volgens hem is de persoonlijke vrij heid niet onbegrensd. Maar de grens moet liggen waar iemand „wezenlijk schade ondervindt tengevolge van andermans vrijheid". Misschien kan hij wat praktijk ge bruiken, om zijn stelling nader uit te werken. Laten we hem vragen, een poosje op Texel door te brengen. Want we zitten hier midden in het probleem. Werkgroepen en inspraakgroepen buigen zich over de structuur van ons eiland. Het woord „structuur" duidt op sa menvoegen. Hoe moeten de delen tot één geheel worden? Hoe moet het ge heel zich ontwikkelen, opdat de delen tot hun recht blijven komen? Het is geen eenvoudige opgaaf. De „schade tengevolge van andermans vrijheid" ligt overal op de loer. Overal Adhter de tuunwal, die vaak be drijfsmatig zijn tijd gehad heeft, maar landschappelijk nog van wezen lijke waarde is. Op het boerenerf, waar sommige gasten zo graag vertoeven naast de mesthoop, die een kampeerterrein niet mag hebben. In de haven van Oudesdhild, waar jachten en kotters om een plaatsje vechten met de sdhepenlift. Bij het Horntje, waar het NIOZ- afval de keus heeft tussen Wadden zee en polderboezem. In de Weverstraat, waar de rijden de klanten zich verjaagd voelen door de voetgangers. Onder de woning-zoekers, die be taalbare huizen zien overgaan naar buitenluöht-zoekers. In 't Asiel, waar jongeren nieuwe bronnen trachten aan te boren, maar soms stuiten op onze harde Texelse keileemlaag. Achter de microfoon van de be- jaardenomroep, waar 65-plussers een uitlaapklep voor hun aktiviteit en voor hun levenservaring, omdat ze die niet kwijt kunnen in ons produk- tieproces en binnen ons bestuurlijke schema. Eén stoel Ja, oud en jong zitten niet op één stoel. Dat hoeft ook niet; er zijn stoe len in soorten; trouwens een bank is breed genoeg voor drie, als ze maar een beetje willen inschikken. 'De moeilijkheid is, dat je niemand kunt wegsturen. Of, zoals ik het on langs hoorde uitdrukken: ons pro bleem is de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige. Meningen uit ver schillende tijdperken worden tege lijkertijd aangehangen en verdedigd. De koplopers ergeren zich aan de treuzelende middenmoot en de ach terhoede schudt het hoofd over de nieuwlichters. Dat is ailtijd zo geweest. Laten we ons dus niet blind staren op de scha duw, maar de zon opzoeken. Want die is er, ruimschoots. Er is groeiend begrip voor de be trekkelijkheid van de eigen wensen en voor de verwevenheid van de ver schillende belangen. Jong en oud zoeken naar een ge meenschappelijke oplossing; naar het èn-èn dn plaats van óf-óf. De ander heeft niet meer onher roepelijk ongelijk! Misschien kan de botsing der meningen tóch iets méér opleveren dan een schamel handje plak. Bij nader inzien laven er toch heel wat goede bedoelingen. En op de meest onverwachte momenten wor den ze in daden omgezet. In daden van (hartelijkheid jegens de eenzame; steun voor de hulpeloze; bemoediging voor de hopeloze. Hier en daar wordt de afstand kleiner. We proberen elkaar te berei ken. Samenspel is niet meer uitslui tend het domein van de voetbalclub of de muziekschool De Texelse humor blijkt springle vend en uitstekende smeerolie in het gesprek. Verheugend Dat zijn verheugende dingen, die moed geven voor de toekomst. Moed ook voor de naaste toekomst. Nog vier vrije dagen; daarna stap pen we het gareel weer in. Eind ja nuari worden de inspraak-resultaten overgedragen aan Provincie en Ge meente. Dan mogen de remmen los en de bestuurlijke machines gaan weer draaien. Er worden ingrijpende beslissingen gevraagd, vóór en na de verkiezin gen. Beslissingen, die bepalend zul len zijn voor de vrijheid op Texel. 'Öet zou fijn zijn, als we de 'keus zo veel mogelijk samen zouden kunnen maken. Het gaat erom, te kiezen wat we willen doen en willen laten. In vrij heid; zonder boeien; maar niet zon der bindingen. Werkelijk vrij is hij, die zijn on vrijheden weet te kiezen. Ik wens u een weloverwogen vrije keus toe! 26-12-'73 W. H. Sprenger B. en W. zullen zich nader op de hoogte stellen van de feitelijke werkzaamheden van het vormingsinstituut voor jonge volwassenen („Textant") en de gemeen teraad daaromtrent informeren. Dit naar aanleiding van opmerkingen van de raadscommissie die zich heeft belast met het onderzoek van de gemeentebe grotingen 1974. In hun rapport aan B. en W. werd de vraag gesteld of het wel verantwoord is dat de gemeente het vormingscentrum nog langer subsidi eert. Welke bedenkingen men precies tegen „Textant" koestert werd niet ver meld. In het rapport stond slechts: „De commissie maakt zich bezorgd over de ontwikkeling van het instituut. Het komt haar dan ook gewenst voor dat een onderzoek naar de aktiviteiten van het instituut plaatsvindt". B. en W. 'antwoordden dat blijkens de Textant-verslagen over de jaren 1970 t/m 1972 er resp. 60, 63 en 57 deelnemers waren. Dit jaar zijn er 62. Voor 1974 wordt met een nog groter aantal deel nemers rekening gehouden. De gemeen tesubsidie wordt telkens dn termijnen bij voorschot uitbetaald en wordt pas afgerekend als de rijkssubsidie defini tief is vastgesteld. De raadscommissie bestond uit de dames mevr. M. Maas- Diemer, mej. A. G. Luij sterburg en de heren J. A. Witte, M. Bakker en C. Tim mer. De heer F. Blanken toonde zich in de afgelopen begrotingsvergadering duide lijk geïrriteerd door de opmerkingen van de commissie en het feit dat B. en W. hierop slechts reageerden met het noemen van deelnemersaantallen. Hij sprak van een tamelijk ongenuanceerde uitlating en wilde graag feiten verne men waarmee de commissie zijn kritiek kon waar maken. De gang van zaken in het vormingsinstituut is aan lande lijke richtlijnen gebonden evenals de doelstelling. De heer Blanken gaf een overzicht van aktiviteiten van het vor mingscentrum en kon daarmee alleen maar instemmen, al had ook hij wel eens bedenkingen tegen bepaalde ver schijningsvormen van Textant. Boycot Commissielid C. Timmer wilde wel een voorbeeld noemen. Toen na de or kaan van <april op de schooljeugd een beroep werd gedaan om te (helpen bij het opruimen van de Chaos in het den nenbos, heeft Textant die aktie geboy cot en is naar de werkende scholieren gegaan om hen ertoe te bewegen hun werkzaamheden te staken. Dat getuigde volgens de heer Timmer niet van ge meenschapszin. De heer Blanken bracht daar tegenin dat die boycot het instituut niet kan worden aangerekend. Het was een akti viteit van individuele Textant-deelne- mers, die niets te maken had met het vormingsprogramma. De heer Blanken vond het kleinzielig dat men van zo'n incident de subsidie afhankelijk wilde stellen. De heer Timmer zei dat 'hij meer ongunstige dingen over Textant had vernomen, maar hij had het voorbeeld van de boycotaktie genoemd omdat hij alleen daarvan volkomen zeker was. Commissielid J A. Witte meende dat Textant veel goeds doet, maar negatieve aspecten beginnen de overhand te 'krij gen. Uit een kleine enquête was toen gebleken dat ouders er ernstig bezwaar tegen hebben dat hun kinderen naar Textant gaan. Lichtmasten Ter besparing van energie is sinds ge ruime tijd op Texel de helft van het aantal lichtmasten gedoofd. Veel onge rief feeft dat niet; men merkt het nau welijks. De raadscommissie verzocht dan ook na te gaan welke lichtmasten als permanent overbodig kunnen wor den beschouwd en ergens anders kun nen worden gebruikt. Blijkens het ant woord van B, en W. is het college van die overbodigheid niet overtuigd. „Wij voelen er met het oog op de verkeers veiligheid niet voor de thans gedoofde lampen blijvend uit te schakelen. Geen bezwaar ontmoet het om na te gaan of uw geld groeit vanzelf, blijft direkt beschikbaar en geeft een rente tot bepaalde lichtmasten inderdaad over compleet kunnen worden geacht". Mest De commissie had nog een ander be sparingsvoorstel: „Kan op de aankoop van mest (voor plantsoenen) worden be spaard door toepassing van plantsoen afval en rioolslib?" B. en W, antwoord den dat reeds met mate plantsoenafval als compost voor bemesting wordt ge bruikt. Rioolslib wordt alleen verwerkt dn bosplantsoen in verband met de mo gelijke aanwezigheid van ziektekiemen, hetgeen in overeenstemming is met ad viezen van Dr. Pasveer van het TNO. Verdere besparingen zijn niet mogelijk. Openbaar toilet De commissie vond dat in De Koog een openbaar toilet moet 'komen. Er werd aan getwijfeld of het thans toe gepaste systeem van schoonhouden van de openbare toiletten wel juist is i.v.m. de daaraan verbonden zeer hoge kosten als deze worden vergeleken met bijv. de 'kosten van het schoonhouden van de di verse openbare lagere scholen. B. en W. hebben beloofd de haalbaarheid van een Koger openbaar toilet te zullen nagaan en willen ook wel eens zien of bij het schoonmaken van 'het toilet in Den Burg zuiniger tewerk kan worden gegaan. Een eerder ondernomen poging tot be zuiniging op dit punt heeft geen succes opgeleverd. Het schoonhouden tijdens weekends en vakanties vormt een pro bleem. De gemeente draagt bij in het exploi tatietekort van het vliegveld. De com missie vroeg na te gaan of een gunstiger exploitatie mogelijk is en vroeg nadere inlichtingen omtrent de toekomst van het vliegveld. B, en W. antwoordden dat het bestuur van de N.V. Luchtvaartterrein Texel voornemens is het landingsterrein te re construeren. Dit houdt in het verbete ren en uitbreiden van de drainage, ega lisatie en het opnieuw inzaaien van de grasmat. De kosten belopen globaal een half miljoen. Naar dekking van deze uitgaaf wordt nog gezocht. O.a. wordt DEN HOORN Tijdens een vriend schappelijke wedstrijd tegen Oosterend brak voetballer Jaap Duiniker van ZDH een scheen- en kuitbeen De onfortuin lijke speler kwam in ongelukkige bot sing met een SVO-speler. Hij werd naar het ziekenhuis Parkzicht vervoerd. Zondag a.s., aanvang 12.15 uur, wordt te Den Hoorn opnieuw een vriendschap pelijke wedstrijd gespeeld ZDH 2 tegen Texel 3. Zondag 30 december wordt de tweede wandeltocht van de winterserie gehou den. Gestart wordt weer in „Bos en Duin" tussen 13.00 en 13.30 uur. Van de vier winterwandeltochten moet men er aan minstens drie hebben deelgenomen. Nieuwelingen kunnen zich zondag dus nog opgeven. De data voor de derde en vierde tocht zijn resp. 27 januari en 10 februari. Waalder 65-plussers willen bcjaar- denwoningen in hun woonplaats. Zij ga ven hun wens te kennen aan de Stich ting Bejaardenzorg Texel, die aanvan kelijk niet op het voorstel inging. De be jaarden lieten er echter geen gras over groeien en kwamen met een lijst, waar op reeds acht van hen hadden ingete kend als gegadigden voor een bejaar denwoning. De zaak heeft inmiddels de tafel van B. en W. bereikt, die het voor stel in behandeling zullen nemen. De inspraakgroep Wonen stelde voor, de bejaardenwoningen van dezelfde constructie te doen zijn als van die in de andere dorpen. Dit zouden dan wo ningen met twee bouwlagen worden. Met het oog op het dorpsgezicht dat overigens niet zoals Den Hoorn en Oos terend een „echt" beschermd dorpsge zicht is werd 'dit voorstel afgewezen. Het moesten lage woningen met kapjes zijn Het was de Stichting Bejaarden zorg Texel die daar weer tegen protes teerde, want dergelijke woningen zou den niet te betalen zijn. Probleem De positie van de bejaarden is verre van rooskleurig te noemen. De Waal be schikt namelijk maar over één plaats, die eventueel in aanmerking zou komen als bouwterrein: het stuk grond waar vroeger de Doopsgezinde kerk heeft ge staan. Blijkens het bestemmingsplan mag dit terrein alléén gebruikt worden voor oprichting van een bijzonder ge bouw". Hieronder vallen geen bejaar denwoningen. Zoals gezegd hebben B. en W. de zaak in behandeling. Als zij willen meewerken, zal een artikel 19 procedure gevolgd moeten worden, om dat het gaat om wijziging van het be stemmingsplan. De procedure houdt in, dat de voorgestelde wijziging ter inzage wordt gelegd. Ieder die tegen dit plan bezwaren heeft, kan deze indienen. De eindbeslissing wordt geveld door Gede puteerde Staten dn de vorm van de „ver klaring van geen bezwaar". gedacht aan verkoop van een deel van het vliegveld. Door de reconstructie zal de exploitatie vast worden verhoogd. De drie financiële deelnemers in het vliegveld zullen worden verzocht in die hogere kosten deel te nemen. Overigens is tot de minister van verkeer en water staat het verzoek gericht het hele pro- jekt voor rekening van het rijk te ne men. Antwoord is hierop nog niet ont vangen. HHiiiiiiiiHiiHiwiiHiiiiiiHiHHHiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiynniiniinnnnuiiiiiiiiniMfluiiii I Wij maken U erop attent, dat er, ingevolge een landelijk advies i.v.m. de oliecrisis, op De Texelse Bakkers i s iiiiiiiiiiiiiniiiHiiitit^ HHiUIMUI—WMH I i iln li

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1