Cjroen 2warL-Jexels in het harL, PPR WIL AUTOVRIJ CENTRUM DEN BURG STEUN GEMEENTE NOODZAAK ANDERS INKRIMPING TAKEN 2000 cBuiterjlands geld P. Beemsterboer na 28 jaar uit bestuur Groene Kruis Mogelijk ook fietsers weren VVV-leden akkoord met begroting en 10 procent contributieverhoging Reischeques Reis- en bagageverzekeringen Radicalen fundamenteel oneens met college Verlenging abonnementen bibliotheek Creativiteitscursus in Oosterend Burgerlijke stand Schietoefeningen Howling Hurricanes De 7 Provinciën TAXI (02220) gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken uxz/t nedertand A. DE WIJN Schilderend 81 tel. (02220) 2315 VRIJDAG 10 JANUARI 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No 8941 Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooij Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewijks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ8,65 p. kw. 50 cent incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW Het PPR actiecentrum Texel is het fundamenteel oneens met B. en W. die met het omkeren van het eenrichtingverkeer in Den Burg oen soepeler ver keersafwikkeling beogen. De PPR vindt dat een dergelijke maatregel auto's aantrekt terwijl zij juist het tegenovergestelde voorstaat. De radicalen wil len al het gemotoriseerde verkeer en zo mogelijk ook de fietsers uit het dorpscentrum weren; met name doelen zij op het „rondje" Binnenburg- Parkstraat-Weverstraat- Burgwal en de Hogerstraat tot Moerbeek. Voor de bewoners en het verzorgingsverkeer wordt een uitzondering gemaakt. De PPR wil geen grote barrières opwerpen maar een systeem zoals op dit mo ment in de Weverstraat wordt toegepast. Zij zal deze mening morgenavond op de hoorzitting kenbaar maken. Het PPR-plan betekent dat de Groe- neplaats autovrij wordt. „De Groene- plaats moet weer groen worden", vin den de radicalen. Om het postkan toor, het gemeentehuis en de biblio theek toch bereikbaar te maken wil de PPR het parkeerterrein aan de Warmoesstraat achter Moerbeek openbaar maken en daar door middel van parkeermeters een korte parkeer tijd invoeren. Verder vindt de PPR dat alle parkeerterreinen in Den Burg net als de zijwegen van de Pontweg ge nummerd moeten worden. Om het centrum als voetgangersdo mein mogelijk te maken stelt de PPR In de openbare bibliotheek te Den Burg en ook in de uit'leenpost te Oos terend dreigt overmatige drukte als ge volg van 'de vele mensen die hun abon nement willen laten verlengen. Het ver lengen van het abonnement kan gebeu ren tijdens de normale uitleenuren. In Den Burg zal dingdag 14, woensdag 15 en vrijdag 17 januari een extra kracht worden ingeschakeld zodat men wordt aangeraden op deze tijd te komen. In Oosterend kan men gewoon op woens dag 15 januari terecht. OOSTEREND Bij voldoende be langstelling zal eind januari weer een creativiteitscursus in Oosterend van start gaan De gedachten gaan uit naar een cursus tekenen en een cursus foto grafie voor beginners en gevorderden. Wie voor een der cursussen belangstel ling heeft wordt verzocht contact op te nemen met Cobie Bakelaar, Peperstraat 45 te Oosterend, telefoon (02223) 479. een aantal centrumontlastende verkeers maatregelen voor. De partij is van mening dat het eenrichtingsverkeer in de WaaWerstraat naar de Stenenplaats moet lopen waardoor 'het verkeer via de Kogerstraat kan worden afge voerd i(het college heeft dat net anders om geprojecteerd en laat daarmee de bestaande situatie ongewijzigd). Een an dere maatregel: èénrichtingverkeer in de Witte Kruislaan vanaf de Waalderstraat naar de Kogerstraat (het college wil daar verkeer van beide richtingen toela ten). Om de dorpskern nog meer te ont lasten wil de PPR het verkeer dat via de Kogerstraat Den Burg inkomt bij de kruising Bernhardlaan-Beatrixlaan op vangen en verwijzen naar de grote par keerterreinen aan de rand van Den Burg. Nog preventiever werkt het adee om ooik de Kogerstraat te ontlasten en het verkeer dat vanaf De Koog komt en via de A'kenJbuurtsweg en dan rechtsaf de Kogerstraat Den Burg binnenrijdt te laten doorrijden naar de Elemert en daar door middel van een richtingaan wijzer linksaf Den Burg in te sturen Maar dan moet de richtingaanwijzer bij de A'keribuurtsweg verdwijnen. De PPR wijst de plannen van het col lege om een parkeerterrein bij de Voge lenzang aan te leggen van de hand en vindt dat het transportbedrijf Van Gend en Loos naar het industrieterrein moet worden verwezen. De radicalen zijn het wel eens met het collegevoorstel om het verkeer van het Schilderend (waar langs dc PPR een voetpad projecteert) door de Warmoesstraat naar de Elemert te laten rijden. Ook hebben PPR en B. en W. een gelijkluidende visie over de Ko gerstraat waar volgens hen éénrichting- verkeer vanaf dc Stenenplaats tot aan de Zes moet komen. van 1 tot en met 7 januari 1975 Overlëden: Johanna A. Schoenmaker, wv. Bakker, oud 85 jaar, wonende te Den Burg. Op 14 en 15 januari, uitwij'kdatum 16 januari a.s. gaat H.M. De Zeven Provin ciën van 9.00 - 16.00 uur schieten in sector 045 - 075 graden rechtwijzend met een straal van 9 mijl vanuit het ho ge geléidelioht Nieuwe Haven. Verlig- heidsschip aanwezig. De heer P. Beemsterboer met het geschenk dat hij kreeg van het Groene Kruis. Links mevrouw Beemsterboer; rechts dokter Bar tiard, de nieuwe voorzitter. Dinsdagavond is in het medisch cen trum te Den Burg op hartelijke wijze afscheid genomen van de heer P. Beem sterboer als bestuurslid van het Groe ne Kruis Texel. De heer Beemsterboer, die 28 jaar de bestuursfunktie heeft ver vuld maar het nu welletjes vond, kreeg als blijk van dank voor de wijze waarop hij zich voor de vereniging heeft inge spannen een kostbare radio met luid sprekers. Namens de medewerkers werd hij verblijd met een geschenk on der couvert. De heer Beemsterboer begon zijn car- De leden van de VVV hebben woensdagavond de rekening 1973-'74 als mede de begroting 1974-'75 vastgesteld en zijn akkoord gegaan met het voorstel om de contributie met 10°/o te verhogen. Zoals bekend, vertoont de begroting van het ol enkele maanden lopende nieuwe boekjaar een tekort van moor liefst ƒ114.800,- en laat de exploitatie van het afgelopen jaar een tekort van ƒ20.545,- zien. De contributieverhoging kan dit gat lang niet stoppen. Een beroep is gedaan op de gemeente ter verkrijging van meer subsidie. Op het raadhuis is de zaak nog in studie. Uitvoerig werd woens dagavond nog eens door het bestuur onderstreept dat als de gemeente niet over de brug zou kunnen komen, men gedwongen zou zijn tot inkrimping van taken wat heilloze gevolgen zou hebben. Na een grandioos optreden enige tijd geleden zaterdagavond en zondagmiddag BAR - DANCING (P.S. vanaf vrijdag kunt U ook bij ons biljarten Gezocht enkele personen in staat om aan 22 voetballers leiding te geven. Inlichtingen: telefoon (02222) 293. Zie verder sportpagina. MARTIEN VAN DE WETERING Ook voor rek. van Ziekenfonds Er werd op gewezen dat de VVV een onschatbare betekenis is voor één van de belangrijkste bcstaansbronnen van Texel. „In de landbouw, visserij en bol- lcncultuur is sprake van malaise. Al leen met het toerisme gaat het niet ach teruit. Juist nu moet alles worden ge daan om deze economische peiler in stand te houden en te versterken. Wat de VVV doet is minimaal. Als wc tot inkrimping overgaan, blijft van de vereniging een karikatuur over waar niemand meer lid van wil zijn". Met ge bruikmaking van dezelfde argumenten werd op de leden een hartstochtelijk be roep gedaan niet weg te lopen. Dit naar aanleiding van de veronderstelling van sommige bezoekers van de vergadering dat de 10°/o contributieverhoging voor veel mensen wel eens aanleiding zou kunnen zijn om op te stappen. Zoals gebruikelijk was de belangstel ling voor de vergadering met bijzonder groot: van de 900 leden waren er 56. Sommigen zagen dit als een teken van ongenoegen over de gang van zaken van de laatste tijd, anderen noemden het een blijk van onverschilligheid zonder meer en het bestuur zag het als een te ken van vertrouwen. Zorgelijk De openingstoespraak van voorzitter W. A. Visser had een zorgelijke toon De economische vooruitzichten zijn met rooskleurig. De in deze vergadering voorgestelde contributieverhoging was in overeenstemming met de ideeën van de door de heren Th. v d. Heerik, C. N. de Wit, J. van Strien, J P. Kikkert, P. Beemsterboer en B. Bakker gevorm de speciale commissie. Men realiseerde zich dat de leden een verdere verhoging van de reeds hoge contributie niet graag pruimen, maar 10°/o leek een haalbare kaart omdat het in overeenstemming is met de ontwikkeling van het prijspeil in het algemeen. In afwachting 'van bericht van de ge meente doet de VVV op het ogenblik mets anders dan het allernoodzakelijk ste. Zelfs aan werving voor de winter periode wordt op het ogenblik mets uit gegeven. Er is ook geen sprake van de spoedige aanstelling van een directie- assistent. Krant klaar Directeur J W. Dekker deelde mee dat dank zij dag en nacht werken van drulkkerij Brügemann en de inspan ning van het bétrokken VVV-personeel het VVV-blad thans klaar is. De eerste nummers zijn al naar de aanvragers ge stuurd; de leden komen volgende' week aan de beurt. Over de exploitatdecijfers 1973- '74 had alleen de heer H. P. Houwing uit De Koog iets te vragen. Hij infor meerde naar de schulden en vorderin gen van de VVV. Penningmeester M. C. de Gorter kon alleen de inmiddels al sterk veranderende bédragen van ruim drie maanden geleden geven: ƒ202.138, schulden op korte termijn en ƒ160.000, aan vorderingen. Geschokt vertrouwen? De contributieverhoging gaf stof tot discussie. De heer Houwing had zijn ooi- te luisteren gelegd en zei dat het ver trouwen van de leden in het bestuur is geschokt. Als het vertrouwen wordt her wonnen is men zelfs bereid méér te be talen dan een verhoging van 10°/o. Me vrouw Nowak had een tegengestelde mening: volgens haar moest de contri butie juist omlaag; 't zou dan mogelijk zijn nieuwe 'leden te winnen. Als straks 30n/o van de leden wegloopt, is men mets opgeschoten. Het bestuur geloofde niet zo erg dat leden reden zouden heb ben om het vertrouwen op te zeggen. Dc heer P. Beemsterboer zei dat het voor de onderhandelingen met de ge meen belangrijk is dat men solidair blijft en de contributieverhoging accep teert. „Als u kans wilt maken op een positieve opstelling van B. en W., zult (zie vervolg pagina 2) riére op 10 september 1946 als secreta ris-penningmeester van de Texelse Alge mene wijkverpleging, die al snel fuseerde met het (toen nog) Witte Kruis. Beem sterboer werd toen penningmeester, was tot 1952 vice-voorzitter en volgde in 1960 wijlen de heer J. C. Rab als voor zitter op. Dokter Barnard, de nieuwe voorzitter, memoreerde dinsdagavond dat het goed van pas kwam dat Beemsterboer zijn taak vervulde naast de „nevenfunktie" van gemeentesecretaris. Hij had één en ander echter steeds streng weten te scheiden. Hij bood daarop de radio met luidsprekers (die hij „lawaa'i-machine" noemde) aan; mevrouw T. Beemster- boer-Water kreeg bloemen. De waardering van het personeel voor de scheidende voorzitter werd tot uit drukking gebracht door mevrouw G. Arensman, de administratrice. Zij be lichtte de geschiedenis van het Groene Kruis in dichtvorm en overhandigde de geschenkbon. Bewogen geschiedenis Ook de heer Beemsterboer zelf dook in de bewogen geschiedenis van de ver eniging Er hebben zich merkwaardige gebeurtenissen voorgedaan, zoals de lan delijke verloting om aan geld te ko men voor het nieuwe consultatiebureau- badhüis. Deze aktie waarbij Beemster boer de directeur van de Amsterdamse Bijenkorf zo gék kreeg etalageruimte af te staan, werd geen groot succes maar bracht toch nog ƒ13.000,op, dank zij het feit dat op het laatste moment op de loten was vermeld dat de waarde van de prijzen (waaronder een auto) evenre dig zou worden teruggebracht als niet alle loten verkocht zouden worden. Dat er veel veranderd is bleék ook uit het salaris van ƒ600,per jaar dat de wijkzusters twintig jaar geleden ver dienden. Een recente belangrijke ge beurtenis was de uitbreiding van het consultatiebureau-badhuis tot volwaar dig medisch centrum. Als gevolg van de wet op de paramedische beroepen (waardoor fysiotherapie, UKG-behande- ling, massage e.d. niet m het gebouw mochten worden ondergebracht) was het gebruik van de nieuwbouw helaas niet optimaal Het ziet er thans beter uit: het tandheelkundie centrum heeft er onder dak gevonden en het bestuur is door meerdere instanties die ruimte nodig hefbben. benaderd. De heer Beem sterboer bracht verder dank aan het personeel dat zich altijd buitengewoon heeft uitgesloofd. Hij noemde met name zuster Fortgens die zich zeer heeft op geofferd en nu helaas, na een periode non actif, met pensioen gaat. Er werd ook afscheid genomen van iemand uit het algemeen bestuur: de heer J. J. Westdorp Secretaris B. Bak ker herinnerde eraan dat Westdorp in 1958 werd gekozen als vertegenwoordi ger van De Cocksdorp en omgeving. Na 16 jaar heeft hij wegens de grote drukte die andere fun'kties veroorzaken, moe ten afhaken. hn Algemeen Assurantiekantoor is verhuisd naar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1