Cjroen 'fwartsjexels in het karL, BRAND Onderzoek technische recherche ONS GENOEGEN" AANGESTOKEN? Bugelspeelster Betty Bakker kreeg persoonlijke „Dubbele von Sion" cVeïzekgringeti rM iiuMpaarbanh Profiteer van onze onafhankelijke adviezen Gevaarlijk zuur kan aanspoelen Ook SVC en meisjesdrumband DEK onderscheiden A. DE WIJN Schilderend 81 tel. (02220) 2315 gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken vwCpJ uwt nedgriond INSDAG 7 JANUARI 1975 88e JAARGANG No. 8940 Uitgave: BV Wh Langeveld 4 De Rooij ostbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 edaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den urg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewijks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW Een felle brand heeft de boerderij „Ons Genoegen" (eigendom van de gemeente Texel) aan de Haffelderweg bij Den Burg in de as gelegd. Er is een sterk vermoeden dat opzet in het spel is; de technische recherche heeft de zaak in onderzoek. De brand werd gemeld om tien voor twee in de nacht van zondag op maan dag. Een jongeman die de vlammen uit de kap zag slaan rende het politiebureau binnen waar nog enkele wachtmeesters dienst hadden De daarop gealarmeerde brandweer had geen schijn van kans om het gebouw te behouden, want toen men ter plaatse arriveerde stond de boerderij over de volle lengte in brand en laaiden de vlammen een tiental meters hoog op. Omdat het lot van hét gebouw bij voor baat vaststond en omdat er voor de om geving geen gevaar dreigde had het blussen niet zoveel betekenis. De brand weerwagens gebruikten geen sirene zo dat de publieke belangstelling minimaal was. Slechts enkele tientallen mensen 9loegen het vurige schouwspel gade. Na een half uur stortte de kap in en tegen drie uur was geen vuur meer te zien. Dat kwam omdat de boerderij volkomen leeg was. In het aangebouwde woonhuis waar zich in de vorm van vloeren, kast wanden e.d. nog het meeste brandbare materiaal bevond, hielden de vlammen het langst stand. Onbewoond Sinds 15 september vorig jaar was ,,Ons Genoegen" verlaten. De laatste bewoner was de heer L. J. Witte. De ge meente kocht de boerderij met ander halve hectare grond op 23 februari 1973 van de heer C. Zutphen te De Koog voor ƒ143.000,De grond was nodig om het bestemmingsplan (sportvoorziemngen) te kunnen uitvoeren. De heer Zutphen was slechts kort éigenaar geweest; zijn voorganger was de heer M. Bruijn. ,,Ons Genoegen" is herhaaldelijk in het nieuws geweest. Geruime tijd heeft het plan bestaan om er een verenigings gebouw voor Texelse Boys van te ma ken. Onder architecten werd zelfs een wedstrijd uitgeschreven waarbij het ging om het beste ontwerp met behoud van het uiterlijk. Bij nader inzien bleek een verbouwing een financieel onhaal bare kaart. Niet passend Texelse Boys liet daarop een meuw- bouwplan ontwerpen, uit te voeren vlak bij ,,Ons Genoegen". De meerderheid van het college van B. en W was van mening dat de oude boerderij geen be- „MARGRIET" BEZORGDE TEXEL WELKOME GRATIS REKLAME In het eerste nummer van 1975 heeft het weekblad Mar griet" een 12 paginds grote reportage over Texel opgenomen. De fraaie kleurenfoto's van Kees Schrere werden ge maakt in Den HoornOudeschildde Sluf ter, Oosterend, de vogelbroedplaatsen en kregen een begeleidende tekst van Harry der Graaf ln die tekst werd voor nadere infor matie over Texel verwezen naar telefoon nummer en adres van de VVV Texel. Daar bij werd een drukfout je gemaakt: er stond Grieneplaats inplaats van Groeneplaats. De ze vergissing had als prettig effekt dat een indruk kon worden verkregen van het pro pagandistische resultaat van de reportage. Momenteel stromen bij de VVV briefkaar ten binnen waarop Grieneplaats als adres is vermeldDe m financiële moeilijk heden verkerende VVV is erg blij met de pu bliciteit in juist dit nummer van het veel ge lezen blad, want veel mensen maken rond de jaarwisseling vakantieplannen. Ook de telefonische reacties op het artikel in .Mar griet" waren talrijk. Er kwamen ook veel aanvragen uit Beligë. Vorige week zijn op 30 mijl ten noord westen van IJmuiden door een vissers vaartuig 17 plastic jerrycans met een gevaarlijk zuur opgevist. Ze dragen het opschrift „Corrosive formis acid asa 4140". Het is mogelijk dat deze jerry cans ook op de Texelse kust aanspoelen. Bij aantreffen niet openen maar de po- htie waarschuwen. „Ons Genoegen" brandt als een fakkel. Op de voorgrond zijn brandweerlieden bezig met het aansluiten van de slangen. Gezien het voldongen feit was het niet nodig met het blussen bijzondere haast te betrachten De voorraad bluswater uit de brandweerauto werd dan ook niet aangesproken. Er werd uitsluitend gebruik gemaakt van de PWN- put ter hoogte van de huishoudschool. stemming zou kunnen krijgen die paste in de stedebouwkundige planning en wilde de raad voorstellen tot slopen over te gaan. Daar werd een stokje voor gestoken toen de Rijksdienst voor de monumentenzorg besloot het gebouw op de monumentenlijst te zetten. De Je- roengroep, die de Zwalkersburcht aan de Beatrixlaan binnen afzienbare tijd zal moeten verlaten, meldde zich daarop als gegadigde voor „Ons Genoegen". Er is vrijwel zeker geen sprake van dat „Ons Genoegen" zal worden her bouwd. Het uit de weg ruimen van dit lastige object zou ihet motief kunnen zijn, als de brand werkelijk is aangesto ken. In het gebouw was geen elektrici teit meer, het was volkomen ontruimd. Omdat de spelende jeugd er bezit van dreigde te nemen, liet Gemeentewerken op Oudejaarsdag nog alle ramen en deu ren dichttimmeren. Om in het gebouw te komen was het dus nodig om in te breken, zodat het niet aannemelijk is dat de oorzaak moet worden gezocht in een per ongeluk achtergelaten sigaret tenpeukje of iets dergelijks. De patrouil lerende politie is „Ons Genoegen" even na één uur nog voorbij gereden. Er was toen niets bijzonders aan de hand. Ge zien de wijze waarop het vuur zich met de straffe wind mee door de boerderij' heeft verspreid moet de conclusie wor den getrokken dat de brand begonnen is bij de wagerideuren aan de westelijke kant. Het was zaterdag de derde keer in 10 jaar dat de Dubbele Von Sion werd uitgereikt aan een persoon. De bugelspeelster Betty Bakker uit Oosterend was de gelukkige. Zij voldeed aan de zware eisen die door de jury aan een individu worden gesteld. Behalve Betty Bakker werden ook de meisjesdrum band D.E.K. uit Den Hoorn en de sportvereniging Cocksdorp (S.V.C.) met deze trofee van de Stichting Cultureel Werk onderscheiden. Daarmee brach ten zij het aantal aan verenigingen toegekende erepenningen op 24. Bij de toekenning van de Dubbele Von Sion behoort de kwalificatie „uitzonderlijke prestatie op cultureel gebied". Betty Bakker kreeg de erepenning omdat zij, zo zei cultureel werkvoorzit- ter C. J. Witte, „in steeds grotere kring bekendheid is gaan genieten". Betty trad kort geleden op in het kinderpro gramma Stuif es dn en zal in maart in het Vara-programma Met de muziek mee te zien zijn Zij neemt dan deel aan het solistenconcours. De opnamen voor dit programma zijn reeds gemaakt. De Oosterendse heeft de laatste jaren her haalde malen eerste prijzen op het Texels solistenconcours behaald. Zij speelt in het nationaal jeugdorkest en is daarmee op tournee in Denemarken en Wenen geweest. S.V.C. De sportvereniging Cocksdorp die ook jaarlijks aan toneel doet en het Ou we Sunderklaasfeest organiseert, heeft jarenlang onder bijzonder moeilijke om standigheden bijzondere prestaties ge leverd en kon door improvisatie en vol harding het hoofd boven water houden. Ondanks het gebrek aan een redelijke akkommodatie slaagde SVC er ieder jaar weer in haar toneeluitvoering te geven. Elke keer was het weer een pro bleem een zaal te vinden. De laatste ja ren werd de uitvoering in hotel Kikkert gehouden. Met het gereedkomen van de multi-functionele akkommodatie in De Cocksdorp is de SVC definitief uit de brand. De vereniging heeft ook altijd veel aktivitéiten ontplooid ten bate van de financiële positie. Meestal werden die aktiviteiten in de zomer gehoudeh als er op ruime belangstelling van toe risten kon worden gerekend. Vorig jaar werd een manifestatie georganiseerd met parachutespringen en een voetbal wedstrijd tussen een veteranenelftal van SVC en een ploeg samengesteld uit me dewerkers van de AVRO. SVC-voorzit- ter Th. van der Laan nam de erepen ning in ontvangst. D.E.K.-drumband De meisjesdrumband DEK uit Den Hoorn heeft vorig jaar haar twaalf en half jarig bestaan gevierd. De drum band staat onder bezielende leiding van „ome" Sieme Zijm en neemt zeer aktief deel aan concoursen, taptoes en sere nades bij onder meer trouwpartijen. De drumband DEK werd door de lezers van 't meisjesblad Tina aanvankelijk uitge roepen tot club van de maand en later zelfs tot club van het jaar. De kwalitei ten van de drumband waren te bewon deren tijdens het veelomvattende pro gramma dat rond de uitreiking van de Dubbele Von Sion was samengesteld. De in het geel en wit geklede meisjes maakten er een leuk schouwspel van. Het optrëden van de majorettes bleek goed ingestudeerd en het tromgeroffel was zeer ritmisch. Oök winnares Betty Bakker was te horen op deze avond, die in de Burgemeester De Koninghal werd gehouden, en onder meer werd bijge woond door B. en W. en vele raadsle den. Zij trad samen op met Janny Dros en speelde begeleid door Marja Dros op de piano een duet voor 2 bugels. Het geluid van deze muziekinstru menten paste goed bij het rustige om lijstende pianospel. Het door hen ge speelde klassieke werk kwam bijzonder fijntjes over. Het feestprogramma op zich had zeer weinig vaart, doordat de verschillende optredens te lang duurden. Met name 't optreden van het orkest oud-leerlingen van muziekleraar J. Visser op het eind van het programma was een uitputtende zaak. Het groepje muzikanten speelde lustig het ene na het andere nummer kennelijk niet gehinderd door een valse mandoline die zeer duidelijk boven het (zie vervolg pagina 2) Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS o Algemeen Assurantiekantoor is verhuisd naar Cultureel Werk-voorzitter C Witte (rechts) feliciteert Betty Bakker met haar Dubbele Von Sion. Betty wordt geflankeerd door de heren Van der Laan en Zijmdie namens S.V.C. en de meisjesdrumband D.E.K. de prijzen in ontvangst namen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1